Z7_3OKIGJ82OG5290QP77B8T7MOG5
Z7_3OKIGJ82OG5290QP77B8T7MOG7

La seguretat i la higiene a la feina són drets que la mateixa Constitució espanyola reconeix als treballadors. La prevenció de riscos laborals, a més, ha constituït una preocupació fonamental a Europa des de fa dècades. Amb els sistemes de prevenció de riscos es pretenen evitar tant les malalties professionals com els accidents laborals. Es tracta d’un objectiu comú de governs, empreses i, per descomptat, dels mateixos treballadors.

Existeix una normativa àmplia i detallada sobre les mesures que s’han d’observar en el desenvolupament del treball, des de les grans indústries fins als petits negocis. Recopilem aquí consells pràctics per prevenir els accidents laborals, de manera que la nostra activitat diària, tant si és en una oficina com en una cadena de muntatge d’una factoria, sigui més segura.

Pla de prevenció de riscos laborals i formació

Per llei és obligatori que les empreses desenvolupin i implantin un pla de prevenció de riscos laborals, aquest pla serà més complex o simplificat depenent de la perillositat de l’activitat que l’empresa desenvolupi. Per això, el primer que hem de tenir en compte és atendre i complir la planificació preventiva esmentada, tant per part de la direcció de l’empresa com de la plantilla.

Són fonamentals les accions de formació als treballadors, a fi que sempre se segueixin comportaments segurs respecte als riscos a què potencialment puguin estar exposats en el seu àmbit laboral.

A més, com a treballador, si perceps un element de risc, i seguint els protocols establerts per a això, n’has d’informar els encarregats a fi que es prenguin les mesures corresponents.

Mesures de seguretat i neteja a les superfícies de treball

Segons el Ministeri de Treball, de l’anàlisi de les diferents causes de sinistralitat a Espanya es desprèn que els vehicles i, en general, els equips d’elevació i transport són els causants de la majoria d’accidents mortals, a excepció del sector de la construcció, on ho són les caigudes per treballs en altura. Els atrapaments en màquines i equips i els cops per objectes i eines són els tipus d’accidents que, després dels accidents mortals, acostumen a ser de més gravetat. Per tant, seguir al peu de la lletra les mesures sobre assegurament mitjançant cingles o cordes en treballs d’altura és fonamental.

En general, l’ordre i la neteja a les superfícies de treball i les vies de circulació són fonamentals per evitar accidents de treball. Des del mateix Ministeri de Treball s’estableix que un programa adequat d’ordre i neteja en el treball hauria de preveure cinc punts clau:

  • Eliminar el que és innecessari i classificar el que és útil.
  • Condicionar els mitjans per guardar i localitzar fàcilment el material.
  • Evitar embrutar actuant en l’origen i netejar sempre amb immediatesa.
  • Afavorir l’ordre i la neteja mitjançant la senyalització i els mitjans adequats.
  • Gestionar degudament el programa mitjançant la formació i el control periòdic.

Prevenció d’accidents laborals en treballs d’oficina

En àmbits de treball més administratius, o d’oficina, hem de seguir unes pautes que ens ajudin a evitar les malalties i els accidents més propis d’aquest tipus de tasques, com són:

  • Reduir l’estrès mitjançant els descansos corresponents.
  • Fer atenció a les actituds que adoptem quan passem llargues hores asseguts davant de l’ordinador, i l’ús de cadires ergonòmiques per evitar dolors i lesions posturals.
  • Controlar la il·luminació i fer servir ulleres amb protecció per a l’exposició prolongada a pantalles d’ordinador.
  • Fer atenció a la neteja i la bona ventilació del lloc de treball.

A més de seguir la normativa i els plans de prevenció de riscos, aplicar el sentit comú i la prudència en el dia a dia de les nostres feines pot ser el millor dels consells per evitar accidents de treball.

Z7_3OKIGJ82OG5290QP77B8T7MO84

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JH9QG1
${loading}
×