CLIENTS

POTENCIALS

NO CLIENTS

HEREUS I BENEFICIARIS

CONTACTE DPD

Informació desenvolupada sobre protecció de dades de clients

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Banco Santander, SA (d'ara endavant, el "Banc" o "Banco Santander").

  Adreça postal: C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 11-13, 28027 Madrid.

  Contacte del delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat: privacidad@gruposantander.es

 • Quins tipus d'intervenció empara aquest document?

 • Aquest document és aplicable a totes aquelles persones que mostrin interès o sol·licitin al Banc la contractació d'un producte o servei (preclient), així com les que mantinguin una relació jurídica amb el Banc, independentment del tipus d'intervenció, ja sigui titular d'un contracte (client), avaladors/garants, autoritzats o representants, entre d'altres.

  La base legal sobre la qual es desenvolupen els tractaments dels tipus d'intervinents principals és la següent:

        INTERVINIENTS      
      Preclient Client Avalador i Garant

  Autoritzats i altres intervinents

  Representant

   

  BASE DE
  LEGITIMACIÓ

   

  Execució d'un contracte o mesures precontractuals

  Consentimient Segons autorització Segons autorització Segons autorització Segons autorització
  No
  Interessos legítims Sí, menys realizació la perfil comercial

  Sí, menys la realizació del perfil comercial

  Sí, menys la realizació del perfil comercial

  SÍ,
  menys accions comercials, llevat de l'enviament de publicitat a representants o persones de contacte de persones jurídiques, i perfil comercial.

  Obligació Legal


  SÍ,

  menys valoració del risc


  SÍ,

  menys valoració del risc

 • Quins tipus de dades personals recopilem i tractem?

  1. Si és client o ha sol·licitat ser-ho (preclient):
  • Dades de caràcter identificatiu i de contacte: Document d'identitat (NIF, DNI, NIE, document d'identitat no espanyol/CIF), nom i cognoms, número de client, domicili, residència, telèfons, adreça electrònica.

   En cas que hagi fet ús de la firma manual digitalitzada en la seva relació amb el Banc, per sol·licitar serveis o formalitzar operacions, conservarem les seves dades obtingudes mitjançant la digitalització de la firma manuscrita (com ara l'ordre del traç, la intensitat, la velocitat, la pressió i l'acceleració de la grafia), que es tractaran exclusivament com a element de prova en cas de repudiació per tal de verificar, a través de l'acarament, que la firma és seva i dur a terme d'aquesta manera l'autenticació del client per poder acreditar l'autenticitat de la documentació o operació que formalitzi amb el Banc.

   En cas que sol·liciti la identificació per vídeo perquè puguem autenticar la seva identitat en els processos de contractació a distància, es tractaran el seu patró de la imatge extreta de la seva fotografia durant el procés d'identificació i la del seu document identificatiu.

   Així mateix, en cas que activi el reconeixent de veu per a l'autenticació al canal telefònic, es tractarà el patró de veu per autenticar-lo cada vegada que truqui.

  • Dades referents a les seves característiques personals: sexe, edat, data de naixement, estat civil, persones a càrrec seu, lloc de naixement, nacionalitat.
  • Dades relatives a les seves circumstàncies socials: aficions, propietats i detalls de l'habitatge, finca o local (com ara mida, localització i característiques energètiques).
  • Dades acadèmiques i professionals o laborals: nivell d'estudis, titulació, estat laboral, activitat, professió, categoria professional, pertinença a col·legis professionals.
  • Dades econòmiques, financeres i de solvència: Comptes corrents i saldo, situació de solvència financera-creditícia, volum de facturació (autònoms), origen dels ingressos, dades econòmiques de nòmina.
  • Dades referents a transaccions de béns i serveis: catàleg de tots els productes bancaris contractats pel client, com ara targetes de crèdit o dèbit, fons, hipoteques, la condició d'accionista, etc., informació d'altres bancs o companyies externes (servei d'agregació o iniciació de pagaments, o serveis d'agrupació de pagaments), mitjans de pagament i el seu ús.
  • Dades relatives a informació comercial: ús de canals, preferències de contracte.
  • Dades transaccionals: ingressos, despeses, saldos, pagaments, transferències, domiciliacions, rebuts, apunts i moviments de productes contractats, incloent-hi l'origen, la destinació, el concepte i el tercer relacionat amb la transacció, la localització on s'efectua i la data i hora.
  • Dades sobre la seva localització, si ha consentit activar el servei de geolocalització del seu dispositiu.
  • Dades sobre el seu comportament en línia i preferències: per exemple, pàgines que visita, hàbits de navegació, l'adreça IP del seu ordinador o l'adreça IP del seu dispositiu mòbil, model de dispositiu, identificadors en línia, si ha consentit els tractaments descrits a la nostra Política de galetes, disponible a la nostra pàgina web https://www.bancosantander.es/politica-de-cookies.
  • Dades sobre els seus interessos que comparteix amb nosaltres: per exemple, quan es posa en contacte amb els nostres gestors a través d'una trucada de consulta o realitza una simulació dels nostres productes o serveis.
  • Dades relatives als dispositius des dels quals accedeix a la seva Àrea de client del Banc: model del dispositiu i sistema operatiu.
  • Dades audiovisuals: per exemple, quan gravem la seva veu en el marc d'una conversa telefònica amb els nostres gestors.
  • Dades sensibles: en cas que ens les hagi proporcionat, en el marc de la seva relació amb el Banc, tractarem les seves dades de salut relacionades amb el seu grau de discapacitat, i altres informacions relatives a la seva situació de vulnerabilitat, als efectes i per a les finalitats previstes a la normativa sobre aquesta matèria.
  • Dades de fonts externes, tal com es detalla a l'apartat Com obtenim les seves dades?
  1. Si és avalador/garant:
  • Dades identificatives: Document d'identitat (NIF, DNI, NIE, document d'identitat no espanyol/CIF), nom i cognoms, número de client, domicili, residència, telèfons, adreça electrònica.
  • En cas que hagi fet ús de la firma manual digitalitzada en la seva relació amb el Banc, per sol·licitar serveis o formalitzar operacions, conservarem les seves dades obtingudes mitjançant la digitalització de la firma manuscrita (com ara l'ordre del traç, la intensitat, la velocitat, la pressió i l'acceleració de la grafia), que es tractaran exclusivament com a element de prova en cas de repudiació per tal de verificar, a través de l'acarament, que la firma és seva i dur a terme d'aquesta manera l'autenticació del client per poder acreditar l'autenticitat de la documentació o operació que formalitzi amb el Banc.
  • Característiques personals: data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat
  • Circumstàncies socials: propietats i detalls de l'habitatge, finca o local
  • Detalls de l'ocupació: estat laboral, activitat, professió, categoria professional
  • Informació comercial: ús de canals
  • Econòmiques, financeres i d'assegurances: situació de solvència financera-creditícia, volum de facturació (autònoms), origen dels ingressos, dades econòmiques de nòmina.
  • Dades de fonts externes, tal com es detalla a l'apartat Com obtenim les seves dades?
  1. Si és autoritzat o representant:
  • Carácter identificativo: Documento de identidad (NIF, DNI, NIE, Documento de identidad no español/CIF), nombre y apellidos, número de cliente, domicilio, residencia, teléfonos, email.
  • En cas que hagi fet ús de la firma manual digitalitzada en la seva relació amb el Banc, per sol·licitar serveis o formalitzar operacions, conservarem les seves dades obtingudes mitjançant la digitalització de la firma manuscrita (com ara l'ordre del traç, la intensitat, la velocitat, la pressió i l'acceleració de la grafia), que es tractaran exclusivament com a element de prova en cas de repudiació per tal de verificar, a través de l'acarament, que la firma és seva i dur a terme d'aquesta manera l'autenticació del client per poder acreditar l'autenticitat de la documentació o operació que formalitzi amb el Banc.
  • Característiques personals: data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat
  • Acadèmiques i professionals: estat laboral, activitat, professió, categoria professional
  • Informació comercial: ús de canals
  • Dades de fonts externes, tal com es detalla a l'apartat Com obtenim les seves dades?


  Amb independència de la naturalesa de la seva relació amb el Banc, el Banc no recopilarà ni tractarà categories especials de dades sobre vostè (per exemple, dades relatives a la seva salut, origen ètnic, creences religioses o opinions polítiques), llevat que sigui estrictament necessari per poder gestionar el servei contractat o sol·licitat, per exemple, perquè vostè hagi domiciliat el pagament de la quota sindical en un compte del nostre Banc o tingui condicions contractuals específiques derivades de la seva situació de vulnerabilitat.

  Per acabar, el Banc no recopilarà ni tractarà dades de menors llevat que mantinguin contractes amb l'entitat, ja sigui directament o amb la representació dels seus pares o tutors. El tractament de dades dels menors es limitarà exclusivament al manteniment i seguiment del producte o servei contractat.

 • Com obtenim les seves dades?

 • El Banc obté les seves dades de les fonts següents:

  1. Directament de vostè, a través de la informació que ens facilita quan sol·licita, contracta, manté i fa ús de productes o serveis amb nosaltres o comercialitzats per nosaltres, tant de manera directa com indirecta i a través de qualsevol dels canals que el Banc posa a la seva disposició (sucursal, canal telefònic, serveis en línia, etc.). Alguns exemples són: a través de consultes, transaccions, operacions, simulacions o sol·licituds dels productes o serveis esmentats. Addicionalment, havent obtingut el seu consentiment, podem obtenir dades personals de vostè quan navega a través de les nostres pàgines web i aplicacions de telefonia mòbil mitjançant l'ús de galetes o qualsevol altre tipus d'identificador en línia o de sistemes del servei de wifi o a través de l'empremta digital del seu dispositiu o terminal.
  2. En alguns casos, com ara per a la contractació d'un producte o servei amb pluralitat d'intervinents o en què el titular és una persona jurídica i vostè n'és apoderat, representant o treballador, algun d'ells podria facilitar les seves dades. En aquests supòsits, aquests tercers han de saber que prèviament a la comunicació de les dades estan obligats a informar-lo de la cessió i, si escau, a obtenir la seva autorització.
  3. Excepcionalment i per al compliment de les obligacions de diligència deguda en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, podrem utilitzar la informació de què ja disposés el Banc (per exemple, les ordres de pagament de nòmina que hagués efectuat al Banc el seu ocupador) per verificar les dades que vostè ens hagi facilitat al formulari d'identificació de client.
  4. Fonts d'informació externes:
  • Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE), de la qual obtenim informació de solvència sobre vostè.
  • Sistemes d'informació creditícia als quals el Banc es troba adherit, com ara Asnef-Equifax Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito S.L. (Asnef), Experian Bureau de Crédito, S.A. (Experian) i el Registre d'Acceptacions Impagades (RAI), que faciliten informació sobre solvència, morositat i, en general, indicadors de risc financer o de crèdit.
  • Sistemes d'informació de prevenció del frau, com ara Sociedad Española de Sistemas de Pago, S.A. (Iberpay), Confirma Sistemas de Información S.L. (Confirma) i operadores de telecomunicacions.
  • Fitxers d'informació especialitzada o fonts públiques disponibles a Internet relatives a la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, de les quals el Banc obté informació sobre els seus clients titulars o intervinents als comptes, representats legals i titulars reals dels comptes.
  • Fonts públicament accessibles com ara diaris i butlletins oficials, registres públics, resolucions de les administracions públiques, guies telefòniques i llistes de persones pertanyents a col·legis professionals.
  • La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), per verificar la seva font d'ingressos.
  • L'Agència Estatal de l'Administració Tributària, en cas que vostè ens hagi facilitat el seu codi segur de verificació i ens hagi autoritzat perquè el Banc l'utilitzi a l'oficina virtual de la pàgina web de l'Agència Tributària (AEAT) amb l'objectiu de descarregar les seves dades fiscals, de manera que el Banc pugui comprovar-ne la veracitat a l'efecte d'analitzar la sol·licitud de l'operació de referència.
  • Empreses de serveis d'inversió quan dipositin efectiu dels seus clients al Banc, a l'efecte de determinar les bases de càlcul de les aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit.
  • Terceres empreses a les quals hagi donat el seu consentiment per a la comunicació de les seves dades personals al Banc (per exemple, entitats asseguradores o entitats amb les quals el Banc subscriu acords de col·laboració en el marc dels quals aquestes entitats obtenen el seu consentiment per a la comunicació de les seves dades personals a Banco Santander, incloses xarxes socials; universitats espanyoles a les quals vostè, a través de les seves aplicacions mòbils corresponents, hagi donat el seu consentiment per a la comunicació de les seves dades personals al Banc amb finalitats comercials; o entitats a les quals vostè hagi prestat el seu consentiment per a l'ús de galetes o tecnologies semblants que comporten la comunicació al Banc de la seva informació recollida per mitjà d'aquestes tecnologies).
  • Terceres empreses que li presten serveis quan sigui necessari per a l'execució d'un contracte amb el Banc o l'aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per vostè, com ara el servei d'agregació o iniciació de pagaments (servei d'agregació), el servei d'agrupació de pagaments, el servei de prescripció hipotecària o d'algun altre producte financer, una petició d'informació o agregació d'informació sobre comptes o serveis de pagament al marc d'una sol·licitud de crèdit, o la comprovació dels requisits per a la bonificació d'un producte o servei contractat o sol·licitat.
  • Addicionalment, en cas que vostè hagi donat el seu consentiment a l'efecte, podem obtenir dades personals relatives a la seva navegació a través de pàgines web d'empreses del Grup Santander o empreses proveïdores d'informació comercial, obtingudes mitjançant l'ús de galetes o qualsevol altre tipus d'identificador en línia o de sistemes del servei de wifi o a través de l'empremta digital del seu dispositiu o terminal.
  • El seu representat, en cas que vostè actuï com a representant o autoritzat d'una empresa, entitat o una altra persona física.
  • Empreses taxadores, en cas que vostè ens aporti una taxació pròpia en el context d'una sol·licitud de préstec hipotecari per tal que puguem verificar a través de la taxadora emissora de l'informe la seva autenticitat de manera automatitzada.
  • Gestories, en cas que vostè ens sol·liciti un préstec o crèdit hipotecari, de les quals obtindrem informació relativa a les despeses totals associades a aquesta operació, incloses operacions connexes, per tal que pugui prendre una decisió informada, tot això en compliment de les recomanacions facilitades pel Banc d'Espanya.
 • Per què tractem les seves dades personals i sobre quina base de legitimació?

 • Tot seguit es detallen les diferents finalitats del tractament per part de Banco Santander, diferenciant entre (i) preclients i clients, (ii) avaladors/garants i (iii) autoritzats o representants:

  I. Si és client o ha sol·licitat ser-ho:

  1. Gestionar la relació precontractual i, si escau, contractual, respecte als productes o serveis del Banc que contracti.


   Quan vostè s'interessi per algun dels productes o serveis oferts pel Banc i sol·liciti informació sobre aquests productes o serveis o sobre la iniciació d'un procés de contractació, tractarem les seves dades personals amb la finalitat d'ajudar-lo i atendre les seves consultes o preguntes, donar curs a la seva sol·licitud i dur a terme els tràmits previs necessaris per procedir a aquesta contractació (per exemple, proporcionar-li informació i assessorament sobre el producte o servei pel qual s'hagi interessat o avaluar la viabilitat de la seva sol·licitud de contractació).

   Addicionalment, comunicarem les seves dades a altres empreses del Grup Santander i terceres empreses participades i empreses col·laboradores del Grup Santander (per exemple, entitats asseguradores, gestores d'actius financers o entitats de capital risc), en cas que vostè, en qualitat de client del Banc, porti a terme processos de simulació de la contractació d'algun dels productes o serveis d'aquestes entitats que són comercialitzats pel Banc o la seva contractació efectiva, o en els casos en què vostè sigui client comú del Banc i de les entitats esmentades, quan la finalitat de la comunicació de dades sigui el manteniment i desenvolupament del contracte que vostè manté amb aquestes entitats. En aquests casos, la comunicació afectarà únicament un nombre limitat de dades que té el Banc sobre la seva persona, concretament, les estrictament necessàries per a la formalització del contracte o per a la seva execució i desenvolupament: NIF, sexe, edat, domicili i domiciliació bancària; i, en alguns supòsits, a més, el seu perfil de risc, l'adreça electrònica i el telèfon. D'aquesta manera es pretén, d'una banda, simplificar i agilitzar la contractació a través del Banc dels productes que comercialitza d'altres empreses del Grup o de terceres empreses participades, tenint en compte la seva condició de client del Banc; i, de l'altra, que aquestes empreses de què també sigui client disposin de les seves dades de contacte per remetre-li informació rellevant per al desenvolupament de la seva relació contractual.

   Així mateix, en aquells supòsits en què un client sol·liciti finançament a través dels fons de l'Institut de Crèdit Oficial, el Banc Europeu d'Inversions, el Fons Europeu d'Inversions o d'administracions públiques, tractarem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud i avaluar si aquest finançament es tramita a través de fons del Banc o de les entitats esmentades. Un cop formalitzat, si escau, el finançament, les seves dades personals es comunicaran a l'Institut de Crèdit Oficial, al Banc Europeu d'Inversions, al Fons Europeu d'Inversions o a l'administració pública en qüestió, segons correspongui, per tal de conèixer quina part del préstec està disposant el Banc.

   La base de legitimació d'aquests tractaments és la seva sol·licitud d'adopció de mesures precontractuals dirigides a la contractació d'algun dels productes o serveis oferts pel Banc o les empreses del seu Grup.

   Addicionalment, quan es procedeixi a la contractació d'algun dels productes o serveis del Banc (actiu, passiu, financers, d'inversió, plans de pensions, serveis de lísing i rènting, etc.), tractarem les seves dades personals amb les finalitats següents:

  • Procedir a la signatura del contracte, el seu manteniment, el seu desenvolupament i la seva execució. L'anterior també inclou el tractament de les seves dades personals amb la finalitat d'organitzar les carteres dels diferents clients del Banc i assignar cadascuna d'elles a un gestor determinat.
  • Efectuar comunicacions informatives estrictament relacionades amb els productes o serveis contractats per vostè i amb la seva operativa, inclosa la verificació de moviments inusuals.
  • Si escau, dur a terme les actuacions necessàries per aconseguir la recuperació i el pagament dels deutes que pugui mantenir amb el Banc, inclosa l'actualització de les dades que ja hagi facilitat el deutor.
  • Si escau, dur a terme les actuacions necessàries per aconseguir la recuperació i el pagament dels deutes que pugui mantenir amb el Banc, inclosa l'actualització de les dades que ja hagi facilitat el deutor.
  • Prestar-li els serveis que ens sol·liciti o que incorporin els canals digitals del Banc, incloent-hi el servei d'agregació o iniciació de pagaments (servei d'agregació), serveis d'agrupació de pagaments i la realització d'operacions i la gestió de (i) qualsevol tipus de consulta, reclamació o incidència que es pogués derivar de la relació contractual establerta i (ii) els serveis oferts pels caixers automàtics (per exemple, retirades i ingressos a compte, pagament d'impostos i rebuts, consulta de moviments, transferències, recàrrega de mòbils o recuperació de claus).


  La base de legitimació per a aquests tractaments és l'execució del contracte subscrit entre vostè i el Banc.

  Addicionalment, el Banc podrà compartir informació associada a l'actualització de les seves dades personals amb les empreses del Grup Santander i terceres entitats col·laboradores o participades pel Grup, els productes de les quals aquest grup comercialitza o li mostra a la seva àrea de client del Banc (web i aplicació) o respecte als quals pugui sol·licitar informació al seu gestor. És a dir, si vostè actualitza una dada personal a través del Banc, el Banc podrà facilitar a les altres parts les dades actualitzades. Podrà accedir al llistat complet de les societats i entitats terceres col·laboradores o participades pel Grup Santander a les quals comunicarem les seves dades sol·licitant-ho a la seva oficina o a través de l'enllaç següent: http://bsan.es/sociedades_banco_santander.

  La base de legitimació d'aquest tractament és l'interès legítim de tenir tota la informació actualitzada en totes les entitats del Grup Santander, a més de les entitats col·laboradores o participades pel Grup, els productes de les quals aquest grup comercialitza, sense que sigui necessari que els Interessats hagin de sol·licitar aquesta actualització a cadascuna d'elles.

  El Banc també podrà utilitzar les seves dades de contacte com a client per mantenir actualitzada la seva informació en condició d'accionista.

  La base de legitimació d'aquest tractament és l'interès legítim del Banc en complir les seves obligacions legals i facilitar a l'accionista l'exercici dels seus drets com a tal.

  A més, en relació amb les activitats de recuperació de deute, és possible que el Banc, tant directament com a través d'empreses amb què contracti aquest servei, obtingui dades addicionals a les facilitades pel deutor en el moment de la contractació, per tal de facilitar la seva localització o millorar el coneixement de les seves possibilitats de pagament del deute, incloent-hi igualment actuacions per esbrinar la solvència dels deutors, mitjançant l'accés a informació referent als seus béns i propietats, tot això amb l'objectiu d'aconseguir la recuperació i el pagament del deute.

  Aquest tractament tindria la base de legitimació en l'interès legítim del Banc per aconseguir que es produeixi el compliment de les obligacions de pagament contretes prèviament pels seus clients amb aquesta entitat.

  1. Compliment d'obligacions legals del Banc


   Tractarem les seves dades personals per complir les obligacions legals que siguin aplicables al Banc, com ara:

  • Obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

   Per al compliment d'aquestes obligacions, el Banc tractarà les dades que siguin necessàries per al compliment de les obligacions de diligència deguda que s'estableixen a la normativa aplicable. En cas que vostè sol·liciti la seva alta com a client mitjançant el sistema d'identificació per vídeo (alta a distància), el Banc tractarà les seves dades amb la finalitat de verificar la seva identitat i autenticar-lo. Igualment, per a aquestes finalitats el Banc comunicarà les seves dades personals a altres empreses del Grup Santander i terceres entitats participades o col·laboradores d'aquest Grup que hagin delegat el Banc el compliment de les obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, en els termes previstos en aquesta normativa.

   Així mateix, el Banc podrà tractar les dades que resultin necessàries per a l'examen de les operacions realitzades que poguessin presentar indicis de ser constitutives de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme i durà a terme les comunicacions corresponents, si escau, al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC) amb motiu de (i) l'enviament periòdic d'operacions que compleixin amb determinats paràmetres fixats pel SEPBLAC o bé (ii) una sol·licitud d'informació concreta relativa a alguna operació.
  • Obligacions fiscals imposades per la Llei de compliment fiscal de comptes estrangers o Foreign Account Tax (FATCA) i la normativa Estàndard Comú d'Informes (CRS) en relació amb l'obligació d'intercanvi automàtic de la informació, que obliga el Banc a identificar, classificar i reportar determinats comptes financers de clients que tinguin obligacions legals als EUA en el cas de FATCA i en el cas de CRS a diferents autoritats financeres ubicades a les jurisdiccions participants d'aquest estàndard. Igualment, per a aquestes finalitats el Banc comunicarà les seves dades personals a altres empreses del Grup Santander i terceres entitats participades o col·laboradores d'aquest Grup els productes o serveis de les quals comercialitza i que hagin delegat expressament el Banc el compliment d'aquestes obligacions en matèria fiscal, en els termes previstos en aquesta normativa.
  • Obligacions en matèria de crèdit responsable i protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer social. Amb aquestes finalitats, el Banc podrà tractar les seves dades per verificar i avaluar la seva solvència i el seu risc creditici, establir mesures en cas que es trobi en situació de vulnerabilitat, valorar el risc d'impagament de les operacions que mantingui, com en el cas d'operacions noves que ens sol·liciti, i la creació de models de riscos, atenent fins i tot a informació econòmica i personal disponible en empreses que faciliten informació sobre solvència, morositat i en general indicadors de risc financer o de crèdit als quals el Banc tingui accés o hagi obtingut a través del servei d'agregació quan vostè ho hagi consentit.
  • Obligacions legals imposades per la normativa MiFID (directiva de mercats d'instruments financers), que busquen avaluar el seu coneixement i experiència en els mercats financers, la seva situació financera i els seus objectius d'inversió i que comprenen la gravació de qualsevol conversa telefònica que finalitzi o pugui finalitzar amb el tancament d'una operació de serveis d'inversió. Igualment, per a aquestes finalitats el Banc comunicarà les seves dades personals, en particular el resultat de l'avaluació sobre el seu coneixement i experiència en els mercats financers, a altres empreses del Grup Santander i terceres entitats participades o col·laboradores d'aquest Grup els productes o serveis de les quals comercialitza, que hagin delegat expressament el Banc el compliment d'aquestes obligacions en matèria d'inversió i que haguessin de disposar d'aquesta informació, en els termes previstos en aquesta normativa.


  De vegades, per al compliment de les obligacions mencionades als dos punts anteriors, el Banc fa servir un sistema automatitzat d'avaluació del risc que utilitza una lògica de puntuació que té en compte la seva informació. Aquest sistema es basa en l'aplicació a cada interessat d'algoritmes dissenyats prèviament, que assignen automàticament una puntuació o score conforme a tres nivells de risc diferents, definits a la política de classificació de riscos de clients del Banc. Aquesta classificació ens permet complir les exigències reguladores en matèria de seguiment del risc, control de solvència, càlcul de capital regulador, normativa comptable (provisions) i normativa de crèdit responsable.

  Per exemple, el Banc podrà utilitzar mitjans íntegrament automatitzats per verificar i avaluar la seva solvència i risc creditici, tant per valorar el risc d'impagament de les operacions que mantingui com en el cas d'operacions de finançament noves que ens sol·liciti.

  De la mateixa manera, i també a tall d'exemple, el Banc podrà prendre decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades quan vostè empleni qüestionaris la finalitat dels quals és valorar els seus coneixements, experiència, situació financera i objectius d'inversió.

  El Banc sotmet aquest sistema a revisions periòdiques per evitar que es produeixi un possible desajust, error o imprecisió en aquesta avaluació. Sens perjudici d'això, si no està d'acord amb el resultat de l'avaluació, podrà impugnar la decisió aportant la informació que consideri i sol·licitant la intervenció personal d'un dels nostres analistes de riscos.

  • Obligacions mercantils, societàries, fiscals i de qualsevol altre tipus, imposades pels organismes de supervisió i autoritats competents (per exemple, el Banc Central Europeu, el Banc d'Espanya, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la Comissió Nacional del Mercat de Valors o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades).


  La base de legitimació d'aquests tractaments és el compliment de les obligacions legals aplicables al Banc.

  1. Consulta de sistemes d'informació creditícia i comunicació d'impagaments a aquests sistemes


   Quan vostè ens sol·liciti un crèdit hipotecari, el Banc podrà consultar la informació referent a vostè que figuri a la CIRBE i els sistemes d'informació creditícia als quals es trobi adherit el Banc (per exemple, Experian, Asnef i RAI), per tal d'avaluar la seva solvència i el seu risc creditici i valorar la viabilitat de la seva sol·licitud de contractació.

   Així mateix, consultarem el contingut d'aquests sistemes d'informació creditícia en cas que arribin a formalitzar-se els contractes als quals s'acaba de fer referència mentre no es produeixi la seva finalització.

