Z7_3OKIGJ82OGPC40Q59DRRP4R944
Z7_3OKIGJ82OGPC40Q59DRRP4R946

Estàs pensant a comprar-te una casa? Saps quant costa construir una casa? Posem a la teva disposició aquesta guia amb casos i exemples perquè tinguis tota la informació possible.

Convertir-te en autopromotor de la teva pròpia casa té grans avantatges, com poder decidir de principi a fi com vols que sigui la teva llar o estalviar-te el sobrecost que suposaria adquirir un habitatge a un promotor immobiliari; però també alguns inconvenients, com córrer el risc que el pressupost inicial es dispari si no tens en consideració totes les despeses que engloba construir una casa. Perquè això últim no et passi, en aquesta guia repassem tots els punts als quals has de fer atenció a l’hora de construir el teu habitatge.

Compra del terreny

El primer que necessites per construir la teva pròpia casa és un solar on ho puguis fer. Si ja tens un terreny en propietat, t’estalviaràs una partida important dins del pressupost. Si has d’adquirir el solar, aquesta compra pot suposar un terç del valor total de la futura casa, o fins i tot més, depenent d’on estigui ubicat i de la seva edificabilitat (els metres quadrats edificables —en què hi puguis construir— per metre quadrat de terra).

En tot cas, tant si ja tens el terreny com si estàs pendent de comprar-lo, comprova a l’Ajuntament que és apte per construir-hi, quina és la qualificació de la parcel·la o quina normativa urbanística se li aplica (per exemple, quanta altura pots donar al teu habitatge o les reculades exigides). Comprova també l’accessibilitat de la finca, si disposa de tots els serveis (instal·lacions d’aigua, electricitat, sanejament, etc.) i les seves característiques (existència de serveis, línies elèctriques, cursos d’aigua, etc.), així com la seva inclinació, orientació i assolellament (el sol que rep en les diferents èpoques de l’any).

També has d’anar al Registre de la Propietat per comprovar la titularitat del terreny i, si hi ha càrregues o serveis sobre la propietat, demanar una nota simple; al Cadastre hi has d’anar per verificar que la superfície registrada en les escriptures coincideix amb les que hi ha inscrites allà.

Si tot és correcte i t’has decidit a comprar, has de sumar al preu del solar:

 • El cost de les escriptures públiques en la notaria: el seu preu està regulat per uns aranzels de l’Estat, oscil·laria entre 600 euros i 875 euros.
 • El canvi de titular en el Registre de la Propietat: el preu del qual també està regulat per normativa i es calcula en funció del valor de la parcel·la.
 • Els impostos: l’IVA del 21% si estàs comprant a una empresa o l’impost de transmissions patrimonials (entre el 6% i el 10% segons les comunitats autònomes) si compres el terreny a un particular. A més, hauràs de liquidar l’impost d’actes jurídics documentats (entorn d’un 1% de l’operació, que també varia segons la comunitat autònoma).

I si ho necessites per redactar el contracte de compravenda, també hi has d’afegir la despesa d’una gestoria o advocat (al voltant de 300 euros).

Abans que puguis construir, has de fer un aixecament topogràfic i un estudi geotècnic que detalli les característiques del terreny on es construirà l’obra, necessari per a una fonamentació correcta i per poder elaborar el projecte d’edificació. L’estudi geotècnic ha de ser elaborat per un tècnic especialitzat i visat pel seu col·legi professional. El seu preu s’acosta a una xifra d’entre 800 euros i 1.200 euros.

Materials per a l’estructura

Depenent de quin tipus de casa vulguis construir: moderna, clàssica, d’una o dues plantes, de fusta..., el material que triïs per a l’estructura (la fonamentació, l’entramat de les bigues, els pilars, els forjats, etc.) serà diferent, i això influirà en el preu final. Els materials més utilitzats en construcció són:

 • El formigó. És un material molt resistent, també a l’aigua i al foc. El preu del metre cúbic del formigó regular ronda els 50 euros, mentre que el formigó armat pot sortir per 75 euros el m3.
 • L’acer. S’utilitza per als forjats, que suportaran el pes de la construcció, i també per fixar l’estructura al terreny. És molt resistent a la flexió. El seu preu està al voltant de 100 euros el metre quadrat.
 • La fusta. És un material amb un gran aïllament tèrmic i molt durador. Es pot fer servir per a l’estructura de l’habitatge, les bigues... El seu preu depèn del tipus de fusta i la seva qualitat pot oscil·lar entre els 185 euros i els 200 euros el metre quadrat.

Preus de construcció que depenen dels metres quadrats

Un altre element que determinarà el preu de construir una casa són els metres quadrats que tindrà. El preu del metre quadrat es reduirà com més gran sigui l’habitatge, però, clar, com més metres, més inversió hauràs de fer. Un arquitecte serà qui millor t’aconselli sobre la mida que ha de tenir la teva futura llar, en funció dels teus gustos, la mida de la teva família i els usos que donaràs a la casa (si necessites un garatge més gran o tenir un despatx a casa, per posar-ne dos casos).

De fet, serà l’arquitecte qui elabori el pressupost d’execució material (PEM), en el qual es computen tots els costos que suposa executar cadascuna de les partides que figuren en els mesuraments del projecte: moviment de terres, formigons i estructura, maçoneria, cobertes, enrajolats, instal·lacions de fontaneria i electricitat, entre d’altres. Aquests preus es calculen multiplicant el mesurament efectuat pel preu unitari de cada unitat d’obra. També s’hi inclou el cost de la mà d’obra.

Aquest pressupost és variable, ja que hi influiran factors com la superfície de l’habitatge, la qualitat dels materials que es faran servir a l’obra o la complexitat de la construcció (per exemple, si el terreny no és pla, sinó que és en pendent, l’habitatge costarà més). Un valor aproximat del pressupost d’execució material d’un habitatge unifamiliar estaria a la forquilla entre els 650 euros i els 900 euros/m2 quadrat construït.

Despeses de l’empresa constructora

El pressupost d’execució material (PEM) és tan sols una de les parts del pressupost de la contracta, que és el preu pel qual contractaràs la construcció de la casa a una empresa constructora. En aquest pressupost de contracta s’inclouen el pressupost d’execució material més les despeses generals de l’obra (que solen ser el 13% del PEM) i el benefici del constructor (el 6% del PEM).

El recomanable és que presentis el projecte que t’hagi elaborat l’arquitecte (els plans i els mesuraments) a diverses constructores per demanar-los pressupost. També pots anar contractant l’obra per parts, encara que en aquest cas, necessitaràs estar més pendent de coordinar els diferents treballs perquè l’execució no es demori en el temps.

Quan hagis triat el contractista, especifica en el contracte d’obra les formes de pagament, les garanties i els terminis d’execució. El més habitual és que hagis d’abonar al constructor pagaments mensuals proporcionals a l’obra executada, i que retinguis entre un 3% i un 10% del cost total per abonar una vegada que hagis rebut l’habitatge.

Pressupost total de la construcció

Per calcular el pressupost total de l’obra hauràs de sumar al pressupost de contracta altres despeses que genera la construcció d’un habitatge, com els honoraris tècnics de l’arquitecte, l’aparellador i altres tècnics; les taxes i els impostos municipals, i l’IVA de cada concepte.

En detall, els honoraris d’un arquitecte solen suposar entre el 8% i el 15% del pressupost d’execució material de l’habitatge, mentre que l’arquitecte tècnic sol cobrar un 30% dels honoraris de l’arquitecte, i el coordinador de seguretat i salut de l’obra, el 30% dels honoraris de l’aparellador.

Quant a les taxes i els impostos municipals, si construeixes la teva pròpia casa hauràs de pagar a l’Ajuntament corresponent la llicència d’obra major. Aquesta taxa varia segons els municipis, i pot oscil·lar entre el 4% i el 6% del pressupost de l’obra. També hauràs d’abonar l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), un màxim del 4%, que es generaràen el moment en què s’iniciï la construcció.

Quant a l’IVA, als honoraris dels professionals se’ls aplica el 21%, mentre que en el pressupost de contracta es paga el 10%.

Altres despeses després de finalitzar les obres

Neteja

En finalitzar la construcció, cal que facis una neteja general abans d’entrar-hi a viure per eliminar la pols i les restes de ciment, guix, pintura, silicona... Una empresa especialitzada en neteges de final d’obra et cobrarà entre 15 euros i 20 euros per hora i persona. El preu final dependrà de la mida de la casa.

Escriptura de l’habitatge

Un altre cost que has d’incloure en el pressupost per construir una casa és el de les escriptures. En rematar l’edificació, hauràs de sol·licitar una escriptura d’obra nova, un document que es formalitza davant de notari en el qual es dona fe que l’habitatge s’ha acabat. El cost depèn del valor declarat de la casa (parlem d’un percentatge que ronda l’1,5%) i també del nombre de folis que tingui l’escriptura. Calcula entre 700 euros i 1.000 euros.

Per poder escripturar un habitatge acabat de construir, hauràs d’anar al notari amb la documentació següent:

 • La llicència d’obres.
 • El certificat de final d’obra, expedit pel director facultatiu i visat pel seu col·legi professional, que acrediti que l’obra s’ajusta al projecte per al qual es va obtenir llicència.
 • La llicència de primera ocupació, que atorga l’Ajuntament.
 • El certificat d’eficiència energètica de l’habitatge.

Una vegada s’hagi fet l’escriptura, hauràs de donar d’alta l’habitatge al Registre de la Propietat i al Cadastre. Els honoraris del registrador (també taxats per l’Estat) se situen entorn del 0,5% del valor que, en l’escriptura, s’atorgui a l’habitatge. Finalment, hauràs de pagar l’impost d’actes jurídics documentats, que suposarà un altre percentatge sobre el valor de la casa (entre el 0,5% i el 2% segons les comunitats autònomes).

Alta de subministraments

Així mateix, afegeix al pressupost global les despeses que et suposarà donar d’alta els subministraments de l’habitatge:

 • Llum: a partir de 165 euros, segons la potència que es contracti.
 • Aigua, entre 50 euros i 150 euros, segons el municipi.
 • Gas, des de 72 euros fins a 156 euros pels drets d’alta, segons la comunitat autònoma en què es troba i la tarifa d’accés al gas natural triada, i des de 128 euros pels drets de connexió de servei.

Preus depenent del tipus de construcció

Depenent del tipus de construcció triada és possible que sigui necessari tenir un pressupost. Aquestes són algunes de les construccions més habituals i les seves característiques.

Construcció de cases prefabricades

Construir una casa prefabricada és una modalitat cada vegada més en auge, per dues raons principals: el seu cost inferior i més rapidesa a l’hora de construir l’immoble. En aquesta opció constructiva els components de la casa es preconstrueixen en una fàbrica creant uns mòduls que després es transportaran a la parcel·la triada, on s’acoblaran i se’n completarà la construcció. D’aquesta manera, el procés de construcció s’escurça, i l’habitatge es pot tenir acabat en qüestió de mesos, davant el procés tradicional que sol rondar l’any o any i mig.

Aquestes cases prefabricades requereixen una fonamentació prèvia al solar i tots els permisos i tràmits administratius, de la mateixa manera que si estiguéssim construint un habitatge tradicional.

Consultant a empreses especialitzades en la construcció de cases prefabricades, el preu pot sortir entre 770 euros i 870 euros/m2.

Construcció de cases d’arquitectura moderna

Hi haurà qui es decanti, en canvi, per construir-se una casa moderna, a l’última en disseny i en sistemes constructius. Façanes vidrades, cobertes planes, utilització de la domòtica, espais interiors oberts o grans altures són algunes de les idees que ens passen pel cap quan pensem en una casa moderna.

Les qualitats triades i l’elecció de l’arquitecte són factors que influiran en el preu final, però una casa moderna no té per què ser més cara. Fins i tot, si està dissenyada per ser eficient energèticament, et farà estalviar en energia una vegada hi visquis.

Construcció de cases ecològiques

Cada vegada més persones prefereixen construir una casa ecològica. Aquests immobles són aquells en els quals s’utilitzen materials sostenibles, naturals o reciclats, lliures de tòxics i de procedència local. Un disseny ecològic també té en compte l’eficiència energètica i es preocupa perquè l’habitatge tingui un bon aïllament, una bona orientació i una bona ventilació que minimitzin l’ús de calefacció i aire condicionat.

A priori, construir un habitatge ecològic pot fer pujar el pressupost, encara que la gran despesa inicial s’amortitzarà en poc temps pel baix consum energètic.

Construcció de cases de fusta

Les cases de fusta estan guanyant adeptes entre les persones que es volen construir la seva pròpia casa, ja que la fusta és un material abundant, sostenible, lleuger, aïllant, resistent i versàtil. Les cases amb estructura de fusta són habituals als Estats Units i el Canadà o els països nòrdics, i ara han començat a interessar als propietaris espanyols.

El cost més elevat davant una casa tradicional de maó i formigó es compensa amb uns temps de construcció més curts (ja que les estructures de fusta es prefabriquen al taller i es munten “en sec”) i una eficiència energètica més gran.

Hipoteca

Si necessites finançar la construcció de casa teva, pots recórrer a un tipus específic d’hipoteques, les hipoteques autopromotor. En aquest cas, la quantitat que el banc et pot prestar es calcula en funció del valor final de l’habitatge i permetrà anar fent els pagaments de l’obra a mesura que s’avança en la construcció

Per sol·licitar una hipoteca autopromotor, prèviament has de tenir:

 • El solar degudament registrat.
 • El pressupost i el projecte d’obra visat pel Col·legi d’Arquitectes.
 • La llicència d’obra a l’Ajuntament corresponent.

Pots consultar les teves opcions a la secció d’hipoteques de la web de Banco Santander i sol·licitar informació, si ho vols, sobre la Hipoteca Autopromotor.

Com has de planificar la construcció d’una casa

En resum, entre les qüestions que cal considerar per calcular els costos de construir una casa, també és convenient que facis atenció a la planificació de la construcció. Aquestes són, pas a pas, les diferents etapes de construcció d’una casa:

 1. Elecció del terreny. Ja tens un terreny propietat en el qual es pot construir una casa? Si és així, el primer pas que has de fer és l’aixecament topogràfic i l’estudi geotècnic.
 2. Projecte de l’arquitecte. En aquest apartat s’inclouen el projecte bàsic per al teu habitatge i, posteriorment, el projecte d’execució d’obra.
 3. Elecció de l’empresa constructora. Amb el projecte (plans i mesuraments) elaborat per l’arquitecte et podràs adreçar a una o a diverses constructores per sol·licitar pressupost.
 4. Llicència d’obra. Una vegada s’hagi visat el projecte, i abans de començar a construir, hauràs de sol·licitar la llicència d’obres a l’Ajuntament corresponent. El preu i el temps que tardaran a atorgar-la varien segons els municipis (des de 15 dies fins a 3 mesos, el més habitual, fins a un any o més als ajuntaments que acumulen retards en la seva concessió).
 5. L’obra. Abans de començar a construir, hauràs de sol·licitar la connexió de servei provisional del corrent elèctric i el subministrament d’aigua d’obra (ho pot fer la mateixa constructora) i encarregar la direcció d’obra a un arquitecte i la direcció de l’execució material a un arquitecte tècnic. També és obligatori contractar una assegurança de responsabilitat civil de tot risc per a la construcció. De mitjana, una construcció d’habitatge tradicional a Espanya té una durada de 12 a 18 mesos, sense comptar el temps previ per obtenir la llicència d’obra ni el dedicat a fer el projecte.
 6. Documentació del nou habitatge. Una vegada finalitzada la construcció, hauràs de fer una sèrie de tràmits abans de poder-t’hi traslladar: demanar la llicència de primera ocupació a l’Ajuntament (per a la qual cosa l’arquitecte i l’aparellador hauran de signar primer el certificat de final d’obra i visar-lo al seu col·legi professional); escripturar l’habitatge al notari; donar-lo d’alta al Registre de la Propietat i al Cadastre; donar d’alta els subministraments, i pagar l’impost corresponent (IAJD) a la Hisenda de la teva Comunitat Autònoma.

En aquest article hem repassat quant costa construir una casa a Espanya i tots els aspectes i els detalls en què t’has de fixar al llarg del procés de construcció en la modalitat d’autopromotor.

Z7_3OKIGJ82OGPC40Q59DRRP4R945

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OO9360QJHO3RMTO172
${loading}
×