Aquest espai web té com a finalitat donar a conèixer el contingut del Reial decret 6/2012, modificat posteriorment per la Llei 1/2013, la Llei 25/2015 i el Reial decret llei 5/2017, amb la finalitat d'ajudar les famílies que pateixen dificultats econòmiques i que no poden afrontar el pagament de la hipoteca del seu habitatge habitual.

El Codi de Bones Pràctiques preveu un seguit de mesures per a aquells deutors que compleixen determinats requisits per estar dins del denominat "llindar d'exclusió", la qual cosa dona dret a reestructurar el deute hipotecari i al lloguer en cas d'execució de l'habitatge habitual (el llançament del qual s'hagi suspès o se suspengui d'acord amb la Llei 1/2013).

Banco Santander va signar voluntàriament la seva adhesió a aquesta normativa.

Seguidament es detallen els aspectes més rellevants que cal tenir en compte i la forma correcta de procedir en la gestió d'una sol·licitud.


QUINES MESURES?

QUI S'HI POT ACOLLIR?

COM SE SOL·LICITA?

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

La part més important de la normativa legal estableix, en primer lloc, la reestructuració del préstec hipotecari. Aquesta reestructuració comporta una rebaixa del tipus d'interès, la instauració d'un període de carència i l'ampliació del termini d'amortització.

Per poder emprendre la reestructuració esmentada, el CBP presenta un procediment que cerca la viabilitat financera, detallant tres mesures (1r Reestructuració; 2n Quitació; 3r Dació) i un dret de lloguer en cas d'execució de l'habitatge habitual, essent els trets principals:**


El CBP està pensat per proporcionar ajuda a totes aquelles famílies que pateixen dificultats econòmiques i no poden afrontar el pagament de la hipoteca del seu habitatge habitual i que estiguin en situació de vulnerabilitat especial. Per acollir-se a les mesures del CBP s'han de complir un seguit de requisits de caràcter personal (familiars, econòmics...) i de caràcter objectiu (contractuals) establerts a la norma.

El reial decret presenta la reestructuració viable dels deutes amb garantia sobre l'habitatge habitual del deutor que es troba en el llindar d'exclusió. El procediment s'aplicarà* a aquells clients que siguin persones físiques i que tinguin subscrits amb el Banc contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària sobre el primer habitatge o l'habitatge habitual, vigents en la data d'entrada en vigor del Reial decret llei 6/2012, així com aquells formalitzats amb posterioritat a aquesta data i que es trobin situats en el llindar d'exclusió d'acord amb els requisits definits a la normativa.

Seguidament es presenten els requisits principals** necessaris per saber si compleix o no les condicions necessàries per acollir-se al CBP:

 • 1 a 6: Per aplicar les mesures de reestructuració.
 • 1 a 7: Per aplicar les mesures de quitació, dació en pagament i lloguer social.

CIRCUMSTÀNCIES RELATIVES AL CONTRACTE

 1. Contracte. Contracte de préstec o crèdit amb Banco Santander.
 2. Habitatge habitual. Garantits amb hipoteca immobiliària sobre l'habitatge habitual.
 3. Preu d'adquisició. El preu d'adquisició del qual no hagués superat els valors indicats a l'Annex 1.

Es considerarà que el titular està dins del Ilindar d'exclusió quan concorrin les circumstàncies 4-7.

CIRCUMSTÀNCIES RELATIVES AL TITULAR

 1. Ingressos.Els ingressos dels membres de la unitat familiar no superin:
 • 3 vegades IPREM.**
 • 4 vegades IPREM: membre amb discapacitat > 33%, dependència o malaltia que incapaciti laboralment.
 • 5 vegades IPREM: deutor hipotecari amb discapacitat psíquica > 33%, física > 65%, malaltia que incapaciti laboralment.
 1. Vulnerabilitat.Que en els quatre anys anteriors a la sol·licitud, en la unitat familiar s'hagi produït:

a.- una alteració significativa en les circumstàncies econòmiques en termes d'esforç d'accés a l'habitatge o

b.- hagin sobrevingut circumstàncies familiars de vulnerabilitat especial (família nombrosa, monoparental amb fills al seu càrrec, família amb menors, violència de gènere, més grans de 60 anys, discapacitat).

 1. Taxa d'esforç. Que la quota hipotecària superi, respecte dels ingressos nets de la unitat familiar, el 50%, o el 40% quan algun dels membres de la unitat familiar tingui una discapacitat superior al 33% amb situació de dependència o malaltia que li impedeixi de realitzar una activitat laboral.
 2. Falta de solvència. Hauran de concórrer tots els supòsits següents:
 • El conjunt de la unitat familiar no tingui altres mitjans suficients amb què afrontar el deute.
 • L'habitatge sigui l'únic en propietat i el préstec s'hagi concedit per a la seva adquisició.
 • El contracte no tingui altres garanties, reals o personals.
 • En cas que hi hagi codeutors que no formin part de la unitat familiar, s'hauran de complir les circumstàncies 5 i 6.

Seguidament s'amplia la informació ((per conèixer-ne el detall consulti les instruccions) sobre la forma correcta de procedir durant el procés de sol·licitud de la reestructuració del deute hipotecari:


Per poder donar curs a la seva sol·licitud haurà d'obtenir la documentació original completa, tal com es descriu a la llista de control de documentació acreditativa. Amb la finalitat d'evitar retards innecessaris, el sol·licitant ha de parar una atenció especial a recollir tota la documentació necessària i enviar-la seguint els passos de la pestanya Com se sol·licita? i atenent les indicacions detallades a les instruccions.

La concurrència de les circumstàncies que situen els deutors en el "llindar d'exclusió" introduïdes a la pestanya "Qui s'hi pot acollir?" s'acreditarà davant del banc a través de la presentació d'aquests documents.

 1. Percepció d'ingressos pels membres de la unitat familiar
 • Certificat de rendes i, si escau, impost de patrimoni expedit per l'Agência Estatal de l'Administració Tributària o l'àrgan autonómic competent, relatiu als quatre últims exercicis tributaris.
 • Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajuts anàlegs d'assistància social concedits per les comunitats autónomes i les entitats locals.
 • En el cas dels treballadors per compte propi, si estigués percebent la prestació per cessament d'activitat, el certificat expedit per l'àrgan gestor al qual figuri la quantia mensual percebuda.
 • Ultimes tres nàmines percebudes.
 • Certificat expedit per l' entitat gestora de les prestacions, al qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per atur.
 1. Nombre de persones que viuen a Ihabitatge
 • Llibre de familia o el document acreditatiu de la inscripció com a parella de feb.
 • Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l'habitatge, amb referéncia al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
 • Declaració de discapacitat, de dependência o d'incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.
 1. Titularitat dels béns
 • Certificats de titularitats expedits pel Registre de la Propietat relatius a cadascun dels membres de la unitat familiar.
 • Escriptures de compravenda de Ihabitatge i de constitució de la garantia hipotecària, i altres documentsjustificatius, si escau, de la resta de garanties reals o personals constituides, si n'hi hagués.
 1. Declaració responsable del deutor
 • Declaració responsable del deutor relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se situat en el Ilindar d'exclusió, segons el model aprovat per la comissió constituida per al seguiment del compliment del Codi de Bones Pràctiques (inclosa al formulari de sol.licitud).
 • umbral de exclusión, según el modelo aprobado por la comisión constituida para el seguimiento del cumplimiento de Código de Buenas Prácticas (Incluida en el formulario de solicitud).
${loading}
×