Z7_3OKIGJ82OGUR20Q7P35FB98990

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES ESPECÍFICA PER A HEREUS I BENEFICIARIS. SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE POSICIONS TITULARITAT D'UN DIFUNT

1. Les dades de caràcter personal (d'ara endavant, les "Dades") que la persona física faciliti a Banco Santander, SA (d'ara endavant, el "Banc"), incloses les de qualsevol tercer interessat en l'herència, sigui com a hereu o beneficiari (d'ara endavant, respectivament, el "Sol·licitant" i l'"Intervinent" i, conjuntament, els "Interessats"), en relació amb aquesta sol·licitud, seran tractades pel Banc en qualitat de responsable del tractament, principalment, per a les finalitats següents i atenent les legitimacions indicades:

 1. La tramitació del certificat de posicions sol·licitat. Aquest tractament és necessari per a l'execució d'aquesta sol·licitud.

 2. La cessió de les Dades personals recollides a la documentació aportada per a la testamentaria a Santander Pensiones, SA, EGFP; a Santander Previsión 1, EPSV; a Santander Previsión Colectiva, EPSV; a Allianz Popular Pensiones, EGFP, SAU; a Europrevisión, EPSV; a Europrevisión Colectivos, EPSV; a Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA; a Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA; a Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA; i a Popular Vida 2020, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, en cas que tingui productes contractats amb aquestes gestores o asseguradores, comercialitzats o distribuïts per Banco Santander, SA, amb la finalitat que puguin tramitar el certificat de posicions. Aquest tractament és necessari per a l'execució d'aquesta sol·licitud.

 3. En cas que escaigui en funció del tipus de sol·licitud efectuada, i en virtut del que disposa la normativa aplicable en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, el Banc podrà tractar les Dades dels Interessats amb la finalitat de realitzar la declaració corresponent davant de les autoritats en els casos establerts a l'efecte, respecte de moviments en moneda metàl·lica, bitllets de banc i xecs bancaris al portador. Aquest tractament es realitzarà en compliment d'una obligació legal que és responsabilitat del Banc.

 4. La realització d'enquestes de satisfacció sobre aquest servei de gestió de testamentaries i sobre l'atenció prestada, sia per mitjans electrònics o no, sense que hi hagi un interès per la identitat dels entrevistats, amb la finalitat d'extreure'n informació rellevant i pertinent, de manera que vostè podrà triar lliurement si vol respondre l'enquesta identificant-se o de manera anònima. Aquest tractament és necessari per a la satisfacció de l'interès legítim del Banc, consistent a aconseguir, en funció dels resultats de les enquestes, millorar l'atenció i la qualitat del servei de gestió de testamentaries.

Pel que fa als tractaments (iv), els Interessats podran exercir el dret d'oposició dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat, segons s'indica al punt 3, i hauran d'explicar el motiu pel qual s'hi oposen, tenint en compte que hauran d'indicar la referència "Enquestes".

Per la seva banda, les Dades que els Interessats, si escau, facilitin al Banc exclusivament per a la sol·licitud d'informació sobre plans de pensions, assegurances de vida i assegurances d'estalvi seran tractades pel Banc, com a encarregat del tractament de les companyies asseguradores i gestores, d'acord amb les instruccions rebudes i exclusivament per obtenir-les i posar-les a disposició de les companyies asseguradores i gestores esmentades.

El Banc en cap cas tractarà ni emmagatzemarà dades de salut, ni cap altra informació que els Interessats facilitin per a la tramitació d'un sinistre per a una finalitat pròpia, i seran les asseguradores i gestores, destinatàries de la informació, les responsables del tractament de les Dades.

2. El Banc podrà facilitar les Dades a tercers en els supòsits següents:

 1. A organismes públics competents i a jutges i tribunals, quan el Banc tingui obligació legal de facilitar-les.

 2. Tercers proveïdors de serveis podran eventualment tenir accés a les Dades dels Interessats en nom i per compte del Banc (per exemple, empreses proveïdores de serveis tecnològics i informàtics, empreses de serveis de centre de trucades, empreses de serveis professionals). Entre aquests proveïdors es troba Salesforce Inc., empresa ubicada als Estats Units, amb la qual el Banc ha signat clàusules contractuals tipus.

3. Els Interessats podran accedir, rectificar, suprimir, oposar-se i sol·licitar la limitació de determinats tractaments, així com traslladar les seves Dades o oposar-se a ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat i, en general, consultar totes les qüestions relatives al tractament de les Dades, davant del Delegat de Protecció de Dades/Oficina de Privacitat de cadascuna de les societats, d'acord amb el que s'indica seguidament:

 • Davant del Banc: mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a privacidad@gruposantander.es o per correu postal a l'adreça C/ Juan Ignacio Luca de Tena 11-13, 28027 Madrid.
 • Davant de Santander Asset Management, SA, SGIIC i Santander Pensiones, SA, EGFP, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a privacysamsp@santanderam.com o per correu postal a l'adreça C/ Serrano 69, 28006 Madrid.
 • Davant de Santander Previsión 1, EPSV, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a delegadodeprotecciondedatos@santanderprevisionepsv.es o per correu postal a l'adreça Pl. de Jado, número 1, 48009 Bilbao.
 • Davant de Santander Previsión Colectiva, EPSV, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a delegadodeprotecciondedatos@santandercolectivosepsv.es o per correu postal a l'adreça Pl. de Jado, número 1, 48009 Bilbao.
 • Davant d'Allianz Popular Pensiones, EGFP, SAU, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a lopd@allianzpopular.com o per correu postal a l'adreça C/ Ramírez de Arellano, 35, 28043 Madrid.
 • Davant d'Europrevisión, EPSV, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a delegadodeprotecciondedatos@europrevisionepsv.es o per correu postal a l'adreça C/ Gran Vía López de Haro, número 17, 47001 Bilbao.
 • Davant d'Europrevisión Colectivos, EPSV, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a delegadodeprotecciondedatos@europrevisioncolectivosepsv.es o per correu postal a l'adreça C/ Gran Vía López de Haro, número 17, 47001 Bilbao.
 • Davant de Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a privacidadseguros@gruposantader.es o per correu postal a l'adreça Avenida de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madrid).
 • Davant de Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a privacidad@santandervidaygenerales.es o per correu postal a l'adreça Avenida de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madrid).
 • Davant de Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a privacidad@santandervidaygenerales.es o per correu postal a l'adreça Avenida de Cantabria, s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madrid).
 • Davant de Popular Vida 2020, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a operacionesvida@allianzpopular.com o per correu postal a l'adreça C/ Ramírez de Arellano, 35, 28043 Madrid.
 • Davant de Santander Lease, SA, EFC, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a privacidad@gruposantander.es o a GDPRSantanderLease@gruposnatander.es, o bé per correu postal a l'adreça C/ Juan Ignacio Luca de Tena 11-13, 28027 Madrid.

L'interessat haurà d'aportar juntament amb la sol·licitud còpia del seu DNI o document oficial que l'identifiqui, tenint en compte que en cas d'oposició a la finalitat (iv) descrita al punt 1 anterior també hauran d'indicar la referència "Enquestes".

4. Tractarem les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides. Un cop facilitat el certificat de posicions, i llevat que hi hagi una altra base legal que ens permeti tractar les Dades, les cancel·larem mitjançant el seu bloqueig durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables o durant els terminis de prescripció d'accions. Quan transcorrin aquests terminis el Banc procedirà a la supressió física o l'anonimització completa de les Dades.

5. La informació detallada sobre protecció de dades del Banc es pot consultar a l'Avís legal de la pàgina web de Santander www.bancosantander.es, informació que l'interessat s'obliga a traslladar a qualsevol intervinent en l'herència les dades del qual hagués facilitat amb motiu de la sol·licitud i que no intervingui com a signatari d'aquest document.

Per a la resta de societats cessionàries, es podrà consultar a:

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

${loading}
×