   Quan mantingui amb el Banc riscos de crèdit, sigui directament (titular) o indirectament (avalador d'un producte de risc) comunicarem les seves dades, incloses les dades relatives a les característiques dels riscos a la CIRBE.

   La base de legitimació de la consulta i la comunicació a la CIRBE i la consulta dels sistemes d'informació creditícia és el compliment de les obligacions legals establertes per la normativa reguladora del sistema financer i del crèdit immobiliari per al compliment dels principis de crèdit responsable i minimització del risc creditici.

   Així mateix, consultarem els sistemes d'informació creditícia esmentats quan mantingui amb nosaltres o ens sol·liciti la formalització d'un contracte que suposi el finançament, el pagament ajornat o la facturació periòdica (per exemple, préstecs o crèdits) o un contracte que sigui suport de crèdit en descobert (per exemple, un compte) amb una finalitat idèntica.

   Addicionalment, en cas de produir-se impagaments per part seva, es podran comunicar als sistemes d'informació creditícia als quals es trobi adherit, com ara Experian, Asnef i RAI, complint els procediments i les garanties que en cada moment estableixi i li reconegui la legislació vigent.

   La base de legitimació d'aquests tractaments és l'interès legítim del Banc a portar un control adequat i prevenir situacions d'impagament, col·laborant en la salvaguarda del sistema financer i de l'economia en general, per això permet l'accés a la informació de solvència a terceres entitats que requereixin analitzar la solvència dels sol·licitants d'operacions de risc, tal com s'estableix expressament a la normativa reguladora de la protecció de dades personals.

  2. Prevenció i investigació del frau


   Tractarem o comunicarem les seves dades a tercers, siguin o no empreses del Grup Santander (per exemple, Confirma, Iberpay i operadores de telecomunicacions), per detectar i analitzar possibles activitats fraudulentes, identificar-ne o conèixer-ne els participants i, si escau, dur a terme les accions que es considerin necessàries.

   Per al compliment d'aquesta finalitat, en els casos en què vostè sigui client comú del Banc i d'altres empreses del Grup Santander i terceres entitats participades o col·laboradores d'aquest Grup, el Banc comunicarà les seves dades personals a aquestes empreses i entitats per tal de garantir el compliment de les polítiques de gestió de Grup relatives a la prevenció i la investigació del frau.

   Així mateix, en cas que vostè activi el servei de reconeixement de veu per a l'autenticació al canal telefònic, el Banc tractarà les seves dades amb la finalitat d'autenticar-lo i prevenir el frau.

   La base de legitimació d'aquests tractaments és l'interès legítim del Banc en prevenir, investigar o descobrir el frau.

  3. Elaboració d'un perfil comercial

   Tractarem les seves dades per elaborar un perfil comercial seu que ens permeti:

  • Analitzar les preferències, els comportaments i les necessitats dels clients del Banc relacionades amb els productes i serveis que el Banc ofereix, a més de la seva propensió a la contractació o l'abandonament de productes i serveis.
  • Presentar-li una oferta personalitzada de productes i serveis financers, a més de productes d'assegurances comercialitzats pel Banc i que tinguin relació amb els productes que ja hagués contractat, tenint en compte els que hagi contractat i els seus hàbits com a client.
  • Fer-li observacions i recomanacions sobre els productes i serveis que ja té contractats i altres que creguem que poden interessar-li.
  • Dur a terme una detecció precoç de clients potencialment vulnerables per assistir-lo adoptant mesures de protecció i ajuda adaptades a les seves circumstàncies personals.
  • Elaborar una anàlisi de la seva operativa i dels seus hàbits de despesa per proporcionar-li informació, consells o advertiments personalitzats al respecte amb l'objectiu d'optimitzar-los (com ara calcular la seva petjada de carboni, fer una anàlisi de com s'estan gastant els diners, calcular la seva capacitat d'estalvi, etc.) a més d'identificar productes i serveis que poguessin servir per a això.
  • Seleccionar esdeveniments culturals i esportius patrocinats pel Banc o les empreses del Grup Santander que poguessin ser del seu interès.


  A aquests efectes, només farem servir fonts internes, és a dir, tractarem només la informació que vostè ens faciliti i la que es derivi de la seva relació contractual i comercial amb el Banc: les dades transaccionals dels productes o serveis que vostè tingui contractats amb el Banc, la informació sobre els seus interessos que comparteixi amb nosaltres, sigui a través de les trucades telefòniques que mantingui amb els nostres gestors o a través del seu comportament en línia (tal com es detalla a l'apartat 13), simulacions, regles d'estalvi que configuri, sol·licituds d'informació o la contractació dels nostres productes i serveis, a més de dades sobre la seva capacitat d'estalvi i endeutament, per analitzar els seus patrons i hàbits de comportament, dades relatives als dispositius des dels quals accedeix a la seva àrea de client del Banc i les dades de geolocalització quan en consenti la recollida. Concretament, consultarem la informació de què disposem per la gestió dels serveis que li prestem o dels productes que hagi contractat o que mantingui contractats durant l'últim any, inclosa la resultant dels models de risc descrits a l'apartat 2, així com si és accionista del Banc.

  La base de legitimació d'aquests tractaments que tenen com a objectiu identificar les seves necessitats sobre els productes, serveis, recomanacions, consells i informació que millor s'adaptin a les seves característiques personals i els seus hàbits és l'interès legítim del Banc de millorar la qualitat del servei que li prestem, així com millorar les condicions en productes o serveis que hagi contractat o que pugui contractar en el futur, ajustant-los a les seves necessitats.

  En cas que vostè ho consenteixi, enriquirem el seu perfil comercial elaborat pel Banc, a vegades amb informació addicional procedent de fonts externes (incloent-hi tercers a qui hagi consentit comunicar-nos les seves dades, el servei d'agregació o iniciació de pagaments (servei d'agregació) serveis d'agregació de pagaments; i les fonts restants mencionades a l'apartat "Com obtenim les seves dades?"), de manera que puguem presentar-li una oferta dels nostres productes i serveis més personalitzada sobre la base d'aquest perfil.

  Aquest tractament de la informació existent al Banc, derivada de la seva relació contractual amb el mateix i, si escau, l'addicional obtinguda de fonts externes, permet elaborar anàlisis més detallades de les seves preferències, comportaments i necessitats que les descrites segons l'interès legítim del Banc, i seran utilitzades per determinar, de manera més precisa, quins productes i serveis s'ajusten millor a vostè.

  La informació addicional que tractarem i, si escau, obtindrem de fonts externes es referirà a característiques personals, circumstàncies socials, dades acadèmiques i professionals, detalls d'ocupació, informació comercial, dades de localització, dades econòmiques, financeres i d'assegurances i transaccions de béns i serveis, incloses dades transaccionals del servei d'agregació.

  La base de legitimació per a aquest tractament és el consentiment donat mitjançant la marcació de la casella habilitada a l'efecte al formulari que hi ha a la seva disposició.

  1. Inclusió en accions de fidelització, promocions i concursos o sortejos


   Tractarem les seves dades per fer trucades telefòniques de fidelització, remetre-li invitacions a esdeveniments i incloure'l en accions de fidelització, promocions, ofertes i concursos o sortejos que el Banc promogui entre els seus clients, productes que vostè té contractats. Per exemple, el Banc el podrà incloure en un sorteig en el qual pot resultar guanyador pel simple fet d'haver utilitzat com a mitjà de pagament de les seves compres una targeta emesa pel Banc o per fer ús d'altres serveis oferts pel Banc durant el període que duri la promoció.

   Per a això, utilitzarem les seves dades personals de caràcter identificatiu i els derivats de l'Elaboració de perfils descrita a l'apartat 5 anterior, d'acord amb les seves preferències.

   La base de legitimació d'aquest tractament és l'interès legítim del Banc a fidelitzar els seus clients i augmentar el seu grau de satisfacció i vinculació.

  2. Gestió de procediments administratius, prejudicials i judicials

   Si escau, tractarem les seves dades personals per a la defensa dels drets i interessos del Banc en qualsevol tipus de procediment administratiu, prejudicial o judicial derivat de la relació establerta amb vostè o vinculat amb aquesta relació.

   Aquest tractament trobaria la seva base de legitimació en l'interès legítim del Banc a garantir i fer efectiu el seu dret a la tutela judicial efectiva.

  3. Verificació de la qualitat dels serveis prestats


   Des del Banc, tractem les dades personals dels nostres clients amb la finalitat de dur a terme procediments de revisió, auditoria i millora de la qualitat dels serveis prestats, la qual cosa inclou (i) la realització d'enquestes de satisfacció i l'anàlisi dels seus resultats i (ii) la gravació de la seva veu o imatge i la conservació de la conversa telefònica o vídeo, únicament en aquells casos en què li ho indiquem de manera expressa, i (iii) la conducció d'investigacions de mercat a través d'enquestes presencials per tal de conèixer la percepció i valoració dels clients sobre productes existents o nous.

   La base de legitimació d'aquests tractaments és l'interès legítim del Banc a dur a terme un procés de millora constant de l'atenció prestada a clients, clients potencials, usuaris i qualsevol altra persona interessada que es posi en contacte amb el Banc, i garantir en tot cas un elevat nivell de qualitat de l'atenció al client, tant per part del Banc com dels proveïdors que li presten el servei d'atenció al client.

  4. Elaboració d'informes sobre clients o amb dades personals de clients


   Al Banc tractem les dades personals dels nostres clients per elaborar informes de naturalesa diferent:

  • Seguiment dels clients: impagaments, morositat, refinançaments, canvis de scoring, etc. Si bé aquests informes, amb caràcter general, contenen informació agregada, puntualment poden incloure informació de clients identificats.
  • Elaborar informes de liquiditat i interès a nivell agregat, per a ús intern i, si escau, enviament al supervisor.
  • Risc creditici i operacional.
  • Anàlisi de l'activitat de l'admissió de riscos (financers, no financers i operacionals) per part del Banc.
  • Realització d'auditories i revisions de control intern del Banc.
  • Impacte de la morositat en pèrdues i guanys del Banc.
  • Seguiment d'estratègies comercials i altres anàlisis de negoci, per al seu seguiment i desenvolupament.
  • Obtenir informació agregada per a l'elaboració d'estudis estadístics i anàlisis de negoci de naturalesa diversa, com ara sobre l'ús dels canals privats que el Banc posa a disposició dels seus clients o de les operacions més importants (per exemple, les oscil·lacions de saldo d'entrada o de sortida més grans) i queixes que han tingut lloc en cadascuna de les oficines del Banc.
  • Elaborar informes interns i altres informes de caràcter agregat (per exemple, indicadors de negoci o risc operacional) i estadístic.
  • Anàlisis de sostenibilitat i eficiència energètica. En particular, tractarem les dades per estimar el càlcul de la petjada de carboni a partir de les transaccions realitzades, elaborar informes o estadístiques sobre impacte ambiental i eficiència energètica.

  La base de legitimació d'aquests tractaments és l'interès legítim del Banc a incrementar el coneixement de què disposa sobre els clients, poder oferir-los un servei millor i assessorament respecte als productes que tenen contractat i obtenir informació sobre l'estat del negoci que contribueixi a una millor presa de decisions corporatives, estratègiques i comercials, i a mantenir una gestió interna adequada del Banc i del grup empresarial al qual pertany.

  1. Elaborar estadístiques i generar models analítics


   Al Banc tractem les dades personals dels nostres clients amb la finalitat d'elaborar estadístiques i generar models analítics, i en particular:

  • Generar i desenvolupar models analítics predictius comercials.
  • Generar i desenvolupar models de control de qualitat de les dades personals i de coherència de la qualitat dels informes interns.
  • Elaborar estudis estadístics i anàlisis de negoci que permetin millorar els processos i les operatives.
  • Per al seguiment i l'anàlisi de la cartera de clients del Banc.


  Per tal de minimitzar el tractament de dades personals, el Banc utilitza tècniques de xifratge, agregació, dissociació, anonimització o pseudonimització de les dades, sempre que no perjudiquin la fiabilitat dels resultats.

  La base de legitimació aplicable a aquest tractament és l'interès legítim del Banc a aconseguir un coneixement del seu negoci i ajustar les ofertes de productes i serveis a les necessitats dels seus clients, millorant l'oferta comercial del Banc mitjançant l'elaboració i el desenvolupament de models i algoritmes analítics predictius i estimatius, tot això amb l'objectiu d'optimitzar els serveis prestats.

  1. Desenvolupament d'accions comercials


   Al Banc tractarem les seves dades personals per informar-lo dels productes que té a la seva disposició al Banc, així com la realització, per mitjans postals, electrònics i telefònics de comunicacions comercials, tant de forma general com segmentada o personalitzada al seu perfil comercial (tal com es detalla a l'apartat 5 anterior) sobre productes o serveis propis i comercialitzats pel Banc, inclòs l'enviament de felicitacions en dates assenyalades.

   La base de legitimació per a aquest tractament per mitjans electrònics i respecte als productes propis del Banc es troba a l'article 21.2 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, que habilita la realització d'aquestes comunicacions quan existeixi una relació contractual prèvia, sempre que el remitent hagués obtingut de manera lícita les dades de contacte del destinatari i els emprés per a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

   La base de legitimació per a aquest tractament per altres mitjans és l'interès legítim del Banc de mantenir-lo informat dels seus productes i serveis i dels que estigués comercialitzant.

   Als efectes d'aquesta política de privacitat, s'entén per "productes comercialitzats" aquells de naturalesa financera, com ara fons d'inversió, plans de pensions, productes de facturatge i confirmació, comptes de dipòsits, hipoteques i TPV, que distribueix el Banc.

