Santander

Dependències i organismes d'atenció a clients

Servei de reclamacions i atenció al client

Calle Josefa Valcarcel, 30
Edificio Merrimack IV, 2ª planta
28027 - Madrid
Correu electrònic: atenclie@gruposantander.com 
Fax: 91 759 48 36
Pot remetre les seves reclamacions per escrit segons el Reglament (PDF 12 KB) del Servei d'atenció i defensa del client al Grup Santander.

 

Oficina del defensor del client

D. José Luis Gómez-Dégano y Ceballos-Zuñiga
Apartado de Correos 14019
28080 Madrid

Fax: 91 429 23 19

Organisme independent al qual està adherit el Grup Santander i al qual poden presentar les seves reclamacions partint Reglament del Servei d'atenció i defensa del client al Grup Santander(PDF 39 Kb).

Una vegada interposada la reclamació davant del Servei de reclamacions i atenció al client o davant del defensor del client, si la resposta no hagués estat satisfactòria o si hagués transcorregut un termini d'un mes des de la presentació de la reclamació sense haver rebut resposta, el Client podrà dirigir-se als següents serveis de reclamacions dels supervisors financers que corresponguin en funció de la matèria de què es tracti, descarregant i omplint el formulari corresponent:
 

 • Servei de reclamacions del Banc d'Espanya

Calle Alcalá 48, 28014 Madrid

Accés a l'Oficina Virtual Banc d'Espanya

 • Oficina d'atenció a l'inversor de la Comissió Nacional del Mercat de Valors

Calle Edison 4, 28006 Madrid

 • Servei de reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions

Paseo de la Castellana 44, 28046 Madrid
 

Formulari Comissió Nacional del Mercat de Valors (PDF 70 Kb)
Formulari Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (PDF 64 Kb)

Abans de recórrer a aquests serveis, la normativa exigeix que el client justifiqui que prèviament ha acudit al Servei de reclamacions i atenció al client o a l'oficina del defensor del client.

Fulls de reclamacions

Comunitats autònomes que exigeixen a les entitats de crèdit que hi tenen oficines establertes la tinença de fulls de reclamacions a disposició dels consumidors i usuaris:

 • Andalusía

 • Aragó

 • Astúries

 • Canàries

 • Cantàbria

 • Castella-La Manxa

 • Catalunya

 • Galícia

 • Illes Balears

 • La Rioja

 • Madrid

 • Múrcia

 • Navarra

 • País Basc

 • Comunitat Valenciana

 

Telèfon d'atenció de reclamacions/incidències: 900 811 088

En compliment del que preveu el Reglament (UE) núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig del 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s'inclou a continuació un enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia posada en marxa per la Comissió Europea a la qual podran recórrer els consumidors per resoldre qualsevol discrepància o controvèrsia relativa als serveis prestats en línia: http://ec.europa.eu/odr

Normativa, ordenada per matèries, que regula la transparència de les operacions bancàries i la protecció a la clientela:
 

Servei d'atenció i defensa del client:

 • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.

 • Ordre ECO/734/2004, d'11 de març (BOE del 24 de març), sobre departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.

 • Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant dels serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Pensions.

Transparència de les operacions i protecció de la clientela, i una altra normativa de protecció al consumidor:

 • Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, del Ministeri d'Economia i Hisenda (BOE del 29 d'octubre), de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

 • Llei 22/2007, d'11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors.

 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Préstecs hipotecaris:

 • Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris

 • Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, del Ministeri d'Economia i Hisenda (BOE del 29 d'octubre), de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

 • Reial decret llei 2/2003, de 25 d'abril, de mesures de reforma econòmica.

 • Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica.

 • Llei 1/2012, de 26 de març, per a la protecció dels drets dels consumidors mitjançant el foment de la transparència en la contractació hipotecària a la Comunitat de Madrid.

 • Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

Crèdit al consum:

 • Directiva 2008/48/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril, relativa als contractes de crèdit al consum i per la qual es deroga la Directiva 87/102/CEE del Consell.

 • Llei 16/2011, de 24 de juny (BOE de 25 de juny), de contractes de crèdit al consum.

Condicions generals de la contractació:

 • Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació.

 • Ordre EHA/1718/2010, d'11 de juny, del Ministeri d'Economia i Hisenda (BOE del 29 de juny), de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes bancaris, desenvolupada per la Circular 6/2010, de 28 de setembre, del Banc d'Espanya (BOE de l'11 d'octubre), a entitats de crèdit i entitats de pagament, sobre publicitat dels serveis i productes bancaris.

 • Ordre EHA/1717/2010, d'11 de juny, del Ministeri d'Economia i Hisenda (BOE del 29 de juny), de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes d'inversió.

 • Decret 123/2008, d'1 de juliol, del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i el Departament de Cultura del País Basc (BO País Basc del 16 de juliol), sobre els drets lingüístics de les persones consumidores i usuàries.

 • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Parlament de Catalunya (DOGC de 23 de juliol), del Codi de Consum de Catalunya.

 • Real decret llei 16/2011, de 14 d'octubre (BOE del 15 d'octubre), pel qual es crea el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit i Reial decret 628/2010, de 14 de maig, del Ministeri d'Economia i Hisenda (BOE del 3 de juny), pel qual es modifiquen el Reial decret 2606/1996, de 20 de desembre (BOE del 21 de desembre), sobre fons de garantia de dipòsits en entitats de crèdit i el Reial decret 948/2001, de 3 d'agost (BOE del 4 d'agost), sobre sistemes d'indemnització dels inversors.

 • Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya (BOE del 6 de juliol), a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.

Serveis de pagament:

 • Directiva 2007/64/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de novembre, sobre serveis de pagament en el mercat interior, per la qual es modifiquen les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE i 2006/48/CE i per la qual es deroga la Directiva 97/5/CE.

 • Llei 16/2009, de 13 de novembre (BOE del 14 de novembre), de serveis de pagament, desenvolupada per l'Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny, del Ministeri d'Economia i Hisenda (BOE del 18 de juny).

 • Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d'informació aplicables als serveis de pagament.

 • Reglament (UE) 260/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març, pel qual s'estableixen requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els deutes domiciliats en euros, i es modifica el Reglament (CE) 924/2009.

 • Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.

Serveis d'inversió:

 • Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

 • Reial decret 217/2008, de 15 de febrer, del Ministeri d'Economia i Hisenda (BOE del 16 de febrer), sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de les altres entitats que presten serveis d'inversió i pel qual es modifica parcialment el reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col•lectiva, aprovat pel Reial decret 1309/2005, de 4 de novembre, desenvolupat per l'Ordre EHA/1665/2010, d'11 de juny (BOE del 23 de juny), del Ministeri d'Economia i Hisenda en matèria de tarifes i contractes tipus.

 • Circular 7/2011, de 12 de desembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre el prospecte informatiu de tarifes i contingut dels contractes tipus.

Titulars d'establiments de canvi de moneda:

 • Circular del Banc d'Espanya 6/2001, de 29 d'octubre, sobre titulars d'establiments de canvi de moneda, modificada per la Circular del Banc d'Espanya 3/2009, de 18 de desembre.

 

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram