Santander

Hipoteca Fixa Bonificada

 • Què m'ofereix?
 • Condicions

Perquè la vida canvia, la teva hipoteca evoluciona amb tu. Decideix cada any els productes que més et convenen per aconseguir bonificacions. Descobreix-ne més sobre aquest préstec hipotecari a tipus fix: 1,79% TIN1 el primer any. 2,79% TIN a partir del segon any, TAE 2,91%2 que podrà experimentar diverses reduccions, en qualitat de bonificació, fins a un màxim de l'1%, donant lloc a un tipus d'interès nominal anual de l'1,79% a partir del segon any (per a finançament a 30 anys i fins al 60% del valor de taxació), complint els requisits assenyalats a la pestanya "Condicions".

Adquireix el teu habitatge habitual o una segona residència amb la Hipoteca Fixa Bonificada.

Independentment de quina sigui la teva casa, tenim una hipoteca adaptada per a tu. Calcula la quota de la teva hipoteca en línia amb el nostre simulador d'hipoteca. Estalvia temps a l'hora de conèixer la mensualitat i les despeses associades a la teva hipoteca. A més, ara pots descobrir si la teva hipoteca està preautoritzada tot just després de fer la simulació.

Per adquirir el teu habitatge habitual o una segona residencia.

 • Adquisició d'habitatge habitual. L'import màxim serà el 80% del valor de taxació de l'habitatge. El client ha d'aportar a través de fons propis, com a mínim, el 20% del preu de compravenda. El termini màxim de l'operació serà de 30 anys (el termini de la hipoteca més l'edat del titular en el moment de la signatura no podrà superar els 80 anys d'edat).
 • Adquisició de segona residència. L'import màxim serà el 70% del valor de taxació de l'habitatge. El client ha d'aportar a través de fons propis, com a mínim, el 20% del preu de compravenda. Termini màxim de 25 anys (el termini de la hipoteca més l'edat del titular en el moment de la signatura no podrà superar els 80 anys d'edat).
 • Comissió per desistiment parcial i total: s'acordarà un dels supòsits següents:
  • 2% del capital reemborsat anticipadament quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els deu primers anys de la vida del préstec, o
    
  • 1,5% quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant la resta d'anys de la vida del préstec.

La compensació en cap cas podrà superar l'import de la pèrdua financera3 que pugui patir el Banc.


Oferta vàlida fins al 31 de març del 2020.

Condicions per obtenir la bonificació:
 

 

Pots contractar aquests productes i serveis independentment de la hipoteca i amb les mateixes condicions.

 

Finançament subjecte a l'aprovació de Banco Santander. Aquesta informació no substitueix la FIPRE (fitxa d'informació precontractual), disponible al web www.bancosantander.es i a les oficines del Banc. Pots apropar-te a la teva oficina per sol·licitar la fitxa europea d'informació normalitzada (FEIN).

(1) Import mínim a finançar: 6.000 €. Tipus d'interès: el primer any, el tipus d'interès nominal anual serà de l'1,79% . Transcorregut el primer any, el tipus d'interès es revisarà amb periodicitat anual. Si es compleixen les condicions indicades, el tipus d'interès podria experimentar diverses reduccions, en qualitat de bonificació, fins a un màxim d'1,00 punt percentual, donant lloc a un tipus d'interès nominal anual de l'1,79%. Si no es compleix cap de les condicions, el tipus d'interès nominal anual serà del 2,79%.

En cas d'incompliment dels compromisos derivats del contracte de préstec garantit amb hipoteca, hi ha el risc de pèrdua de l'habitatge. En cas d'impagament i en tots els supòsits de venciment anticipat, prèvia notificació al domicili que indiquis a efectes d'execució hipotecària, el Banc podrà procedir contra tu per acció personal o per acció real contra la finca hipotecària, ja que respondràs davant del Banc del pagament del préstec amb tots els teus béns presents i futurs, no només amb la finca hipotecada. De conformitat amb l'article 105 de la Llei hipotecària i amb l'article 1911 del Codi Civil.

(2) TAE del 2,91%, partint de la hipòtesi que no es compleixin els requisits per obtenir la bonificació d'1 punt percentual, aplicant un tipus d'interès nominal anual del 2,79%, inclosa una assegurança obligatòria d'incendis i altres danys: 150 €/any (import orientatiu, ja que el cost depèn de la companyia amb què es contracti), per al supòsit que l'import del préstec sigui de 150.000 € i el termini de durada de 30 anys, a tornar en 360 quotes mensuals de 538,81 € cadascuna, durant els 12 primers mesos, en què s'aplicarà el tipus nominal anual inicial. La quota mensual durant el segon any, aplicant un tipus d'interès nominal anual del 2,79%, serà de 613,16 €. La quota mensual durant el segon any, aplicant un tipus d'interès nominal anual de l'1,79%, serà de 538,81 €, sempre que es compleixin les condicions indicades per accedir a la bonificació màxima, prenent com a exemple el compliment de les condicions següents: domiciliació de dues nòmines de més de 1.200 euros, domiciliació de tres o més rebuts, ús de targetes de crèdit i dèbit, amb assegurança de la llar de 199 € anuals i assegurança de vida de 300 € anuals (per a un client de 35 anys. La prima de l'assegurança s'actualitzarà anualment de conformitat amb el que estableixen les condicions particulars de la pòlissa), en ser les més representatives pel seu nivell de contractació.
Altres elements que integren el cost total del préstec inclosos en el càlcul de la TAE: comissió d'obertura: 0 €, comissió de manteniment del compte suport del préstec: 0 €.

La fórmula matemàtica acordada per a la determinació de l'import de cadascuna de les quotes d'amortització és la següent: Quota = Cx ix (1 + i)n / (1 + i) n-1 (*)

On:
C= Capital inicial.
i= I / P x 100.
n= Nombre de quotes.
I= Tipus d'interès nominal.
P= Nombre de liquidacions l'any.

Aquesta fórmula respon al denominat sistema d'amortització francès, que consisteix en el fet que el reemborsament del capital del préstec i dels interessos es realitza mitjançant el pagament de quotes periòdiques constants, és a dir, del mateix import, mentre no es produeixi una variació del tipus d'interès aplicable. Atès que els interessos es meriten sobre l'import del principal pendent de pagament, a mesura que transcorre el temps l'import de la quota destinat al reemborsament del capital és més gran, mentre que l'import corresponent al pagament d'interessos anirà disminuint, perquè el capital pendent serà menor.

Si, amb motiu de la revisió del tipus d'interès, es produeix un augment del tipus d'interès aplicable al préstec, augmentarà l'import de la quota a pagar. Si, per contra, es produeix una baixada del tipus d'interès aplicable, l'import de la quota disminuirà.

Import total a reemborsar (suma de l'import del préstec i el cost total del mateix):
- En cas de compliment de les condicions que donen dret a la bonificació màxima: 209.721,61 €.
- Quan no es compleixi cap de les condicions que donen dret a la bonificació: 224.344,55 €.

(3) La pèrdua financera patida pel Banc es calcularà, proporcionalment al capital reemborsat, per diferència negativa entre el capital pendent en el moment de reemborsament anticipat i el valor present de mercat del préstec.
El valor present de mercat del préstec es calcularà com la suma del valor actual de les quotes pendents de pagament fins a la data de venciment. El tipus d'interès d'actualització serà el resultat de sumar: (i) el tipus Interest Rate Swap (IRS) al termini de 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 o 30 anys que publicarà el Banc d'Espanya i que més s'aproximi al termini que resti des de la data d'amortització anticipada fins a la data de revisió del tipus d'interès o fins a la data de venciment, i (ii) un diferencial resultant de restar, en el moment de la contractació de l'operació, al tipus d'interès de l'operació el valor del tipus Interest Rate Swap (IRS) que més s'aproximi, en aquell moment, fins a la següent data de revisió del tipus d'interès o fins a la data de venciment.

Préstec hipotecari sobre l'habitatge. Prestador: Banco Santander, SA, amb domicili social a Santander, Paseo de Pereda, 9-12 (39004) – RM Cantàbria, full 286, foli 64, llibre 5è de Societats, insc. 1a, CIF A-39000013.

Si el préstec hipotecari sobre l'habitatge a adquirir es formalitzarà al territori de la comunitat autònoma d'Andalusia, prem aquí (PDF 148 KB).

Per accedir al tipus d'interès bonificat a partir del segon any podràs triar entre els següents productes o serveis fins a una bonificació màxima de l'1%:

1) Domiciliar una nòmina o prestació per atur o pensió o pagament a la Seguretat Social Autònoms o ajuts de la PAC.

- S'aplicarà una bonificació del 0,15% si la nòmina o prestació per atur d'algun dels prestataris és d'almenys 600 €/mes o la pensió és d'almenys 300 €/mes o el pagament de la Seguretat Social Autònoms és d'almenys 175 €/mes o els ajuts de la PAC tenen un import mínim de 3.000 €/any.

- S'aplicarà una bonificació del 0,25% si la nòmina o prestació per atur d'algun dels prestataris és d'almenys 1.200 €/mes o la pensió d'almenys 600 €/mes o el pagament a la Seguretat Social Autònoms d'almenys 250 €/mes.

La bonificació màxima per aquest concepte serà del 0,50% sobre el tipus d'interès nominal en vigor, independentment dels productes o serveis que el prestatari, o els prestataris si n'hi ha més d'un, pugui tenir contractats.

2) Domiciliar i pagar com a mínim tres rebuts amb referència diferent a través d'un compte domiciliat al Banc i del qual el prestatari sigui titular durant els tres mesos anteriors a la revisió del préstec, d'emissors amb diferent CIF, que no siguin tornats i l'import dels quals sigui superior a 0 euros. Bonificació: 0,10%. 

3) Fer servir sis vegades targetes de dèbit o crèdit Santander durant els tres mesos anteriors a la revisió del tipus d'interès. Bonificació: 0,15%.

4) Tenir contractada i en vigor alguna assegurança contractada amb Santander Generales Seguros y Reaseguros, S.A. o per Santander Vida Seguros i Reaseguros, S.A. o Santander Seguros i Reaseguros, Compañía Aseguradora, S.A1 en les condicions següents:

- Assegurança de vida risc o salut: bonificació del 0,15% per cada pòlissa contractada si la prima anual és igual o superior a 300 €.

- Assegurança de la llar o d'accidents o d'incapacitat laboral temporal: bonificació del 0,10% per cada pòlissa contractada si la prima anual és igual o superior a 199 €.

- Resta d'assegurances: bonificació del 0,01% si la prima anual és igual o superior a 50 €.

- Pla de previsió assegurat (PPA) amb saldo igual o superior a 50.000 € en els últims dotze mesos: bonificació del 0,05%.

5) Tenir contractats productes d'inversió/previsió:

- Plans de pensions/EPSV de l'entitat gestora Santander Pensiones, SA, EGFP, comercialitzats i promoguts pel Banc: bonificació del 0,05% per saldo superior a 5.000 € i inferior a 30.000 €, o bonificació del 0,10% per saldo igual o superior a 30.000 €.

- Fons d'inversió o carteres gestionades de l'entitat gestora Santander Asset Management, SA, SGIIC, comercialitzats pel Banc:2 bonificació del 0,05% si el valor liquidatiu del fons o de la cartera gestionada és superior a 5.000 € i inferior a 30.000 € o bonificació del 0,10% si el valor liquidatiu del fons o de la cartera gestionada, o en cadascun dels fons d'inversió o de les carteres gestionades, si se'n tenen contractats més d'un, és igual o superior a 30.000 €.

6) Aportar al Banc un certificat d'eficiència energètica de l'immoble o d'algun dels immobles objecte d'hipoteca, amb categoria A o A+ d'acord amb els certificats oportuns emesos per empreses reconegudes del sector: bonificació: 0,10% sobre el tipus d'interès nominal en vigor.

Condicions per obtenir la bonificació:

 

Pots contractar aquests productes i serveis independentment de la hipoteca i amb les mateixes condicions.

 

Sol·licita més informació

 


(1) Assegurances mitjançades per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF: A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Consulta les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.
(2) Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions dels preus del mercat i d'altres variables. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital invertit. Els resultats anteriors no són un indicador fiable de resultats futurs.
Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al fullet i al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en què s'inverteixi el patrimoni del fons.
Com a conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s'ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'emissor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. Abans de subscriure participacions d'un fons, l'inversor ha de consultar la informació inclosa al fullet i al DFI del fons, dos documents que estan a disposició dels inversors a les nostres oficines i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

¿Tens algun dubte? Truca'ns 915 123 123

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram