Aquest espai té com a finalitat donar a conèixer el Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l'habitatge habitual, que regula el Reial decret llei 6/2012, del 9 de març.

El Codi de Bones Pràctiques preveu un seguit de mesures per a aquells deutors que compleixen determinats requisits per estar dins del denominat "llindar d'exclusió", la qual cosa dona dret a reestructurar el deute hipotecari i al lloguer en cas d'execució de l'habitatge habitual.

Banco Santander, SA està adherit al Codi esmentat i, per aquest motiu, assumeix voluntàriament l'aplicació de les mesures que s'hi preveuen.

Seguidament, es detallen els aspectes més rellevants que cal tenir en compte i la forma de procedir en la gestió d'una sol·licitud.


QUINES MESURES?

QUI S'HI POT ACOLLIR?

COM SE SOL·LICITA?

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

El Codi preveu, en primer lloc, la Reestructuració del Préstec Hipotecari. Això consisteix en el següent:

 1. Una rebaixa del tipus d'interès
 2. L'aplicació d'un període de carència
 3. L'ampliació del termini del préstec.

En cas que la reestructuració no tingui èxit, com a segona mesura es preveu la possibilitat de sol·licitar una Quitació sobre el deute.

Per últim, si les mesures anteriors no són suficients, es preveu l'opció de Dació en Pagament de l'habitatge habitual, amb un dret de lloguer.


El Codi de Bones Pràctiques (CBP) està pensat per proporcionar ajuda a totes les famílies que tenen dificultats per afrontar el pagament del deute hipotecari del seu habitatge habitual. Per acollir-se a les mesures del CBP, s'han de complir un seguit de requisits establerts a la norma.

El reial decret presenta la reestructuració viable dels deutes amb garantia sobre l'habitatge habitual del deutor que es troba en el llindar d'exclusió. El procediment s'aplicarà* a aquells clients que siguin persones físiques i que tinguin subscrits amb el Banc contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària sobre el primer habitatge o l'habitatge habitual, vigents en la data d'entrada en vigor del Reial decret llei 6/2012, així com aquells formalitzats amb posterioritat a aquesta data i que es trobin situats en el llindar d'exclusió d'acord amb els requisits definits a la normativa.

Les mesures s'aplicaran als contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària:

 • Sobre habitatge habitual el deutor del qual es trobi en el llindar d'exclusió.
 • I vigents en la data d'entrada en vigor del Reial decret llei 6/2012, així com aquells formalitzats amb posterioritat a la data esmentada.

Seguidament, es presenten els requisits necessaris per acollir-se al CBP:

 • 1 a 6: Per aplicar les mesures de reestructuració.
 • 1 a 7: Per aplicar les mesures de quitació, dació en pagament i lloguer social.

CIRCUMSTÀNCIES RELATIVES AL CONTRACTE

 1. Contracte. Contracte de préstec o crèdit amb Banco Santander.
 2. Habitatge habitual. Garantits amb hipoteca immobiliària sobre l'habitatge habitual.
 3. Preu d'adquisició. El preu d'adquisició no pot superar els 300.000 €1.

Es considerarà que el titular està dins del Ilindar d'exclusió quan concorrin les circumstàncies 4-7.

CIRCUMSTÀNCIES RELATIVES AL TITULAR

 1. Ingressos. Els ingressos dels membres de la unitat familiar no superin:
 • 3 vegades IPREM.
 • 4 vegades IPREM: membre de la unitat familiar amb un grau de discapacitat superior al 33 %, dependència o una malaltia que l'incapaciti laboralment.
 • 5 vegades IPREM: deutor hipotecari amb discapacitat psíquica > 33%, física > 65%, malaltia greu que incapaciti laboralment.
 1. Vulnerabilitat. Que, en els quatre anys anteriors a la sol·licitud, la unitat familiar hagi patit:

a.- una alteració significativa en les circumstàncies econòmiques en termes d'esforç d'accés al'habitatge (quan l'esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar hagi incrementat) o

b.- hagin sobrevingut circumstàncies familiars de vulnerabilitat especial (família nombrosa, monoparental amb fills al seu càrrec, família amb menors, violència de gènere, més grans de 60 anys, discapacitat).

 1. Taxa d'esforç. Que la quota hipotecària superi, respecte dels ingressos nets de la unitat familiar, el 50 % dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar, o el 40 % quan algun dels membres de la unitat familiar tingui una discapacitat superior al 33 % amb situació de dependència o malaltia que li impedeixi dur a terme una activitat laboral.
 2. Solvència. Únicament per a aplicar les mesures de quitació, dació en pagament i lloguer en cas d'execució de l'habitatge habitual hauran de concórrer, a més de tots els requisits anteriors, tots i cadascun dels següents:
 • El conjunt de la unitat familiar no tingui altres béns o drets patrimonials suficients amb què afrontar el deute.
 • L'habitatge hipotecat sigui l'únic en propietat del deutor o deutors i que el préstec s'hagi concedit per a la seva adquisició.
 • El préstec o crèdit no tingui altres garanties, reals o personals.
 • En cas que hi hagi codeutors que no formin part de la unitat familiar, hauran d'estar inclosos en les circumstàncies anteriors.

Seguidament s'amplia la informació (per conèixer-ne el detall consulti les instruccions) sobre la forma correcta de procedir durant el procés de sol·licitud:


Per poder donar curs a la seva sol·licitud haurà d'obtenir la documentació original completa, tal com es descriu a la llista de control de documentació acreditativa. Amb la finalitat d'evitar retards innecessaris, el sol·licitant ha de parar una atenció especial a recollir tota la documentació necessària i enviar-la seguint els passos de la pestanya Com se sol·licita? i atenent les indicacions detallades a les instruccions.

El sol·licitant haurà d'entregar la documentació següent per justificar que està en el "llindar d'exclusió":

 1. Percepció d'ingressos pels membres de la unitat familiar
 • Certificat de rendes i, si escau, certificat relatiu a la presentació de l'impost de patrimoni expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan autonòmic competent, relatiu a l'últim exercici tributari.
 • Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mínimes d'inserció, ingressos mínims vitals o ajuts anàlegs d'assistència social concedits per l'Estat
 • En el cas dels treballadors per compte propi, si estigués percebent la prestació per cessament d'activitat, el certificat expedit per l'àrgan gestor al qual figuri la quantia mensual percebuda.
 • Ultimes tres nàmines percebudes.
 • Certificat expedit per l' entitat gestora de les prestacions, al qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per atur.
 1. Nombre de persones que viuen a I'habitatge
 • Llibre de familia o el document acreditatiu de la inscripció com a parella de feb.
 • Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l'habitatge, amb referéncia al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
 • Declaració de discapacitat, de dependência o d'incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.
 1. Titularitat dels béns
 • Certificats de titularitats expedits pel Registre de la Propietat relatius a cadascun dels membres de la unitat familiar.
 • Escriptures de compravenda de Ihabitatge i de constitució de la garantia hipotecària, i altres documentsjustificatius, si escau, de la resta de garanties reals o personals constituides, si n'hi hagués.
 1. Declaració responsable del deutor
 • Declaració responsable del deutor relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se situat en el Ilindar d'exclusió, segons el model aprovat per la comissió constituida per al seguiment del compliment del Codi de Bones Pràctiques (inclosa al formulari de sol·licitud).

Mesures


Durant el 2024 no es cobraran:

 • Comissions per modificar el préstec hipotecari de tipus variable a fix/mixt (en mixtos amb un primer període fix de, almenys, 3 anys).
 • Comissions o compensacions per reemborsament o amortitzacions totals o parcials de préstecs o crèdits hipotecaris a tipus variable.

Models de sol·licitud de mesures complementàries

${loading}
×