Z7_3OKIGJ82O0CQ50QJOK2SCNKAL1
Z7_3OKIGJ82O0CQ50QJOK2SCNKAL3

Si vols començar a treballar pel teu compte, una de les primeres coses que hauràs de fer obligatòriament és donar-te d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. Aquest també es coneix per les sigles RETA, i és el règim que regula la cotització a la Seguretat Social dels treballadors autònoms a Espanya. Si vols conèixer millor com funciona aquest règim, t'ho expliquem amb més detalls.

Qui s'ha de donar d'alta en el RETA?

En general, tots els treballadors més grans de 18 anys que facin de manera habitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu sense subjecció a un contracte amb una empresa.
També s'hauran de donar d'alta en el RETA els cònjuges i familiars fins a tercer grau que col·laborin amb tu de manera habitual, personal i directa, sempre que no estiguin contractats com a assalariats. Són el que es coneix com a familiars col·laboradors.
S'inclouen també en aquest règim els escriptors de llibres, els treballadors autònoms econòmicament dependents, aquells professionals que exerceixin una activitat per compte propi que requereixi la incorporació a un col·legi professional que hagi estat inclòs en el RETA, els socis industrials de societats regulars col·lectives i de societats comanditàries, els socis treballadors de cooperatives de treball associat, així com els socis de comunitats de béns i societats civils.

Què ofereix el RETA al treballador autònom?

A través d'aquest règim de cotització, la Seguretat Social et proporciona un seguit de cobertures com a treballador autònom, algunes de les quals són obligatòries i d'altres opcionals:

Obligatòries:

 • Incapacitat temporal per contingències comunes: per estar cobert en aquelles situacions en què no puguis portar a terme el teu treball, sia per una malaltia comuna o per un accident no laboral. Hauràs de formalitzar aquesta opció amb una mútua d'accidents laborals i malalties professionals de la Seguretat Social en el moment en què et donis d'alta en el RETA.

Opcionals:

 • Accidente de Treball (AT).
 • Malaltieses Professionals (MP).
 • Per cessament d'activitat, també conegut com l'atur dels autònoms.
 • Per risc durant l'embaràs i la lactància.

Quina és la quota mensual d'autònoms?

La quota mensual dependrà de les cobertures i de la base de cotització que triïs. Com que en ser treballador autònom no tindràs un sou fix, la Seguretat Social ha de tenir un salari base de referència per poder calcular la quota d'autònom. La base de cotització no és una altra cosa que aquest "sou teòric" que t'apliques com a treballador autònom.

El Govern estableix cada any una cotització mínima (per al 2018 són 919,80 € mensuals) i una màxima (3.751,20 €). Hauràs de triar una base que estigui entre aquestes quantitats, depenent, a més, de determinades circumstàncies, com la teva edat o l'activitat professional, que pots conèixer amb detalls l'apartat informatiu habilitat per la Seguretat Social referent a les bases i els tipus de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

La quota es calcularà aplicant el tipus de cotització (és a dir, el percentatge determinat pel Govern per als treballadors autònoms) a la base de cotització que hagis triat. Per exemple, si optes per la base mínima, inclosa la incapacitat temporal i la cobertura per al risc durant l'embaràs i la lactància, la quota d'autònoms seria el 29,90% de 919,80 €, és a dir, 275 €. Si et poses una base de cotització de 1.500 € mensuals, la quota que hauràs de pagar serà de 448,5 €.

No obstant això, aquesta base no és eterna i la pots modificar fins a quatre vegades al llarg de l'any, tal com s'indica a la nova Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, aprovada a la darreria del 2017. Una altra de les novetats introduïdes per aquesta normativa és que, en les tres primeres ocasions al llarg de l'any que et donis d'alta en el RETA, les quotes es pagaran d'acord amb els dies reals que estiguis donat d'alta, en lloc de pagar la quota mensual completa.

