Santander

Codi de Bones Pràctiques

Codi de Bones Pràctiques. Sol·licitar

Aquest espai web té com a finalitat donar a conèixer el contingut del Reial decret 6/2012, modificat posteriorment per la Llei 1/2013, la Llei 25/2015 i el Reial decret llei 5/2017, amb la finalitat d'ajudar les famílies que pateixen dificultats econòmiques i que no poden afrontar el pagament de la hipoteca del seu habitatge habitual.

El Codi de Bones Pràctiques preveu un seguit de mesures per a aquells deutors que compleixen determinats requisits per estar dins del denominat "llindar d'exclusió", la qual cosa dona dret a reestructurar el deute hipotecari i al lloguer en cas d'execució de l'habitatge habitual (el llançament del qual s'hagi suspès o se suspengui d'acord amb la Llei 1/2013).

Banco Santander va signar voluntàriament la seva adhesió a aquesta normativa.

Seguidament es detallen els aspectes més rellevants que cal tenir en compte i la forma correcta de procedir en la gestió d'una sol·licitud.

Les quatre fases del procés de sol·licitud CBP: recopila, sol·licita, estudi i resolució

 • Quines mesures?
 • Qui s'hi pot acollir?
 • Com se sol·licita?
 • Documentació acreditativa

La part més important de la normativa legal estableix, en primer lloc, la reestructuració del préstec hipotecari. Aquesta reestructuració comporta una rebaixa del tipus d'interès, la instauració d'un període de carència i l'ampliació del termini d'amortització.

Per poder emprendre la reestructuració esmentada, el CBP presenta un procediment que cerca la viabilitat financera, detallant tres mesures (1r Reestructuració; 2n Quitació; 3r Dació) i un dret de lloguer en cas d'execució de l'habitatge habitual, essent els trets principals:**

Mesures de reestructuració 

 

* Aplicable a avaladors i hipotecants no deutors en llindar d'exclusió respecte del seu habitatge habitual.
** Aquest text sobre les mesures regulades pel Codi de Bones Pràctiques és un resum de la legislació vigent. El resum té com a objectiu facilitar als interessats la comprensió de la norma, però si vol conèixer el detall d'aquest punt del reial decret llei o la norma completa, pot consultar el "Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos (legislació consolidada, referència: boe-a-2012-3394)" que trobarà més endavant a la secció de "Documentació normativa", juntament amb la legislació aplicable.

El CBP està pensat per proporcionar ajuda a totes aquelles famílies que pateixen dificultats econòmiques i no poden afrontar el pagament de la hipoteca del seu habitatge habitual i que estiguin en situació de vulnerabilitat especial. Per acollir-se a les mesures del CBP s'han de complir un seguit de requisits de caràcter personal (familiars, econòmics...) i de caràcter objectiu (contractuals) establerts a la norma.

El reial decret presenta la reestructuració viable dels deutes amb garantia sobre l'habitatge habitual del deutor que es troba en el llindar d'exclusió. El procediment s'aplicarà* a aquells clients que siguin persones físiques i que tinguin subscrits amb el Banc contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària sobre el primer habitatge o l'habitatge habitual, vigents en la data d'entrada en vigor del Reial decret llei 6/2012, així com aquells formalitzats amb posterioritat a aquesta data i que es trobin situats en el llindar d'exclusió d'acord amb els requisits definits a la normativa.

Seguidament es presenten els requisits principals** necessaris per saber si compleix o no les condicions necessàries per acollir-se al CBP:

 • 1 a 6: Per aplicar les mesures de reestructuració.
 • 1 a 7: Per aplicar les mesures de quitació, dació en pagament i lloguer social.
  CIRCUMSTÀNCIES RELATIVES AL CONTRACTE   Se considerará que el titular está dentro del umbral de exclusión cuando concurran las circunstancias 4-7
1. Contracte   Contracte de préstec o crèdit amb Banco Santander.  
2. Habitatge
habitual
  Garantits amb hipoteca immobiliària sobre l'habitatge habitual.  
3. Preu
d'adquisició
  El preu d'adquisició del qual no hagués superat els valors indicats a l'Annex 1.  
  CIRCUMSTÀNCIES RELATIVES AL TITULAR
     
4. Ingressos   Els ingressos dels membres de la unitat familiar no superin:
 • 3 vegades IPREM.**
 • 4 vegades IPREM: membre amb discapacitat > 33%, dependència o malaltia que incapaciti laboralment.
 • 5 vegades IPREM: deutor hipotecari amb discapacitat psíquica > 33%, física > 65%, malaltia que incapaciti laboralment.
     
5. Vulnerabilitat  

Que en els quatre anys anteriors a la sol·licitud, en la unitat familiar s'hagi produït:

a.- una alteració significativa en les circumstàncies econòmiques en termes d'esforç d'accés a l'habitatge o
b.- hagin sobrevingut circumstàncies familiars de vulnerabilitat especial (família nombrosa, monoparental amb fills al seu càrrec, família amb menors, violència de gènere, més grans de 60 anys, discapacitat).

     
6. Taxa d'esforç   Que la quota hipotecària superi, respecte dels ingressos nets de la unitat familiar, el 50%, o el 40% quan algun dels membres de la unitat familiar tingui una discapacitat superior al 33% amb situació de dependència o malaltia que li impedeixi de realitzar una activitat laboral.
     
7. Falta de solvència   Hauran de concórrer tots els supòsits següents:
 • El conjunt de la unitat familiar no tingui altres mitjans suficients amb què afrontar el deute.
 • L'habitatge sigui l'únic en propietat i el préstec s'hagi concedit per a la seva adquisició.
 • El contracte no tingui altres garanties, reals o personals.
 • En cas que hi hagi codeutors que no formin part de la unitat familiar, s'hauran de complir les circumstàncies 5 i 6.

 

* Aplicable a avaladors i hipotecants no deutors en llindar d'exclusió respecte del seu habitatge habitual.
** IPREM: Indicador públic de renda d'efectes múltiples.

Aquest text sobre els requisits estipulats al Codi de Bones Pràctiques és un resum de la legislació vigent. El resum té com a objectiu facilitar als interessats la comprensió de la norma, però si vol conèixer el detall d'aquest punt del reial decret llei o la norma completa, pot consultar el "Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos (legislació consolidada, referència: boe-a-2012-3394)" que trobarà més endavant a la secció de "Documentació normativa", juntament amb la legislació aplicable.

Seguidament s'amplia la informació (per conèixer-ne el detall consulti les instruccions) sobre la forma correcta de procedir durant el procés de sol·licitud de la reestructuració del deute hipotecari:

  Les quatre fases del procés de sol·licitud CBP: recopila, sol·licita, estudi i resolució

 

Per poder donar curs a la seva sol·licitud haurà d'obtenir la documentació original completa, tal com es descriu a la llista de control de documentació acreditativa. Amb la finalitat d'evitar retards innecessaris, el sol·licitant ha de parar una atenció especial a recollir tota la documentació necessària i enviar-la seguint els passos de la pestanya Com se sol·licita? i atenent les indicacions detallades a les instruccions.

La concurrència de les circumstàncies que situen els deutors en el "llindar d'exclusió" introduïdes a la pestanya "Qui s'hi pot acollir?" s'acreditarà davant del banc a través de la presentació d'aquests documents.

Percepció d'ingressos pels membres de la unitat familiar
  Nombre de persones que viuen a l'habitatge
Titularitat dels béns
Declaració responsable del deutor

 

Aquest text sobre la documentació acreditativa estipulada pel Codi de Bones Pràctiques és un resum de la legislació vigent. El resum té com a objectiu facilitar als interessats la comprensió de la norma, però si vol conèixer el detall d'aquest punt del reial decret llei o la norma completa, pot consultar el "Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos (legislació consolidada, referència: boe-a-2012-3394)" que trobarà més endavant a la secció de "Documentació normativa", juntament amb la legislació aplicable.

Models de Sol·licitud

Normativa/Legislació aplicable

Documentació d’interès i Normativa

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram