Santander

Hipoteca Variable en Línia Bonificada

Adquireix el teu habitatge habitual o segona residència amb la Hipoteca Variable en Línia Bonificada, perquè independentment de quina sigui la teva casa, tenim una hipoteca adaptada per a tu. Ara amb la possibilitat de contractar-la 100% digital!

QUÈ M'OFEREIX AQUEST PRÉSTEC HIPOTECARI A TIPUS VARIABLE?

QUINS SÓN ELS IMPORTS I TERMINIS MÀXIMS QUE PUC SOL·LICITAR?

El client ha d'aportar a través de fons propis, com a mínim, el 20% del preu de compravenda. El termini de la hipoteca més l'edat del titular en el moment de la signatura no podrà superar els 80 anys d'edat.

QUINES COMISSIONS TÉ ASSOCIADA?

 • Comissió d'obertura: 0%.
 • Comissió per desistiment parcial i total: s'acordarà un dels supòsits següents:
  • 0,25% del capital reemborsat anticipadament quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els tres primers anys de la vida del préstec, o,
  • 0,15% quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els cinc primers anys de la vida del préstec.

La compensació en cap cas podrà superar l'import de la pèrdua financera3 que pugui patir el Banc.

QUINS SÓN ELS PRODUCTES I LES CONDICIONS PER ACONSEGUIR BONIFICACIONS?

Pots contractar aquests productes i serveis independentment de la hipoteca i amb les mateixes condicions.

COM PUC ACCEDIR AL TIPUS D'INTERÈS BONIFICAT A PARTIR DEL SEGON ANY?

Per accedir al tipus d'interès bonificat a partir del segon any podràs triar els productes o serveis fins a una bonificació màxima de l'1%:
 

  DOMICILIAR INGRESSOS

Domiciliar una nòmina o prestació per atur o pensió o pagament a la Seguretat Social Autònoms o ajuts de la PAC:

 • Bonificació del 0,15% aplicable si la nòmina o prestació per atur d'algun dels prestataris és d'almenys 600 €/mes o la pensió és d'almenys 300 €/mes o el pagament de la Seguretat Social Autònoms és d'almenys 175 €/mes o els ajuts de la PAC tenen un import mínim de 3.000 €/any.
 • Bonificació del 0,25% aplicable si la nòmina o prestació per atur d'algun dels prestataris és d'almenys 1.200 €/mes o la pensió d'almenys 600 €/mes o el pagament a la Seguretat Social Autònoms d'almenys 250 €/mes.
 • Bonificació del 0,40% aplicable si la nòmina és d'almenys 2.400 €/mes.
La bonificació màxima per aquest concepte serà del 0,50% sobre el tipus d'interès nominal en vigor, independentment dels productes o serveis que el prestatari, o els prestataris si n'hi ha més d'un, pugui tenir contractats.
     
 

REBUTS

Domiciliar i pagar com a mínim tres rebuts amb referència diferent, a través d'un compte domiciliat al Banc i del qual el prestatari sigui titular, durant els tres mesos anteriors a la revisió del préstec, que no siguin tornats i l'import dels quals sigui superior a 0 euros. Bonificació: 0,10%.

     
 

ÚS DE TARGETES

Fer servir sis vegades targetes de dèbit o crèdit Santander durant els tres mesos anteriors a la revisió del tipus d'interès. Bonificació: 0,15%.

     
 

ASSEGURANCES

Tenir contractada i en vigor alguna assegurança comercialitzada per Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA o per Santander Vida, Seguros y Reaseguros, SA o Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA4 amb les condicions següents:

 • Assegurança de vida risc o salut: bonificació del 0,15% per cada pòlissa contractada si la prima anual és igual o superior a 300 €.
 • Assegurança de la llar o d'accidents o d'incapacitat laboral temporal: bonificació del 0,10% per cada pòlissa contractada si la prima anual és igual o superior a 199 €.
 • Resta d'assegurances: bonificació del 0,01% si la prima anual és igual o superior a 50 €.
 • Pla de previsió assegurat (PPA) amb saldo igual o superior a 50.000 € en els últims dotze mesos: bonificació del 0,05%.
     
 

PRODUCTES D'INVERSIÓ

Tenir contractats productes d'inversió/previsió:

 • Plans de pensions/EPSV de l'entitat gestora Santander Pensiones, SA, EGFP, comercialitzats i promoguts pel Banc: bonificació del 0,05% per saldo superior a 5.000 € i inferior a 50.000 €, o bonificació del 0,10% per saldo igual o superior a 50.000 €.
 • Fons d'inversió o carteres gestionades de l'entitat gestora Santander Asset Management, SA, SGIIC, comercialitzats pel Banc:5 bonificació del 0,05% si el valor liquidatiu del fons o de la cartera gestionada és superior a 5.000 € i inferior a 30.000 € o bonificació del 0,10% si el valor liquidatiu del fons o de la cartera gestionada, o en cadascun dels fons d'inversió o de les carteres gestionades, si se'n tenen contractats més d'un, és igual o superior a 30.000 €.
     
 

CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Aportar al Banc un certificat d'eficiència energètica de l'immoble o d'algun dels immobles objecte d'hipoteca, amb categoria A o A+, o d'acord amb els certificats oportuns emesos per empreses reconegudes del sector: bonificació del 0,10% sobre el tipus d'interès nominal en vigor.


Oferta vàlida fins al 31 d'octubre del 2020.

Calcular Hipoteca

 

Finançament subjecte a l'aprovació de Banco Santander. Aquesta informació no substitueix la FIPRE (fitxa d'informació precontractual), disponible al web www.bancosantander.es i a les oficines del Banc. Pots apropar-te a la teva oficina per sol·licitar la fitxa europea d'informació normalitzada (FEIN).

En cas d'incompliment dels compromisos derivats del contracte de préstec garantit amb hipoteca, hi ha el risc de pèrdua de l'habitatge. En cas d'impagament i en tots els supòsits de venciment anticipat, prèvia notificació al domicili que indiquis a efectes d'execució hipotecària, el Banc podrà procedir contra tu per acció personal o per acció real contra la finca hipotecària, ja que respondràs davant del Banc del pagament del préstec amb tots els teus béns presents i futurs, no només amb la finca hipotecada (article 105 de la Llei hipotecària i article 1911 del Codi Civil).

(1) TAE variable de l'1,80%, calculada d'acord amb la fórmula que apareix a l'annex II de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, per a un préstec per import de 150.000,00 € i un termini de durada de 25 anys, i un tipus d'interès fix d'un 1,59% durant tota la vida de l'operació, incloent-hi en el càlcul una assegurança obligatòria d'incendi i altres danys: 150 € / any (import orientatiu, ja que el cost depèn de la companyia amb què es contracti).

Per al càlcul de la TAE, en aquest cas en què el tipus resultant transcorregut el primer any és inferior al tipus fix inicial, es considera aquest per a tota la vida de l'operació.

Per a un préstec a tornar en 300 quotes mensuals, la quota mensual durant els 12 primers mesos, en què s'aplicarà el tipus nominal anual inicial, serà de 606,27 €. La quota mensual durant el segon any, aplicant un tipus d'interès nominal anual de l'euríbor + 1,79%, serà de 606,27 € en cas que no es compleixi cap de les condicions indicades.

(2) TAE de l'1,12% per al supòsit que l'import del préstec sigui de 150.000 € i el termini de durada de 25 anys, a reemborsar en 300 quotes mensuals de 606,27 € cadascuna, durant els primers 12 mesos, en què s'aplicarà un tipus nominal anual inicial de l'1,59%, i de 526,82 € mensuals cadascuna durant el segon i la resta d'anys, en què s'aplicarà un tipus d'interès nominal anual d'euríbor + 0,79%, partint de la hipòtesi que es compleixin les condicions indicades per accedir a la bonificació màxima d'un punt percentual, prenent com a exemple el compliment de les condicions següents: domiciliació de dues nòmines de més de 1.200 euros, domiciliació de tres o més rebuts, ús de targetes de crèdit i dèbit, amb assegurança de la llar de 199 € anuals i assegurança de vida de 300 € anuals (per a un client de 35 anys; la prima de l'assegurança s'actualitzarà anualment de conformitat amb el que estableixen les condicions particulars de la pòlissa), en ser les més representatives pel seu nivell de contractació. La quota a partir del segon any s'ha calculat sota la hipòtesi que l'índex de referència no varia, per tant, aquesta quota variarà segons les revisions del tipus d'interès. També podrà variar en funció de l'import i del termini (euríbor publicat al BOE en octubre del 2020: -0,415%). Altres elements que integren el cost total del préstec, comissió d'obertura: 0 €, comissió de manteniment del compte suport del préstec: 0 €, despeses de taxació: 278,30 € (IVA inclòs) i nota simple: 15,73 € (IVA inclòs).

La fórmula matemàtica acordada per a la determinació de l'import de cadascuna de les quotes d'amortització és la següent: Quota = Cx ix (1 + i n / (1 + i) n-1 (*)

On:
C= Capital inicial.
i= I / P x 100.
n= Nombre de quotes.
I= Tipus d'interès nominal.
P= Nombre de liquidacions l'any.

Aquesta fórmula respon al denominat sistema d'amortització francès, que consisteix en el fet que el reemborsament del capital del préstec i dels interessos es realitza mitjançant el pagament de quotes periòdiques constants, és a dir, del mateix import, mentre no es produeixi una variació del tipus d'interès aplicable. Atès que els interessos es meriten sobre l'import del principal pendent de pagament, a mesura que transcorre el temps l'import de la quota destinat al reemborsament del capital és més gran, mentre que l'import corresponent al pagament d'interessos anirà disminuint, perquè el capital pendent serà menor.

Si, amb motiu de la revisió del tipus d'interès, es produeix un augment del tipus d'interès aplicable al préstec, augmentarà l'import de la quota a pagar. Si, per contra, es produeix una baixada del tipus d'interès aplicable, l'import de la quota disminuirà.

Import total a reemborsar (suma de l'import del préstec i el seu cost total):
- En cas de compliment de les condicions que donen dret a la bonificació màxima: 171.767,12 €.
- Quan no es compleixi cap de les condicions que donen dret a la bonificació: 185.924,48 €.

(3) La pèrdua financera patida pel Banc es calcularà, proporcionalment al capital reemborsat, per diferència negativa entre el capital pendent en el moment de reemborsament anticipat i el valor present de mercat del préstec. El valor present de mercat del préstec es calcularà com la suma del valor actual de les quotes pendents de pagament fins a la següent revisió del tipus d'interès o fins a la data de venciment i del valor actual del capital pendent que quedaria en el moment de la revisió si no es produís la cancel·lació anticipada. El tipus d'interès d'actualització serà el resultat de sumar: (i) el tipus Interest Rate Swap (IRS) al termini de 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 o 30 anys que publicarà el Banc d'Espanya i que més s'aproximi al termini que resti des de la data d'amortització anticipada fins a la data de revisió del tipus d'interès o fins a la data de venciment, i (ii) un diferencial resultant de restar, en el moment de la contractació de l'operació, al tipus d'interès de l'operació el valor del tipus Interest Rate Swap (IRS) que més s'aproximi, en aquell moment, fins a la següent data de revisió del tipus d'interès o fins a la data de venciment.

(4) Assegurances mitjançades per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF: A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.

(5) Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions dels preus del mercat i d'altres variables. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital invertit. Els resultats anteriors no són un indicador fiable de resultats futurs.

Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al fullet i al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en què s'inverteixi el patrimoni del fons.
Com a conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s'ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'emissor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. Abans de subscriure participacions d'un fons, l'inversor ha de consultar la informació inclosa al fullet i al DFI del fons, dos documents que estan a disposició dels inversors a les nostres oficines i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Préstec hipotecari sobre l'habitatge. Prestador: Banco Santander, SA, amb domicili social a Santander, Paseo de Pereda, 9-12 (39004) – RM Cantàbria, full 286, foli 64, llibre 5è de Societats, insc. 1a, CIF A-39000013.

Si el préstec hipotecari sobre l'habitatge a adquirir es formalitza al territori de la comunitat autònoma d'Andalusia, prem aquí (PDF 148 KB).

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram