Santander

Santander Assegurança Cim 2

Santander Seguro Cumbre 2. Rescata la totalidad de la prima en plazos trimestrales.

 • Què m'ofereix?
 • Cobertures
 • Preguntes freqüents

Santander Assegurança Cim 2 és una assegurança de vida de prima única en la modalitat Unit Linked en la qual el prenedor assumeix el risc de la inversió.

El client aporta una prima única amb l'objectiu d'obtenir uns pagaments anuals del 0,35% mitjançant rescats parcials preconcertats i a venciment el 100% de la prima inicial més una rendibilitat associada al comportament de l'Eurostoxx 50.

Característiques de Santander Assegurança Cim 2

Santander Assegurança Cim 2 té una durada de cinc anys i sis mesos amb inici el 14 d'agost del 2019 i venciment el 25 de febrer del 2025.

Abans del venciment el prenedor podrà rescatar l'assegurança de forma total (no es permeten rescats parcials a petició del client) en finestres trimestrals (gener, abril, juliol i octubre), rebent el valor acumulat, i podrà percebre una quantitat inferior a la invertida inicialment.

Algunes de les condicions de Santander Assegurança Cim 2 són:

 • El prenedor ha de tenir entre 18 i 70 anys i ser resident fiscal a Espanya.
 • Contractable a partir d'una prima única inicial de 10.000 € i fins a 20.000 €.
 • El producte es pot rescatar de forma total en finestres de liquiditat trimestrals (gener, abril, juliol i octubre).
 • En cas de defunció, els beneficiaris obtindran el valor d'acumulació més un capital addicional de 202 euros.

Santander Assegurança Cim 2 és un producte garantit?
No es tracta d'un producte garantit, es tracta d'una assegurança de risc prenedor en la qual el client assumeix el risc de la inversió. Únicament la poden contractar residents fiscals a Espanya.

Quins són els riscos relacionats amb aquesta assegurança?

 • De mercat: risc que disminueixi el valor dels actius en què s'inverteix la prima del prenedor a causa de canvis en les condicions del mercat, com ara els tipus d'interès, la prima de risc de l'emissor del bo o de la contrapartida del swap i la valoració de l'índex de renda variable. Com més prolongat sigui el termini fins al venciment d'un actiu, major serà l'impacte sobre el seu preu d'una variació en els tipus d'interès i la prima de risc. S'informa el prenedor que el venciment de la seva assegurança és de mitjà/llarg termini i per això el valor dels actius és sensible a les variacions en les condicions de mercat.
 • De crèdit: risc que el prenedor o els beneficiaris de l'assegurança puguin no rebre l'import de les prestacions o els valors de rescat que els corresponguin en cas de: (I) incompliment, (II) resolució de Banco Santander, SA (procés aplicable a una entitat de crèdit que sigui inviable o que es prevegi que ho serà en un futur proper quan, per raons d'interès públic i estabilitat financera, resulti necessari evitar-ne la liquidació concursal), o (III) insolvència de Banco Santander, SA o de Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA.

  Com que es tracta d'una assegurança en què el prenedor assumeix el risc de la inversió, la companyia asseguradora no garanteix en cap cas amb el seu patrimoni propi la recuperació de l'import invertit pel prenedor ni la consecució de cap rendibilitat.

Quines cobertures té l'assegurança?
L'assegurança té dues cobertures:

 • Mort: en cas de defunció de l'assegurat, els beneficiaris rebran el valor d'acumulació més un capital addicional de 202 euros. L'import percebut podrà ser superior o inferior a la prima aportada.
 • Supervivència: l'objectiu és obtenir al venciment de l'assegurança el 100% de la inversió inicial més una rendibilitat addicional.

Quant puc invertir en aquesta assegurança?
La prima única inicial pot ser com a mínim de 10.000 euros i com a màxim de 20.000 euros.

Quina és la durada de l'assegurança?
L'assegurança té una durada de cinc anys i sis mesos amb inici el 14 d'agost del 2019 i venciment el 25 de febrer del 2025. Això no obstant, el client podrà acudir abans del venciment a les finestres de liquiditat trimestrals i rescatar l'assegurança de forma total (no es permeten rescats parcials).

Quin és el valor de rescat?
El valor de rescat es correspondrà amb el valor de mercat dels actius subjacents. El prenedor de l'assegurança pot consultar diàriament aquest valor. L'import percebut podrà ser superior o inferior a la prima aportada.

Para más información sobre el Santander Seguro Cumbre 2, acude a tu oficina más cercana.

Consulta més detalls del producte - (PDF 140.4 KB).

Tens a la teva disposició el document de dades fonamentals a www.santanderseguros.es.

Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, amb NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram