Santander

Assegurança de Dependència

 Seguro de Dependencia. La tranquilidad de contar con el apoyo económico cuando más lo necesitas.

  • Què m'ofereix?
  • Cobertures
  • Preguntes Freqüents

L'Assegurança de Dependència t'ofereix, a tu i la teva família, la tranquil·litat de comptar amb la protecció d'una renda mensual vitalícia davant de situacions de dependència severa o gran dependència, millorant així la teva qualitat de vida amb:

  Rapidesa: per al reconeixement del pagament. Es realitza una valoració presencial de la teva situació al teu entorn habitual, sempre que et trobis en territori nacional, en un termini màxim de trenta dies des de la presentació de la sol·licitud.
     
  Certitud: comptes amb una prestació econòmica, vitalícia en cas de dependència severa o gran dependència.
     
  Flexibilitat: pots utilitzar la prestació en els serveis i les atencions que necessitis.

Davant d'una situació de dependència severa o gran dependència, es procedirà a l'abonament de la prestació de la manera següent:

  • Renda vitalícia mensual: es pagarà una renda vitalícia mensual i constant de 500€, 1.000€ o 1.500€, segons l'opció contractada. Aquesta renda, que constitueix la prestació principal de l'assegurança, permetrà de fer front a les despeses recurrents derivades d'una situació de dependència, com ara el pagament d'una residència, l'atenció a domicili, etc.
  • Capital de primeres despeses: prestació de contractació opcional per la qual es pagarà un capital únic equivalent a tres mensualitats de la renda vitalícia contractada, consistent en 1.500€, 3.000€ o 4.500€. Aquest import suposa una ajuda important ja que permet de fer front a les despeses inicials derivades d'una dependència, com ara l'adaptació de l'habitatge.

Què és la dependència?

La dependència és un estat permanent en què es troben les persones que, per diverses raons (edat, malaltia, discapacitat, etc.), necessiten l'atenció o ajuda d'una altra o d'unes altres persones per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

La llei estableix tres graus:

  • Grau I: dependència moderada
  • Grau II: dependència severa
  • Grau III: gran dependència

L'Assegurança de Dependència cobreix els graus II i III.

Què són les activitats bàsiques de la vida diària a què fa referència la declaració de dependència?

Són un conjunt de tasques o conductes que una persona realitza diàriament i que li permeten de viure de manera autònoma i integrada al seu entorn i de complir el seu rol o rols dins de la societat. Entre d'altres, s'hi inclouen: la condícia personal (banyar-se, vestir-se, pentinar-se...), les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat essencial (entrar i sortir de llit, asseure's, aixecar-se), reconèixer persones i objectes, orientar-se, entendre i executar ordres o tasques senzilles.

Quina és la fiscalitat d'aquest producte?

Fiscalitat de les primes

Les primes abonades a aquesta assegurança poden ser objecte de reducció en la base imposable general de l'impost sobre la renda de les persones físiques, i el límit màxim anual de reducció és de 8.000 euros anuals.

El límit de 8.000 euros anuals és un límit comú per al conjunt de les aportacions anuals realitzades als sistemes de previsió social (plans de pensions, plans de prevenció assegurats, mutualitats de previsió social i plans de previsió social empresarials) que poden donar dret a reduir la base imposable.

Fiscalitat de les prestacions

Les prestacions d'aquesta assegurança tributaran en l'impost sobre la renda de les persones físiques com a rendiment del treball, i per tant s'integraran en la base general.

En cas que es produeixi la situació de dependència severa o gran dependència durant el període de carència, en procedir Santander Generales a la devolució de les primes satisfetes fins al moment de l'ocurrència, l'assegurat haurà de presentar declaracions complementàries de l'impost sobre la renda de les persones físiques per modificar els períodes en què es va deduir la prima corresponent a aquesta assegurança.

Fiscalitat aplicable en territori comú. En els territoris forals s'aplicarà la normativa fiscal pròpia de cadascun d'ells.

Com es percep l'import de la prestació?

En el cas de la renda vitalícia, es rep el dia 1 de cada mes l'import contractat, aplicant-hi les retencions que corresponguin. El capital de primeres despeses, en cas que s'hagi contractat, es rep en un únic pagament amb la primera renda.
La prestació de la renda es paga de manera vitalícia fins a la mort de l'assegurat.

Qui cobrarà la indemnització en cas que es reconegui la situació de dependència?

L'assegurat sempre rebrà la indemnització, ja que a més és el beneficiari en aquesta assegurança.

Consulta més detalls del producte (PDF 80.87 KB).
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

Tens algun dubte? Truca'ns 915 123 123

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram