Santander

 • Particulars
 • Supòsit excepcional de liquiditat de plans de pensions i plans de previsió assegurats

Supòsit excepcional de liquiditat de plans de pensions i plans de previsió assegurats

Supuesto excepcional de liquidez de Planes de Pensiones y Planes de Previsión Asegurados COVID-19

Aquest espai té com a finalitat donar a conèixer el contingut del Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

En aquest Reial decret, en la seva disposició addicional vintena, s'estableixen mesures per a la disponibilitat dels plans de pensions en cas d'atur o cessament d'activitat derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Seguidament es detallen els aspectes més rellevants que cal tenir en compte i la manera correcta de procedir en la gestió d'una sol·licitud de prestació d'acord amb aquest nou supòsit de liquiditat.

 • Objectiu i productes afectats
 • Qui s'hi pot acollir?
 • Terminis
 • Imports màxims i modalitat de rescat
 • Documentació
 • EPSV

Aquest nou supòsit de liquiditat va encaminat a pal·liar les conseqüències de la necessitat econòmica que, malauradament, la situació d'emergència sanitària suposa per a molts espanyols i a que cada estalviador pugui atendre les conseqüències d'aquesta situación.

Els productes afectats son plans de pensions (individuals, associats, ocupació), plans de previsió assegurats (PPA), plans de previsió social empresarial (PPSE), mutualitats de previsió social.

 

Consulta aquí Reial decret-llei 11/2020 de 31 de març, de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

La fiscalitat és la mateixa que s'aplica a qualsevol altre rescat de plans de pensions o PPA. Els plans de pensions tenen la consideració de rendiments del treball, la qual cosa significa que incrementa la nostra base imposable i, per tant, incrementa la nostra taxa impositiva.

En aquest nou supòsit de liquiditat el rescat en forma de capital manté el dret de reducció del 40% per aportacions anteriors a l'1 de gener del 2007.

 1. Tots els treballadors en situació legal d'atur com a conseqüència d'un ERTO derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
   
 2. Els empresaris titulars d'establiments l'obertura al públic dels quals s'hagi vist suspesa com a conseqüència del Reial decret 463/2020.
   
 3. Treballadors per compte propi que prèviament haguessin estat integrats en un règim de la Seguretat Social (RETA o Mutualitat) com a tals i hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 o hagin tingut una reducció de, al menys, el 75 per cent de la seva facturació.

 

Consulta aquí Reial decret-llei 11/2020 de 31 de març, de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

La fiscalitat és la mateixa que s'aplica a qualsevol altre rescat de plans de pensions o PPA. Els plans de pensions tenen la consideració de rendiments del treball, la qual cosa significa que incrementa la nostra base imposable i, per tant, incrementa la nostra taxa impositiva.

En aquest nou supòsit de liquiditat el rescat en forma de capital manté el dret de reducció del 40% per aportacions anteriors a l'1 de gener del 2007.

Sis mesos des de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Per tant, tenim fins al 14 de setembre del 2020.

 

 

Consulta aquí Reial decret-llei 11/2020 de 31 de març, de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

La fiscalitat és la mateixa que s'aplica a qualsevol altre rescat de plans de pensions o PPA. Els plans de pensions tenen la consideració de rendiments del treball, la qual cosa significa que incrementa la nostra base imposable i, per tant, incrementa la nostra taxa impositiva.

En aquest nou supòsit de liquiditat el rescat en forma de capital manté el dret de reducció del 40% per aportacions anteriors a l'1 de gener del 2007.

L'import màxim a rescatar serà la menor de les següents quanties (A i B):

A. El resultat de prorratejar l'IPREM anual per a 12 pagues vigent per a l'exercici 2020 multiplicat per 3 (1.613,52 euros mensuals) en la proporció que escaigui al període de durada de l'ERTO, al període de suspensió de l'obertura al públic de l'establiment o al període de cessament de l'activitat.

B. Depenent de la situació en què es trobi:

Situació 1: els salaris nets deixats de percebre mentre es mantingui l'ERTO.
Situació 2: els ingressos nets estimats que s'hagin deixat de percebre a causa de la suspensió d'obertura al públic.
Situació 3: els ingressos nets que s'hagin deixat de percebre com a conseqüència de la situació de cessament d'activitat.

El període de temps màxim a computar per als càlculs de les fórmules anteriors (A i B) és la vigència de l'estat d'alarma més 1 mes addicional. [aprox. 3 mesos (2 + 1), amb data estimada de durada de l'estat d'alarma fins al 9 de maig del 2020]

El rescat dels plans de pensions es podrà fer en forma de capital o en forma de renda financera, en el cas dels PPA únicament en forma de capital.

 

Consulta aquí Reial decret-llei 11/2020 de 31 de març, de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

La fiscalitat és la mateixa que s'aplica a qualsevol altre rescat de plans de pensions o PPA. Els plans de pensions tenen la consideració de rendiments del treball, la qual cosa significa que incrementa la nostra base imposable i, per tant, incrementa la nostra taxa impositiva.

En aquest nou supòsit de liquiditat el rescat en forma de capital manté el dret de reducció del 40% per aportacions anteriors a l'1 de gener del 2007.

En tots els casos, la informació requerida és la següent:

 • Fotocòpia actualitzada del DNI.
   
 • Model 145 de l'IRPF degudament emplenat. En el supòsit de no adjuntar-lo, la retenció practicada podria ser superior a la procedent. En aquest cas, es podrà recuperar la diferència, si escau, en presentar la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici de què es tracti.
   
 • Certificat de titularitat del compte corrent d'abonament en cas que aquest sigui aliè a Banco Santander.

A més de la informació anterior obligatòria, s'haurà d'aportar la següent documentació en funció de cada cas.

 1. Per a treballadors per compte d'altri:
  • Còpia de la comunicació de la decisió empresarial de l'expedient de regulació temporal d'ocupació (si es tingués).
  • Còpia del certificat d'empresa per ERTO on s'acrediti: que el treballador s'ha vist afectat per un ERTO derivat de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i les condicions o termes en què s'aplica l'ERTO a aquest treballador.
  • Còpia última nòmina
    
 2. Per als empresaris titulars d'establiments:
  • Còpia d'alta d'inscripció en l'impost d'activitats econòmiques.
  • Última declaració fiscal disponible en funció de la forma jurídica:
   • Impost sobre la renda de les persones físiques: Anual: Model 100. Base liquidable sotmesa a gravamen (casella 500/505); o Pagament fraccionat: e.q Model 130. Activitats econòmiques en estimació directa. Rendiment net (Casella 01).
   • Impost sobre societats e.q. Model 200. Resultat del compte de pèrdues i guanys (casella 500).
   • Les autoliquidacions de l'IVA corresponents al darrer trimestre
     
 3. Per als treballadors per compte propi (autònoms):
  • Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma que reculli el cessament d'activitat, quan procedeixi.
  • Última declaració fiscal de l'Impost sobre la renda de les persones físiques: Anual: Model 100. Base liquidable sotmesa a gravamen (casella 500/505); o Pagament fraccionat: e.q. Model 130. Activitats econòmiques en estimació directa. Rendiment net (casella 01) i/o les autoliquidacions de l'IVA corresponents al darrer trimestre.

En el supòsit que no es pogués aportar algun dels documents requerits, cal adjuntar una declaració manuscrita on se'n detallin els motius relacionats amb les conseqüències de la crisi del COVID-19, que li impedeixen l'aportació. En aquest cas, després de la finalització de l'estat d'alarma i les pròrrogues, disposa d'un termini d'un mes per aportar els documents que no hagués facilitat.

 

Consulta aquí Reial decret-llei 11/2020 de 31 de març, de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

La fiscalitat és la mateixa que s'aplica a qualsevol altre rescat de plans de pensions o PPA. Els plans de pensions tenen la consideració de rendiments del treball, la qual cosa significa que incrementa la nostra base imposable i, per tant, incrementa la nostra taxa impositiva.

En aquest nou supòsit de liquiditat el rescat en forma de capital manté el dret de reducció del 40% per aportacions anteriors a l'1 de gener del 2007.

Supòsit de la prestació per atur als socis d'EPSV sotmesos a un ERTE o a un ERE per raó de força major a causa de l'impacte de la COVID-19.


Aquest espai té com a finalitat donar a conèixer el contingut de la resolució de 25 de març del 2020, del director de Política Financera, per la qual s'autoritza el cobrament de la prestació per atur als socis d'ESPV sotmesos a un ERTE o a un ERE per raó de força major a causa de l'impacte de la COVID-19.

En aquesta resolució s'estableixen mesures per a la disponibilitat dels plans de previsió social per atur als afectats per un ERTE o un ERE derivat de la situació d'alarma sanitària per raó de la COVID-19.

Seguidament es detallen els aspectes més rellevants que cal tenir en compte i la manera correcta de procedir en la gestió d'una sol·licitud de prestació d'acord amb aquest nou supòsit de prestació.


Objectiu i productes afectats

Aquesta nova prestació té com a finalitat ajudar en aquest moment de debilitat econòmica apressant per a molts i moltes treballadors, permetent complementar les prestacions per atur que cobraran els treballadors afectats per un ERE o un ERTE derivat de la crisi sanitària i mentre perduri aquesta crisi i les seves conseqüències econòmiques.

Els productes afectats son els plans de previsió social individual i els plans de previsió social d'ocupació.


Qui s'hi pot acollir?

 1. Treballadors per compte d'altri afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) o un expedient de regulació d'ocupació (ERE) derivat de la situació d'alarma sanitària per raó de la COVID-19.
 2. Treballadors per compte propi que prèviament haguessin estat integrats en un règim de la Seguretat Social o mutualitat professional i que hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de la situació de crisi sanitària o que hagin patit una pèrdua com a conseqüència d'aquesta crisi.


Terminis per acollir-me a aquest supòsit?

El dret al cobrament sorgeix des del mateix dia en què el soci sigui sotmès a un ERTE o a un ERE per la seva empresa derivat de la situació d'alarma sanitària per raó de la COVID-19 i fins a la data en què aquest finalitza.


Imports màxims i modalitat de rescat

L'import dels drets econòmics disponible equivaldrà a:

 • Treballadors per compte d'altri afectats per un ERTE:
  • En els supòsits d'ERTE, l'import de la prestació a càrrec d'ESPV equivaldrà a la diferència entre el 100% de la base reguladora sobre la qual es calcula la prestació per atur i el percentatge de la base reguladora que percep el treballador com a conseqüència de l'ERTE, de manera que aquest soci percebrà el 100% de la base esmentada.
  • En els supòsits d'ERE, el soci tindrà dret a cobrar la prestació en forma de renda mensual i serà l'equivalent a les retribucions de la prestació per atur al seu nivell contributiu.
 • Els treballadors per compte propi (autònoms), de la mateixa manera, podran percebre aquesta prestació amb els mateixos requisits i imports si pateixen una pèrdua o cancel·lació d'activitat com a conseqüència de la COVID-19 i tenen dret a cobrar la prestació per atur.

La prestació dels plans de previsió social es realitzarà exclusivament en forma de renda temporal.


Com sol·licito el rescat?

OPCIÓ A    
Sol·licitud en línia   Entra a la part privada i, dins d'Atenció al Client / T'ajudem, introdueix al cercador "Sol·licitud prestació Covid-19" i emplena la informació necessària. Ho pots fer des del web o l'aplicació. Recorda tenir disponible tota la documentació per adjuntar-la.


Si no tens claus per accedir a la banca en línia, pots obtenir-les aquí.
 

OPCIÓ B    
Emplenar formulari   Emplena aquest formulari i envia'l per correu electrònic al teu gestor, juntament amb la documentació que estableix el Reial decret, o posa't en contacte/truca a alguna de les nostres oficines.
     
MENSUALMENT    
Acreditació Mensual   Emplena aquest formulari per acreditar mensualment que contínues en la situació que dóna dret a el pagament de la prestació.

 

Quina documentació he d'aportar?

En tots els casos, la informació requerida és la següent:

 • Fotocòpia actualitzada del DNI.
 • Model 145 de l'IRPF degudament emplenat. En el supòsit de no adjuntar-lo, la retenció practicada podria ser superior a la procedent. En aquest cas, es podrà recuperar la diferència, si escau, en presentar la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici de què es tracti.
 • Certificat de titularitat del compte corrent d'abonament en cas que aquest sigui aliè a Banco Santander.

A més de la informació anterior obligatòria, s'haurà d'aportar la següent documentació en funció de cada cas.

 • Per a treballadors per compte d'altri:
  • Còpia de la comunicació de la decisió empresarial de l'expedient de regulació temporal d'ocupació.
  • Còpia del certificat d'empresa per expedient de regulació temporal d'ocupació.
  • Còpia de l'última nòmina.
  • El justificant del cobrament per part del SEPE.
 • Per als treballadors per compte propi (autònoms):
  • Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la Seguretat social o mutualitat professional que reculli el cessament d'activitat, o vida laboral actualitzada on s'identifiqui la baixa (si n'hi hagués).
  • Còpia d'alta d'inscripció en l'impost d'activitats econòmiques.
  • Còpia de l'última liquidació trimestral de l'impost sobre el valor afegit.

 

Consulta aquí la resolució de 25 de març del 2020, del director de Política Financera del Govern basc, per la qual s'autoritza el cobrament de la prestació, en forma de renda, per atur als socis d'ESPV sotmesos a un ERTE o a un ERE per raó de força major a causa de l'impacte de la COVID-19.

La fiscalitat és la mateixa que s'aplica a qualsevol altre rescat de plans de previsió. Els plans de previsió tenen la consideració de rendiments del treball, la qual cosa significa que incrementa la nostra base imposable i, per tant, incrementa la nostra taxa impositiva.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram