Santander

Hipoteca Variable

  • Què m'ofereix?
  • Condicions

Adquireix el teu habitatge habitual o una segona residència amb la Hipoteca Variable.

Per accedir al producte cal que el client compleixi la condició de tenir un import mínim per nòmina (consulta a la teva oficina).

Préstec hipotecari a tipus variable: 0,99% TIN primer any. Euríbor + 0,99% a partir del segon any, complint els requisits detallats a la pestanya "Condicions". TAE variable: 1,80%1

Per adquirir el teu habitatge habitual o la teva segona residència.

  • Adquisición d'habitatge habitual: L'import màxim serà el 80% del valor de taxació de l'habitatge. El client ha d'aportar a través de fons propis, com a mínim, el 20% del cost de l'habitatge. El termini màxim de l'operació serà de 30 anys (el termini de la hipoteca més l'edat del titular en el moment de la signatura no podrà superar els 80 anys).
  • Adquisició de segona residència: L'import màxim serà el 70% del valor de taxació de l'habitatge. El client ha d'aportar a través de fons propis, com a mínim, el 20% del cost de l'habitatge. Termini màxim de 25 anys.
  • Comissió d'obertura: 0,5%.
  • Comissió per desistiment parcial i total: 0,5% els primers cinc anys i 0,25% la resta d'anys.

Suma avantatges a la teva hipoteca amb el Compte 1l2l3.

Calcula la quota de la teva hipoteca.

Calcula la quota de la teva hipoteca en línia amb el nostre simulador d'hipoteca. Estalvia temps a l'hora de conèixer la mensualitat i les despeses associades a la teva hipoteca. A més, ara pots descobrir si la teva hipoteca està preautoritzada tot just després de fer la simulació.

Oferta vàlida fins el 31 de gener de 2018. 


 

Finançament subjecte a l'aprovació del Banc. Apropa't a la teva oficina per sol·licitar la fitxa d'informació personalitzada (FIPER).
Préstec hipotecari sobre l'habitatge. Prestador: Banco Santander, SA (d'ara endavant, "el Banc").
Import mínim a finançar: 6.000€. Tipus d'interès: el primer any, el tipus d'interès nominal anual serà del 0,99% (TAE Variable: 1,80%)1. Transcorregut el primer any, el tipus d'interès serà variable i es revisarà amb periodicitat anual. Si es compleixen totes les condicions indicades, el tipus d'interès nominal anual serà l'Euríbor + 0,99%. Si no es compleixen les condicions indicades al punt número 1, se sumarà a aquest tipus un marge addicional de l'1,20% (TAE Variable: 2,29%2). Si només s'incompleix la condició establerta al punt número 2, el marge addicional serà del 0,20% (TAE Variable: 1,65%3).En cas d'incompliment dels compromisos derivats del contracte de préstec garantit amb hipoteca, hi ha el risc de pèrdua de l'habitatge. En cas d'impagament i en tots els supòsits de venciment anticipat, prèvia notificació al domicili que indiquis a efectes d'execució hipotecària, el Banc podrà procedir contra tu per acció personal o per acció real contra la finca hipotecària, ja que respondràs davant del Banc del pagament del préstec amb tots els teus béns presents i futurs, no només amb la finca hipotecada. De conformitat amb l'article 105 de la Llei hipotecària i amb l'article 1911 del Codi Civil.
(1) La TAE Variable corresponent a cada supòsit de compliment de condicions, així com els imports corresponents als elements que n'integren el càlcul, han estat determinats partint del supòsit que l'import del préstec és de 150.000 € i el termini de durada de 25 anys, a reemborsar en 300 quotes mensuals de 564,63 € euros cadascuna durant els primers dotze mesos, en els quals s'aplicarà el tipus nominal anual inicial. La TAE variable s'ha calculat sota la hipòtesi que l'índex de referència no varia (Euríbor publicat al BOE el 03/11/2017: -0,180%).
Altres elements que integren el cost total del préstec inclosos en el càlcul de la TAE variable si es compleixen les condicions: Despeses preparatòries: Comprovació registral de la finca: 15,73 €; costos de taxació de la finca: 447,70 €. Altres despeses: despeses de gestoria: 460 €; IAJD (impost d'actes jurídics documentats) a la Comunitat de Madrid: 1.349,55 € (calculat per a una responsabilitat hipotecària de 179.940 € al 0,75%; aquest impost pot variar a cada comunitat autònoma); comissió d'obertura: 750 €; assegurança de llar: 375 € anuals; i assegurança de vida: 271 € anuals (per a un client de 30 anys; la prima de l'assegurança s'actualitzarà anualment de conformitat amb el que estableixen les condicions particulars de la pòlissa).
(2) TAE variable 2,29%, partint de la hipòtesi que no es compleixi cap de les condicions, per al mateix supòsit, aplicant un tipus d'interès nominal anual de l'Euríbor +2,19% (2,010%, octubre 2017), incloent una assegurança obligatòria d'incendi i altres danys: 150€ / any (import orientatiu, ja que el cost depèn de la companyia amb què es contracti) i excloent l'assegurança de llar i assegurança de vida esmentades en el supòsit de compliment de condicions.
(3) TAE variable 1,65%, quan no es compleixi la condició establerta al punt 2, per al mateix supòsit, aplicant un tipus d'interès nominal anual de l'Euríbor +1,19% (1,010%, octubre 2017) i eliminant l'assegurança de vida esmentada en el supòsit de compliment de condicions.
Import total a reemborsar (suma de l'import del préstec i el cost total del mateix):
-En el cas de compliment de condicions: 169.796,39€.
-Quan no es compleixin les condicions: 192.394,86€
-Quan no es compleixi la condició establerta al punt 2: 172.512,15€

En cas d'establir-se un període de carència tècnica, hi haurà un pagament addicional corresponent als interessos meritats durant el període esmentat, és a dir, durant els dies transcorreguts des del lliurament del préstec fins a l'últim dia del mes corresponent.
(4) Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la DGSFP amb el núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent.
Si el préstec hipotecari sobre l'habitatge a adquirir es formalitzarà al territori de la comunitat autònoma d'Andalusia, prem aquí (PDF 2.06 MB).

Per accedir al tipus d'interès del segon any has de:

1) - Domiciliar una nòmina o prestació per atur de com a mínim 1.200 €/mes, o pensió de com a mínim 600 €/mes, o pagament a la Seguretat Social Autònoms d'almenys 250 €/mes, o ajuts de la PAC per un import mínim de 3.000 €/any.

    - Domiciliar i pagar almenys tres rebuts a través d'un compte domiciliat al Banc del qual el prestatari sigui titular en els tres mesos anteriors a la revisió del préstec, d'emissors amb diferent CIF, que no s'hagin tornat i l'import dels quals sigui superior a 0 euros.

    - Fer servir sis vegades targetes de dèbit o crèdit Santander en els tres mesos anteriors a la revisió del tipus d'interès.

    - Tenir contractada i en vigor una assegurança de la llar amb Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA.4

2) - Tenir contractada i en vigor una assegurança de vida amb Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA4 o Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA.4 

Pots contractar aquests productes i serveis de forma separada a la hipoteca i amb les mateixes condicions.

 

Oferta vàlida fins al 31 de gener de 2018.

 

Sol·licita més informació

 

Finançament subjecte a l'aprovació del Banc. Apropa't a la teva oficina per sol·licitar la fitxa d'informació personalitzada (FIPER).
Préstec hipotecari sobre l'habitatge. Prestador: Banco Santander, SA (d'ara endavant, "el Banc").
Import mínim a finançar: 6.000€. Tipus d'interès: el primer any, el tipus d'interès nominal anual serà del 0,99% (TAE Variable: 1,80%)1. Transcorregut el primer any, el tipus d'interès serà variable i es revisarà amb periodicitat anual. Si es compleixen totes les condicions indicades, el tipus d'interès nominal anual serà l'Euríbor + 0,99%. Si no es compleixen les condicions indicades al punt número 1, se sumarà a aquest tipus un marge addicional de l'1,20% (TAE Variable: 2,29%2). Si només s'incompleix la condició establerta al punt número 2, el marge addicional serà del 0,20% (TAE Variable: 1,65%3).En cas d'incompliment dels compromisos derivats del contracte de préstec garantit amb hipoteca, hi ha el risc de pèrdua de l'habitatge. En cas d'impagament i en tots els supòsits de venciment anticipat, prèvia notificació al domicili que indiquis a efectes d'execució hipotecària, el Banc podrà procedir contra tu per acció personal o per acció real contra la finca hipotecària, ja que respondràs davant del Banc del pagament del préstec amb tots els teus béns presents i futurs, no només amb la finca hipotecada. De conformitat amb l'article 105 de la Llei hipotecària i amb l'article 1911 del Codi Civil.
(1) La TAE Variable corresponent a cada supòsit de compliment de condicions, així com els imports corresponents als elements que n'integren el càlcul, han estat determinats partint del supòsit que l'import del préstec és de 150.000 € i el termini de durada de 25 anys, a reemborsar en 300 quotes mensuals de 564,63 € euros cadascuna durant els primers dotze mesos, en els quals s'aplicarà el tipus nominal anual inicial. La TAE variable s'ha calculat sota la hipòtesi que l'índex de referència no varia (Euríbor publicat al BOE el 03/11/2017: -0,180%).
Altres elements que integren el cost total del préstec inclosos en el càlcul de la TAE variable si es compleixen les condicions: Despeses preparatòries: Comprovació registral de la finca: 15,73 €; costos de taxació de la finca: 447,70 €. Altres despeses: despeses de gestoria: 460 €; IAJD (impost d'actes jurídics documentats) a la Comunitat de Madrid: 1.349,55 € (calculat per a una responsabilitat hipotecària de 179.940 € al 0,75%; aquest impost pot variar a cada comunitat autònoma); comissió d'obertura: 750 €; assegurança de llar: 375 € anuals; i assegurança de vida: 271 € anuals (per a un client de 30 anys; la prima de l'assegurança s'actualitzarà anualment de conformitat amb el que estableixen les condicions particulars de la pòlissa).
(2) TAE variable 2,29%, partint de la hipòtesi que no es compleixi cap de les condicions, per al mateix supòsit, aplicant un tipus d'interès nominal anual de l'Euríbor +2,19% (2,010%, octubre 2017), incloent una assegurança obligatòria d'incendi i altres danys: 150€ / any (import orientatiu, ja que el cost depèn de la companyia amb què es contracti) i excloent l'assegurança de llar i assegurança de vida esmentades en el supòsit de compliment de condicions.
(3) TAE variable 1,65%, quan no es compleixi la condició establerta al punt 2, per al mateix supòsit, aplicant un tipus d'interès nominal anual de l'Euríbor +1,19% (1,010%, octubre 2017) i eliminant l'assegurança de vida esmentada en el supòsit de compliment de condicions.
Import total a reemborsar (suma de l'import del préstec i el cost total del mateix):
-En el cas de compliment de condicions: 169.796,39€.
-Quan no es compleixin les condicions: 192.394,86€
-Quan no es compleixi la condició establerta al punt 2: 172.512,15€

En cas d'establir-se un període de carència tècnica, hi haurà un pagament addicional corresponent als interessos meritats durant el període esmentat, és a dir, durant els dies transcorreguts des del lliurament del préstec fins a l'últim dia del mes corresponent.
(4) Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la DGSFP amb el núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent.
Si el préstec hipotecari sobre l'habitatge a adquirir es formalitzarà al territori de la comunitat autònoma d'Andalusia, prem aquí (PDF 2.06 MB).

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube