Z7_3OKIGJ82OG5290QP77B8T7ESG3
Z7_3OKIGJ82OG5290QP77B8T7ES80

Els fons d’inversió són un dels instruments d’inversió més habituals i un dels motius, potser, és que tenen un tractament fiscal favorable. Això és així perquè fins que no es reemborsen les participacions que es tenen en un fons d’inversió, no es tributa per aquestes, és a dir, no s’han de pagar impostos. És el que es coneix com a fiscalitat diferida. Els resultats obtinguts pel fons, tant si són guanys com pèrdues, no són percebuts de manera efectiva per l’inversor mentre no reemborsi les seves participacions.

Si has invertit en fons o estan pensant a fer-ho, continua llegint per saber més coses sobre la fiscalitat dels fons d’inversió.

Quin impost es paga pels beneficis d’un fons d’inversió?

Una vegada s’han retirat les participacions d’un fons, el pagament de l’impost sobre els rendiments obtinguts per aquestes es fa a través de la declaració de la renda. El rendiment (positiu o negatiu) que hagis obtingut té la consideració de guany o pèrdua patrimonial, i s’integra a la base imposable de l’estalvi en la declaració de l’IRPF (impost sobre la renda de les persones físiques).

Segons la Llei de l’IRPF, el guany o la pèrdua patrimonial es computarà per la diferència entre el valor d’adquisició de les participacions i el valor de transmissió, determinat pel valor liquidatiu aplicable en la data en què es produeixi aquesta transmissió o reemborsament.

L’impost que s’ha de pagar pels guanys obtinguts en fons d’inversió és el següent: el 19% si aquests se situen per sota dels 6.000 euros; el 21%, entre 6.000 i 50.000 euros, i el 23%, per guanys superiors als 50.000 euros. Aquests percentatges són vàlids per a tot Espanya excepte el País Basc i Navarra, ja que les persones contribuents d’aquestes dues comunitats tenen una tributació diferent. A Euskadi s’apliquen cinc trams, que van des del 20% fins a un màxim del 25% (aquest últim a partir de 30.000,01 euros), i a Navarra (des de l’exercici 2018) són quatre trams, entre el 20% i el 26% (en aquest últim cas per a una base liquidable que superi els 15.000 euros).

Quant es tributa si s’obtenen pèrdues en un fons d’inversió?

No en tots els casos s’obtenen guanys dels fons d’inversió. Pot ser que quan retiris les participacions, hagis perdut part dels diners invertits al seu dia. En aquest cas, la Llei de l’IRPF permet compensar les pèrdues que es tinguin en un fons amb els possibles guanys que s’obtinguin en els quatre anys següents, en fons o altres actius (com accions, per exemple).

Un altre avantatge fiscal dels fons és que es poden compensar les pèrdues obtingudes en fons d’inversió amb el saldo positiu que es tingui en l’altre component de la base imposable de l’estalvi, els rendiments del capital mobiliari, tot i que amb un límit màxim del 25%. A aquest apartat s’integren els interessos que rebis de comptes bancaris o dipòsits, el cobrament de dividends, operacions de renda fixa, etc.

Les compensacions poden ser en tots dos sentits; és a dir, si el saldo dels rendiments del capital mobiliari és negatiu, també es podrà compensar (fins a un màxim del 25%) amb el saldo positiu en els guanys i les pèrdues patrimonials.

En tot cas, si després de les compensacions esmentades el saldo continua sent negatiu, la quantitat es podria compensar en els quatre anys següents.

Amb un parell d’exemples s’entén millor. Imagina’t que has retirat les participacions que tenies en fons d’inversió, i per aquestes has guanyat 1.000 euros. El mateix any has venut en borsa accions d’una determinada empresa, i en aquesta venda has perdut 250 euros. A l’hora de fer la declaració de la renda compensaràs les pèrdues i els guanys patrimonials i hauràs de pagar l’impost corresponent al resultat (750 euros).

Segon exemple. Has retirat les participacions dels teus fons d’inversió i en l’operació has perdut 500 euros. Aquell any no has venut accions, però tenies un dipòsit a termini fix que t’ha proporcionat un rendiment de 300 euros. Com que es tracta d’un rendiment del capital mobiliari, només podràs compensar un 25% del que has obtingut, és a dir, 75 euros. Així, en la declaració de l’IRPF corresponent a aquell any només hauràs de pagar impostos per 225 euros de guanys, i de les pèrdues obtingudes (recordem, 500 euros) et quedaran 425 euros per compensar en els quatre anys següents.

Deduccions per despeses relacionades amb fons d’inversió

Un altre aspecte que has de tenir en compte a l’hora de pagar impostos pels fons d’inversió és que la Llei de l’IRPF permet que et dedueixis en la declaració de la renda les despeses d’administració i dipòsit que t’hagi cobrat la gestora del teu fons d’inversió.

Fiscalitat dels traspassos

Si no vols retirar els diners que has invertit en fons d’inversió i el que vols és simplement moure el teu capital d’un fons a un altre, has de tenir en compte que no pagaràs impostos pels guanys obtinguts fins aquell moment. Aquest és un altre dels avantatges fiscals dels fons d’inversió: els traspassos estan exempts de tributació. Recorda que un traspàs consisteix en el reemborsament de participacions d’un fons seguit d’una nova subscripció en un altre de diferent, sense que a efectes fiscals es perdi l’antiguitat en el primer.

Règim fiscal aplicable al fons d’inversió

A més de la tributació a la qual estàs obligat com a persona partícip en un fons d’inversió (quan reemborses les participacions), els fons tenen un règim fiscal propi. Així, tributen a l’impost de societats al tipus de l’1% anual. Aquest impost, calculat per la societat gestora del fons, es dedueix diàriament del valor del fons d’inversió, per la qual cosa l’inversor no ha de fer cap gestió sobre això.

Tard o d’hora, com a inversor hauràs de tributar a Hisenda pels guanys dels teus fons d’inversió, però és a les teves mans decidir quan et convé fer-ho. Un assessor fiscal et podrà ajudar a optimitzar la tributació dels fons.

Z7_3OKIGJ82OG5290QP77B8T7ES82

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JHL5I6
${loading}
×