Z7_3OKIGJ82OOEJ206K0L8107VE84
Z7_3OKIGJ82OOEJ206K0L8107VE87

Aquest espai té com a finalitat donar a conèixer el nou Codi de Bones Pràctiques (d'ara endavant, CBP), per alleujar la càrrega financera dels deutors hipotecaris de classe mitjana en risc de vulnerabilitat per la pujada dels tipus d'interès.

El Codi de Bones Pràctiques contempla diverses mesures per a deutors que compleixin una sèrie de requisits per incloure's en el que s'anomena "risc de vulnerabilitat", cosa que els dona dret a fer una novació del deute hipotecari ampliant el termini total de l'operació, amb l'opció de congelar la quota durant dotze mesos o canviar el tipus d'interès de variable a fix.

Banco Santander està adherit al Codi esmentat i, per aquest motiu, assumeix voluntàriament l'aplicació de les mesures que s'hi preveuen.

Seguidament, es detallen els aspectes més rellevants que cal tenir en compte i la manera correcta de procedir en la gestió d'una sol·licitud.


Z7_3OKIGJ82OOEJ206K0L8107VE86

QUINES MESURES?

QUI POT ACOLLIR-SE?

COM SOL·LICITAR?

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

El CBP preveu la novació del préstec per ampliar-ne el termini total, amb l'opció de congelar la quota durant dotze mesos o de canviar del tipus d'interès de variable a fix.

Per poder abordar aquesta novació, el CBP presenta un procediment i uns requisits que resumim a continuació:El CBP està pensat per proporcionar ajuda a totes aquelles famílies que pateixen dificultats per afrontar el pagament del deute hipotecari del seu habitatge habitual i que estiguin en risc de vulnerabilitat. Per acollir-se a les mesures del CBP, s'han de complir un seguit de requisits establerts a la normativa.

El Reial decret llei presenta la novació viable dels deutes amb garantia sobre l'habitatge habitual del deutor que es troba en risc de vulnerabilitat. El procediment s'aplicarà a aquells clients que siguin persones físiques i que tinguin subscrits amb el Banc contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària sobre l'habitatge habitual, i el preu d'adquisició del qual no hagi superat els 300.000 €, formalitzats fins al 31 de desembre de 2022, i que estiguin en risc de vulnerabilitat segons els requisits establerts a la normativa. Aquestes sol·licituds es podran trametre fins al 31 de desembre de 2024.

A continuació es presenten els requisits necessaris per acollir-se al CBP:

CIRCUMSTÀNCIES RELATIVES AL CONTRACTE

 1. Contracte. Contracte de préstec o crèdit formalitzat amb Banco Santander fins al 31 de desembre de 2022.
 2. Habitatge habitual. Garantit amb hipoteca immobiliària sobre l'habitatge habitual.
 3. Preu d'adquisició. El preu d'adquisició no pot superar els 300.000 €.

Es considerarà que el titular està en risc de vulnerabilitat quan concorrin les circumstàncies 4-6 .

CIRCUMSTÀNCIES RELATIVES AL TITULAR

 1. Ingressos. Els ingressos dels membres de la unitat familiar no superin:
 • 4,5 vegades IPREM.
 • 5,5 vegades IPREM: membre de la unitat familiar amb un grau de discapacitat superior al 33 %, dependència o una malaltia que l'incapaciti laboralment.
 • 6,5 vegades IPREM: deutor hipotecari amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual superior al 33 %, física o sensorial superior al 65 %, o una malaltia greu que l'incapaciti laboralment.


 1. Vulnerabilitat. Que en els quatre anys anteriors a la sol·licitud, en la unitat familiar s'hagi produït alguna d'aquestes situacions:

a. una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques pel que fa a l'esforç d'accés a l'habitatge, quan suposi que la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per almenys 1, 2 o,

b. circumstàncies familiars de vulnerabilitat especial (discapacitat, dependència, malaltia greu que incapaciti algú per treballar, víctima de violència de gènere, tràfic o explotació sexual).

 1. Taxa d'esforç.Que la quota hipotecària superi el 30 % dels ingressos nets que percep el conjunt dels membres de la unitat familiar.


Seguidament s'amplia la informació (per conèixer-ne el detall consulti les instruccions) sobre la forma correcta de procedir durant el procés de sol·licitud:Haurà de presentar una còpia de la documentació original completa, tal com es descriu a la llista de control de documentació acreditativa, perquè s'estudiï la seva sol·licitud. Amb la finalitat d'evitar retards innecessaris, el sol·licitant ha de parar una atenció especial a l'hora de recopilar tota la documentació necessària i enviar-la seguint els passos de la pestanya Com se sol·licita?.

El sol·licitant haurà d'entregar la documentació següent per justificar que està en "risc de vulnerabilitat":

 1. Percepció d'ingressos els membres de la unitat familiar
 • Certificat de rendes i, si escau, certificat relatiu a la presentació de l'impost de patrimoni expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan autonòmic competent, relatiu a l'últim exercici tributari .
 • Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mínimes d'inserció, ingressos mínims vitals o ajuts anàlegs d'assistència social concedits per l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals
 • En el cas dels treballadors per compte propi, si estigués percebent la prestació per cessament d'activitat, el certificat expedit per l'òrgan gestor al qual figuri la quantia mensual percebuda .
 • Últimes tres nòmines percebudes.
 • Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, al qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per atur .
 1. Nombre de persones que viuen a l'habitatge
 • Llibre de família o el document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet .
 • Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l'habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors .
 • Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral .
 1. Titularitat dels béns
 • Certificats de titularitats expedits pel Registre de la Propietat relatius a cadascun dels membres de la unitat familiar .
 • Escriptures de compravenda de l'habitatge i de constitució de la garantia hipotecària, i altres documents justificatius, si escau, de la resta de garanties reals o personals constituïdes, si n'hi hagués .
 1. Declaració responsable del deutor
 • Declaració responsable del deutor relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se situat en el Ilindar d'exclusió, segons el model aprovat per la comissió constituida per al seguiment del compliment del Codi de Bones Pràctiques (inclosa al formulari de sol·licitud).


Z7_3OKIGJ82O8UL106SMS5E0G9T54

Mesures


Durant el 2024 no es cobraran:

 • Comissions per modificar el préstec hipotecari de tipus variable a fix/mixt (en mixtos amb un primer període fix de, almenys, 3 anys).
 • Comissions o compensacions per reemborsament o amortitzacions totals o parcials de préstecs o crèdits hipotecaris a tipus variable.
Z7_3OKIGJ82OOEJ206K0L8107VEO4
${loading}
×