   Així mateix, en cas que vostè ho consenti, tractarem les seves dades personals per al desenvolupament d'accions comercials tant generals com personalitzades segons el seu perfil comercial (tal com es detalla a l'apartat 5 anterior), com ara (i) remetre-li per mitjans electrònics (entre d'altres, correu electrònic, SMS) informació comercial sobre productes o serveis comercialitzats pel Banc, (ii) oferir-li productes i serveis de tercers, incloent-hi empreses del Grup Santander, participades pel Grup Santander o comercialitzades per les empreses que no estiguin distribuïts pel Banc, i informar-lo d'avantatges en productes o serveis de tercers dels quals pugui beneficiar-se per ser client del Banc i que no formin part de l'oferta contractual. Aquestes accions comercials les podrà rebre per qualsevol mitjà, inclosa la via electrònica (correu electrònic, fax, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.). Aquest consentiment es mantindrà vigent fins i tot quan hagi acabat la seva relació amb el Banc, durant un període de 12 mesos, tret que vostè el revoqui.

   Per al desenvolupament d'accions comercials descrites en el paràgraf anterior, utilitzarem les seves dades personals de caràcter identificatiu i els derivats de l'Elaboració de perfils descrita a l'apartat 5 anterior, d'acord amb les seves preferències.

   Les empreses col·laboradores i/o participades sobre els productes de les quals podran versar les accions comercials pertanyen als sectors següents: financer i assegurances, gran consum, formació, educació i cultura, ocupació, llar, salut i bellesa, hotels i viatges, informàtica, telecomunicacions i tecnologia, automoció, serveis d'assessorament, immobiliari i construcció, oci i temps lliure, venda d'entrades per a esdeveniments o similars, seguretat, tèxtil i moda, restauració, alimentació-pesca i ramaderia, agroalimentari, esport, energètic, reparació i manteniment, transport, logística, administració, assessoria i consultoria, maquinària i material d'oficina, comerç, indústria, sanitat i serveis socials.

   La base de legitimació per a aquests tractaments és el consentiment donat mitjançant la marcació de les caselles habilitades a l'efecte al formulari que hi ha a la seva disposició.

  2. Comunicació de les seves dades personals a empreses del Grup Santander, empreses amb participació o col·laborades d'aquest Grup per al desenvolupament d'accions comercials


   En cas que vostè doni el seu consentiment a l'efecte, comunicarem les seves dades personals a empreses del Grup Santander, així com a empreses participades pel Grup Santander (per exemple, entitats asseguradores i gestores d'actius financers) i a empreses col·laboradores dels sectors detallats al punt anterior, per al desenvolupament d'accions comercials per part d'aquestes, tant generals com personalitzades, sobre els seus productes i serveis o els del Banc.

   Perquè les empreses esmentades puguin oferir-li productes i serveis personalitzats, a més de les seves dades identificatives i de contacte, els comunicarem les dades relatives al seu perfil comercial descrit en l'apartat 5 anterior. Aquestes accions comercials les podrà rebre per qualsevol mitjà, inclosa la via electrònica (correu electrònic, SMS, xarxes socials, aplicacions mòbils, etc.). Consulti l'apartat "A qui comunicarem les seves dades?" per a més informació.

   La base de legitimació per a aquest tractament és el consentiment donat mitjançant la marcació de la casella habilitada a l'efecte al formulari que hi ha a la seva disposició.

  3. Ús de galetes i tecnologies similars al web i l'aplicació del Banc


   El Banc fa ús de galetes i tecnologies similars, pròpies i de tercers, al seu web i a la seva aplicació amb les finalitats següents:

  • Recordar informació perquè l'usuari pugui accedir al servei amb característiques concretes que puguin diferenciar la seva experiència de la d'altres usuaris.
  • Efectuar el seguiment dels processos de vendes en línia mitjançant el web i l'aplicació amb l'objectiu de millorar els processos de venda de manera que siguin més intuïtius per al client.
  • Realitzar proves, amb diversos segments d'interessats, per comprovar l'efectivitat de les modificacions introduïdes als processos de venda en línia.
  • Analitzar la navegació dels usuaris per detectar el punt en què abandonen el procés de contractació, classificar-los pel que fa a la seva propensió a contractar en funció de quant hagin avançat en el procés i, si escau, posar-se en contacte amb els interessats perquè puguin continuar amb aquest procés.
  • Dur a terme el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris, inclosa la quantificació dels impactes dels anuncis, per mesurar l'activitat del web i l'aplicació, per tal d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris del servei.
  • Emmagatzemar informació sobre el dispositiu i el comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació per desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció d'aquest perfil.
  • Compartir amb tercers un identificador únic per, sobre la base del seu perfil comercial elaborat pel Banc, mostrar-li publicitat personalitzada sobre els nostres productes i serveis a les plataformes d'aquests tercers.
  • Fer un seguiment de les nostres campanyes comercials per tal de mesurar-ne l'efectivitat.


  Per al compliment d'aquestes finalitats, el Banc fa ús tant de dades agregades com individualitzades.

  Per obtenir més informació sobre les galetes utilitzades pel Banc i el tipus d'informació que se'n recull, pot consultar la Política de galetes.

  La base de legitimació d'aquest tractament és el consentiment atorgat per l'usuari en permetre l'ús de galetes al web o l'aplicació del Banc.

  II. Si és avalador/garant:

  Quan vostè es presenti com a avalador/garant d'un client o client potencial del Banc, tractarem les seves dades personals conforme al que es descriu als apartats 1, 2, 3, 4, 5 (amb consentiment), 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 de l'apartat "I. Si és client o ha sol·licitat ser-ho".

  III. Si és representant, autoritat o intervinent en un contracte:

  1. Tractament de dades de contacte per a la gestió de la relació contractual


   Si vostè és autoritzat, intervinent en un contracte d'un client del Banc (com a fiador, apoderat, usufructuari, tutor, etc.) o actua com a representant d'una persona física o jurídica, tractarem la seva informació de contacte per mantenir, gestionar i executar la relació contractual establerta amb aquesta persona.

   La base de legitimació del tractament exposat és, en relació amb aquelles persones que actuïn en qualitat de representant de persones físiques, l'execució del contracte; i, en el cas dels representants de persones jurídiques, l'interès legítim del Banc en el manteniment, la gestió i l'execució de la relació contractual establerta amb aquestes entitats.

  2. Validació de poders


   Tractarem les seves dades personals amb la finalitat de verificar els seus poders i facultats de representació per mitjà de validacions.

   La base de legitimació d'aquest tractament és, respecte d'aquelles persones que actuïn en qualitat d'autoritzats, l'execució del contracte; i, en el cas dels representants de persones jurídiques, l'interès legítim del Banc en el manteniment, la gestió i l'execució de la relació contractual establerta amb aquestes entitats.

   Addicionalment, tractarem les seves dades personals conforme al que es descriu als apartats 1, 2, 4, 5 (amb consentiment només per a autoritzats o intervinents en un contracte; s'exclouen els representants), 7, 8, 9, 10, 11 (s'exclouen els representants de persones físiques i els tractaments per consentiment dels representants o persones de contacte de persones jurídiques), 12 (amb consentiment només per a autoritzats o intervinents en un contracte) i 13 de l'apartat "I. Si és client o ha sol·licitat ser-ho".

 • És obligatori facilitar les seves dades?

 • Serà obligatori que vostè ens faciliti les seves dades en la mesura que desitgi contractar un producte o servei amb el Banc, i els haurà de mantenir actualitzats, de manera que responguin en tot moment a la seva situació real.

 • Què passa si vostè no vol donar el seu consentiment?

 • En cas que vostè no autoritzi el tractament de les seves dades personals en els supòsits en els quals se sol·licita el seu consentiment, o desitgi revocar-lo en qualsevol moment, això no afectarà el manteniment o compliment de la relació contractual que manté amb el Banc. A més, tingui en compte que, encara que no autoritzi els tractaments esmentats, poden existir supòsits concrets en què podrà rebre comunicacions comercials del Banc, ja sigui sobre la base de l'interès legítim del Banc (sempre que no s'hi hagi oposat) o en els supòsits en què hi hagi una habilitació legal.

 • Quant de temps conservarem les seves dades?

 • Tractarem les seves dades personals mentre la relació contractual estigui vigent o siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser obtingudes.

  Si cancel·la tots els contractes, mantindrem les seves dades amb la finalitat de remetre-li per mitjans electrònics comunicacions comercials referents a productes o serveis del Banc que siguin similars als quals hagués contractat, tret que s'hagi oposat a aquest tipus de comunicacions.

  Així mateix, si així ho hagués consentit, mantindrem els tractaments de dades amb la finalitat de remetre-li comunicacions comercials sobre productes i/o serveis comercialitzats pel Banc; i sobre productes i/o serveis de tercers, incloent-hi d'empreses del Grup Santander o participades per aquest grup.

  Tot això, durant un termini de 12 mesos des de la finalització de la relació contractual.

  Tanmateix, s'hi podrà oposar, així com revocar el consentiment per al tractament amb les finalitats esmentades en qualsevol moment, tal com li detallem a "Quins són els seus drets quan ens facilita les dades?".

  Quan les seves dades personals deixin de ser necessàries per a les finalitats exposades en aquest document, les conservarem degudament bloquejades, fet que implicarà que el Banc no durà a terme cap tractament tret de la conservació per a la posada a disposició de les administracions públiques competents, jutges i tribunals o el Ministeri Fiscal; per a l'atenció de les possibles responsabilitats derivades de la relació contractual mantinguda o de les relacionades amb el tractament de les dades. Conservarem les dades bloquejades durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables o, si escau, durant els terminis de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals mantingudes amb el Banc, i procedirem a la supressió física o l'anonimització completa de les dades una vegada transcorreguts els terminis esmentats.

 • A qui comunicarem les seves dades?

 • Comunicarem les seves dades personals a:

  1. Empreses del Grup Banco Santander i entitats terceres col·laboradores o participades pel Grup Santander (per exemple, entitats asseguradores i gestores d'actius financers). Depenent de la finalitat del tractament que l'hem informat en aquest document, només comunicarem les seves dades als tercers esmentats: i) quan sigui necessari per a la realització de processos de simulació de la contractació d'algun dels productes i/o serveis d'aquestes entitats, la contractació efectiva dels productes o serveis i/o el manteniment i/o gestió del contracte que mantingui amb les entitats esmentades; ii) quan ens en faciliti el consentiment; iii) quan la cessió es basi en l'interès legítim del Banc i/o de la tercera empresa a la qual comuniquem les seves dades, i finalment, iv) quan la cessió correspongui al compliment d'una obligació legal.

   Podrà accedir al llistat complet de les societats i entitats terceres col·laboradores o participades pel Grup Santander a les quals comunicarem les seves dades sol·licitant-ho a la seva oficina o a través de l'enllaç següent:
    http://bsan.es/sociedades_banco_santander.
  2. Organismes de l'administració pública i entitats privades, quan tingui obligació legal de facilitar-les (llista elaborada a títol enunciatiu i no limitador):

   2.1) Servei Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE): El Banc, en compliment de la Llei 44/2002 de reforma del sistema financer, comunicarà les seves dades identificatives (sigui com a titular o com a garant) i de risc de les seves operacions bancàries contractades amb nosaltres i, si escau, la seva condició d'empresari individual.

   2.2) Fitxer de titularitats financeres del servei executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries: El Banc, en compliment de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, té l'obligació de comunicar a la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa: (i) les dades identificatives de tots els titulars, representants o autoritzats i qualssevol altres persones amb poders de disposició a comptes corrents, comptes de valors i dipòsits a termini, independentment del seu nom comercial, així com les modificacions que s'hi produeixin; i (ii) la data d'obertura, cancel·lació i altres dades obligatòries derivades dels contractes esmentats.

   2.3) Agència Tributària, en compliment de la normativa fiscal.

   2.4) Autoritats o organismes oficials d'altres països, situats tant dins com fora de la Unió Europea, en el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals, en els casos d'ordres de transferències de fons i per al compliment d'obligacions legals, tributàries o fiscals nacionals o internacionals en cas que vostè hagués indicat un o diversos països de nacionalitat o residència fiscal diferents d'Espanya.

   2.5) Auditors de comptes, quan el Banc hagi de ser auditat en compliment d'una obligació legal.

   2.6) Fons de Garantia de Dipòsits. El Banc, a efectes de calcular les aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, li comunicarà a aquella informació individualitzada sobre els saldos corresponents als dipòsits fets pels clients.
  3. Els jutjats, els tribunals i les forces i els cossos de seguretat de l'Estat, quan ho imposi una obligació legal o sigui necessari per formular, exercir o defensar reclamacions, sobre la base de l'interès legítim del Banc per garantir el seu dret a la tutela judicial efectiva.
  4. Advocats i procuradors, quan actuen com a representants processals a la seu judicial, sobre la base de l'interès legítim del Banc per garantir el seu dret a la tutela judicial la tutela judicial efectiva i a l'assistència lletrada.
  5. Sistemes comuns d'informació creditícia: el Banc podrà comunicar les seves dades identificatives i d'impagament als sistemes d'informació creditícia a què es trobi adherit, com ara Experian, Asnef i RAI, sempre complint els procediments i les garanties que en cada moment estableixi i li reconegui la legislació vigent.
  6. Entitats terceres per a la prevenció de frau, com ara Confirma Sistemas de Información SL (Confirma) i operadors de telefonia mòbil. En el marc de les sol·licituds d'obertura o contractació d'un producte o servei de pagament, o bé d'una operació de finançament o de pagament ajornat, el Banc comunicarà les seves dades al "Fitxer Confirma" per a la prevenció de frau. Els responsables del tractament del Fitxer Confirma són les entitats adherides al Reglament del Fitxer Confirma i l'encarregat del tractament és Confirma Sistemas de Información, SL, amb domicili a l'Avda. de la Industria, 18, Tres Cantos, 28760 Madrid. Pot consultar el llistat d'entitats adherides en cada moment a la web www.confirmasistemas.es, així com exercir els seus drets de protecció de dades davant de CONFIRMA a l'adreça esmentada o al correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades dpo@confirmasistemas.es. Les seves dades es conservaran en el fitxer CONFIRMA durant un període de dos anys. Així mateix, en el marc de les sol·licituds de contractació o quan modifiqui el seu número de telèfon, aquest es podrà verificar amb els operadors de serveis de telefonia mòbil per tal de detectar possibles suplantacions d'identitat i prevenir el frau.
  7. Sociedad Española de Sistemas de Pago, SA (Iberpay): En el marc de les sol·licituds d'obertura o contractació d'un producte o servei de pagament amb el Banc a través de canals no presencials (mitjans telefònics, electrònics o telemàtics) i per complir la normativa de prevenció del blanqueig de capitals, quan triï que verifiquem la seva identitat a través d'una entitat tercera sotmesa a aquesta normativa, comunicarem les seves dades a la "plataforma Iberpay", amb la finalitat exclusiva de comprovar la seva titularitat del compte que ens hagi facilitat. Els responsables del tractament de la “plataforma Iberpay” són les Entitats participants en el Sistema Nacional de Compensació Electrònica (SNCE), i l'encarregat del tractament és Iberpay SL. Així mateix, en el marc de les sol·licituds de productes d'actius a través de canals no presencials, on vostè hagi autoritzat el Banc a valorar el risc de l'operació a través del servei d'agregació, comunicarem les seves dades a la plataforma Iberpay amb la finalitat de comprovar la seva titularitat del compte agregat.

   D'una altra banda, amb la finalitat de detectar i prevenir frau, el Banc podrà usar les seves dades a un fitxer comú de prevenció de frau en les operacions bancàries. Aquest fitxer el gestiona Iberpay i els corresponsables són les entitats adherides, entre les quals es troba el Banc, per detectar, investigar, controlar i denunciar eventualment les operacions sospitoses i fraudulentes que s'hagin comès en el seu compte, corrent o d'estalvis. Pot consultar el llistat actualitzat de les entitats adherides a aquest fitxer comú a l'enllaç següent: link i sol·licitar informació addicional, així com els aspectes essencials de l'acord de corresponsabilitat entre aquestes, a privacidad@gruposantander.es .

   Només afegirem al fitxer les dades relatives a l'IBAN i el titular del compte on s'hagi detectat l'operació no autoritzada o sospitosa de frau, i aquesta informació la podrà consultar la resta d'entitats adherides. La base que legitima el tractament és l'interès legítim del Banc per detectar i prevenir el frau en les operacions bancàries que es fan a través del seu compte i que, alhora, repercuteix en l'interès dels titulars dels comptes que poguessin quedar afectats pel frau comès per un tercer.

   Les dades es conservaran en el fitxer durant un màxim de trenta dies en el cas de tractar-se d'operacions sospitoses i un any en cas de tractar-se d'operacions no autoritzades (quan la persona afectada ha confirmat el frau). El Banc procedirà a la supressió automàtica de les dades incloses en el fitxer comú quan ja no siguin exactes o no reflecteixin de manera veraç la situació real de la persona afectada.
  8. Altres entitats de crèdit, entitats públiques empresarials, prescriptors, institucions d'inversió col·lectiva, entitats de capital de risc i garanties, tercers prestadors de serveis de confiança, proveïdors de serveis de pagament, agregadors de tercers, així com sistemes de pagament i prestadors de serveis tecnològics, notaris, registradors, empreses taxadores, entitats emissores de certificats digitals i gestories, en els casos en què resulti necessari per a l'execució d'un contracte o una prestació de servei que vostè ens sol·liciti, per exemple, quan ordeni una transferència a una altra entitat, situada dins o fora de la Unió Europea, transmetrem necessàriament les seves dades per executar l'ordre sol·licitada, o quan les operacions de risc que li concedim estiguin garantides o subvencionades per entitats terceres amb les quals el Banc ha arribat a un acord de col·laboració (per exemple, el Fons Europeu d'Inversions o l'Institut de Crèdit Oficial), quan ens sol·liciti una operació a través d'un tercer (prescriptor) amb qui el Banc col·labori o quan el contracte que vostè formalitza amb el Banc hagi de ser intervingut per fedatari públic o inscrit en un registre mercantil, de béns immobles o de la propietat o custodiat per un tercer de confiança o quan, en el context d'una sol·licitud de contractació i per aportar-nos la documentació o informació que resulti necessària per a l'estudi, ens sol·liciti fer-ho a través d'una empresa emissora de certificats digitals. Així mateix, en el context de la tramitació d'una operació hipotecària, comunicarem les seves dades a la gestoria perquè calculi i elabori la provisió de fons.
  9. Proveïdors de serveis del Banco Santander: el Banc compta amb la col·laboració d'alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten aquestes dades com a encarregats del tractament, en nom i per compte del Banc a conseqüència de la seva prestació de serveis.

   El Banc segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis per tal de complir les seves obligacions en matèria de protecció de dades, i es compromet a subscriure-hi el contracte de tractament de dades corresponent, mitjançant el qual els imposarà, entre d'altres, les obligacions següents: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament les instruccions documentades del Banc; i suprimir o tornar les dades al Banc una vegada finalitzi la prestació dels serveis.

   Concretament, el Banc contractarà la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que desenvolupin la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitador, en els següents sectors: serveis de logística, assessorament jurídic, gestories, homologació de proveïdors, serveis de transmissió i execució d'ordres sobre accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva de gestores no vinculades al Grup Santander a través de plataformes de tecnològiques especialitzades, empreses de serveis professionals multidisciplinaris, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics, empreses de seguretat física, prestadors de serveis de missatgeria instantània i empreses de serveis de centre de trucades.
 • Es produiran transferències de les seves dades personals a tercers països?

 • Entre els encarregats del tractament contractats del Banc poden haver-hi proveïdors que no es trobin a l'Espai Econòmic Europeu, per la qual cosa es produiria una transferència internacional de les seves dades. A aquest efecte, el Banc únicament transferirà les dades a tercers països (i) si existeix una decisió d'adequació que determina que és un país amb un nivell equiparable de protecció al de la Unió Europea, (ii) si no és possible, aplicant garanties adequades de conformitat amb la normativa de protecció de dades, com la firma de clàusules contractuals tipus o normes corporatives vinculants. L'interessat podrà sol·licitar informació addicional sobre aquestes garanties adequades a través dels mitjans de contacte que s'indiquen a l'apartat Quins són els seus drets quan ens faciliti les seves dades?

  Addicionalment, quan vostè sol·liciti que es facin operacions amb destinació en comptes bancaris situats fora de l'Espai Econòmic Europeu, es produirà una transferència de les seves dades personals a l'entitat que tingui obert aquest compte. En aquests casos, la transferència esmentada estarà legitimada perquè serà necessària per executar el contracte subscrit entre vostè i el Banc.

 • Quins són els seus drets quan ens facilita les dades?

 • Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, portabilitat, rectificació, supressió, limitació i oposició. A més, tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, de manera que podrà sol·licitar intervenció humana en la presa de decisions que el concerneixin per part del Banc i expressar el seu parer, podent impugnar la decisió.

  Respecte dels tractaments basats en un interès legítim, podrà sol·licitar informació relativa a la ponderació efectuada pel Banc, així com oposar-se a qualsevol dels tractaments esmentats, pel qual haurà de dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat i haurà d'explicar el motiu pel qual s'hi oposa. No caldrà que vostè al·legui cap motiu en cas que la seva oposició faci referència al tractament de les seves dades amb una finalitat comercial, per a la qual costa n'hi haurà prou amb comunicar-nos el seu desig de no rebre comunicacions comercials.

  Així mateix, vostè podrà revocar en qualsevol moment el consentiment donat, sense que això afecti la legitimitat del tractament efectuat amb anterioritat sobre la base d'aquest consentiment.

  Per exercir els drets esmentats o consultar qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades de caràcter personal, pot enviar un correu electrònic a privacidad@gruposantander.es o bé dirigir-se per correu postal a c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 11-13, 28027 Madrid (A/A. Delegat de protecció de dades/Oficina de Privacitat). Quan existeixin dubtes raonables sobre la seva identitat (per exemple, quan la comunicació la realitzi des d'un correu electrònic diferent del que disposa el Banc), se li sol·licitarà que aporti informació addicional que ens ajudi a verificar la seva identitat. En cas que exerceixi els seus drets a través d'un representant, també haurà d'aportar el document acreditatiu vàlid de la representació.

  La informació addicional que faciliti per a la seva identificació es tractarà amb l'única finalitat de verificar la seva identitat i gestionar l'atenció del dret exercit.

  En cas que exerceixi un dret d'accés a les seves dades personals, tingui en compte que únicament rebrà una còpia de les dades que està tractant aquesta entitat.

  Addicionalment, vostè podrà dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat del Banc a través de l'adreça de correu electrònic següent: privacidad@gruposantander.es.

  En últim lloc, podrà presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Disposa de la informació necessària al seu web: www.aepd.es.


El Banc pot actualitzar aquest document més endavant. La seva data d'entrada en vigor s'indica a la part inferior. Consulti aquesta informació periòdicament per assegurar-se que coneix l'última versió.

Versió: 07/03/2023

Comencem?

Pots gestionar els teus consentiments accedint a la teva àrea personal.

Informació desenvolupada sobre protecció de dades de potencials

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Banco Santander, SA (d'ara endavant, el "Banc" o "Banco Santander").
  Adreça postal: C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 11-13, 28027 Madrid.

  Contacte Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat: privacidad@gruposantander.es

 • Quins tipus d'intervenció empara aquest document?

 • Aquest document és aplicable a totes les persones que, sense haver de ser clients de l'Entitat, sol·licitin al Banc: (i) que es contacti amb elles per gestionar una sol·licitud d'informació sobre els seus productes o serveis, (ii) participar en un concurs, sorteig, experiència o activitat similar organitzada pel Banc, i (iii) a aquelles persones que, sense ser clients del Banc, donin el seu consentiment perquè el Banc tracti les seves dades comercialment. En el cas de clients, aquests tractaments comercials els durà a terme el Banc segons l'abast i les finalitats ja informades o consentides pels clients en la seva relació amb el Banc en la seva condició de clients.
 • Quins tipus de dades personals recopilem i tractem?

  • Dades de caràcter identificatiu i de contacte: nom i cognoms, domicili, telèfons i correu electrònic. Excepcionalment, i només quan resulti necessari per a la gestió de la seva sol·licitud, per exemple, per verificar que vostè és client, recopilarem el seu document d'identitat (NIF, DNI, NIE, document d'identitat no espanyol/CIF).
  • Dades referents a característiques personals seves: sexe, rang d'edat.
  • Dades sobre els seus interessos que comparteix amb nosaltres: per exemple, quan es posa en contacte amb els nostres gestors a través d'una trucada de consulta o s'apunta a una experiència, un sorteig o un concurs determinats, o a un esdeveniment celebrat o patrocinat pel Banc.
  • Dades sobre el seu comportament en línia i preferències: per exemple, pàgines que visita, hàbits de navegació, l'adreça IP del seu ordinador o l'adreça IP del seu dispositiu mòbil, identificadors en línia, si ha consentit els tractaments descrits a la nostra Política de galetes, disponible també a la nostra pàgina web https://www.bancosantander.es/politica-de-cookies.
 • Com obtenim les seves dades?

 • El Banc obté les seves dades directament de vostè, a través de la informació que ens facilita quan ens sol·licita que ens posem en contacte amb vostè per atendre una sol·licitud, en donar-se d'alta a un sorteig, un concurs, una experiència o una activitat similar, o quan ens dona el seu consentiment perquè li enviem publicitat.
 • Per què tractem les seves dades personals i sobre quina base de legitimació?

 • Tot seguit es detallen les diferents finalitats del tractament per part de Banco Santander:
  1. Execució de la sol·licitud que ens ha instruït, inclosa l'alta i la gestió de la seva participació en el concurs, el sorteig o l'experiència a què s'ha inscrit.

   La base de legitimació d'aquest tractament és l'execució de la seva sol·licitud o del servei sol·licitat per vostè al Banc.

  2. Compliment d'obligacions legals del Banc

   Tractarem les seves dades personals per complir les obligacions legals que resultin aplicables al Banc, com ara obligacions fiscals i de qualsevol altre tipus impostes pels organismes de supervisió i les autoritats competents.

   La base de legitimació d'aquests tractaments és el compliment de les obligacions legals aplicables al Banc.

  3. Prevenció i investigació del frau

   Tractarem les seves dades per detectar i analitzar possibles activitats fraudulentes, identificar-ne o conèixer-ne els participants i, si escau, dur a terme les accions que es considerin necessàries.

   La base de legitimació d'aquests tractaments és l'interès legítim del Banc en prevenir, investigar o descobrir el frau.

  4. Gestió de procediments administratius, prejudicials i judicials

   Si escau, tractarem les seves dades personals per a la defensa dels drets i interessos del Banc en qualsevol tipus de procediment administratiu, prejudicial o judicial derivat de la relació establerta amb vostè o vinculat amb aquesta relació.

   Aquest tractament trobaria la seva base de legitimació en l'interès legítim del Banc a garantir i fer efectiu el seu dret a la tutela judicial efectiva.

  5. Verificació de la qualitat dels serveis prestats

   Des del Banc, tractarem les seves dades personals amb la finalitat de dur a terme procediments de revisió, auditoria i millora de la qualitat dels serveis prestats, la qual cosa inclou (i) la realització d'enquestes de satisfacció i l'anàlisi dels seus resultats i (ii) la gravació de la seva veu o imatge i la conservació de la conversa telefònica o vídeo, únicament en aquells casos en què li ho indiquem de manera expressa, i (iii) la conducció d'investigacions de mercat a través d'enquestes presencials per tal de conèixer la percepció i valoració dels serveis que li hem prestat.

   La base de legitimació d'aquests tractaments és l'interès legítim del Banc a dur a terme un procés de millora constant de l'atenció prestada a clients potencials i a qualsevol altra persona interessada que es posi en contacte amb el Banc, i garantir en tot cas un elevat nivell de qualitat de l'atenció al client, tant per part del Banc com dels proveïdors que li presten el servei d'atenció al client.

  6. Elaboració d'estadístiques i informes interns.

   Al Banc tractarem les seves dades personals per elaborar informes de naturalesa diferent:

  • Realització d'auditories i revisions de control intern del Banc.
  • Seguiment d'estratègies comercials i altres anàlisis de negoci.
  • Obtenir informació agregada per a l'elaboració d'estudis estadístics i anàlisis de negoci de naturalesa diversa, per exemple, sobre l'ús dels canals que el Banc posa a disposició dels seus clients i no clients per atendre'ls i queixes relatives als serveis prestats pel Banc.
  • Elaborar informes interns i altres informes de caràcter agregat (per exemple, indicadors de negoci o risc operacional) i estadístic.

  La base de legitimació d'aquests tractaments és l'interès legítim del Banc a incrementar el coneixement de què disposa sobre els clients o els clients potencials, poder oferir-los un servei millor i obtenir informació sobre l'estat del negoci que contribueixi a una millor presa de decisions corporatives, estratègiques i comercials, i a mantenir una gestió interna adequada del Banc i del grup empresarial al qual pertany.

  1. Elaboració d'un perfil comercial i desenvolupament d'accions comercials.

   El Banc tractarà les seves dades relatives a característiques personals, dades sobre interessos i sobre el seu comportament en línia i preferències, descrits a l'apartat Quin tipus de dades personals recopilem i tractem?, així com informació estadística procedent de fonts externes i internes (per exemple, dades estadístiques de renda o ingressos obtingudes de l'Institut Nacional d'Estadística a partir del codi postal del seu domicili) per fer una anàlisi de les seves preferències, comportament o necessitats, que li permetin inferir la seva situació per tal de poder seleccionar esdeveniments o experiències que considerem que poden ser del seu interès i recomanar-li la participació en sortejos o concursos organitzats pel Banc, identificar els productes i serveis que més li poden interessar, de manera que puguem presentar-li una oferta personalitzada dels nostres productes i serveis o de tercers. Per la seva part, el Banc tractarà les seves dades de caràcter identificatiu, en particular el seu nom i cognom i les dades de contacte (adreça electrònica, telèfons i domicili) per desenvolupar les accions comercials.

   El perfil comercial que el Banc elabori amb les seves dades serà utilitzat pel Banc per presentar-li una oferta personalitzada, per mitjans postals, electrònics i telefònics, de productes i serveis propis (inclosa la invitació a participar en esdeveniments, experiències, sortejos o concursos) i de terceres empreses del Grupo Santander, empreses participades per aquest Grup o col·laboradores seves.

   Les empreses col·laboradores i/o participades sobre els productes de les quals podran versar les accions comercials pertanyen als sectors següents: financer i assegurances, gran consum, formació, educació i cultura, ocupació, llar, salut i bellesa, hotels i viatges, informàtica, telecomunicacions i tecnologia, automoció, serveis d'assessorament, immobiliari i construcció, oci i temps lliure, venda d'entrades per a esdeveniments o similars, seguretat, tèxtil i moda, restauració, alimentació-pesca i ramaderia, agroalimentari, esport, energètic, reparació i manteniment, transport, logística, administració, assessoria i consultoria, maquinària i material d'oficina, comerç, indústria, sanitat i serveis socials.

   La base de legitimació per a aquests tractaments és el consentiment donat mitjançant la marcació de les caselles habilitades a l'efecte al formulari que hi ha a la seva disposició.

  2. Ús de galetes i tecnologies similars al web i l'aplicació del Banc

  El Banc fa ús de galetes i tecnologies similars, pròpies i de tercers, al seu web amb les finalitats següents:

  • Efectuar el seguiment dels processos de participació en concursos, sortejos o experiències promogudes pel Banc a través de la seva pàgina web amb l'objectiu de millorar els processos de manera que siguin més intuïtius per al client.
  • Dur a terme el seguiment i l'anàlisi del comportament dels usuaris, inclosa la visualització o l'interès de les experiències publicades, per mesurar l'activitat del web per tal d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris del servei.
  • Emmagatzemar informació sobre el comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació per desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció d'aquest perfil.
  • Compartir amb tercers un identificador únic per, sobre la base del seu perfil comercial elaborat pel Banc, mostrar-li publicitat personalitzada sobre els nostres productes i serveis a les plataformes d'aquests tercers.
  • Fer un seguiment de les nostres campanyes comercials per tal de mesurar-ne l'efectivitat.

  Per al compliment d'aquestes finalitats, el Banc fa ús tant de dades agregades com individualitzades.

  Per obtenir més informació sobre les galetes utilitzades pel Banc i el tipus d'informació que se'n recull, pot consultar la política de galetes.

  La base de legitimació d'aquest tractament és el consentiment atorgat per l'usuari en permetre l'ús de galetes al web del Banc.

 • Quant de temps conservarem les seves dades?

 • Serà obligatori que vostè ens faciliti les seves dades en la mesura que desitgi sol·licitar al Banc que es posi en contacte amb vostè perquè el puguem atendre o per participar en algun concurs, sorteig, experiència o activitat similar promoguda pel Banc.

  En cas que vostè no autoritzi el tractament de les seves dades personals en els supòsits en què se li sol·licita el seu consentiment o que desitgi revocar-lo en qualsevol moment, això no afectarà l'execució de la sol·licitud que ens hagués instruït o la seva participació en el sorteig, concurs, experiència o activitat similar on s'hagués inscrit.

 • ¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?

 • Tractarem les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir i, en cas que vostè hagués consentit que tractem les dades amb una finalitat comercial, mentre no revoqui el seu consentiment o ens sol·liciti la supressió de les seves dades.

  Quan les seves dades personals deixin de ser necessàries per a les finalitats exposades en aquest document, les conservarem degudament bloquejades, fet que implicarà que el Banc no durà a terme cap tractament tret de la conservació per a la posada a disposició de les administracions públiques competents, jutges i tribunals o el Ministeri Fiscal; per a l'atenció de les possibles responsabilitats derivades de la relació contractual mantinguda o de les relacionades amb el tractament de les dades. Conservarem les dades bloquejades durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables o, si escau, durant els terminis de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals mantingudes amb el Banc, i procedirem a la supressió física o l'anonimització completa de les dades una vegada transcorreguts els terminis esmentats.

 • A qui comunicarem les seves dades?

 • Comunicarem les seves dades personals a:
  1. Empreses del Grup Banco Santander i entitats terceres col·laboradores o participades pel Grup Santander (per exemple, entitats asseguradores i gestores d'actius financers). En funció de la finalitat del tractament de què l'hem informat en aquest document, només comunicarem les seves dades a aquests tercers: i) quan la cessió sigui necessària per a l'execució de la seva sol·licitud i, finalment, ii) quan la cessió respongui al compliment d'una obligació legal.

   Podrà accedir al llistat complet de les societats i entitats terceres col·laboradores o participades pel Grup Santander a les quals comunicarem les seves dades sol·licitant-ho a la seva oficina o a través de l'enllaç següent: http://bsan.es/sociedades_banco_santander.
  2. Organismes de l'Administració Pública i entitats privades, quan tingui l'obligació legal de facilitar-les:

   2.1) Agència Tributària, en compliment de la normativa fiscal.

   2.2) Autoritats competents.
  3. Els jutjats, els tribunals i les forces i els cossos de seguretat de l'Estat, quan ho imposi una obligació legal o sigui necessari per formular, exercir o defensar reclamacions, sobre la base de l'interès legítim del Banc per garantir el seu dret a la tutela judicial efectiva.
  4. Advocats i procuradors, quan actuen com a representants processals a la seu judicial, sobre la base de l'interès legítim del Banc per garantir el seu dret a la tutela judicial la tutela judicial efectiva i a l'assistència lletrada.
  5. Notaris, en els casos en què sigui necessari en el marc de la seva participació en un concurs, sorteig o experiència, per exemple, quan l'elecció del guanyador es faci davant d'un fedatari públic.
  6. Proveïdors de serveis del Banco Santander: el Banc compta amb la col·laboració d'alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten aquestes dades com a encarregats del tractament, en nom i per compte del Banc a conseqüència de la seva prestació de serveis.

   El Banc segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis per tal de complir les seves obligacions en matèria de protecció de dades, i es compromet a subscriure-hi el contracte de tractament de dades corresponent, mitjançant el qual els imposarà, entre d'altres, les obligacions següents: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament les instruccions documentades del Banc; i suprimir o tornar les dades al Banc una vegada finalitzi la prestació dels serveis.

   Concretament, el Banc contractarà la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que desenvolupin la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitador, en els següents sectors: serveis de logística, assessorament jurídic, gestories, homologació de proveïdors, empreses de serveis professionals multidisciplinaris, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics, empreses de seguretat física, prestadors de serveis de missatgeria instantània i empreses de serveis de centre de trucades.
 • Es produiran transferències de les seves dades personals a tercers països?

 • Entre els encarregats del tractament contractats del Banc poden haver-hi proveïdors que no es trobin a l'Espai Econòmic Europeu, per la qual cosa es produiria una transferència internacional de les seves dades. A aquest efecte, el Banc únicament transferirà les dades a tercers països (i) si existeix una decisió d'adequació que determina que és un país amb un nivell equiparable de protecció al de la Unió Europea, (ii) si no és possible, aplicant garanties adequades de conformitat amb la normativa de protecció de dades, com la firma de clàusules contractuals tipus o normes corporatives vinculants. L'interessat podrà sol·licitar informació addicional sobre aquestes garanties adequades a través dels mitjans de contacte que s'indiquen a l'apartat Quins són els seus drets quan ens faciliti les seves dades?
 • Quins són els seus drets quan ens facilita les dades?

 • Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, portabilitat, rectificació, supressió, limitació i oposició.

  Respecte dels tractaments basats en un interès legítim, podrà sol·licitar informació relativa a la ponderació efectuada pel Banc, així com oposar-se a qualsevol dels tractaments esmentats, pel qual haurà de dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat i haurà d'explicar el motiu pel qual s'hi oposa.

  Per exercir els drets esmentats o consultar qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades de caràcter personal, pot enviar un correu electrònic a privacidad@gruposantander.es o bé dirigir-se per correu postal a c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 11-13, 28027 Madrid (A/A. Delegat de protecció de dades/Oficina de Privacitat). Quan existeixin dubtes raonables sobre la seva identitat (per exemple, quan la comunicació la realitzi des d'un correu electrònic diferent del que disposa el Banc), se li sol·licitarà que aporti informació addicional que ens ajudi a verificar la seva identitat. En cas que exerceixi els seus drets a través d'un representant, també haurà d'aportar el document acreditatiu vàlid de la representació.

  La informació addicional que faciliti per a la seva identificació es tractarà amb l'única finalitat de verificar la seva identitat i gestionar l'atenció del dret exercit.

  En cas que exerceixi un dret d'accés a les seves dades personals, tingui en compte que únicament rebrà una còpia de les dades que està tractant aquesta entitat.

  Addicionalment, vostè podrà dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat del Banc a través de l'adreça de correu electrònic següent: privacidad@gruposantander.es.

  En últim lloc, podrà presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Disposa de la informació necessària al seu web: www.aepd.es


El Banc pot actualitzar aquest document més endavant. La seva data d'entrada en vigor s'indica a la part inferior. Consulti aquesta informació periòdicament per assegurar-se que coneix l'última versió.

Versió: 07/03/2023

Comencem?

Pots gestionar els teus consentiments accedint a la teva àrea personal.

Informació desenvolupada sobre protecció de dades de no clients

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Banco Santander, SA (d'ara endavant, el "Banc" o "Banco Santander").

  Adreça postal: C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 11-13, 28027 Madrid.

  Contacte Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat: privacidad@gruposantander.es

 • Quins tipus d'intervenció empara aquest document?

 • Aquest document és aplicable a totes les persones que, sense haver de ser clients de l'Entitat, sol·licitin puntualment al Banc la prestació d'un servei o l'execució d'una operació, normalment a través de l'operativa de caixa, com ara per un servei de canvi de divisa, d'ordre de pagament de rebuts o factura, entre d'altres.
 • ¿Qué tipos de datos personales recopilamos y tratamos?

  • Dades de caràcter identificatiu i de contacte: Document d'identitat (NIF, DNI, NIE, document d'identitat no espanyol/CIF), nom i cognoms, número de no client, domicili, residència, telèfons, adreça electrònica.

   En cas que vostè hagi fet ús de la firma manual digitalitzada en la seva relació amb el Banc, per sol·licitar serveis o formalitzar operacions, conservarem les seves dades obtingudes mitjançant la digitalització de la firma manuscrita (com ara l'ordre del traç, la intensitat, la velocitat, la pressió i l'acceleració de la grafia), que es tractaran exclusivament com a element de prova en cas de repudiació per tal de verificar, a través de l'acarament, que la firma és seva i dur a terme d'aquesta manera l'autenticació del client per poder acreditar l'autenticitat de la documentació o operació que sol·liciti al Banc.

  El Banc no recopilarà ni tractarà dades de menors llevat que sol·licitin algun servei o executin una ordre a l'entitat, sigui directament o amb la representació dels seus pares o tutors. El tractament de dades d'aquests menors es limitarà exclusivament a la prestació del servei o l'execució de l'ordre rebuda.

 • Com obtenim les seves dades?

 • El Banc obté les seves dades a través de les fonts següents:

  1. Directament de vostè, a través de la informació que ens facilita quan ens sol·licita un servei o l'execució d'una ordre, a través de qualsevol dels canals que el Banc posa a la seva disposició (sucursal, canal telefònic, serveis en línia, etc.).
  2. En alguns casos, com ara quan vostè és la persona beneficiària d'un pagament, pot ser que l'Ordenant faciliti les seves dades al Banc. En aquests supòsits, aquests tercers han de saber que prèviament a la comunicació de les dades estan obligats a informar-lo de la cessió i, si escau, a obtenir la seva autorització.
  3. Fonts d'informació externes:
  • Fitxers d'informació especialitzada o fonts públiques disponibles a Internet relatives a la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, de les quals el Banc obté informació sobre els seus clients titulars o intervinents als comptes, representats legals i titulars reals dels comptes.
  • El seu representat, en cas que vostè actuï com a representant o autoritzat d'una empresa, entitat o una altra persona física.
 • Per què tractem les seves dades personals i sobre quina base de legitimació?

 • Tot seguit es detallen les diferents finalitats del tractament per part de Banco Santander:
  1. Prestar el servei o executar l'ordre que ens ha sol·licitat o instruït.

   La base de legitimació d'aquest tractament és l'execució del servei sol·licitat per vostè al Banc.

  2. Compliment d'obligacions legals del Banc

   Tractarem les seves dades personals per complir les obligacions legals que siguin aplicables al Banc, com ara:

  • Obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

   Per al compliment d'aquestes obligacions, el Banc tractarà les dades que resulten necessàries per al compliment de les obligacions de diligència deguda que s'estableixen a la normativa aplicable. Igualment, per a aquestes finalitats el Banc comunicarà les seves dades personals a altres empreses del Grup Santander i terceres entitats participades o col·laboradores d'aquest Grup, en els termes previstos en aquesta normativa.

   A més, el Banc podrà tractar les dades dels Interessats per tal de realitzar la declaració corresponent davant de les autoritats en els casos establerts a l'efecte, respecte de moviments en moneda metàl·lica, bitllets de banc i xecs bancaris al portador.

   Per últim, el Banc podrà tractar les dades que resultin necessàries per a l'examen de les operacions realitzades que poguessin presentar indicis de ser constitutives de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme i durà a terme les comunicacions corresponents, si escau, al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC) amb motiu de (i) l'enviament periòdic d'operacions que compleixin amb determinats paràmetres fixats pel SEPBLAC o bé (ii) una sol·licitud d'informació concreta relativa a alguna operació.

  • Obligacions mercantils, societàries, fiscals i de qualsevol altre tipus, imposades pels organismes de supervisió i autoritats competents (per exemple, el Banc Central Europeu, el Banc d'Espanya, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la Comissió Nacional del Mercat de Valors o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades).
 • La base de legitimació d'aquests tractaments és el compliment de les obligacions legals aplicables al Banc.

  1. Prevenció i investigació del frau

   Tractarem o comunicarem les seves dades a tercers, siguin o no empreses del Grup Santander, per detectar i analitzar possibles activitats fraudulentes, identificar-ne o conèixer-ne els participants i, si escau, dur a terme les accions que es considerin necessàries.

   La base de legitimació d'aquests tractaments és l'interès legítim del Banc en prevenir, investigar o descobrir el frau.

  2. Gestió de procediments administratius, prejudicials i judicials

   Si escau, tractarem les seves dades personals per a la defensa dels drets i interessos del Banc en qualsevol tipus de procediment administratiu, prejudicial o judicial derivat de la relació establerta amb vostè o vinculat amb aquesta relació.

   Aquest tractament trobaria la seva base de legitimació en l'interès legítim del Banc a garantir i fer efectiu el seu dret a la tutela judicial efectiva.

 • És obligatori facilitar les seves dades?

 • Serà obligatori que vostè ens faciliti les seves dades en la mesura que desitgi sol·licitar un servei o instruir una operació al Banc que requereixi identificar-lo quan ho exigeixi la normativa vigent.
 • Quant de temps conservarem les seves dades?

 • Tractarem les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.

  Quan les seves dades personals deixin de ser necessàries per a les finalitats exposades en aquest document, les conservarem degudament bloquejades, fet que implicarà que el Banc no durà a terme cap tractament tret de la conservació per a la posada a disposició de les administracions públiques competents, jutges i tribunals o el Ministeri Fiscal; per a l'atenció de les possibles responsabilitats derivades de la relació contractual mantinguda o de lesrelacionades amb el tractament de les dades. Conservarem les dades bloquejades durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables o, si escau, durant els terminis de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals mantingudes amb el Banc, i procedirem a la supressió física o l'anonimització completa de les dades una vegada transcorreguts els terminis esmentats.
 • A qui comunicarem les seves dades?

 • Comunicarem les seves dades personals a:

  1. Empreses del Grup Banco Santander. Només comunicarem les seves dades a aquests tercers quan la cessió correspongui al compliment d'una obligació legal.
  2. Organismes de l'administració pública i entitats privades, quan tingui obligació legal de facilitar-les (llista elaborada a títol enunciatiu i no limitador):

   2.1) Agència Tributària, en compliment de la normativa fiscal.

   2.2) Autoritats competents en el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i prevenció del blanqueig de capitals.

  3. Els jutjats, els tribunals i les forces i els cossos de seguretat de l'Estat, quan ho imposi una obligació legal o sigui necessari per formular, exercir o defensar reclamacions, sobre la base de l'interès legítim del Banc per garantir el seu dret a la tutela judicial efectiva.
  4. Advocats i procuradors, quan actuen com a representants processals a la seu judicial, sobre la base de l'interès legítim del Banc per garantir el seu dret a la tutela judicial la tutela judicial efectiva i a l'assistència lletrada.
  5. Altres entitats de crèdit, en els casos en què sigui necessari per a l'execució de l'ordre o prestació d'un servei que vostè ens sol·liciti, per exemple, quan ordeni una transferència a una altra entitat, situada fora o dins de la Unió Europea, transmetrem necessàriament les seves dades per executar l'ordre sol·licitada.
  6. Proveïdors de serveis del Banco Santander: el Banc compta amb la col·laboració d'alguns tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les seves dades personals i que tracten aquestes dades com a encarregats del tractament, en nom i per compte del Banc a conseqüència de la seva prestació de serveis.

   El Banc segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis per tal de complir les seves obligacions en matèria de protecció de dades, i es compromet a subscriure-hi el contracte de tractament de dades corresponent, mitjançant el qual els imposarà, entre d'altres, les obligacions següents: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament les instruccions documentades del Banc; i suprimir o tornar les dades al Banc una vegada finalitzi la prestació dels serveis.

   Concretament, el Banc contractarà la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que desenvolupin la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitador, en els següents sectors: serveis de logística, assessorament jurídic, gestories, homologació de proveïdors, empreses de serveis professionals multidisciplinaris, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics, empreses de seguretat física, prestadors de serveis de missatgeria instantània i empreses de serveis de centre de trucades
 • Es produiran transferències de les seves dades personals a tercers països?

 • Entre els encarregats del tractament contractats del Banc poden haver-hi proveïdors que no es trobin a l'Espai Econòmic Europeu, per la qual cosa es produiria una transferència internacional de les seves dades. Per això, el Banc disposa de garanties adequades de conformitat amb la normativa de protecció de dades, com ara la signatura de clàusules contractuals tipus o normes corporatives vinculants. L'interessat podrà sol·licitar informació addicional sobre aquestes garanties adequades a través dels mitjans de contacte que s'indiquen a l'apartat Quins són els seus drets quan ens faciliti les seves dades?

  Addicionalment, quan vostè sol·liciti que es facin operacions amb destinació en comptes bancaris situats fora de l'Espai Econòmic Europeu, es produirà una transferència de les seves dades personals a l'entitat que tingui obert aquest compte. En aquests casos, la transferència esmentada estarà legitimada perquè serà necessària per executar l'ordre instruïda.

 • Quins són els seus drets quan ens facilita les dades?

 • Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, portabilitat, rectificació, supressió, limitació i oposició.

  Respecte dels tractaments basats en un interès legítim, podrà sol·licitar informació relativa a la ponderació efectuada pel Banc, així com oposar-se a qualsevol dels tractaments esmentats, pel qual haurà de dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat i haurà d'explicar el motiu pel qual s'hi oposa.

  Per exercir els drets esmentats o consultar qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades de caràcter personal, pot enviar un correu electrònic a privacidad@gruposantander.es o bé dirigir-se per correu postal a c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 11-13, 28027 Madrid (A/A. Delegat de protecció de dades/Oficina de Privacitat). Quan existeixin dubtes raonables sobre la seva identitat (per exemple, quan la comunicació la realitzi des d'un correu electrònic diferent del que disposa el Banc), se li sol·licitarà que aporti informació addicional que ens ajudi a verificar la seva identitat. En cas que exerceixi els seus drets a través d'un representant, també haurà d'aportar el document acreditatiu vàlid de la representació.

  La informació addicional que faciliti per a la seva identificació es tractarà amb l'única finalitat de verificar la seva identitat i gestionar l'atenció del dret exercit.

  En cas que exerceixi un dret d'accés a les seves dades personals, tingui en compte que únicament rebrà una còpia de les dades que està tractant aquesta entitat.

  Addicionalment, vostè podrà dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat del Banc a través de l'adreça de correu electrònic següent: privacidad@gruposantander.es.

  En últim lloc, podrà presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Disposa de la informació necessària al seu web: www.aepd.es


El Banc pot actualitzar aquest document més endavant. La seva data de publicació s'indica a la part inferior. Consulti aquesta informació periòdicament per assegurar-se que coneix l'última versió.

Versió: 22 de febrer del 2013

Comencem?

Pots gestionar els teus consentiments accedint a la teva àrea personal.

PAS 1. SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE POSICIONS TITULARITAT D'UNA PERSONA DIFUNTA

Pot consultar tota la informació ampliada sobre protecció de dades, inclosa la manera d'exercir els seus drets, fent clic a l'enllaç següent: https://www.bancosantander.es/informacion-proteccion-datos/proteccion-datos-herederos-beneficiarios.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES ESPECÍFICA PER A HEREUS I BENEFICIARIS. SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE POSICIONS TITULARITAT D'UNA PERSONA DIFUNTA

 1. Les dades de caràcter personal (d'ara endavant, les "Dades") que la persona física faciliti a Banco Santander, SA (d'ara endavant, el "Banc"), incloent-hi les de qualsevol tercer interessat en l'herència (hereu o beneficiari) (d'ara endavant, respectivament, el "Sol·licitant" i l'"Intervinent", i conjuntament els "Interessats"), en relació amb aquesta sol·licitud, seran tractades pel Banc en qualitat de responsable del tractament, principalment, per a les finalitats següents i atenent a les legitimacions indicades:

i. La tramitació del certificat de posicions sol·licitat. Aquest tractament és necessari per a l'execució d'aquesta sol·licitud.

ii. La cessió de les dades personals recollides a la documentació aportada per a la testamentaria a Santander Pensiones SA EGFP, a Santander Previsión 1, EPSV, a Santander Previsión Colectiva, EPSV, a Allianz Popular Pensiones, EGFP SAU, a Europrevisión, EPSV, a Europrevisión Colectivos, EPSV, a Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA, a Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA, a Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA, i a Popular Vida 2020, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, en cas que tingui productes contractats amb aquestes Gestores o Asseguradores, comercialitzats o distribuïts per Banco Santander SA, amb la finalitat que puguin tramitar el certificat de posicions. Aquest tractament és necessari per a l'execució d'aquesta sol·licitud.

iii. En cas que procedís atenent el tipus de sol·licitud efectuada, i en virtut del que disposa la normativa aplicable en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, el Banc podrà tractar les dades dels Interessats amb la finalitat de realitzar la declaració corresponent davant de les autoritats en els casos establerts a l'efecte, respecte de moviments en moneda metàl·lica, bitllets de banc i xecs bancaris al portador. Aquest tractament es realitzarà en compliment d'una obligació legal que és responsabilitat del Banc.

iv. La realització d'enquestes de satisfacció sobre aquest servei de gestió de testamentàries o l'atenció prestada, sigui per mitjans electrònics o no, sense que existeixi un interès en la identitat dels entrevistats per extreure informació rellevant i pertinent, de manera que vostè podrà triar lliurement respondre a l'enquesta identificant-se o de manera anònima. Aquest tractament és necessari per a la satisfacció de l'interès legítim del Banc consistent en aconseguir, en funció dels resultats de les enquestes, millorar l'atenció i la qualitat del servei de gestió de testamentàries.

Pel que fa als tractaments (vi), els Interessats podran exercir el dret d'oposició adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat, tal com s'indica al punt 3, i hauran d'explicar el motiu pel qual s'hi oposen, tenint en compte que hauran d'indicar la referència "Enquestes".

Per la seva part, les dades que els Interessats, si escau, facilitessin al Banc exclusivament per a la sol·licitud d'informació sobre plans de pensions, assegurances de vida i assegurances d'estalvi seran tractades pel Banc en la seva condició d'Encarregat del tractament de les Companyies Asseguradores i Gestora, d'acord amb les instruccions rebudes i exclusivament per a la seva recollida i posada a disposició d'aquestes entitats.

En cap cas el Banc no tractarà ni emmagatzemarà dades de salut ni cap altra informació que els interessats facilitin per a la tramitació d'un sinistre per a una finalitat pròpia, essent les Asseguradores o Gestores destinatàries de la informació, les responsables del tractament de les seves dades.

 1. El Banc podrà facilitar les Dades a tercers en els supòsits següents:

i. A organismes públics competents i a jutges i tribunals quan el Banc tingui l'obligació legal de facilitar-les.

ii. Tercers proveïdors de serveis podran eventualment tenir accés a les Dades dels Interessats en nom i per compte del Banc (per exemple, empreses proveïdores de serveis tecnològics i informàtics, empreses de serveis de centre de trucades, empreses de serveis professionals). Entre aquests proveïdors es troba Salesforce Inc., empresa ubicada als Estats Units, amb qui el Banc ha signat Clàusules Contractuals Tipus.

 1. Els Interessats podran accedir, rectificar, suprimir, oposar-se i sol·licitar la limitació de determinats tractaments, així com traslladar les seves Dades o oposar-se a ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat i, en general, consultar totes les qüestions relatives al tractament de les Dades, davant del Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat de cadascuna de les societats, tal com s'indica a continuació:
 • Davant del Banc, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a privacidad@gruposantander.es o per correu postal adreçat a c/ Juan Ignacio Luca de Tena 11-13, 28027 Madrid.
 • Davant de Santander Asset Management, SA, SGIIC, y Santander Pensiones, SA, EGFP, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a privacysamsp@santanderam.com o per correu postal adreçat a c/ Serrano 69, 28006 Madrid.
 • Davant de Santander Previsión 1, EPSV, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a delegadodeprotecciondedatos@santanderprevisionepsv.es o per correu postal adreçat a Plaza de Jado 1, 48009 Bilbao.
 • Davant de Santander Previsión Colectiva, EPSV, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a delegadodeprotecciondedatos@santandercolectivosepsv.es o per correu postal adreçat a Plaza de Jado 1, 48009 Bilbao
 • Davant d'Allianz Popular Pensiones, EGFP, SAU, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a lopd@allianzpopular.com o per correu postal adreçat a c/ Ramírez de Arellano, 35, 28043 Madrid.
 • Davant d'Europrevisión, EPSV, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a delegadodeprotecciondedatos@europrevisionepsv.es o per correu postal adreçat a c/ Gran Vía López de Haro 17, 47001 Bilbao.
 • Davant d'Europrevisión Colectivos, EPSV, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic delegadodeprotecciondedatos@europrevisioncolectivosepsv.es per correu postal adreçat a c/ Gran Vía López de Haro 17, 47001 Bilbao.
 • Davant de Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a privacidadseguros@gruposantander.es o per correu postal adreçat a Avenida de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madrid).
 • Davant de Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a privacidad@santandervidaygenerales.es o per correu postal adreçat a Avenida de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madrid).
 • Davant de Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a privacidad@santandervidaygenerales.es o per correu postal adreçat a Avenida de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madrid).
 • Davant de Popular Vida 2020, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a operacionesvida@allianzpopular.com o per correu postal adreçat a c/ Ramírez de Arellano, 35, 28043 Madrid.
 • Davant de Santander Lease, SA, EFC, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a privacidad@gruposantander.es o a GDPRSantanderLease@gruposantander.es , o per correu postal adreçat a c/ Juan Ignacio Luca de Tena 11-13, 28027 Madrid.


L'interessat haurà d'aportar juntament amb la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document oficial que l'identifiqui, tenint en compte que, en cas d'oposició a la finalitat (iv) descrita al punt 1 anterior, haurà d'indicar també la referència "Enquestes".

 1. Tractarem les seves dades mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides. Un cop facilitat el certificat de posicions, i tret que existeixi una altra base legal que ens permeti tractar les seves dades, les cancel·larem mitjançant el seu bloqueig durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables o pels terminis de prescripció d'accions, i un cop transcorreguts aquests terminis el Banc procedirà a la seva supressió física o l'anonimització completa.
 2. La informació detallada sobre protecció de dades del Banc es pot consultar a l'Avís Legal de la pàgina web de Santander www.bancosantander.es. L'interessat està obligat a traslladar aquesta informació a qualsevol intervinent en l'herència que no intervingui com a signant d'aquest document, però les dades del qual hagi facilitat amb motiu de la sol·licitud.

Per a la resta de societats cessionàries, ho podrà consultar tal com s'indica a continuació:

STEP 2. TRAMITACIÓ DE LA TESTAMENTÀRIA

Pot consultar tota la informació ampliada sobre protecció de dades, inclosa la manera d'exercir els seus drets, fent clic a l'enllaç següent: https://www.bancosantander.es/informacion-proteccion-datos/protecccion-datos-testamenterias.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES ESPECÍFICA PER A HEREUS I BENEFICIARIS. TRAMITACIÓ DE LA TESTAMENTÀRIA

 1. Les dades de caràcter personal (d'ara endavant, les "Dades") que una persona física faciliti a Banco Santander, SA (d'ara endavant, el "Banc"), incloent-hi les de qualsevol tercer interessat en una herència (hereu o beneficiari) (d'ara endavant, respectivament, el "Sol·licitant" i l'"Intervinent", i conjuntament els "Interessats"), en relació amb la tramitació d'una testamentària, seran tractades pel Banc en qualitat de responsable del tractament, principalment, per a les finalitats següents i fatenent a les legitimacions indicades:

i. La tramitació de l'expedient de testamentària que se sol·liciti, així com totes les actuacions oportunes per a l'adjudicació i el repartiment del cabal hereditari. Aquest tractament és necessari per a l'execució de la testamentària.

ii. La cessió de les dades personals recollides a la documentació aportada per a la testamentària a Santander Pensiones SA EGFP, a Santander Previsión 1, EPSV, a Santander Previsión Colectiva, EPSV, a Allianz Popular Pensiones, EGFP SAU, a Europrevisión, EPSV, a Europrevisión Colectivos, EPSV, a Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA, a Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA, a Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA, i a Popular Vida 2020, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, en cas que tingui productes contractats amb aquestes Gestores o Asseguradores, comercialitzats o distribuïts per Banco Santander SA, amb la finalitat que puguin tramitar els expedients de testamentària i, si escau, els sinistres d'assegurances i el cobrament de plans de pensions. Aquest tractament és necessari per a l'execució de la testamentària.

iii. En cas que procedís atenent el tipus de sol·licitud efectuada, i en virtut del que disposa la normativa aplicable en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, el Banc podrà tractar les dades dels Interessats amb la finalitat de realitzar la declaració corresponent davant de les autoritats en els casos establerts a l'efecte, respecte de moviments en moneda metàl·lica, bitllets de banc i xecs bancaris al portador. Aquest tractament es realitzarà en compliment d'una obligació legal que és responsabilitat del Banc.

iv. La prevenció, la investigació o el descobriment d'activitats fraudulentes, incloent-hi, eventualment, la comunicació de les Dades dels Interessats a tercers, siguin o no empreses del Grup Santander. Aquest tractament és necessari per a la satisfacció dels interessos legítims del Banc.

v. La realització de procediments d'anonimització, després dels quals el Banc ja no estarà en disposició d'identificar els Interessats. L'objectiu d'aquests procediments és fer servir la informació anonimitzada amb finalitats estadístiques i per a l'elaboració de models de comportament. Aquest tractament és necessari per a la satisfacció dels interessos legítims del Banc.

vi. La realització d'enquestes de satisfacció sobre aquest servei de gestió de testamentàries o l'atenció prestada, sigui per mitjans electrònics o no, sense que existeixi un interès en la identitat dels entrevistats per extreure informació rellevant i pertinent, de manera que vostè podrà triar lliurement respondre a l'enquesta identificant-se o de manera anònima. Aquest tractament és necessari per a la satisfacció de l'interès legítim del Banc consistent en aconseguir, en funció dels resultats de les enquestes, millorar l'atenció i la qualitat del servei de gestió de testamentàries.

Pel que fa als tractaments (vi), (v) i (vi), els Interessats podran exercir el dret d'oposició adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat, tal com s'indica al punt 3, i hauran d'explicar el motiu pel qual s'hi oposen, tenint en compte que, en cas d'oposició a la finalitat (iv), hauran d'indicar la referència "Enquestes".

Per la seva part, les dades que els Interessats, si escau, facilitessin al Banc exclusivament per a la gestió del cobrament de plans de pensions, assegurances de vida i assegurances d'estalvi seran tractades pel Banc en la seva condició d'Encarregat del tractament de les Companyies Asseguradores i Gestora, d'acord amb les instruccions rebudes i exclusivament per a la seva recollida i posada a disposició d'aquestes entitats.

En cap cas el Banc no tractarà ni emmagatzemarà dades de salut ni cap altra informació que els interessats facilitin per a la tramitació d'un sinistre per a una finalitat pròpia, essent les Asseguradores o Gestores, destinatàries de la informació, les responsables del tractament de les seves dades.

 1. El Banc podrà facilitar les Dades a tercers en els supòsits següents:

i. A organismes públics competents i a jutges i tribunals quan el Banc tingui l'obligació legal de facilitar-les.

ii. Tercers proveïdors de serveis podran eventualment tenir accés a les Dades dels Interessats en nom i per compte del Banc (per exemple, empreses proveïdores de serveis tecnològics i informàtics, empreses de serveis de centre de trucades, empreses de serveis professionals). Entre aquests proveïdors es troba Salesforce Inc., empresa ubicada als Estats Units, amb qui el Banc ha signat Clàusules Contractuals Tipus.

 1. Els Interessats podran accedir, rectificar, suprimir, oposar-se i sol·licitar la limitació de determinats tractaments, així com traslladar les seves Dades o oposar-se a ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat i, en general, consultar totes les qüestions relatives al tractament de les Dades, davant del Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat de cadascuna de les societats, tal com s'indica a continuació:
 • Davant del Banc, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a privacidad@gruposantander.es o per correu postal adreçat a c/ Juan Ignacio Luca de Tena 11-13, 28027 Madrid.
 • Davant de Santander Asset Management, SA, SGIIC, y Santander Pensiones, SA, EGFP, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a privacysamsp@santanderam.com o per correu postal adreçat a c/ Serrano 69, 28006 Madrid.
 • Davant de Santander Previsión 1, EPSV, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a delegadodeprotecciondedatos@santanderprevisionepsv.es o per correu postal adreçat a Plaza de Jado 1, 48009 Bilbao.
 • Davant de Santander Previsión Colectiva, EPSV, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a delegadodeprotecciondedatos@santandercolectivosepsv.es o per correu postal adreçat a Plaza de Jado 1, 48009 Bilbao
 • Davant d'Allianz Popular Pensiones, EGFP, SAU, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a lopd@allianzpopular.com o per correu postal adreçat a c/ Ramírez de Arellano, 35, 28043 Madrid.
 • Davant d'Europrevisión, EPSV, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a delegadodeprotecciondedatos@europrevisionepsv.es o per correu postal adreçat a c/ Gran Vía López de Haro 17, 47001 Bilbao.
 • Davant d'Europrevisión Colectivos, EPSV, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic delegadodeprotecciondedatos@europrevisioncolectivosepsv.es per correu postal adreçat a c/ Gran Vía López de Haro 17, 47001 Bilbao.
 • Davant de Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a privacidadseguros@gruposantander.es o per correu postal adreçat a Avenida de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madrid).
 • Davant de Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a privacidad@santandervidaygenerales.es o per correu postal adreçat a Avenida de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madrid).
 • Davant de Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a privacidad@santandervidaygenerales.es o per correu postal adreçat a Avenida de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madrid).
 • Davant de Popular Vida 2020, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a operacionesvida@allianzpopular.com o per correu postal adreçat a c/ Ramírez de Arellano, 35, 28043 Madrid.
 • Davant de Santander Lease, SA, EFC, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a privacidad@gruposantander.es o a GDPRSantanderLease@gruposantander.es , o per correu postal adreçat a c/ Juan Ignacio Luca de Tena 11-13, 28027 Madrid.


L'interessat haurà d'aportar juntament amb la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document oficial que l'identifiqui, tenint en compte que, en cas d'oposició a la finalitat (iv) descrita al punt 1 anterior, haurà d'indicar també la referència "Enquestes".

 1. Tractarem les seves dades mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides. Un cop conclòs l'expedient de testamentària, i tret que existeixi una altra base legal que ens permeti tractar les seves dades, les cancel·larem mitjançant el seu bloqueig durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables o pels terminis de prescripció d'accions, i un cop transcorreguts aquests terminis el Banc procedirà a la seva supressió física o l'anonimització completa.
 2. La informació detallada sobre protecció de dades es pot consultar a:


L'Interessat està obligat a traslladar aquesta informació detallada a qualsevol Intervinent en l'herència les dades del qual hagi facilitat amb motiu de la tramitació de l'herència".

Comencem?

Pots gestionar els teus consentiments accedint a la teva àrea personal.

Delegat de Protecció de Dades

Com contactar al Delegat de Protecció de Dades? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

El Banc ha designat un Delegat de Protecció de Dades que té un paper fonamental en el compliment del marc jurídic de protecció de dades en totes les operacions de tractament dutes a terme per aquesta entitat.

El Delegat de Protecció de Dades s'encarrega, entre altres qüestions, d'informar i assessorar el Banc i els empleats que s'ocupen de les operacions de tractament de les obligacions de la normativa aplicable en protecció de dades, a més de supervisar l'observança d'aquesta normativa i de les polítiques del Banc en aquesta matèria, incloses l'assignació de responsabilitats, la conscienciació i formació del personal, i la realització de les auditories corresponents.

Vostè podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a través de l'adreça electrònica privacidad@gruposantander.es o per correu postal adreçat a c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 11-13, 28027 Madrid per resoldre qualsevol dubte relacionat amb la política de privacitat del Banc i fer consultes sobre el tractament de les seves dades personals i, en general, la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

De la mateixa manera, vostè es podrà posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades per presentar reclamacions relacionades amb el tractament de les seves dades personals i per exercir els drets respecte a les seves dades personals.

Comencem?

Pots gestionar els teus consentiments accedint a la teva àrea personal.

Preguntas frecuentes

  Com contactar al Delegat de Protecció de Dades?
${loading}
×