Z7_3OKIGJ82OO2I60QB5E3UJAFD16

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

Als efectes del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, mitjançant aquesta Política de privacitat, Banco Santander, SA (d'ara endavant, "el Banc" o "Banco Santander") informa els usuaris (d'ara endavant, "l'Usuari" o "els Usuaris") del seu lloc web www.bancosantander.es, del qual és titular i responsable (d'ara endavant, "el Web"). sobre la seva política de privacitat.

Aquesta Política es complementa amb informació específica sobre el tractament de dades personals en relació amb els serveis prestats pel Banc al Web, que pot consultar a l'apartat "Per què i per a què tractem les seves dades personals?".

Banco Santander publicarà la versió vigent en cada moment al Web, tot i que es reserva el dret a efectuar en qualsevol moment les modificacions, les actualitzacions o els canvis que siguin necessaris per adequar-lo al tractament de dades personals del Banc en cada moment.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Banco Santander, SA
Adreça postal: C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 11-13, 28027 Madrid
Contacte Delegat de Protecció de Dades: privacidad@gruposantander.es

Per què i per a què tractem les seves dades personals?

Banco Santander tractarà les dades personals de l'Usuari que aquest hagi facilitat, totes elles necessàries per a la prestació dels serveis, amb finalitats determinades, explícites i legítimes d'acord amb la informació sobre protecció de dades, per al compliment de les nostres obligacions legals o, sobre la base de l'interès legítim, segons el que es detalli en cada cas. Per a aquelles finalitats alienes al servei prestat, Banco Santander únicament tractarà les dades si disposa de base legal, de la qual cosa s'informarà l'Usuari oportunament. En cas que la base legal fos el consentiment i l'Usuari ens hagués autoritzat el tractament, es garantirà que l'autorització pugui ser renovada en qualsevol moment.

Així, Banco Santander podrà obtenir i tractar les dades personals dels Usuaris facilitats al Web:

  • Per a l'alta, la contractació i la prestació dels serveis oferts pel Banc a través del Web, així com la gestió de les sol·licituds que ens faci a través dels canals habilitats a aquest efecte en la Web, d'acord amb les finalitats comunicades, si escau, en el moment de la recollida de les dades. Pot trobar el detall de la Informació sobre protecció de dades, classificada segons la relació que tingui l'usuari amb el Banc, en https://www.bancosantander.es/ca/informacion-proteccion-datos.
  • Per a la navegació a través del Web, d'acord amb la Política galetes que pot consultar a l'enllaç següent: https://www.bancosantander.es/ca/politica-de-cookies.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Tractarem les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van obtenir, d'acord amb els períodes de conservació legals i els terminis de prescripció de les responsabilitats derivades del tractament que s'indiquin a la informació sobre protecció de dades quan faciliti les dades.

Amb qui compartim les seves dades?

Només comunicarem les seves dades, quan l'hàgim informat prèviament, per a la prestació dels serveis o l'interès legítim del Banc, el compliment d'obligacions legals o, altrament, si ens ha donat el seu consentiment.

A més, el Banc compta amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten aquestes dades en nom i per compte del Banc com a conseqüència de la seva prestació de serveis.

Banco Santander segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis per tal de complir les seves obligacions en matèria de protecció de dades, i es compromet a subscriure-hi el corresponent contracte de tractament de dades, mitjançant el qual els imposarà, entre d'altres, les obligacions següents: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament les instruccions documentades del Banc; i suprimir o tornar les dades a Banco Santander una vegada finalitzi la prestació dels serveis.

Com protegim les seves dades?

Banco Santander adopta les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat en funció dels riscos detectats en l'anàlisi prèvia tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques. Així mateix, està dotat dels mecanismes pertinents al seu abast per protegir la informació personal contra accessos no autoritzats, sostraccions i modificacions il·lícites i la pèrdua de les dades.

Quins drets l'emparen quan ens facilita les dades?

Banco Santander només tractarà les dades que siguin adequades, pertinents i limitades als serveis prestats, i únicament mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van obtenir.

En qualsevol cas, l'Usuari podrà exercir els seus drets d'accés, portabilitat, rectificació, supressió, limitació, oposició i a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat. Així mateix, l'Usuari revocar en qualsevol moment el consentiment prestat.

Per exercir els drets esmentats haurà d'enviar un correu electrònic a privacidad@gruposantander.es o s'haurà d'adreçar per correu postal a C/ Juan Ignacio Luc de Tena, 11, 28027 Madrid (Oficina de Privacitat de Santander Espanya). Quan existeixin dubtes raonables sobre la seva identitat (per exemple, quan la comunicació la realitzi des d'un correu electrònic diferent al que disposa el Banc), se li sol·licitarà que aporti informació addicional que ens ajudi a verificar la seva identitat.

També té dret a oposar-se a l'enviament de comunicacions comercials del Banc per via electrònica, per a la qual cosa es podrà dirigir a les adreces anteriors o bé seguir les indicacions que apareixen a cada comunicació comercial que rep. Així mateix, pot limitar la publicitat no desitjada inscrivint les seves dades de manera gratuïta i voluntària en un fitxer d'exclusió publicitària. Per a més informació, consulti l'apartat "Publicitat no desitjada" del web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Reclamacions relacionades amb la protecció de dades

L'Usuari es podrà adreçar sempre al Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat del Banc. També podrà presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si estigués en desacord amb la resposta que hagi rebut del Banc. Disposa de la informació necessària al seu web: www.aepd.es.

El Banc pot actualitzar aquest document en el futur. La data de la seva entrada en vigor s'indica en la part inferior. Consulti aquesta informació periòdicament per a assegurar-se que coneix l'última versió.

${loading}
×