Z7_3OKIGJ82OO9360QJNIHCBM7VI3

Què és un fons d'inversió?

Un fons d'inversió, d'inversió col·lectiva o inversió comú és un instrument que permet a l'estalviador accedir al mercat financer no d'una manera directa, sinó a través d'inversions diversificades.

Un fons d'inversió és una institució d'inversió col·lectiva (IIC) que agrupa el patrimoni que han aportat un gran nombre d'inversors amb l'objectiu de realitzar inversions en determinats actius d'acord amb una estratègia preestablerta. Aquests inversors s'anomenen partícips i poden ser persones físiques o jurídiques.

El fons d'inversió el gestiona i representa una societat gestora que realitza la seva feina sota controls de risc i amb l'objectiu d'aconseguir rendibilitats per als partícips, a través d'inversions en diferents actius financers.

A canvi de comptar amb una gestió professional de les seves inversions, el partícip paga determinades comissions, establertes dins d'uns límits màxims fixats per llei, que varien segons el tipus de fons d'inversió que subscrigui, i totes elles estan detallades al fullet complet registrat al regulador CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors) i al DFI (Document de Dades Fonamentals per a l'Inversor) que resumeix tota la política d'inversió del vehicle i les seves característiques principals.

La rendibilitat obtinguda de la inversió en un fons d'inversió s'assignarà a cada partícip segons la proporció que representi (el nombre de participacions) sobre el total del patrimoni que compongui el fons i aquesta variarà segons l'evolució del valor liquidatiu d'aquestes participacions.

Per garantir la seguretat dels inversors, el patrimoni del fons està custodiat per una societat dipositària, que és qui exerceix les funcions de vigilància i garantia.

Descobreix-ne més sobre els fons d'inversió amb els nostres vídeos de formació financera o escolta a Spotify l'episodi dedicat a fons d'inversió del nostre podcast Santander AM Aprenent a invertir.

Pots obtenir més informació sobre fons d'inversió al nostre web.Z7_3OKIGJ82OO9360QJNIHCBM7VA2

Et pot interessar

×
${loading}
×