Santander

Hipoteca Variable

  • Què m'ofereix?
  • Condicions

Adquireix el teu habitatge habitual o una segona residència amb la Hipoteca Variable.

Calcula la quota de la teva hipoteca en línia amb el nostre simulador d'hipoteca. Estalvia temps a l'hora de conèixer la mensualitat i les despeses associades a la teva hipoteca. A més, ara pots descobrir si la teva hipoteca està preautoritzada tot just després de fer la simulació.

Per adquirir el teu habitatge habitual o la teva segona residència.

  • Adquisició d'habitatge habitual: l'import màxim serà el 80% del valor de taxació de l'habitatge. El client ha d'aportar a través de fons propis, com a mínim, el 20% del cost de l'habitatge. El termini màxim de l'operació serà de 30 anys (el termini de la hipoteca més l'edat del titular en el moment de la signatura no podrà superar els 80 anys d'edat). 

  • Adquisició de segona residència: l'import màxim serà el 70% del valor de taxació de l'habitatge. El client ha d'aportar a través de fons propis, com a mínim, el 20% del cost de l'habitatge. Termini màxim de 25 anys.

  • Comissió per desistiment parcial i total: 0,5% els primers cinc anys i 0,25% la resta d'anys.

Suma avantatges a la teva hipoteca amb el Compte 1l2l3.

 

Si el préstec hipotecari sobre l'habitatge a adquirir es formalitzarà al territori de la comunitat autònoma d'Andalusia, prem aquí (PDF 2.06 MB)

Per accedir al tipus d'interès bonificat a partir del segon anyhas de podràs triar entre els següents productes o serveis fins a una bonificació màxima de l'1%:

1) Domiciliar una nòmina o prestació per atur o pensió o pagament a la Seguretat Social Autònoms o ajuts de la PAC.

- S'aplicarà una bonificació del 0,15% si la nòmina o prestació per atur d'algun dels prestataris és d'almenys 600 €/mes o la pensió és d'almenys 300 €/mes o el pagament de la Seguretat Social Autònoms és d'almenys 175 €/mes o els ajuts de la PAC tenen un import mínim de 3.000 €/any.

- S'aplicarà una bonificació del 0,25% si la nòmina o prestació per atur d'algun dels prestataris és d'almenys 1.200 €/mes o la pensió d'almenys 600 €/mes o el pagament a la Seguretat Social Autònoms d'almenys 250 €/mes.

La bonificació màxima per aquest concepte serà del 0,50% sobre el tipus d'interès nominal en vigor, independentment dels productes o serveis que el prestatari, o els prestataris si n'hi ha més d'un, pugui tenir contractats

2) Domiciliar i pagar almenys tres rebuts a través d'un compte domiciliat al Banc i del qual el prestatari sigui titular durant els tres mesos anteriors a la revisió del préstec, d'emissors amb diferent CIF, que no siguin tornats i l'import dels quals sigui superior a 0 €. Bonificació: 0,10%.

3) Fer servir sis vegades targetes de dèbit o crèdit Santander durant els tres mesos anteriors a la revisió del tipus d'interès. Bonificació: 0,15%.

4) Tenir contractada i en vigor alguna assegurança amb Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA1 en les condicions següents:

- Assegurança de vida risc o salut: bonificació del 0,15% per cada pòlissa contractada si la prima anual és superior a 300 €.

- Assegurança de la llar o d'accidents o d'incapacitat laboral temporal: bonificació del 0,10% per cada pòlissa contractada si la prima anual és superior a 199 €.

- Resta d'assegurances: bonificació del 0,01% si la prima anual és superior a 50 €.

- Pla de previsió assegurat (PPA) amb saldo igual o superior a 50.000 € en els últims dotze mesos: bonificació del 0,05%.

5) Tenir contractats productes d'inversió/previsió:

- Plans de pensions/EPSV de l'entitat gestora Santander Pensiones, SA, EGFP, comercialitzats i promoguts pel Banc: bonificació del 0,05% per saldo superior a 5.000 € i inferior a 50.000 €, o bonificació del 0,10% per saldo igual o superior a 50.000 €.

- Fons d'inversió o carteres gestionades de l'entitat gestora Santander Asset Management, SA, SGIIC, comercialitzats pel Banc:2 bonificació del 0,05% si el valor liquidatiu del fons o de la cartera gestionada és superior a 5.000 € i inferior a 30.000 € o bonificació del 0,10% si el valor liquidatiu del fons o de la cartera gestionada, o en cadascun dels fons d'inversió o de les carteres gestionades, si se'n tenen contractats més d'un, és igual o superior a 30.000 €.

6) Aportar al Banc un certificat d'eficiència energètica de l'immoble o d'algun dels immobles objecte d'hipoteca amb categoria A o A+ emès per BREEAM, LEED, VERDE o PASSIVE HOUSE. Bonificació: 0,10%.

Pots contractar aquests productes i serveis independentment de la hipoteca i amb les mateixes condicions.
 

 

(1) Assegurances mitjançades per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF: A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

(2) Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions dels preus del mercat i d'altres variables. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital invertit. Els resultats anteriors no són un indicador fiable de resultats futurs.
Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al fullet i al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en què s'inverteixi el patrimoni del fons.
Com a conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s'ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'emissor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. Abans de subscriure participacions d'un fons, l'inversor ha de consultar la informació inclosa al fullet i al DFI del fons, dos documents que estan a disposició dels inversors a les nostres oficines i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram