Santander

Assegurança de rendes: RAV Reinversió

Renda Reinversió - Assegurança de rendes - Particulars

 • Què m'ofereix?
 • Avantatges fiscals
 • Garanties
 • Preguntes freqüents

La RAV Reinversió és una assegurança de rendes pensada per a les persones més grans de 65 anys que, mitjançant una aportació única inicial, vulguin obtenir una doble garantia, supervivència i defunció, i vulguin gaudir, a més, d'una doble exempció fiscal.

 • Garantia de supervivència: renda periòdica, garantida, vitalícia i constant.
 • Garantia de defunció: percentatge sobre l'aportació inicial dependent de l'anualitat.
 • Exempció fiscal sobre l'aportació inicial única:1 de fins a 240.000 € complint els requisits establerts a la normativa fiscal vigent.
 • Exempció fiscal sobre les rendes percebudes: exempció d'entre el 76% i el 92% depenent de l'edat.

Per poder gaudir de l'exempció fiscal sobre l'aportació inicial única, cal que l'operació d'assegurança es formalitzi abans que es compleixin sis mesos de la transmissió patrimonial.

A més, si les seves circumstàncies canvien, podrà rescatar2 de manera total la pòlissa en qualsevol moment, si bé ha de tenir en compte que el rescat suposaria la regularització de tots els avantatges fiscals de què hagués gaudit.

 

Per a més informació, adreça't a la teva oficina.
 

Consulta més detalls del producte (PDF 338.17 KB).

Tens a la teva disposició el document de dades fonamentals a www.santanderseguros.es

1. Complint els requisits legals en cada moment.

2. L'exercici de l'opció de rescat comporta la pèrdua de l'exempció fiscal practicada sobre l'import del guany patrimonial destinat a constituir aquesta assegurança, i s'haurà de fer declaració de renda complementària per a la seva regularització amb l'Agència Tributària i per a la devolució de les exempcions meritades sobre les rendes percebudes. 

Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, amb NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA.

SOBRE L'APORTACIÓ INICIAL
L'aportació única inicial procedent de la venda d'actius com ara immobles, accions o fons d'inversió gaudirà d'una exempció fiscal1 de fins a un màxim de 240.000 € per contribuent. 
 

 • Entre els requisits actuals per poder aplicar aquesta exempció hi ha:
  • Que el client constitueixi la seva renda dins dels sis mesos posteriors a l'obtenció del guany patrimonial de què procedeixi la prima.
  • Que el prenedor i el beneficiari de les rendes siguin la mateixa persona.
  • Que el client tingui més de 65 anys.
    
 • El percentatge d'exempció a aplicar sobre el guany patrimonial dependrà de l'import de la venda que el prenedor destini a l'assegurança: si reinverteix el 50% de l'import obtingut en la transmissió patrimonial, estarà exempt de tributar el 50% del guany obtingut. Ha de tenir en compte que l'import màxim procedent de la transmissió la reinversió del qual li dona dret a exempció sobre el guany patrimonial obtingut són 240.000 €.


SOBRE LES RENDES PERIÒDIQUES
DDe la renda que percebi periòdicament, només un percentatge estarà sotmès a tributació de l'IRPF,1 en funció de l'edat que tingui el prenedor en el moment de la contractació. Aquest percentatge es mantindrà invariable durant tota la vida de l'assegurança (excepte a Navarra, on s'anirà adaptant a l'edat del prenedor).

 

 

Edat assegurat.% renda exempta de tributació.% renda a tributar.% de retenció productes estalvio.Retenció aplicable a la renda

 

 

Per a més informació, ves a la teva oficina

 

Consulta més detalls del producte (PDF 338.17 KB).
Tens a la teva disposició el document de dades fonamentals a www.santanderseguros.es 
1. En cas d'incompliment d'algun dels requisits legals o de l'exercici del dret de rescat, es perdrà l'exempció fiscal practicada sobre l'import del guany patrimonial destinat a constituir aquesta assegurança i s'haurà de fer declaració de renda complementària per a la seva regularització amb l'Agència Tributària i per a la devolució de les exempcions meritades sobre les rendes percebudes.
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb el núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA.

GARANTIA DE SUPERVIVÈNCIA:
La companyia d'assegurances li garanteix una renda constant i periòdica:

 • Constant: l'import de la renda no dependrà de moviments dels mercats financers.
 • Periòdica: el prenedor podrà escollir la periodicitat amb què vol rebre la renda: mensual, trimestral, semestral o anual.
 • Garantida: la companyia d'assegurances li garanteix el cobrament de la renda.

GARANTIA DE DEFUNCIÓ:
La companyia d'assegurances li garanteix un import igual al 95% de la prima inicial durant el primer any, que disminuirà en cada anualitat un 5% fins a arribar en la desena actualitat al 50% de la prima anual, moment a partir del qual el capital de defunció es mantindrà constant.

Per a més informació, ves a la teva oficina

 

Consulta més detalls del producte (PDF 338.17 KB).
Tens a la teva disposició el document de dades fonamentals a www.santanderseguros.es 
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, amb NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit en el Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA.

Es poden fer aportacions addicionals o extraordinàries?
No, l'assegurança RAV Reinversió no permet aportacions addicionals ni extraordinàries, és una assegurança de prima única.

Puc realitzar un rescat?
Es pot exercir el dret de rescat total (no es permeten rescats parcials) en qualsevol moment. Això no obstant, el rescat comporta la devolució dels avantatges fiscals de què s'hagués gaudit. A més, l'import del rescat serà una quantitat inferior a la inicialment invertida en l'assegurança.

Són constants les rendes durant tota la vida del producte?
Sí, l'import brut de renda romandrà constant durant tota la vida de la pòlissa.
 

Per a més informació, ves a la teva oficina

Consulta més detalls del producte (PDF 338.17 KB).

Tens a la teva disposició el document de dades fonamentals a www.santanderseguros.es 

Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, amb NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram