Santander

Préstec ICO lloguers

Préstamo ICO alquileres COVID-19

Aquest espai té com a finalitat donar a conèixer el contingut del Reial decret 11/2020 sobre les mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, pel que fa al finançament del pagament de la renda de contractes d'arrendament d'habitatge habitual.

Seguidament es detallen els aspectes més rellevants que cal tenir en compte i la forma correcta de procedir en la gestió de la teva sol·licitud.

 • A qui afecta?
 • Requisits
 • Línia ICO arrendament
 • Documentació
 • Sol·licitud

Afecta persones físiques residents a Espanya que es trobin en situació de vulnerabilitat com a conseqüència de l'expansió del COVID-19. Complint els criteris i requisits definits a l'Ordre TMA/378/2020, del 30 d'abril, del MITMA i que es recullen a l'Annex 1.

Consulta aquí l'Ordre TMA/378/2020 del 30 d'abril per la qual es defineixen els criteris i requisits que hauran de complir els arrendataris.

Consulta aquí els articles 16 a 27 del Reial decret-llei 11/2020 del 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Perquè, com a arrendatari d'un habitatge habitual, et puguis acollir al contracte de línia ICO arrendament COVID-19, establertes el Reial decret, hauràs de complir tots aquests requisits:

 • Que l'arrendatari, o algun dels seus membres de la unitat familiar es trobi afectat per circumstàncies que impliquen una reducció d'ingressos, com a conseqüència de l'expansió del COVID-19 a causa d'alguna d'aquestes causes:

  • Passar a estar en situació de desocupació.
  • Per estar afectat per un Expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO).
  • Per haver reduït la seva jornada a causa de la cura de terceres persones.
  • Per cessament d'activitat dels treballadors per compte propi.
  • Per altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l'activitat laboral o empresarial que impliquen aquesta reducció d'ingressos.
    
 • Que el conjunt1 dels ingressos dels membres de la unitat familiar2, en el mes anterior a la sol·licitud del préstec, no assoleixi el límit de cinc vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples mensual, en endavant IPREM, és a dir, 2.689,20 €.
 • Que la renda arrendatícia més les despeses i els subministraments bàsics, corresponents al mes anterior a la sol·licitud del préstec, resulti superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que percep el conjunt dels membres de la unitat familiar. A aquests efectes, s'entén per despeses i subministraments bàsics, l'import del cost dels subministraments d'electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l'habitatge habitual, que correspongui satisfer a l'arrendatari, referits al període d'un mes.

 

1. Valor de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) mensual l'any 2020: 537,84 €.

2. S'entendrà per unitat familiar la composta per l'arrendatari, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, independentment de la seva edat, que resideixin a l'habitatge, incloent-hi els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar, i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l'habitatge.

 

L'import màxim de finançament per operació de préstec podrà cobrir fins al 100% de l'import de sis mensualitats, en virtut de contracte d'arrendament d'habitatge en vigor i les seves pròrrogues, amb un màxim de 5.400 euros, a raó d'un màxim de 900 euros cada mes, per contracte d'arrendament i préstec. Les sis mensualitats màximes finançables podran ser de data des de l'1 d'abril del 2020 i no podran ser posteriors a 6 mesos a comptar des de la signatura del préstec entre l'Entitat i el Client ni posteriors a la fi de la vigència del contracte d'arrendament o les seves pròrrogues.

El termini de sol·licitud serà d'entre 36 i 72 mesos.

La data màxima per realitzar aquestes sol·licituds és fins al 30 de setembre del 2020.

El préstec és al 0% TIN i sense cap tipus de despeses. L'arrendatari només haurà de pagar les quotes mensuals corresponents al capital prestat.

Una vegada formalitzat el préstec, les disposicions es faran al compte de l'arrendador, durant aquest període no s'emetran quotes a l'arrendatari. Una vegada disposada la totalitat del préstec s'emetran quotes mensuals de capital a l'arrendatari.

Per acreditar el nombre de persones que viuen a l'habitatge:

 • DNI dels titulars del contracte de lloguer.
 • Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
 • Certificat d'empadronament que detalli les persones empadronades a l'habitatge.

Per acreditar la situació laboral d'atur o el cessament de l'activitat:

 • Si ets treballador per compte propi (autònom o professional): certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma.
 • Si ets treballador per compte d'altri: certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions (INEM), al qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per atur, o notificació d'ERTO per part de l'empresa.

Per acreditar la titularitat dels béns i altres despeses:

 • Contracte de lloguer d'habitatge habitual vigent, on aparegui el compte al qual es realitza el pagament de les mensualitats i les dades del propietari de l'habitatge llogat.

  En el cas de no figurar en el contracte d'arrendament, ens hauràs de facilitar un compte corrent de l'arrendador per realitzar-li la transferència dels fons.

Acreditació de no propietat/usdefruit d'habitatge:

 • Certificat cadastral o servei d'índexs del Registre de la Propietat per a tots els membres de la unitat familiar. Llista de les adreces electròniques dels Registres de la Propietat.
 • Declaració responsable, incorporada a l'Annex 1, quan, tot i essent propietari, no puguis fer ús de l'habitatge (parts alíquotes o no poder usar-lo per separació/divorci).
Sol·licitud en línia   Entra a la part privada del web de Banco Santander, trobaràs aquest bàner a la part inferior de la pàgina:
Te ayudamos con el préstamo ICO para el pago del alquiler.


Si accedeixes des de l'aplicació de Banco Santander, fes clic a l'apartat de contractació, després al de préstecs i trobaràs el mateix bàner anterior. Fes-hi clic i sol·licita el teu préstec ICO per al pagament del lloguer.

Si no tens claus per accedir a la banca en línia, pots obtenir-les aquí.

Un cop feta la sol·licitud amb tota la documentació completa, el Banc procedirà a la implementació en un termini màxim de 15 dies.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram