Santander

Hipoteca Canvia de casa

Canviar Hipoteca de Banc: Subrogació d'hipoteca

 • Què m'ofereix?
 • Condicions

Adquireix el teu nou habitatge habitual mentre vens l'anterior amb la Hipoteca Canvia de Casa i obtingues finançament fins al 100% del preu de compravenda.

Perquè la vida canvia, la teva hipoteca també. Decideix cada any els productes que més et convenen per aconseguir bonificacions.

Per adquirir el teu nou habitatge habitual.

 • Adquisició d'habitatge habitual: L'import màxim del préstec podrà arribar al 100% del preu de compravenda del nou habitatge, sense incloure-hi despeses ni impostos. El termini màxim de l'operació serà de 30 anys (el termini de la hipoteca més l'edat del titular en el moment de la signatura no podrà superar els 80 anys d'edat).
 • El client podrà gaudir d'un període de carència de capital de fins a dotze mesos, durant el qual podrà vendre el seu habitatge actual.
 • Compensació per desistiment:
  • Tipus Variable: s'acordarà un dels supòsits següents:
   • 0,25% del capital reemborsat anticipadament quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els tres primers anys de la vida del préstec, o
   • 0,15% quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els cinc primers anys de la vida del préstec.

La compensació en cap cas podrà superar l'import de la pèrdua financera1 que pugui patir el Banc.

 • Tipus Fix: s'acordarà un dels supòsits següents:
  • 2% del capital reemborsat anticipadament quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els deu primers anys de la vida del préstec, o
  • 1,5% quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant la resta d'anys de la vida del préstec.

La compensació en cap cas podrà superar l'import de la pèrdua financera2 que pugui patir el Banc.

 

(1) La pèrdua financera patida pel Banc es calcularà, proporcionalment al capital reemborsat, per diferència negativa entre el capital pendent en el moment de reemborsament anticipat i el valor present de mercat del préstec. El valor present de mercat del préstec es calcularà com la suma del valor actual de les quotes pendents de pagament fins a la següent revisió del tipus d'interès o fins a la data de venciment i del valor actual del capital pendent que quedaria en el moment de la revisió si no es produís la cancel·lació anticipada. El tipus d'interès d'actualització serà el resultat de sumar: (i) el tipus Interest Rate Swap (IRS) al termini de 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 o 30 anys que publicarà el Banc d'Espanya i que més s'aproximi al termini que resti des de la data d'amortització anticipada fins a la data de revisió del tipus d'interès o fins a la data de venciment, i (ii) un diferencial resultant de restar, en el moment de la contractació de l'operació, al tipus d'interès de l'operació el valor del tipus Interest Rate Swap (IRS) que més s'aproximi, en aquell moment, fins a la següent data de revisió del tipus d'interès o fins a la data de venciment.

(2) La pèrdua financera patida pel Banc es calcularà, proporcionalment al capital reemborsat, per diferència negativa entre el capital pendent en el moment de reemborsament anticipat i el valor present de mercat del préstec. El valor present de mercat del préstec es calcularà com la suma del valor actual de les quotes pendents de pagament fins a la data de venciment. El tipus d'interès d'actualització serà el resultat de sumar: (i) el tipus Interest Rate Swap (IRS) al termini de 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 o 30 anys que publicarà el Banc d'Espanya i que més s'aproximi al termini que resti des de la data d'amortització anticipada fins a la data de venciment, i (ii) un diferencial resultant de restar, en el moment de la contractació de l'operació, al tipus d'interès de l'operació el valor del tipus Interest Rate Swap (IRS) que més s'aproximi, en aquell moment, fins a la data de venciment.

Préstec hipotecari sobre l'habitatge. Prestador: Banco Santander, SA, amb domicili social a Santander, Paseo de Pereda, 9-12 (39004) – RM Cantàbria, full 286, foli 64, llibre 5è de Societats, insc. 1a, CIF A-39000013.

Finançament subjecte a l'aprovació de Banco Santander. Aquesta informació no substitueix la FIPRE (fitxa d'informació precontractual), disponible al web www.bancosantander.es i a les oficines del Banc. Pots apropar-te a la teva oficina per sol·licitar la fitxa europea d'informació normalitzada (FEIN).
En cas d'incompliment dels compromisos derivats del contracte de préstec garantit amb hipoteca, hi ha el risc de pèrdua de l'habitatge. En cas d'impagament i en tots els supòsits de venciment anticipat, prèvia notificació al domicili que indiquis a efectes d'execució hipotecària, el Banc podrà procedir contra tu per acció personal o per acció real contra la finca hipotecària, ja que respondràs davant del Banc del pagament del préstec amb tots els teus béns presents i futurs, no només amb la finca hipotecada. De conformitat amb l'article 105 de la Llei hipotecària i amb l'article 1911 del Codi Civil.

Si el préstec hipotecari sobre l'habitatge a adquirir es formalitzarà al territori de la comunitat autònoma d'Andalusia, prem aquí (PDF 148 KB).

Per accedir al tipus d'interès bonificat a partir del segon any podràs triar entre els següents productes o serveis fins a una bonificació màxima de l'1%:

1) Domiciliar una nòmina o prestació per atur o pensió o pagament a la Seguretat Social Autònoms o ajuts de la PAC:

- S'aplicarà una bonificació del 0,15% si la nòmina o prestació per atur d'algun dels prestataris és d'almenys 600 €/mes o la pensió és d'almenys 300 €/mes o el pagament de la Seguretat Social Autònoms és d'almenys 175 €/mes o els ajuts de la PAC tenen un import mínim de 3.000 €/any.

- S'aplicarà una bonificació del 0,25% si la nòmina o prestació per atur d'algun dels prestataris és d'almenys 1.200 €/mes o la pensió d'almenys 600 €/mes o el pagament a la Seguretat Social Autònoms d'almenys 250 €/mes.

- S'aplicarà una bonificació del 0,40% si la nòmina per atur d'algun dels prestataris és d'almenys 2.400 €/mes.

La bonificació màxima per aquest concepte serà del 0,50% sobre el tipus d'interès nominal en vigor, independentment dels productes o serveis que el prestatari, o els prestataris si n'hi ha més d'un, pugui tenir contractats.

2) Domiciliar i pagar com a mínim tres rebuts amb referència diferent a través d'un compte domiciliat al Banc i del qual el prestatari sigui titular durant els tres mesos anteriors a la revisió del préstec, que no siguin tornats i l'import dels quals sigui superior a 0 euros. Bonificació: 0,10%.

3) Fer servir sis vegades targetes de dèbit o crèdit Santander durant els tres mesos anteriors a la revisió del tipus d'interès. Bonificació: 0,15%.

4) Tenir contractada i en vigor alguna assegurança comercialitzada per Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA o per Santander Vida, Seguros y Reaseguros, SA o Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA1 amb les condicions següents:

- Assegurança de vida risc o salut: bonificació del 0,15% per cada pòlissa contractada si la prima anual és igual o superior a 300 €.

- Assegurança de la llar o d'accidents o d'incapacitat laboral temporal: bonificació del 0,10% per cada pòlissa contractada si la prima anual és igual o superior a 199 €.

- Resta d'assegurances: bonificació del 0,01% si la prima anual és igual o superior a 50 €.

- Pla de previsió assegurat (PPA) amb saldo igual o superior a 50.000 € en els últims dotze mesos: bonificació del 0,05%.

5) Tenir contractats productes d'inversió/previsió:

- Plans de pensions/EPSV de l'entitat gestora Santander Pensiones, SA, EGFP, comercialitzats i promoguts pel Banc: bonificació del 0,05% per saldo superior a 5.000 € i inferior a 30.000 €, o bonificació del 0,10% per saldo igual o superior a 30.000 €.

- Fons d'inversió o carteres gestionades de l'entitat gestora Santander Asset Management, SA, SGIIC, comercialitzats pel Banc2: bonificació del 0,05% si el valor liquidatiu del fons o de la cartera gestionada és superior a 5.000 € i inferior a 30.000 € o bonificació del 0,10% si el valor liquidatiu del fons o de la cartera gestionada, o en cadascun dels fons d'inversió o de les carteres gestionades, si se'n tenen contractats més d'un, és igual o superior a 30.000 €.

6) Aportar al Banc un certificat d'eficiència energètica de l'immoble o d'algun dels immobles objecte d'hipoteca, amb categoria A o A+, o d'acord amb els certificats oportuns emesos per empreses reconegudes del sector: bonificació del 0,10% sobre el tipus d'interès nominal en vigor.

Condicions per obtenir la bonificació:

 

Pots contractar aquests productes i serveis independentment de la hipoteca i amb les mateixes condicions.

Sol·licita més informació

 

(1) Assegurances mitjançades per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF: A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. Consulti les companyies asseguradores amb les quals l'operador manté un contracte d'agència per a la distribució de productes d'assegurança a www.santandermediacionobsv.com.
(2) Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions dels preus del mercat i d'altres variables. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital invertit. Els resultats anteriors no són un indicador fiable de resultats futurs.
Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al fullet i al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en què s'inverteixi el patrimoni del fons.
Com a conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s'ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'emissor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. Abans de subscriure participacions d'un fons, l'inversor ha de consultar la informació inclosa al fullet i al DFI del fons, dos documents que estan a disposició dels inversors a les nostres oficines i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram