Santander

Plans de Previsió Assegurat: PPAs

Plans de Previsió Assegurat: PPAs

 • Què m'ofereix?
 • Avantatges
 • Avantatges fiscals
 • Preguntes freqüents

El Pla Futur PPA és una assegurança d'estalvi periòdic i flexible amb la qual podràs anar constituint un capital per al moment de la jubilació.
Gaudiràs d'un tipus d'interès mínim garantit i d'avantatges fiscals,1 així com d'unes cobertures en cas de defunció, invalidesa permanent (total i absoluta) o gran invalidesa.

El Pla Ara PPA és una assegurança d'estalvi periòdic flexible amb la qual podràs gaudir del teu estalvi per a la jubilació de forma segura i amb total flexibilitat tant si ets client com si encara no ho ets.

Si ja disposes d'un estalvi per a la jubilació en un pla de pensions o en un PPA i ha arribat el moment que en gaudeixis, pots mobilitzar aquest estalvi al Pla Ara PPA per començar a gaudir de:

 • Interès garantit sobre els estalvis que mantinguis al Pla Ara PPA.
 • Renda que definiràs tu mateix, tant pel que fa a l'import com a la periodicitat: renda flexible.

Malgrat que es tracta de productes il·líquids, podràs disposar dels teus estalvis en cas de malaltia greu o atur. A partir de l'1 de gener del 2025 també podràs disposar per endavant dels drets econòmics corresponents a aportacions amb antiguitat igual o superior a deu anys.

Per a més informació, ves a la teva oficina.

Consulta més sobre Pla Futur PPA o Pla Ara PPA.
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA. Consulti les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

1-  Els avantatges fiscals a què es fa referència sempre dependran de la situació personal del prenedor.

Amb el Pla Futur PPA podràs:

 • Dissenyar el teu propi pla d'estalvis, triant la periodicitat i la quantitat que vols aportar, amb un mínim de 30 € al mes i un màxim de 8.000 € anuals.1 I també podràs fer aportacions extraordinàries quan vulguis.2
 • Gaudir d'una rendibilitat garantida depenent de la teva edat en el moment de la contractació. A més, el tipus mínim garantit podria es veure incrementat per un tipus d'interès superior millorat semestralment.
 • Rebre l'estalvi acumulat en el moment de la jubilació en forma de capital únic, renda assegurada o combinant les dues opcions. En cas de defunció abans de la data de jubilació, els teus beneficiaris rebran entre un 101% i un 103% de l'estalvi acumulat.3

Amb el Pla Ara PPA podràs:

 • Dissenyar la teva pròpia renda, triant la periodicitat i la quantitat que vols rebre. Podràs modificar tant l'import com la periodicitat si ho consideres oportú.
 • Gaudir d'un interès garantit. Obtindràs un tipus mínim garantit que es podria veure incrementat per un tipus d'interès superior millorat semestralment.

 

Per a més informació, ves a la teva oficina.

 

Consulta més sobre Pla Futur PPA o Pla Ara PPA.
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA. Consulti les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

1- L'aportació màxima anual que dona dret a una reducció fiscal per al territori comú és de 8.000 euros anuals. Per a la Comunitat Foral de Navarra, el límit màxim anual és de 3.500 € per als menors de 50 anys i de 6.000 € per als majors de 50 anys. Per als residents al País Basc, aquest límit és de 5.000 € independentment de l'edat.
2- Prèvia acceptació per part de Santander Seguros.
3- En funció de l'edat que tingués l'assegurat en la data de defunció.

Com que són plans de previsió assegurats, tant el Pla Futur PPA com el Pla Ara PPA tenen grans avantatges fiscals:1

 • Per aportacions, l'import màxim a reduir en la base imposable general de l'IRPF és el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques, amb un límit de 8.000 €. Per a territoris forals s'aplicaran els límits propis del seu règim fiscal.
 • A més, si el cònjuge no té rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obté en quantia inferior a 8.000 € anuals, podràs reduir en la teva base imposable les aportacions realitzades al Pla Futur PPA del qual sigui prenedor aquest cònjuge, amb el límit màxim de 2.500 € anuals. Aquestes aportacions no estaran subjectes a l'ISD. Per a territoris forals s'aplicaran els límits propis del seu règim fiscal.
 • En el cas de plans a favor de persones amb minusvalidesa, la mateixa persona amb discapacitat, així com les persones que hi mantinguin una relació de parentiu en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclòs, el cònjuge o aquells que tinguessin la persona al seu càrrec en règim de tutela o acolliment, podran fer aportacions amb dret a reducció fiscal fins a 10.000 euros anuals, amb el límit total de 24.250 euros.
 • Les prestacions rebudes en forma de capital es beneficiaran d'una reducció del 40%, sempre que provinguin d'aportacions realitzades fins al 31/12/2006. L'aplicació de la reducció del 40% es condiciona en funció de l'any d'accés a la jubilació.
 • Per a territoris forals s'aplicaran els límits propis del seu règim fiscal.

Per a més informació, ves a la teva oficina.

Consulta més sobre Pla Futur PPA o Pla Ara PPA.
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA. Consulti les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

1- Els avantatges fiscals a què es fa referència sempre dependran de la situació personal del prenedor.

Puc rescatar els meus estalvis d'un Pla Futur PPA?
Els plans de previsió assegurats són contractes il·líquids, per la qual cosa només se'n pot disposar en cas que es produeixi alguna de les contingències cobertes. Això no obstant, se'n pot disposar per endavant en els supòsits de malaltia greu o atur de llarga durada. A partir del 2025 es podran rescatar les primes abonades com a mínim amb deu anys d'antiguitat.

Què és el tipus millorat semestral?
El Pla Futur PPA té un tipus d'interès mínim garantit, però Santander Seguros podrà aplicar un tipus d'interès superior al garantit, que es calcula semestralment i en funció de la rendibilitat de la cartera d'inversions assignada.

Puc rescatar els meus estalvis d'un Pla Ara PPA?
A partir del moment en què comencis a cobrar la teva renda flexible tindràs total disponibilitat dels teus estalvis. Abans d'aquest moment el producte és il·líquid, per la qual cosa només en podràs disposar en cas que es produeixi alguna de les contingències cobertes. Això no obstant, se'n pot disposar per endavant en els supòsits de malaltia greu o atur de llarga durada. A partir del 2025 es podran rescatar les primes abonades com a mínim amb deu anys d'antiguitat.

Quant dura la meva renda flexible?
L'import de renda que hagis definit anirà disminuint el saldo acumulat que mantens al Pla Ara PPA. Depenent del saldo acumulat que haguessis estalviat per a la jubilació i de l'import i la periodicitat que haguessis definit per a la teva renda flexible, la durada variarà. El final del cobrament de la renda flexible es produirà quan el saldo acumulat en el producte sigui 0 euros.

Per a més informació, ves a la teva oficina.

Consulta més sobre Pla Futur PPA o Pla Ara PPA.
Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Companyia asseguradora: Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, SA. Consulti les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram