Santander

Hipoteca Variable

  • Què m'ofereix?
  • Condicions

Préstec hipotecari a tipus variable: des de l'1,79% TIN el primer any. Euríbor + 0,79% a partir del segon any (per a finançament fins al 60% del valor d taxació; si necessites fins al 80%, entra al simulador i comprova el tipus d'interès que t'oferim), complint els requisits detallats a la pestanya "Condicions". TAE variable: 1,65%.1

Independentment de quina sigui la teva casa, tenim una hipoteca adaptada per a tu. Calcula la quota de la teva hipoteca en línia amb el nostre simulador d'hipoteca. Estalvia temps a l'hora de conèixer la mensualitat i les despeses associades a la teva hipoteca. A més, ara pots descobrir si la teva hipoteca està preautoritzada tot just després de fer la simulació.

Per accedir al producte cal que el client compleixi la condició de tenir un import mínim per nòmina (consulta a la teva oficina).

Per adquirir el teu habitatge habitual o la teva segona residència.

  • Adquisición d'habitatge habitual: L'import màxim serà el 80% del valor de taxació de l'habitatge. El client ha d'aportar a través de fons propis, com a mínim, el 20% del cost de l'habitatge. El termini màxim de l'operació serà de 30 anys (el termini de la hipoteca més l'edat del titular en el moment de la signatura no podrà superar els 80 anys).

  • Adquisició de segona residència: L'import màxim serà el 70% del valor de taxació de l'habitatge. El client ha d'aportar a través de fons propis, com a mínim, el 20% del cost de l'habitatge. Termini màxim de 25 anys.

  • Comissió per desistiment parcial i total: 0,5% els primers cinc anys i 0,25% la resta d'anys.

Suma avantatges a la teva hipoteca amb el Compte 1l2l3.

Calcula la quota de la teva hipoteca.

Oferta vàlida fins al 30 de novembre del 2018.

 

Finançament subjecte a l'aprovació del Banc. Apropa't a la teva oficina per sol·licitar la fitxa d'informació personalitzada (FIPER). Consulta aquí la informació sobre la hipoteca variable: fitxa d'informació precontractual (FIPRE) habitatge habitual.
Préstec hipotecari sobre l'habitatge. Prestador: Banco Santander, SA (d'ara endavant, el "Banc").
Import mínim a finançar: 6.000 €. Tipus d'interès: el primer any, el tipus d'interès nominal anual serà de l'1,79% (TAE variable: 1,65%).1 Transcorregut el primer any, el tipus d'interès serà variable i es revisarà amb periodicitat anual. Si es compleixen totes les condicions indicades, el tipus d'interès nominal anual serà l'Euríbor + 0,79%. Si no es compleixen les condicions indicades al punt número 1, se sumarà a aquest tipus un marge addicional de l'1,20% (TAE variable: 2,14%2). Si només s'incompleix la condició establerta al punt número 2, el marge addicional serà del 0,20% (TAE variable: 1,50%).3
En cas d'incompliment dels compromisos derivats del contracte de préstec garantit amb hipoteca, hi ha el risc de pèrdua de l'habitatge. En cas d'impagament i en tots els supòsits de venciment anticipat, prèvia notificació al domicili que indiquis a efectes d'execució hipotecària, el Banc podrà procedir contra tu per acció personal o per acció real contra la finca hipotecària, ja que respondràs davant del Banc del pagament del préstec amb tots els teus béns presents i futurs, no només amb la finca hipotecada. De conformitat amb l'article 105 de la Llei hipotecària i amb l'article 1911 del Codi Civil.
(1) La TAE variable corresponent a cada supòsit de compliment de condicions, així com els imports corresponents als elements que n'integren el càlcul, s'han determinat partint del supòsit que l'import del préstec és de 150.000 € i el termini de durada de 25 anys, a reemborsar en 300 quotes mensuals de 620,56 € cadascuna durant els primers dotze mesos, en els quals s'aplicarà el tipus nominal anual inicial. A partir del segon any, sempre que es compleixin totes les condicions indicades al punt 1, la quota mensual serà de 542,80 €.  La TAE variable i la quota a partir del segon any s'han calculat sota la hipòtesi que l'índex de referència no varia, per tant, aquesta TAE variable canviarà segons les revisions del tipus d'interès. També podrà variar en funció de l'import i del termini (Euríbor publicat al BOE el 04/09/2018: -0,169%).
Durant el període a tipus variable, en cas que la suma del tipus d'interès de referència i el diferencial que apliqui en cada cas donés un valor negatiu, el préstec hipotecari no comportarà el pagament d'interessos a favor dels prestataris, tot i que durant aquest període els prestataris no hauran de pagar interessos.
Altres elements que integren el cost total del préstec inclosos en el càlcul de la TAE variable si es compleixen les condicions: despeses preparatòries: comprovació registral de la finca: 15,73 €; costos de taxació de la finca: 447,70 €. Altres despeses: despeses de gestoria: 460 €; IAJD (impost d'actes jurídics documentats) a la Comunitat de Madrid: 1.385,55€ (calculat per a una responsabilitat hipotecària de 184.740€ al 0,75%; aquest impost pot variar a cada comunitat autònoma); comissió d'obertura: 0 €; targeta de dèbit: 0 € (per a un client de trenta anys titular d'un compte 1l2l3); assegurança de la llar de 375 € anuals i assegurança de vida de 271 € anuals (per a un client de trenta anys; la prima de l'assegurança s'actualitzarà anualment de conformitat amb el que estableixen les condicions particulars de la pòlissa).
(2) Per al segon any i la resta d'anys, en cas que no es compleixi cap de les condicions indicades, i per al mateix supòsit que al punt (1), incloent-hi una assegurança obligatòria d'incendi i altres danys: 150 €/any (import orientatiu, ja que el cost dependrà de la companyia amb la qual la contractis), excloent-ne l'assegurança de la llar i l'assegurança de vida esmentades al punt (1), el tipus d'interès nominal anual serà l'Euríbor + 1,99% (tipus d'interès nominal anual més un marge addicional de l'1,20%), TAE variable del 2,14%.
 (3) Per al segon any i la resta d'anys, en cas que no es compleixin les condicions indicades a l'apartat 2 de les condicions, i per al mateix supòsit que al punt (1), eliminant l'assegurança de vida esmentada en aquest punt, el tipus d'interès nominal anual serà l'Euríbor + 0,99% (tipus d'interès nominal anual més un marge addicional del 0,20%), TAE variable de l'1,50%.
Import total a reemborsar (suma de l'import del préstec i el cost total del mateix):
-En cas de compliment de les condicions: 166.715,92 €
-Quan no es compleixin les condicions: 188.780,40 €
-Quan no es compleixi la condició establerta al punt 2: 169.867,27 €
En cas que s'estableixi un període de carència tècnica, hi haurà un pagament addicional corresponent als interessos meritats durant aquest període, és a dir, pels dies transcorreguts des del lliurament del préstec fins a l'últim dia del mes corresponent.
(4) Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la DGAFP amb el núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent

Si el préstec hipotecari sobre l'habitatge a adquirir es formalitzarà al territori de la comunitat autònoma d'Andalusia, prem aquí (PDF 2.06 MB).

Per accedir al tipus d'interès del segon any has de:

1) - Domiciliar una nòmina o prestació per atur de com a mínim 1.200 €/mes, o pensió de com a mínim 600 €/mes, o pagament a la Seguretat Social Autònoms d'almenys 250 €/mes, o ajuts de la PAC per un import mínim de 3.000 €/any.

    - Domiciliar i pagar almenys tres rebuts a través d'un compte domiciliat al Banc del qual el prestatari sigui titular en els tres mesos anteriors a la revisió del préstec, d'emissors amb diferent CIF, que no s'hagin tornat i l'import dels quals sigui superior a 0 euros.

    - Fer servir sis vegades targetes de dèbit o crèdit Santander en els tres mesos anteriors a la revisió del tipus d'interès.

    - Tenir contractada i en vigor una assegurança de la llar amb Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA.4

2) - Tenir contractada i en vigor una assegurança de vida amb Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA4 o Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA.4 

Pots contractar aquests productes i serveis de forma separada a la hipoteca i amb les mateixes condicions.

Oferta vàlida fins al 30 de novembre del 2018.

 

 

Sol·licita més informació

 

Finançament subjecte a l'aprovació del Banc. Apropa't a la teva oficina per sol·licitar la fitxa d'informació personalitzada (FIPER). Consulta aquí la informació sobre la hipoteca variable: fitxa d'informació precontractual (FIPRE) habitatge habitual.
Préstec hipotecari sobre l'habitatge. Prestador: Banco Santander, SA (d'ara endavant, el "Banc").
Import mínim a finançar: 6.000 €. Tipus d'interès: el primer any, el tipus d'interès nominal anual serà de l'1,79% (TAE variable: 1,65%).1 Transcorregut el primer any, el tipus d'interès serà variable i es revisarà amb periodicitat anual. Si es compleixen totes les condicions indicades, el tipus d'interès nominal anual serà l'Euríbor + 0,79%. Si no es compleixen les condicions indicades al punt número 1, se sumarà a aquest tipus un marge addicional de l'1,20% (TAE variable: 2,14%2). Si només s'incompleix la condició establerta al punt número 2, el marge addicional serà del 0,20% (TAE variable: 1,50%).3
En cas d'incompliment dels compromisos derivats del contracte de préstec garantit amb hipoteca, hi ha el risc de pèrdua de l'habitatge. En cas d'impagament i en tots els supòsits de venciment anticipat, prèvia notificació al domicili que indiquis a efectes d'execució hipotecària, el Banc podrà procedir contra tu per acció personal o per acció real contra la finca hipotecària, ja que respondràs davant del Banc del pagament del préstec amb tots els teus béns presents i futurs, no només amb la finca hipotecada. De conformitat amb l'article 105 de la Llei hipotecària i amb l'article 1911 del Codi Civil.
(1) La TAE variable corresponent a cada supòsit de compliment de condicions, així com els imports corresponents als elements que n'integren el càlcul, s'han determinat partint del supòsit que l'import del préstec és de 150.000 € i el termini de durada de 25 anys, a reemborsar en 300 quotes mensuals de 620,56 € cadascuna durant els primers dotze mesos, en els quals s'aplicarà el tipus nominal anual inicial. A partir del segon any, sempre que es compleixin totes les condicions indicades al punt 1, la quota mensual serà de 542,80 €.  La TAE variable i la quota a partir del segon any s'han calculat sota la hipòtesi que l'índex de referència no varia, per tant, aquesta TAE variable canviarà segons les revisions del tipus d'interès. També podrà variar en funció de l'import i del termini (Euríbor publicat al BOE el 04/09/2018: -0,169%).
Durant el període a tipus variable, en cas que la suma del tipus d'interès de referència i el diferencial que apliqui en cada cas donés un valor negatiu, el préstec hipotecari no comportarà el pagament d'interessos a favor dels prestataris, tot i que durant aquest període els prestataris no hauran de pagar interessos.
Altres elements que integren el cost total del préstec inclosos en el càlcul de la TAE variable si es compleixen les condicions: despeses preparatòries: comprovació registral de la finca: 15,73 €; costos de taxació de la finca: 447,70 €. Altres despeses: despeses de gestoria: 460 €; IAJD (impost d'actes jurídics documentats) a la Comunitat de Madrid: 1.385,55€ (calculat per a una responsabilitat hipotecària de 184.740€ al 0,75%; aquest impost pot variar a cada comunitat autònoma); comissió d'obertura: 0 €; targeta de dèbit: 0 € (per a un client de trenta anys titular d'un compte 1l2l3); assegurança de la llar de 375 € anuals i assegurança de vida de 271 € anuals (per a un client de trenta anys; la prima de l'assegurança s'actualitzarà anualment de conformitat amb el que estableixen les condicions particulars de la pòlissa).
(2) Per al segon any i la resta d'anys, en cas que no es compleixi cap de les condicions indicades, i per al mateix supòsit que al punt (1), incloent-hi una assegurança obligatòria d'incendi i altres danys: 150 €/any (import orientatiu, ja que el cost dependrà de la companyia amb la qual la contractis), excloent-ne l'assegurança de la llar i l'assegurança de vida esmentades al punt (1), el tipus d'interès nominal anual serà l'Euríbor + 1,99% (tipus d'interès nominal anual més un marge addicional de l'1,20%), TAE variable del 2,14%.
 (3) Per al segon any i la resta d'anys, en cas que no es compleixin les condicions indicades a l'apartat 2 de les condicions, i per al mateix supòsit que al punt (1), eliminant l'assegurança de vida esmentada en aquest punt, el tipus d'interès nominal anual serà l'Euríbor + 0,99% (tipus d'interès nominal anual més un marge addicional del 0,20%), TAE variable de l'1,50%.

Import total a reemborsar (suma de l'import del préstec i el cost total del mateix):
-En cas de compliment de les condicions: 166.715,92 €
-Quan no es compleixin les condicions: 188.780,40 €
-Quan no es compleixi la condició establerta al punt 2: 169.867,27 €
En cas que s'estableixi un període de carència tècnica, hi haurà un pagament addicional corresponent als interessos meritats durant aquest període, és a dir, pels dies transcorreguts des del lliurament del préstec fins a l'últim dia del mes corresponent.
(4) Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la DGAFP amb el núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent.
Si el préstec hipotecari sobre l'habitatge a adquirir es formalitzarà al territori de la comunitat autònoma d'Andalusia, prem aquí (PDF 2.06 MB).

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube