Z7_3OKIGJ82OO5F90QNNG7G2A0FG0
Z7_3OKIGJ82OO5F90QNNG7G2A0FG2

Comprar un habitatge nou implica per al comprador l'obligació de pagar l'impost sobre el valor afegit (IVA) corresponent. T'expliquem quin import assoleix l'IVA en funció del tipus d'immoble que estiguis adquirint i què passa amb els habitatges de segona mà.

IVA d'un habitatge nou

El percentatge de l'impost variarà en funció del tipus d'immoble que s'adquireixi; així, la compra d'un habitatge nou comporta el pagament del tipus reduït de l'IVA del 10% sobre l'import escripturat. Aquest mateix IVA del 10% s'aplicarà a les places de garatge (sempre que siguin un màxim de dues) o els annexos (como el traster) que s'incloguin en l'operació de compravenda.

Això no obstant, si es compra un habitatge de protecció oficial, l'IVA que es pagarà és el tipus superreduït del 4%. Finalment, en el cas de la compra d'un local comercial per destinar-lo a habitatge, un cas possible tot i que poc habitual, prèvia obtenció de les llicències corresponents que la llei estableix, s'abonarà el tipus d'IVA general (21%).

El pagament de l'IVA d'un habitatge nou es farà directament al venedor, que serà qui hagi d'ingressar l'import de l'impost a Hisenda cobrint l'autoliquidació corresponent, tràmit que pot fer o bé presencialment en una oficina de l'AEAT (anant després a una entitat financera col·laboradora per fer el pagament) o bé a la seu electrònica.

IVA d'un habitatge de segona mà

En canvi, la compra d'un habitatge de segona mà està exempta del pagament de l'IVA, ja que l'impost sobre el valor afegit només grava el primer lliurament d'habitatge. En aquest cas caldrà pagar el ITP o impost de transmissions patrimonials, que consisteix en un percentatge sobre el valor de la compravenda que oscil·la entre el 6% i el 10% en funció de la comunitat autònoma.

En aquest cas, qui ha d'abonar l'impost és l'adquirent de l'habitatge, que haurà de presentar l'autoliquidació (model 600) a la Hisenda autonòmica on estigui situat l'habitatge, en el termini de 30 dies des de la signatura de l'escriptura de compravenda.

IVA d'un habitatge en casos especials

Hi ha dos casos especials més en què el comprador no ha d'abonar l'IVA per la compra d'un habitatge:

  1. Quan l'habitatge es compri a un banc, ja que en haver-la adquirit aquest en primer lloc, passa a convertir-se oficialment en un habitatge de segona mà.
  2. Quan l'immoble en qüestió hagi estat llogat durant un període no inferior a dos anys i el propietari sigui el mateix promotor que el va construir, ja que es considera una segona transmissió.

El pagament de l'IVA —o, si escau, de l'ITP— no serà l'única despesa que hagi d'assumir el comprador d'un habitatge per la transacció. També haurà d'abonar els honoraris de la notaria on s'atorgui l'escriptura i els aranzels del Registre de la Propietat, i les despeses de gestoria si ha recorregut a una gestoria per tramitar la compravenda. A més, si s'ha sol·licitat una hipoteca per fer front a la compra de l'habitatge, s'hi hauran d'incloure les despeses associades a la hipoteca.

En resum, si estàs pensant a adquirir un habitatge, no has d'oblidar incloure en els càlculs altres costos vinculats a l'operació de compravenda, com ara els impostos.

Z7_3OKIGJ82OO5F90QNNG7G2A0FG1

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OO5F90QNNG7G2A0F82
${loading}
×