Quan mor una persona, la primera gestió que han de realitzar els seus hereus amb l'entitat bancària és obtenir informació dels productes bancaris dels quals el difunt fos titular, per poder tramitar l'herència.

Es denomina testamentaria el procediment que se segueix al banc per conèixer els comptes bancaris, dipòsits, targetes, valors, plans de pensions, assegurances o altres productes que el difunt tingués contractats amb l'entitat bancària, i posteriorment liquidar-los o repartir-los entre els hereus.

Saps quins passos s'han de seguir per gestionar la testamentaria? Quina documentació es requereix i quins són els dubtes més freqüents durant el procés? T'ho expliquem.


Passos per gestionar al banc una testamentaria

Pas 1: comunicació de la defunció i sol·licitud de certificat de posicions

El primer pas que ha de seguir l'interessat en una herència és informar el banc sobre la defunció del causant i sol·licitar el certificat de posicions, un document amb el qual l'entitat certifica la titularitat i els saldos dels productes que el difunt tenia contractats. Aquest certificat és necessari per poder liquidar l'impost de successions i donacions. Els hereus que siguin clients de Banco Santander poden sol·licitar-lo des de la banca en línia, a través de la següent ruta: “Bústia – Testamentarías – Sol·licitud Certificat de Posicions”. Si l'hereu o el sol·licitant no és client de Banco Santander s'ha d'adreçar a una oficina de Banco Santander. Fes clic aquí per sol·licitar cita prèvia.

A més del certificat de posicions, el banc li lliurarà notes informatives sobre les assegurances que el difunt hagués contractat a través de l'entitat.

A Banco Santander, la comunicació de la defunció es pot realitzar a qualsevol oficina, acompanyant el certificat de defunció que expedeix el Registre Civil. El certificat de posicions es pot demanar en oficinas, presentant com a documentació, a més del certificat de defunció, el certificat d'últimes voluntats i el testament o l'acta de notorietat.

Si el difunt no va atorgar testament i mentre no s'obtingui l'acta de notorietat, el cònjuge i els fills del difunt (és a dir, els legitimaris) poden sol·licitar el certificat de posicions acreditant que no hi ha testament amb el certificat d'últimes voluntats i aportant, a més, el llibre de família.

Pas 2: signatura d'impresos facilitats pel banc

Per gestionar el tràmit de testamentaria, la persona interessada haurà de signar un seguit d'impresos que li facilitarà el banc. En tots els casos és obligatori emplenar la sol·licitud de tramitació de l'expedient de testamentaria, un document al qual es faciliten les dades de contacte de la persona interessada, que haurà d'indicar quina és la seva relació amb la persona difunta i les dades d'aquesta última. Descarrega aquí aquest document.

A través d'aquest formulari es demana al banc que porti a terme els tràmits corresponents per adjudicar o canviar la titularitat dels dipòsits i comptes que tenia el difunt.

Per a casos en què el difunt fos titular de plans de pensions, plans de previsió o assegurances de vida o accidents, caldrà que l'interessat empleni altres impresos addicionals:


D'aquesta manera s'autoritzarà la gestora del pla de pensions o l'asseguradora per tramitar l'expedient de defunció.

A Banco Santander aquests impresos es poden recollir a qualsevol oficina.

Pas 3: lliurament de documentació

Juntament amb els formularis indicats, emplenats i signats, la persona que estigui gestionant la testamentaria ha d'aportar un seguit de documentació al banc. A més dels esmentats certificats de defunció, certificat d'últimes voluntats i testament, acta de notorietat o interlocutòria judicial ferm de declaració d'hereus), haurà de lliurar:

  • Escriptura notarial d'acceptació i partició de béns (o el document privat signat per tots els hereus amb el reconeixement corresponent de les seves signatures per una entitat financera nacional o organisme oficial).
  • Liquidació de l'impost de successions i donacions dels beneficiaris de les posicions al banc, acreditant el pagament, l'exempció o la prescripció de l'impost esmentat.
  • Document d'identitat dels hereus

Documentació addicional per a casos concrets: plans de pensions o assegurances

Si la persona difunta tenia contractat algun pla de pensions o assegurança amb el banc, la documentació per gestionar la testamentaria s'amplia. Així, caldrà presentar una fotocòpia del llibre de família complet i, si el difunt estava casat en el moment de la mort, una còpia actualitzada del certificat de matrimoni expedit pel Registre Civil. Si els beneficiaris del pla de pensions o les assegurances són diferents dels hereus, també hauran d'aportar una fotocòpia del seu NIF i, si volen cobrar plans de pensions o assegurances en un compte bancari d'una altra entitat, hauran de presentar un certificat de titularitat del compte.

Per a plans de pensions, caldrà afegir-hi una fotocòpia del butlletí d'adhesió signat pel partícip on s'hagin designat els beneficiaris.

A més, per gestionar el cobrament de plans de pensions caldrà presentar el model 145 de l'IRPF de retencions al pagador, però només en casos especials en què es justifiqui una menor retenció en aquest impost (per exemple, en cas de minusvalidesa).

Si el que s'està tramitant és el cobrament d'assegurances, s'haurà d'adjuntar un informe mèdic si la mort es produeix per malaltia o patologia diagnosticada prèviament i una còpia de les possibles actuacions judicials, de l'autòpsia i l'informe toxicològic, en cas que la mort hagi estat per accident.

Pas 4: repartiment i cobrament

Quan el banc hagi rebut i verificat tota la documentació, elaborarà l'informe corresponent i procedirà a repartir o canviar la titularitat en els dipòsits i comptes bancaris del difunt entre els hereus, segons l'assenyalat al document, públic o privat, d'acceptació i partició de l'herència. També abonarà als beneficiaris la posició als plans de pensions que hi hagi i, si escau, les indemnitzacions per defunció previstes en les assegurances de vida risc, vida estalvi i accidents.

En aquest punt del procés de testamentaria amb Banco Santander cal tenir en compte que si els béns del difunt al banc van ser adjudicats entre els hereus de manera indivisa i aquests volen rebre les posicions de manera individualitzada, hauran de signar el document d'extinció del proindivís.

En cas que els saldos dels comptes bancaris haguessin variat des de la data de la mort fins al moment del repartiment, els hereus hauran de signar conjuntament un imprès amb les instruccions de repartiment dels saldos actuals.

En cas que els saldos a comptes bancaris s'adjudiquessin en usdefruit i nua propietat, els hereus hauran de signar un altre formulari al qual s'adjudiquin aquests saldos en ple domini, ja que aquesta adjudicació en usdefruit i nua propietat no és possible per qüestions operatives del banc.

A més, si entre l'herència del difunt hi hagués valors i fons d'inversió, els hereus s'hauran de presentar a l'oficina del banc per signar els contractes corresponents. Si es tracta d'accions, es poden transmetre a un dipòsit de valors obert en una altra entitat financera, per a la qual cosa caldrà adjuntar-hi el certificat de titularitat corresponent.

Finalment, si el difunt tingués contractats préstecs o crèdits, Banco Santander haurà d'acceptar la substitució del titular i s'haurà de tramitar com una subrogació de deutor a qualsevol oficina de l'entitat.

 Preguntes freqüents per tramitar la testamentaria

Qui pot sol·licitar la testamentaria?

Aquest procediment el pot realitzar qui ostenti interès legítim en l'herència, i haurà d'acreditar aquesta condició mitjançant certificat de defunció, certificat d'últimes voluntats i testament o acta de notorietat.

Què és el certificat d'últimes voluntats?

És un document obligatori expedit pel Ministeri de Justícia que acredita si una persona ha atorgat testament i davant de quin notari.

Què és l'acta de notorietat?

En cas que una persona no hagués fet testament, l'acta de notorietat és el document notarial que acredita qui són els seus hereus.

Com puc formalitzar l'acceptació i partició de l'herència?

Es pot portar a terme tant en document públic (davant de notari) com en document privat signat per tots els hereus, i aquestes signatures hauran de ser reconegudes per l'entitat bancària o legitimades per un notari.

Quin és el termini per liquidar els impostos de successions i donacions?

S'ha de liquidar l'impost corresponent en els sis mesos posteriors a la defunció.

Puc pagar els impostos de successions i donacions a càrrec de les posicions titularitat del difunt?

Sí, és possible pagar els impostos disposant dels béns del difunt dipositats al banc. Per fer-ho cal que s'acrediti la defunció i el dret hereditari, i tots els hereus hauran de dictar instruccions referents a això.

Es continuen atenent els rebuts domiciliats al compte del difunt?

Sí, llevat d'instruccions en contra signades per tots els hereus.

Què passa si en el moment del repartiment els saldos a compte han patit una variació?

Els hereus hauran de dictar noves instruccions de repartiment sobre el saldo actual, i es recomana que aquesta adjudicació sigui en percentatges i sobre el saldo existent en el moment del repartiment.

Qui és l'usufructuari?

És la persona que té dret a l'ús i gaudi d'un bé, sense ser-ne el propietari.

Què és la nua propietat?

És el dret d'una persona sobre una cosa de la qual és únicament propietària, però sobre la qual no té dret a la possessió i gaudi, que seran drets del tercer que disposi de l'usdefruit.

Què passa si l'adjudicació dels saldos a compte s'ha efectuat en usdefruit i nua propietat?

Hauran de dictar noves instruccions d'adjudicació sobre els saldos en ple domini.

Com es valora l'usdefruit i la nua propietat?

Segons la normativa tributària, l'usdefruit es valora mitjançant la fórmula:

89 – edat de la persona usufructuària

El resultat obtingut serà el percentatge que correspongui al valor de l'usdefruit.

Per la seva banda, la nua propietat es valora amb la fórmula següent:

100 – valor usdefruit

El resultat obtingut serà el percentatge que correspongui al valor de la nua propietat.

Exemple: si la persona usufructuària té 60 anys, el valor de l'usdefruit és 89 - 60 = 29. El valor de l'usdefruit és el 29% del saldo en ple domini. El valor de la nua propietat serà 100 - 29 = 71. És a dir, qui tingui la nua propietat rebrà el 71% del saldo en ple domini.

Què passa amb els deutes de la persona difunta?

Tots els hereus s'hi subroguen responent tots ells de forma solidària. Per a qualsevol assumpció del deute en proporció diferent de la solidaritat, haurà de comptar amb l'aprovació expressa del banc.

Si has de gestionar una testamentaria, pots descarregar la Guia pràctica de testamentaries per a hereus i beneficiaris:

DESCARREGAR


Encara tens dubtes sobre algun aspecte legal del procés? Banco Santander disposa d'un Servei d'Orientació a Hereus en el telèfon 900 10 49 28 (en horari de 9 a 19 hores de dilluns a divendres, excepte festius). A través d'aquest telèfon t'informarem sobre tots els tràmits que cal seguir en la gestió d'una testamentaria, així com de la documentació que cal presentar per a la tramitació i per a la determinació dels beneficiaris en una assegurança.

T'ha semblat útil aquesta informació?
Ens encantaria conèixer la teva opinió per a millorar
${loading}
×