Polítiques i procediments

Polítiques i procediments

  • Normativa MiFID

D'acord amb el que estableix la normativa MiFID, a continuació Santander Private Banking posa en coneixement dels seus clients informació rellevant de caràcter general, tant sobre l'entitat com sobre els diferents instruments financers.

En aquest apartat podrà trobar la informació, permanentment actualitzada, que es facilitarà als clients a través de fullets i presentacions sobre la prestació dels diferents serveis.

  • Amb l'aplicació de la Directiva 2014/65/UE relativa als mercats d'instruments financers (MiFID II) i els seus reglaments de desenvolupament, s'ha procedit a l'actualització del fullet MiFID. Té disponible en aquest enllaç el nou fullet, vigent a partir del 3 de gener del 2018.

  • Formulari de sol·licitud de canvi de categoria* a l'empara de la normativa MiFID (PDF 84 KB)

  • Informació de subcustodis: (PDF 203 KB)

    Santander Private Banking l'informa sobre els subcustodis actualment seleccionats per Banco Santander per al manteniment de comptes globals, conforme a l'operativa ordinària en la contractació de valors estrangers. Per fer això, posa a la seva disposició informació sobre la identitat, el país d'origen, la qualificació creditícia, els requisits i les normes sobre segregació d'actius i riscos específics derivats, en cada cas, de l'ús de comptes globals de cadascun dels subcustodis internacionals. Es fa constar que la relació continguda pot variar en funció dels valors contractats.

  • Incentius: són incentius els supòsits d'honoraris, comissions i beneficis no monetaris que Banco Santander satisfà o rep d'entitats terceres, relacionats amb la prestació de serveis d'inversió que es fa a Santander Private Banking respecte d'instruments financers. Es troben a disposició dels nostres clients en l'apartat MiFID de Santander Private Banking Online.

  • Per a aquells clients que no estiguin donats d'alta en aquest servei, els preguem sol·licitin aquesta informació al seu banquer privat.

  • Despeses i costos en operacions en mercats de valors (PDF 88 KB)

  • Política d'execució d'ordres (PDF 109.51 KB)

*La sol·licitud, una vegada emplenada i signada, s'ha d'enviar a l'oficina. 

Per a més informació visiti l'oficina Santander Private Banking més propera.