Z7_3OKIGJ82O0CQ50Q3J2KCGGTPI6
Z7_3OKIGJ82O0CQ50Q3J2KCGGTPI5

Què significa endossar un xec?

Un xec és un document que conté una ordre de pagament per una quantitat determinada de diners. Quan s'endossa un xec es traspassa l'import que s'indica al xec a una tercera persona. Segons el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE), endossar significa “cedir a favor d'algú una lletra de canvi o un altre document de crèdit expedit a l'ordre, fent-ho constar al dors”. Els xecs endossats estan subjectes a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Passos per endossar un xec

Per realitzar correctament l'endossament d'un xec cal seguir una sèrie de passos. La persona beneficiària, coneguda com a endossant i que té el xec en poder seu, ha de signar-lo al dors per fer-ne oficial la cessió. Si només signa i no especifica el nom de l'endossatari; és a dir, de la persona a la qual cedeix el xec, serà un endossament en blanc.

En canvi, si indica el nom de l'endossatari, serà aquesta persona la qual podrà cobrar el xec. En aquest cas, cal indicar nom i cognoms, i altres dades d'identificació, com ara el DNI. L'endossament es realitza sempre pel total del xec. A més, els nous beneficiaris podran tornar a endossar el xec tal com estableix la Llei 19/1985, del 16 de juliol, Canviària i del Xec.

Perquè un xec tingui aquesta consideració ha de tenir escrita la paraula xec, el mandat de pagament de la quantitat especificada i el nom del que ha de pagar, que serà necessàriament una entitat bancària. Així mateix, hi han de constar el lloc de pagament, la data i el lloc d'emissió del xec i la signatura de la persona que l'expedeix.

Quins xecs es poden endossar?

No tots els xecs es poden endossar. Els tipus de xecs més utilitzats són els xecs al portador i els xecs nominatius. En un xec al portador no s'especifica el nom de la persona a què va dirigit; és a dir, el pot cobrar qualsevol persona que el presenti a l'entitat bancària. Aquest tipus de xec sí que es pot endossar.

Per la seva banda, en un xec nominatiu hi figura el nom de la persona beneficiària, que pot ser física o jurídica. Per endossar un xec nominatiu cal que hi aparegui escrit “a l'ordre” o bé que no hi aparegui res especificat. L'únic cas en què no es podrà endossar és quan hi figuri la clàusula “no a l'ordre” després del nom del beneficiari.

Endossar un xec és, per tant, un procés senzill que et permetrà que una tercera persona cobri l'import indicat al document.

Z7_3OKIGJ82O0CQ50Q3J2KCGGTPI7

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JH5KE2
${loading}
×