A més, recorda que si et dones d'alta per primera vegada en el RETA et pots beneficiar de la coneguda com tarifa plana. També ho pots fer si no has cotitzat en aquest règim en els últims dos anys o tres, en cas que ja hagis gaudit amb anterioritat d'aquesta bonificació. Aquestes són les quotes que hauràs d'abonar:

 • Primers 12 mesos: 50 euros si cotitzes per la base mínima o una bonificació de fins al 80% en cas que cotitzis per una base superior.
 • Mesos del 12 al 18: 50% de reducció en la quota durant el segon semestre.
 • Mesos del 18 al 24: 30% de reducció durant el següent semestre.

Així mateix, les dones menors de 35 i els homes menors de 30 tenen dret a una reducció sobre la quota de contingències comunes durant els 12 mesos posteriors a la finalització de la tarifa plana, equivalent al 30% resultant d'aplicar el tipus mínim vigent (29,80%) a la base mínima de cotització d'aquest règim.

On cal donar-se d'alta?

Hay que acudir a las oficinas de la Tesorería de la Seguridad Social y rellenar el impreso TA. 0521, un documento de dos páginas, que consta de siete apartados.

Dades del sol·licitant: és el moment d'introduir les teves dades personals, és a dir nom, cognoms, adreça, número de la Seguretat Social, telèfon mòbil, adreça electrònica, etc.

Dades relatives a la sol·licitud: hauràs de seleccionar el motiu pel qual presentes la sol·licitud (alta, baixa o variació de dades). També hi has d'indicar la data en què has iniciat, cessat o variat la teva activitat econòmica. En una altra casella, si escau, hi pots especificar el motiu de la baixa de l'empresa o de la variació de les dades identificatives de l'empresa, mentre que en una altra casella hi hauràs d'introduir el DNI del nou propietari de l'empresa (si n'hi hagués).

Dades relatives a l'activitat professional: en aquest bloc hauràs d'especificar l'activitat econòmica que portaràs a terme, el nom de l'empresa, l'Impost d'activitats econòmiques (IAE) i l'adreça del negoci. El número de CNAE te'l proporcionarà la Seguretat Social quan presentis el formulari. Com a últim pas dins d'aquest punt, hauràs de marcar amb una X si la teva situació es troba entre algun dels supòsits següents:

 • Dona incorporada al treball després de la maternitat.
 • Autònom integrat en un col·legi professional.
 • Venda ambulant.
 • Notari.
 • Treballador de temporada (hi hauràs d'incloure la fase del cessament de l'activitat).

Opcions respecte de la base de cotització: en aquest apartat hauràs de consignar la base triada (mínima, màxima o una altra), així com la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, que serà la que cobreixi els riscos de les cobertures que triïs també en aquest bloc.

Dades del teu compte bancari: per acabar, a l'apartat 7 del model TA. 0521 hi podràs indicar les dades del compte bancari en què vols que et domiciliïn el pagament de les quotes d'autònoms.

Quina documentació és necessària per donar-se d'alta en el RETA?

A més de l'imprès TA. 0521 emplenat, has de presentar la còpia i l'original de l'imprès d'alta a l'IAE, una fotocòpia del DNI, la targeta d'afiliació a la Seguretat Social (si has treballat amb anterioritat i, si no, hauràs de fer simultàniament aquest tràmit) i el document d'adhesió a una mútua d'accidents laborals per poder rebre una prestació econòmica en cas d'incapacitat temporal. També hauràs de presentar el certificar del col·legi corresponent per a les activitats de col·legis professionals.

I no oblidis que, des que et dones d'alta a Hisenda, disposes d'un màxim de 30 dies per realitzar l'alta a la Seguretat Social.

El començament de qualsevol aventura empresarial i emprenedora és complex. I, de vegades, t'has de recolzar en entitats financeres que t'ajudin a complir els teus somnis. Volem ajudar-te i oferir-te un seguit de facilitats, des de préstecs personals fins a targetes de dèbit especialment pensades per a autònoms i pimes. Així doncs, si estàs pensant emprendre, no t'ho pensis més i fes un cop d'ull als nostres comptes per a empreses.

Z7_3OKIGJ82O0CQ50QJOK2SCNKAD0

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JH9IR0
${loading}
×