Santander

Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Web oficial de BANCO SANTANDER, SA (d'ara endavant, Grup Santander), entitat registrada al Banc d'Espanya amb el número de registre 0049, amb domicili social a Santander, Paseo de Pereda, 9-12 i CIF A-39000013.

Tots els productes i serveis prestats per Banco Santander, SA es troben sotmesos a la legislació vigent i estan sota la supervisió, si escau, del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions i altres organismes reguladors.

- Si us plau, llegeixi atentament les condicions generals següents. Per accedir a aquesta adreça i a qualsevol de les seves pàgines (d'ara endavant, "el Web") vostè tindrà consideració d'usuari i es presumeix que accepta aquestes Condicions generals. L'accés a alguna de les pàgines d'aquest Web pot estar limitat per les lleis i disposicions de les diferents jurisdiccions dels països.

- La informació continguda en aquest Web, incloent-hi la relativa a determinats productes i serveis, està destinada a ser usada, bàsicament, per particulars, companyies, societats, trusts, persones físiques o jurídiques o qualsevol altra entitat (d'ara endavant, "Persones") amb residència a Espanya o que hi accedeixin des d'Espanya, per la qual cosa Grup Santander declina qualsevol responsabilitat per l'accés de Persones a jurisdiccions on la distribució o l'ús esmentats podrien ser contraris a la normativa o regulació. Determinats productes i serveis poden no estar disponibles o autoritzats a totes les jurisdiccions o per a totes les Persones.

 RESPONSABILITAT I GARANTIA DE GRUP SANTANDER

- CONTINGUTS

Grup Santander ha obtingut la informació i els materials inclosos al Web de fonts considerades com a fiables, però, tot i que s'han pres mesures raonables per assegurar que la informació continguda sigui correcta, Grup Santander no garanteix que sigui exacta, completa o actualitzada i, conseqüentment, no s'hi ha de confiar com si ho fos. Grup Santander declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda a les pàgines d'aquest Web.

Grup Santander es reserva el dret de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del Web, els enllaços o la informació obtinguda a través d'aquest, sense necessitat de previ avís.

En cap cas, Grup Santander, les seves sucursals i/o els seus administradors, empleats i personal autoritzat no seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa de cap mena, tant si procedeixen com si no de l'ús del Web, de la informació adquirida o accedida per o a través d'aquest, de virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o la transmissió o fallades en la línia; l'ús del Web, tant per connexió directa com per enllaç o un altre mitjà, constitueix un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats poden ocórrer.

Queda prohibit transmetre o enviar a través del Web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics o missatges que, en general, afectin o violin drets de Grup Santander o de tercers.

Grup Santander no es fa responsable dels webs no propis a què es pot accedir mitjançant enllaços (links) o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un enllaç o accés a un web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari. Grup Santander no recomana ni garanteix cap informació obtinguda per o a través d'un enllaç ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle o de la informació obtinguda a través d'aquest, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés o de l'intent d'utilitzar o utilitzar malament un enllaç, tant en accedir al Web com en accedir a la informació d'altres webs des del Web.

En algunes ocasions, aquest Web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació.

Les cookies són fitxers que s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari que navega a través d'Internet i que, en particular, conté un número que permet d'identificar unívocament l'ordinador de l'usuari encara que aquest canviï de localització o d'adreça IP.

El Web és accessible sense necessitat que les cookies estiguin activades, tot i que desactivar-les pot impedir-ne el correcte funcionament.

Si vostè navega pel Web entenem que accepta l'ús de les cookies, recomanem que llegeixi atentament la nostra Política de cookies per tenir informació detallada sobre les cookies que fa servir aquest Web, les finalitats del seu ús, així com la manera d'oposar-se o revocar el seu consentiment per a l'ús de les mateixes

- INFORMACIÓ FINANCERA I BORSÀRIA

Aquest Web no proporciona cap tipus de recomanació d'inversió, ni assessorament legal, fiscal ni d'una altra classe, i res del que s'hi inclou ha de ser pres com base per realitzar inversions o prendre decisions. Així mateix, la informació continguda en aquest Web es publica per a la seva utilització general i no té en compte objectius específics d'inversió, situació financera o necessitats particulars de qualsevol Persona. Abans de decidir sobre qualsevol inversió, vostè ha d'obtenir l'assessorament professional adequat i específic. El valor de les inversions pot pujar o baixar, circumstància que l'inversor ha d'assumir fins i tot a risc de no recuperar l'import invertit, en part o en la seva totalitat. Igualment, l'anunci de rendibilitats passades no constitueix promesa o garantia de rendibilitats futures.

Els continguts d'aquest Web tenen únicament finalitat informativa i en cap circumstància no s'han d'emprar ni considerar com a oferta de venda, sol·licitud d'una oferta de compra ni recomanació per realitzar qualsevol altra transacció, tret que s'indiqui expressament. Qualsevol decisió de compra per part del receptor s'ha d'adoptar tenint en compte la informació pública existent sobre el valor i, si escau, atenent el contingut del prospecte registrat a la CNMV (http://www.cnmv.es), disponible tant en aquest organisme i a la Societat Rectora del Mercat corresponent com a través de la societat emissora.

RESTRICCIONS AL REGNE UNIT: Les persones que fora del Regne Unit realitzin les seves inversions a través d'una entitat del Grup Santander no resident al Regne Unit no estaran cobertes per les lleis i regulacions de protecció dels inversors al Regne Unit. Aquestes inclouen drets a determinades compensacions, drets de cancel·lació, accés a organismes de reclamacions i d'arbitratges i d'altres.

Les publicacions i els informes continguts en aquest Web que, si escau, hagin estat emesos al Regne Unit, han de disposar de l'aprovació prèvia de la sucursal de Banco Santander, SA a Londres, entitat que es troba regulada i està sota la supervisió de la Financial Services Authority.

RESTRICCIONS PER A CIUTADANS NORD-AMERICANS: (inclòs qualsevol ciutadà o resident als Estats Units o qualsevol entitat jurídica constituïda en o en virtut de les lleis nord-americanes, o qualsevol subdivisió política en aquest país): Si vostè és ciutadà nord-americà o està accedint al Web des dels Estats Units d'Amèrica (incloent-hi els seus territoris, les seves possessions i el districte de Colúmbia), l'informem que Grup Santander, a través d'aquesta pàgina, ofereix la possibilitat de contractació i informació sobre valors no registrats segons la Llei de valors dels Estats Units d'Amèrica (U.S. Securities Act) del 1933 i les seves reformes corresponents. De conformitat amb la norma esmentada, els esmentats valors no han de ser comprats, transferits, lliurats o venuts (directament o indirectament) als Estats Units d'Amèrica, excepte quan les lleis i normatives de valors d'aquest país ho permetin, bé a través del seu registre o la seva exempció.

Grup Santander no serà responsable, en cap cas, per les pèrdues, els danys, les sancions o qualsevol altre perjudici que pogués derivar-se, directament o indirectament, de l'ús d'aquest Web o del seu contingut per part d'inversors nord-americans.

INFORMACIÓ DE TERCERS REUTERS: Grup Santander pot incorporar al Web informes de tercers o tenir relacions amb entitats emissores, negociar valors o altres inversions, mantenir posicions en aquestes companyies, actuar com a creador de mercat o donar suport al negoci de les companyies esmentades en una publicació o informe d'anàlisi. Grup Santander no accepta cap responsabilitat per una pèrdua, directa o induïda, com a conseqüència de l'ús de les esmentades publicacions o informes d'anàlisi. Així mateix, aquestes informacions no podran ser reproduïdes, distribuïdes o publicades per cap receptor independentment de la finalitat. 

El contingut Reuters és propietat intel·lectual de Reuters. Està expressament prohibida qualsevol forma de còpia, publicació o distribució del contingut Reuters, sense el consentiment previ de Reuters, incloent-hi tècniques de còpia en memòria cau, marcs o mitjans similars. Reuters està exempt de tota responsabilitat en relació amb qualsevol error o retard en el contingut o amb qualsevol acció que s'emprengui basada en l'esmentat error o retard. Reuters i el logotip de Reuters són marques registrades del grup d'empreses Reuters mundial. Per a més informació, visiti el lloc web de Reuters (http://www.reuters.com).

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest Web és propietat de BANCO SANTANDER, SA. Els drets de propietat intel·lectual i industrial i drets d'explotació i reproducció d'aquest Web, de les seves pàgines i pantalles, la informació que contenen, la seva aparença, estructura i disseny, el seu codi font, arxius d'àudio i programari, així com els enllaços (hiperlinks) que s'estableixin des del Web a altres llocs web de qualsevol societat pertanyent a Grup Santander són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor del Banc o de les empreses del Grup Santander tret que s'especifiqui altrament. Totes les denominacions, els dissenys i/o els logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut d'aquestes per persones diferents del seu titular legítim podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel·lectual i les marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tots aquells que accedeixin al Web. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest Web. Queda prohibit reproduir, comunicar públicament, distribuir, cedir o transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o les advertències d'aquest Web sense l'autorització prèvia per escrit de Banco Santander, SA.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.Banco Santander ha dissenyat una política de privacitat, establint els mitjans i procediments necessaris per dur-la a terme.

D'acord amb la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LO 15/1999 de 13 de desembre), s'entén per dades personals "qualsevol informació relativa a persones físiques identificades o identificables".

Les úniques dades personals a les quals Banco Santander tindrà accés seran aquelles que l'usuari faciliti voluntàriament. En aquest sentit cal que l'usuari sigui conscient que per a l'alta i el registre en alguns productes/serveis oferts a través del Web, se li demanaran dades de caràcter personal. En els casos i pel que fa a les dades en les quals així s'indiqui expressament a l'usuari/client, si no les facilita no podrà accedir-hi ni utilitzar els serveis i continguts esmentats. Per exemple, se li poden sol·licitar dades identificatives, de solvència —quan ho exigeixi la naturalesa de l'operació— i qualssevol altres que, segons els casos, es requereixin legalment o siguin necessàries per facilitar la informació demanada o per prestar un servei. Les dades de caràcter voluntari són obtingudes per Banco Santander amb la finalitat que s'indica a la clàusula de Protecció de dades que es recull més endavant. Les polítiques de privacitat de cadascuna de les societats filials de Banco Santander es recullen als corresponents Avisos legals dels seus webs propis.

En compliment de la normativa vigent, Banco Santander ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en consideració a les dades personals tractades. Així mateix, està dotat dels mecanismes precisos al seu abast per evitar en la mesura que pugui els accessos no autoritzats, les sostraccions i les modificacions il·lícites i la pèrdua de les dades.

No obstant això, si vostè publica informació personal en línia que sigui accessible al públic, és possible que rebi missatges no sol·licitats d'altres persones i que les seves dades, per tant, siguin conegudes per tercers.

Per tot l'anterior, se li recomana la màxima diligència en aquesta matèria i la utilització de totes les eines de seguretat que tingui al seu abast, ja que Banco Santander no es fa responsable de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

L'usuari té reconeguts legalment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, si escau, respecte de les seves dades personals, podent exercir aquests drets per escrit dirigit a l'adreça que apareix a la Clàusula de protecció de dades que es recull més endavant. De la mateixa manera, pot revocar en qualsevol moment l'autorització que hagués concedit per a l'ús o la cessió de les seves dades, sense perjudici del dret que assisteix Banco Santander de resoldre el contracte o l'operació de què es tracti quan les dades esmentades fossin imprescindibles per al bon final d'aquests. També podrà modificar les dades que, a través de les pàgines web, hagi facilitat a Banco Santander en la forma que s'hi indica.

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES

L'usuari, en cas que sigui persona física, queda informat que les seves dades personals, a les quals el Banc tingui accés com a conseqüència de consultes, transaccions, operacions, sol·licitud de contracte, contractació de productes i serveis que tinguin lloc per qualsevol mitjà, o de processaments informàtics respecte de dades ja registrades, s'incorporen al corresponent fitxer del Banc, autoritzant aquest per al seu tractament per tal d'emprar-les en relació amb el desenvolupament de l'operació o servei convingut, el desenvolupament d'accions comercials, ja siguin de caràcter general o adaptades a les seves característiques personals, per a l'oferta i la contractació amb l'usuari dels productes i serveis del mateix Banc, perdurant la seva autorització, en relació amb aquest últim supòsit, fins i tot una vegada acabada la seva relació amb el Banc, mentre no sigui revocada. Igualment, l'usuari autoritza la comunicació o cessió de les dades esmentades a les societats pertanyents al Grup Santander amb el mateix objecte. Així mateix, l'usuari queda informat que la dita cessió es produirà en el moment en què l'usuari faciliti les seves dades a les Societats la denominació social i activitat principal s'indiquen tot seguit. En el cas de cessions posteriors a favor d'altres societats del Grup, el Banc comunicarà aquestes cessions a l'usuari en la forma habitual utilitzada per informar-lo, segons correspongui, dels productes que tingui contractats amb el Banc. Les dades que l'usuari pugui facilitar al Banc relatives als seus productes en altres entitats o a eventuals necessitats financeres futures s'incorporaran igualment al fitxer del Banc. L'usuari autoritza el Banc per al tractament d'aquestes dades per tal que li pugui oferir els seus productes o serveis. L'usuari queda informat del seu dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, respecte de les seves dades personals en els termes previstos a la llei, un dret que pot exercir per escrit mitjançant carta adreçada al Servei de Reclamacions i Atenció al Client, Gran Vía Santander, Gran Vía de Hortaleza, 3, 28033. El responsable del fitxer és Banco Santander, SA, amb domicili a l'efecte a l'adreça indicada més amunt.

A continuació s'indiquen les societats del Grup Santander a les quals es realitza la cessió de dades personals, així com l'activitat que desenvolupa cadascuna:

- Santander Factoring y Confirming, SA, EFC: préstec i crèdit, facturatge, arrendament financer i no financer.

- Santander Asset Management, SA, SGIIC: administració i representació d'institucions d'inversió col·lectiva i fons d'inversió.

- Santander de Titulización SGFT, SA: constitució, administració i representació de fons de titulització hipotecària.

- Santander Pensiones, SA, EGFP: administració de fons de pensions.

- Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA: Assegurances.

- Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA: Mediació d'assegurances.

- Santander Lease, SA, EFC: arrendament financer i no financer.


Malgrat l'anterior i les previsions contingudes a l'apartat precedent, l'usuari pot manifestar la seva negativa a la comunicació de les seves dades i al processament d'aquestes per a finalitats diferents de les directament relacionades amb el manteniment, desenvolupament o control de la relació contractual, incloent-hi tant el fet que les dades personals de l'usuari no siguin objecte de cessió a societats del Grup Santander, com que les dades personals de l'usuari no siguin utilitzades per a l'oferta i la contractació d'altres productes i serveis del Banc.

© Banco Santander, SA. Tots els drets reservats.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube