Santander

Canviar d'hipoteca: subrogació o cancel·lació

  • Subrogació d'hipoteca
  • Oferta cancel·lació

Si estàs pensant a canviar la teva hipoteca de banc, al Santander volem que paguis menys per la teva hipoteca. Si tens la hipoteca en una altra entitat:

  • Millorem el primer any el teu interés actual un -0,75%, amb un mínim de l'Euríbor + 1,25%. (TAE variable 1,84%)1
  • Et paguem les despeses. Banco Santander assumeix, en cas d'operació de subrogació creditor, les despeses de:

- Notaria (signatura de la subrogació i oferta vinculant).
- Gestoria.
- Registre de la Propietat.
- Taxació.
- Comissió de cancel·lació anticipada o compensació per desistiment fins a un màxim d'un 1%.

A partir del segon any s'aplicarà l'interès del primer any, complint les condicions.

Per a primer habitatge i préstecs formalitzats amb antiguitat superior a 24 mesos.

La subrogació es realitzarà pel mateix import i termini pendent, que no superarà el màxim de trenta anys des del moment de la subrogació.

Condicions:

El segon any i la resta d'anys s'aplicarà el tipus d'interès del primer any, sempre que es compleixin totes les condicions.

1) - Domiciliar la nòmina o la prestació per atur de com a mínim 1.200 €/mes, o la pensió de com a mínim 600 €/ mes, o el pagament de la Seguretat Social Autònoms de com a mínim 250 €/mes, o els ajuts de la PAC per un import mínim de 3.000 €/any.
    - Domiciliar i pagar com a mínim tres rebuts a través d'un compte domiciliat al Banc i del qual el prestatari sigui titular durant els tres mesos anteriors a la revisió del préstec, d'emissors amb diferent CIF, que no siguin tornats i l'import dels quals sigui superior a 0 euros.
    - Fer servir sis vegades targetes de dèbit o crèdit Santander durant els tres mesos anteriors a la revisió del tipus d'interès.
    - Tenir contractada i en vigor una assegurança de la llar amb Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA.4
  
2) Tenir contractada i en vigor una assegurança de vida amb Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA4 o Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA.4   

Pots contractar aquests productes i serveis de forma separada a la hipoteca i amb les mateixes condicions.


Oferta vàlida fins al 31 de juliol del 2018


Finançament subjecte a l'aprovació del Banc. Apropa't a la teva oficina per sol·licitar la fitxa d'informació personalitzada (FIPER). Consulta aquí la informació sobre la hipoteca variable: fitxa d'informació precontractual (FIPRE) habitatge habitual.
Préstec hipotecari sobre l'habitatge. Prestador: Banco Santander, SA (d'ara endavant, "el Banc").
Import mínim a finançar: 6.000€. Tipus d'interès variable: el primer any el tipus d'interès nominal anual serà el resultant de restar el 75% al tipus d'interès pactat amb la competència, amb un mínim de l'Euríbor + 1,25% (TAE Variable: 1,84%)1. Es revisarà amb periodicitat anual. Per al segon any i la resta d'anys s'aplicarà el tipus d'interès del primer any si es compleixen totes les condicions indicades. Si no es compleixen les condicions indicades al punt número 1, se sumarà a aquest tipus un marge addicional de l'1,20% (TAE Variable: 2,35%2). Si només s'incompleix la condició establerta al punt número 2, el marge addicional serà del 0,20% (TAE Variable: 1,70%3).

En cas d'incompliment dels compromisos derivats del contracte de préstec garantit amb hipoteca, hi ha el risc de pèrdua de l'habitatge. En cas d'impagament i en tots els supòsits de venciment anticipat, prèvia notificació al domicili que indiquis a efectes d'execució hipotecària, el Banc podrà procedir contra tu per acció personal o per acció real contra la finca hipotecària, ja que respondràs davant del Banc del pagament del préstec amb tots els teus béns presents i futurs, no només amb la finca hipotecada. De conformitat amb l'article 105 de la Llei hipotecària i amb l'article 1911 del Codi Civil.
(1) La TAE corresponent a cada supòsit de compliment de condicions, així com els imports corresponents als elements que n'integren el càlcul, han estat determinats partint del supòsit que l'import del préstec és de 150.000 € i el termini de durada de 25 anys, a reemborsar en 300 quotes mensuals de 569,39€ cadascuna durant els primers dotze mesos, suposant que s'aplicarà el tipus nominal de l'Euríbor + 1,25%. A partir del segon any, sempre que es compleixin totes les condicions indicades al punt 1, la quota mensual serà de 569,39€. La TAE variable i la quota a partir del segon any s'han calculat sota la hipòtesi que l'índex de referència no varia, per tant, aquesta TAE variable canviarà segons les revisions del tipus d'interès. També podrà variar en funció de l'import i del termini. (Euríbor publicat al BOE el 04/05/2018: -0,190%).
Durant el període a tipus variable, en cas que la suma del tipus d'interès de referència i el diferencial que apliqui en cada cas donés un valor negatiu, el préstec hipotecari no comportarà el pagament d'interessos a favor dels prestataris, tot i que durant aquest període els prestataris no hauran de pagar interessos.
A
ltres elements que integren el cost total del préstec inclosos en el càlcul de la TAE variable si es compleixen les condicions: assegurança de  llar: 375 € anuals; i assegurança de vida: 271 € anuals (per a un client de 30 anys; la prima de l'assegurança s'actualitzarà anualment de conformitat amb el que estableixen les condicions particulars de la pòlissa).
(2) TAE variable 2,35%, partint de la hipòtesi que no es compleixi cap de les condicions, per al mateix supòsit, aplicant un tipus d'interès nominal anual de l'Euríbor+2,45% (2,26%, abril 2018), incloent una assegurança obligatòria d'incendi i altres danys: 150 €/any (import orientatiu, ja que el cost depèn de la companyia amb què es contracti) i excloent l'assegurança de llar i assegurança de vida esmentades en el supòsit de compliment de condicions.
(3) TAE variable 1,70%, quan no es compleixi la condició establerta al punt 2, per al mateix supòsit, aplicant un tipus d'interès nominal anual de l'Euríbor+1,45% (1,26%, abril 2018) i eliminant l'assegurança de vida esmentada en el supòsit de compliment de condicions.
Import total a reemborsar (suma de l'import del préstec i el cost total del mateix):
-En el cas de compliment de condicions: 171.565,16€.
-Quan no es compleixin les condicions: 194.581,26€
-Quan no es compleixi la condició establerta al punt 2: 175.101,10€

En cas d'establir-se un període de carència tècnica, hi haurà un pagament addicional corresponent als interessos meritats durant el període esmentat, és a dir, durant els dies transcorreguts des del lliurament del préstec fins a l'últim dia del mes corresponent.
(4) Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la DGSFP amb el núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent.

Si el préstec hipotecari sobre l'habitatge a adquirir es formalitzarà al territori de la comunitat autònoma d'Andalusia, prem aquí (PDF 2.06 MB).

Si canvies la teva hipoteca al Santander, cancel·lant la hipoteca actual i constituint-ne una de nova, el tipus d'interès durant el primer any serà de: 1,25%, TAE variable: 1,94%1.

La resta d'anys s'aplicarà Euríbor + 1,25% si compleixes totes les condicions.

Banco Santander assumeix les despeses de:

  • Gestoria.
  •  Taxació.

Per a préstecs hipotecaris amb antiguitat superior a 24 mesos i que s'hagin constituït per a l'adquisició de l'habitatge habitual.

La constitució de la nova hipoteca es realitzarà pel mateix import i termini pendent, que no superarà els trenta anys des del moment de la constitució.

Et financem fins al 80% del valor de taxació si es financen les despeses de l'operació; en cas contrari, el 75% del valor de taxació.

També tenim condicions perquè ens portis la teva hipoteca de segona residència o altres hipoteques. A la nostra xarxa d'oficines estarem encantats de donar-te més informació.
 
Condicions:

El segon any i la resta d'anys s'aplicarà el tipus d'interès del primer any, sempre que es compleixin totes les condicions.

1) Domiciliar una nòmina o prestació per atur de com a mínim 600 €/mes, o pensió de com a mínim 300 €/mes, o pagament a la Seguretat Social Autònoms d'almenys 175 €/mes, o ajuts de la PAC per un import mínim de 3.000 €/any.
- Domiciliar i pagar com a mínim tres rebuts a través d'un compte domiciliat al Banc i del qual el prestatari sigui titular durant els tres mesos anteriors a la revisió del préstec, d'emissors amb diferent CIF, que no siguin tornats i l'import dels quals sigui superior a 0 euros.
Fer servir sis vegades targetes de dèbit o crèdit Santander durant els tres mesos anteriors a la revisió del tipus d'interès.
- Tenir contractat i en vigor una assegurança de la llar amb Santander Generales Seguros y Reaseguros, S.A.4.

2) Tenir contractada i en vigor una assegurança de vida amb Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA4 o Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA.4  

Pots contractar aquests productes i serveis de forma separada a la hipoteca i amb les mateixes condicions.
 


Oferta vàlida fins al 31 de juliol del 2018


Finançament subjecte a l'aprovació del Banc. Apropa't a la teva oficina per sol·licitar la fitxa d'informació personalitzada (FIPER). Consulta aquí la informació sobre la hipoteca variable: fitxa d'informació precontractual (FIPRE) habitatge habitual.
Préstec hipotecari sobre l'habitatge. Prestador: Banco Santander, SA (d'ara endavant, "el Banc").
Import mínim a finançar: 6.000€. Tipus d'interès: el primer any, el tipus d'interès serà de 1,25% (TAE Variable: 1,94%)1. Transcorregut el primer any, el tipus d'interès serà variable i es revisarà amb periodicitat anual. Si es compleixen totes les condicions indicades, el tipus d'interès nominal anual serà l'Euríbor + 1,25%. Si no es compleixen les condicions indicades al punt número 1, se sumarà a aquest tipus un marge addicional de l'1,20% (TAE Variable: 2,45%)2. Si només s'incompleix la condició establerta al punt número 2, el marge addicional serà del 0,20% (TAE Variable: 1,80%)3.

En cas d'incompliment dels compromisos derivats del contracte de préstec garantit amb hipoteca, hi ha el risc de pèrdua de l'habitatge. En cas d'impagament i en tots els supòsits de venciment anticipat, prèvia notificació al domicili que indiquis a efectes d'execució hipotecària, el Banc podrà procedir contra tu per acció personal o per acció real contra la finca hipotecària, ja que respondràs davant del Banc del pagament del préstec amb tots els teus béns presents i futurs, no només amb la finca hipotecada. De conformitat amb l'article 105 de la Llei hipotecària i amb l'article 1911 del Codi Civil.
(1) La TAE corresponent a cada supòsit de compliment de condicions, així com els imports corresponents als elements que n'integren el càlcul, han estat determinats partint del supòsit que l'import del préstec és de 150.000 € i el termini de durada de 25 anys, a reemborsar en 300 quotes mensuals de 582,45€ euros cadascuna durant els primers dotze mesos, en els quals s'aplicarà el tipus nominal inicial. A partir del segon any, sempre que es compleixin totes les condicions indicades al punt 1, la quota mensual serà de 582,45€. La TAE variable i la quota a partir del segon any s'han calculat sota la hipòtesi que l'índex de referència no varia, per tant, aquesta TAE variable canviarà segons les revisions del tipus d'interès. També podrà variar en funció de l'import i del termini.(Euríbor publicat al BOE el 04/05/2018: -0,190%).

Durant el període a tipus variable, en cas que la suma del tipus d'interès de referència i el diferencial que apliqui en cada cas donés un valor negatiu, el préstec hipotecari no comportarà el pagament d'interessos a favor dels prestataris, tot i que durant aquest període els prestataris no hauran de pagar interessos.
Altres elements que integren el cost total del préstec inclosos en el càlcul de la TAE variable si es compleixen les condicions: Despeses preparatòries: Comprovació registral de la finca: 15,73 €. Altres despeses: IAJD (impost d'actes jurídics documentats) a la Comunitat de Madrid: 1.361,25 € (calculat per a una responsabilitat hipotecària de 181.500 € al 0,75%; aquest impost pot variar a cada comunitat autònoma); assegurança de llar: 375 € anuals, i assegurança de vida: 271 € anuals (per a un client de 30 anys; la prima de l'assegurança s'actualitzarà anualment de conformitat amb el que estableixen les condicions particulars de la pòlissa). 

(2) TAE variable 2,45%, partint de la hipòtesi que no es compleixi cap de les condicions, per al mateix supòsit, aplicant un tipus d'interès nominal anual de l'Euríbor +2,45% (2,26%, abril 2018), incloent una assegurança obligatòria d'incendi i altres danys: 150 €/any (import orientatiu, ja que el cost depèn de la companyia amb què es contracti) i excloent l'assegurança de llar i assegurança de vida esmentades en el supòsit de compliment de condicions.
(3) TAE variable 1,80%, quan no es compleixi la condició establerta al punt 2, per al mateix supòsit, aplicant un tipus d'interès nominal anual de l'Euríbor+1,45% (1,26%, abril 2018) i eliminant l'assegurança de vida esmentada en el supòsit de compliment de condicions.
Import total a reemborsar (suma de l'import del préstec i el cost total del mateix):
-En el cas de compliment de condicions: 173.258,10€.
-Quan no es compleixin les condicions: 196.294,55€
-Quan no es compleixi la condició establerta al punt 2: 176.797,27€
En cas d'establir-se un període de carència tècnica, hi haurà un pagament addicional corresponent als interessos meritats durant el període esmentat, és a dir, durant els dies transcorreguts des del lliurament del préstec fins a l'últim dia del mes corresponent.
Les despeses de l'operació es poden sumar al principal del préstec.
Compensació per desistiment del 0,50% els cinc primers anys i del 0,25% la resta d'anys.
(4) Assegurança mitjançada per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la DGSFP amb el núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent.

Si el préstec hipotecari sobre l'habitatge a adquirir es formalitzarà al territori de la comunitat autònoma d'Andalusia, prem aquí (PDF 2.06 MB)

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube