Santander

Assegurança de rendes: RAV 100-4 Reinversió

Renda Reinversió - Assegurança de rendes - Particulars

 • Què m'ofereix?
 • Avantatges fiscals
 • Garanties
 • Preguntes freqüents

La RAV 100-4 Reinversió és una assegurança de rendes pensada per als majors de 65 anys que, mitjançant una aportació única inicial, vulguin obtenir una doble garantia, supervivència i defunció, i vulguin gaudir, a més, d'una doble exempció fiscal.*

 • Garantia de supervivència: renda periòdica, garantida, vitalícia i constant.
 • Garantia de defunció: % decreixent sobre l'aportació inicial.
 • Exempció fiscal sobre l'aportació inicial única**: de fins a 240.000 € complint els requisits establerts en la normativa fiscal vigent.
 • Exempció fiscal sobre les rendes percebudes: entre el 76 % i el 92 %.

Per poder gaudir de l'exempció fiscal sobre l'aportació inicial única, cal que l'operació d'assegurança es formalitzi abans que es compleixin sis mesos de la transmissió patrimonial.

A més, si les seves circumstàncies canvien, podrà rescatar*** de manera total la pòlissa a partir del segon aniversari i fins al vint-i-cinquè aniversari de la pòlissa, si bé ha de tenir en compte que el rescat suposaria la regularització de tots els avantatges fiscals de què hagués gaudit.
 

Per a més informació, ves a la teva oficina

Consulta més detalls del producte (PDF 162.19 KB).
Tens a la teva disposició el document de dades fonamentals a www.santanderseguros.es
*Els avantatges fiscals a què es fa referència sempre dependran de la situació personal del prenedor.
**Complint els requisits legals en cada moment.
***L'exercici de l'opció de rescat comporta la pèrdua de l'exempció fiscal practicada sobre l'import del guany patrimonial destinat a constituir aquesta assegurança, i s'haurà de fer declaració de renda complementària per a la seva regularització amb l'Agència Tributària i per a la devolució de les exempcions meritades sobre les rendes percebudes. 

Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA. Consulti les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

SOBRE L'APORTACIÓ INICIAL
L'aportació única inicial procedent de la venda d'actius com immobles, accions o fons d'inversió gaudirà d'una exempció fiscal* de fins a un màxim de 240.000 € per contribuent. 
 

 • Entre els requisits actuals per poder aplicar aquesta exempció hi ha:
  • Que el client constitueixi la seva renda dins dels 6 mesos posteriors a l'obtenció del guany patrimonial de què procedeixi la prima.
  • Que el prenedor i el beneficiari de les rendes siguin la mateixa persona.
  • Que el client tingui més de 65 anys.
    
 • El percentatge d'exempció a aplicar sobre el guany patrimonial dependrà de l'import de la venda que el prenedor destini a l'assegurança: si reinverteix el 50 % de l'import obtingut en la transmissió patrimonial, estarà exempt de tributar el 50 % del guany obtingut.


SOBRE LES RENDES PERIÒDIQUES
De la renda que percebi periòdicament, només un percentatge estarà sotmès a tributació de l'IRPF*, en funció de l'edat que tingui el prenedor en el moment de la contractació. Aquest percentatge es mantindrà invariable durant tota la vida de l'assegurança (excepte a Navarra, on s'anirà adaptant a l'edat del prenedor).

Edat assegurat.% renda exempta de tributació.% renda a tributar.% de retenció productes estalvio.Retenció aplicable a la renda

Per a més informació, ves a la teva oficina

 

Consulta més detalls del producte (PDF 162.19 KB).
Tens a la teva disposició el document de dades fonamentals a www.santanderseguros.es
*En cas d'incompliment d'algun dels requisits legals o de l'exercici del dret de rescat, es perdrà l'exempció fiscal practicada sobre l'import del guany patrimonial destinat a constituir aquesta assegurança i s'haurà de fer declaració de renda complementària per a la seva regularització amb l'Agència Tributària i per a la devolució de les exempcions meritades sobre les rendes percebudes.

Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, S.A. Consulti les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

GARANTIA DE SUPERVIVÈNCIA:
La companyia d'assegurances li garanteix una renda constant i periòdica:

 • Constant: l'import de la renda no dependrà de moviments dels mercats financers.
 • Periòdica: el prenedor podrà escollir la periodicitat amb què vol rebre la renda: mensual, trimestral, semestral o anual.

GARANTIA DE DEFUNCIÓ:
La companyia d'assegurances li garanteix un import que serà un percentatge de l'aportació inicial i que dependrà de l'any de vida en què es trobi la pòlissa, seguint aquesta estructura:

Any 1: 100 % de l'aportació inicial
Any 2: 96 % de l'aportació inicial
Any 3: 92 % de l'aportació inicial
Any 4: 88 % de l'aportació inicial

I així successivament, fins arribar a ser del 0 % a partir del vint-i-cinquè aniversari de la pòlissa.
És a dir, a partir del vint-i-cinquè aniversari de la pòlissa, la garantia de defunció s'extingirà.

Per a més informació, ves a la teva oficina

 Consulta més detalls del producte (PDF 162.19 KB).
Tens a la teva disposició el document de dades fonamentals a www.santanderseguros.es
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA. Consulti les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

Es poden fer aportacions addicionals o extraordinàries?
No, l'assegurança RAV 100-4 Reinversió no permet aportacions addicionals ni extraordinàries.

Puc realitzar un rescat?
Es pot exercir el dret de rescat total des del segon aniversari de la pòlissa (no es permeten rescats parcials) i fins al compliment del vint-i-cinquè aniversari de la pòlissa.

Són constants les rendes durant tota la vida del producte?
Sí, l'import brut de renda romandrà constant durant tota la vida de la pòlissa.
 

Per a més informació, ves a la teva oficina

Consulta més detalls del producte (PDF 162.19 KB).
Tens a la teva disposició el document de dades fonamentals a www.santanderseguros.es
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA. Consulti les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube