Z7_3OKIGJ82OG5290QP77B8T7MF43
Z7_3OKIGJ82OG5290QP77B8T7MFK0

Hi ha diverses formes jurídiques de constitució d’una empresa. Cadascuna té particularitats que fan que s’adapti millor a un determinat tipus de projecte empresarial. El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme reconeix una vintena de formes jurídiques d’empresa; nosaltres te’n detallarem les principals.

El nombre de socis que intervenen en el projecte, el tipus de responsabilitat que es vol assumir i el capital social que s’ha d’aportar per constituir l’empresa són les tres característiques essencials que ens faran decantar l’elecció per una forma jurídica o una altra.

Empresari individual

També denominat autònom, és el cas en què una persona física efectua de manera habitual, personal, directa i per compte propi una activitat econòmica o profesional a títol lucratiu, amb treballadors al seu càrrec o sense. És la fórmula triada per a qui vulgui desenvolupar un negoci de manera individual i dirigir-ne la gestió directament. No hi ha cap mínim de capital necessari per iniciar l’activitat. En aquest cas, la responsabilitat sobre l’esdevenir de l’empresa és il·limitada, ja que no hi ha cap diferenciació entre el patrimoni mercantil i el seu patrimoni personal. Per tant, si el negoci va malament, l’empresari individual respondrà dels deutes amb el seu patrimoni propi. És la forma jurídica que implica menys gestions per constituir-se i que està aconsellada per a petits negocis.

Societat civil (SC)

És la que s’estableix entre dues persones o més que posen en comú un capital amb l’objectiu de repartir entre si els guanys obtinguts. Les societats civils tindran personalitat jurídica pròpia quan els seus pactes siguin públics: Hisenda entén com a tal quan els seus promotors sol·liciten el número d’identificació fiscal (NIF). Per constituir una societat civil no s’exigeix un mínim de capital, i aquest es pot aportar tant en diners com en béns, treball, serveis o activitat en general. La responsabilitat dels socis és il·limitada, és a dir, responen amb el seu patrimoni personal de les obligacions de l’empresa.

Societat limitada (SL) o societat de responsabilitat limitada (SRL)

Es tracta d’una de les formes jurídiques d’empresa més habituals. La SL és una societat de capital amb caràcter mercantil i personalitat jurídica pròpia que pot tenir un soci o més. El seu capital social (un mínim de 3.000 euros) està integrat per les aportacions de tots els socis i es divideix en participacions socials, indivisibles i acumulables. En la societat de responsabilitat limitada els socis no responen personalment dels deutes de la societat, sinó només fins al capital aportat, d’aquí en ve el nom. És un tipus societari aconsellat per a petites i mitjanes empreses en les quals els socis estan implicats en el projecte empresarial amb ànim de permanència en el temps.

Societat anònima (SA)

És una societat de caràcter mercantil en la qual el capital social, que es divideix en accions, està integrat per les aportacions dels socis. Una SA pot estar constituïda per un soci o més, i aquests poden ser persones físiques o jurídiques. En qualsevol cas, la responsabilitat dels socis o accionistes es limita al capital aportat. El capital social per constituir una SA ha de sumar un mínim de 60.000 euros, dels quals almenys el 25% ha d’estar subscrit i desemborsat en el moment de constituir la societat. Una característica destacada de les societats anònimes és que les accions es poden transmetre lliurement. Les SA disposen de dos tipus d’òrgans socials: d’una banda, la junta general d’accionistes, que expressa la voluntat dels socis en els seus acords, i d’altra, els administradors, que s’encarreguen de la gestió permanent de la companyia. La societat anònima és una forma jurídica apropiada per a grans empreses, que necessiten mobilitzar importants sumes de capital per desenvolupar els seus projectes i en les quals no importa tant qui són els accionistes.

Societat cooperativa (S. Coop.)

És una altra forma jurídica de constitució d’una empresa en la qual la societat es constitueix per diverses persones que s’associen lliurement i voluntàriament per dur a terme activitats empresarials, encaminades a satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques i socials, amb una estructura i un funcionament democràtics. El nombre mínim de socis per constituir una societat cooperativa és de tres, i el capital social mínim serà el que defineixin els socis als estatuts. El capital s’ha de desemborsar totalment en el moment de constituir la cooperativa. La responsabilitat dels socis es limita al capital que hagin aportat a la societat. Existeix una tipologia variada de societats cooperatives, de primer i de segon grau (en aquest últim cas, són les que estan formades per altres cooperatives).

Si inicies el procés de constitució d’una empresa, és recomanable que en coneguis les formes jurídiques principals, les característiques i els requisits.

Z7_3OKIGJ82OG5290QP77B8T7MFK2

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JH9AE2
${loading}
×