Santander

Fons Renda Variable

Fons de Renda Variable. Grans oportunitats. Mercats per descobrir

 • Per què invertir
 • Els Fons més destacats
 • Més Fons

Aquests fons representen una oportunitat d'obtenir beneficis potencials en el teu capital a mitjà-llarg termini, és a dir, entre 3 i 5 anys.

Aconseguiràs potencialment millors resultats a llarg termini, en termes generals, ja que la renda variable sol assolir millors dades que altres actius com la renda fixa o els actius monetaris ja que assumeix majors riscos.

renda variable vs renda fixa


Els quatre avantatges d'invertir en renda variable a través de fons d'inversió:

gestión realizada por expertos

Gestió realitzada per experts.

Mayor diversificación, menor riesgo de inversión

Més diversificació, menor risc d'inversió. 

Posibilidad de acceso a companías y mercados muy específicos

Possibilitat d'accés a companyies i mercats molt específics. 

Diferimiento tributario ya que se puede traspasar de un fondo a otro sin coste fiscal

Diferiment tributari ja que es pot traspassar d'un fons a un altre sense cost
fiscal*. 


¿Quins riscos implica invertir en un fons de renda variable?

 

Riscos de Crèdit De crèdit
És el risc dels actius en què inverteix el fons, així com el dels emissors dels actius.
De mercat

De mercat
És un risc de caràcter general existent pel fet d'invertir en qualsevol tipus d'actiu. En particular, les inversions comporten un:

 • Risc de tipus d'interès: les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.
 • Risc de tipus de canvi: fluctuació de tipus de canvi per actius denominats en divises diferents a la de referència de la participació.
 • Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu dels actius de renda variable.
 • Risc d'invertir en mercats emergents.
 • Risc de concentració geogràfica o sectorial.
Riscos de Tipus d'Interès D'inversió en instruments financers derivats
Per l'ús d'instruments financers derivats sobre els actius en què inverteix el fons.
Risc de liquiditat Risc de liquiditat
Degut a les condicions de liquiditat dels actius en què inverteix el fons.


La contractació de fons d'inversió porta associats determinats costos que es poden consultar al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI) de cada fons (disponible al lloc web i a l'oficina).

Per a informació més detallada dels riscos i els costos dels fons d'inversió, consulta el fullet i el DFI del fons.


* Persones físiques residents a Espanya.

Santander Sostenible Accions, FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 5 - Mayor risc
 
 • Fons de renda variable internacional.
 • Exposició màxima a Renda Variable del 100%.
 • Termini indicatiu de la inversió de 4 anys
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 5273.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.
   

Contracta

     

Santander Accions Espanyoles, FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 6 - Mayor risc
 
 • Fons de renda variable euro.
 • A la recerca de la qualitat de les empreses espanyoles.
 • Inverteix com a mínim el 75% de l'exposició total en renda variable d'emissors espanyols, si bé no es descarta la inversió, de forma minoritària, en emissors d'altres països de l'OCDE.
 • Termini indicatiu de la inversió de 4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 58.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí

  Contracta

 

Santander Equality Accions, FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 5 - Mayor risc
  Realitza una doble anàlisi en la qual es valora globalment el comportament sostenible de les companyies i el seu compromís per afavorir la diversitat de gènere.

 • Fons de renda variable internacional
 • Exposició màxima a renda variable del 100%
 • Termini indicatiu de la inversió de 4 anys
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 5301
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.
   

Contracta

 

Santander Dividend Europa, FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 5 - Mayor risc
 
 • Fons de renda variable internacional. Invertint en companyies amb rendibilitat per dividend atractiva.
 • El fons tindrà una exposició mínima del 75% en actius de renda variable, emesos per empreses europees amb política de repartiment de dividends satisfactòria per als seus accionistes, sense descartar la inversió minoritària en emissors d'altres països OCDE.
 • Termini indicatiu de la inversió de 5 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 2164.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí

  Contracta

     

Santander Índex Espanya, FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 6 - Mayor risc
 
 • Fons de gestió passiva que replica l'índex Ibex 35.
 • S'invertirà fins al 100% (excepte la liquiditat del fons) en valors de l'índex IBEX35 i instruments derivats.
 • Termini indicatiu de la inversió de 3-4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 2544.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí

Contracta

     

Santander Accions Euro, FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 6 - Mayor risc
 
 • Fons de renda variable euro.
 • El fons invertirà com a mínim el 75% de l'exposició total en renda variable de qualsevol sector d'emissors i mercats de països zona euro, sense descartar emissors i mercats d'altres països OCDE.
 • Termini indicatiu de la inversió de 3-4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 26.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí

Contracta

     

Santander Small Caps Europa, FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 5 - Mayor risc
 
 • Fons de renda variable internacional.
 • El fons invertirà com a mínim el 75% de l'exposició total en renda variable de capitalització mitjana/baixa.
 • Termini indicatiu de la inversió de 3 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 2156.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí

Contracta

     

Santander Índex Euro, FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 6 - Mayor risc
 
 • Fons de gestió passiva que replica l'índex Eurostoxx 50.
 • Aquest és un fons de renda variable amb exposició borsària 100,00%.
 • Termini indicatiu de la inversió de 3-4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 2936.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí

Contracta

     

Santander Accions Llatinoamericanes, FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 6 - Mayor risc
 
 • Fons de renda variable internacional.
 • S'invertirà més del 75% de l'exposició total en renda variable de països emergents, principalment Iberoamèrica, o d'emissors que desenvolupen gran part de la seva activitat en aquests països, sense descartar OCDE.
 • Termini indicatiu de la inversió de 4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 258.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí

Contracta

     

Santander Selecció RV Amèrica del Nord, FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 5 - Mayor risc
 
 • Fons de renda variable internacional.
 • Més del 75% de l'exposició total serà a renda variable, d'alta/baixa capitalització, principalment nord-americana (dels Estats Units i el Canadà) i Europa, sense excloure països OCDE.
 • Termini indicatiu de la inversió de 3-44 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 1973.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí

Contracta

     

Santander Selecció RV Japó, FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 6 - Mayor risc
 
 • Fons de renda variable internacional.
 • El fons invertirà més del 75% de l'exposició total serà a renda variable, d'alta/mitjana capitalització, en emissors radicats al Japó, i/o en emissors els beneficis dels quals provinguin majoritàriament d'aquesta regió geogràfica i, minoritàriament, emissors d'altres països de l'OCDE.
 • Termini indicatiu de la inversió de 4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 1920.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí

Contracta

     

Santander Selecció RV Àsia, FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 5 - Mayor risc
 
 • Fons de renda variable internacional.
 • El fons invertirà més del 75% de l'exposició total en renda variable d'alta capitalització, i minoritàriament de mitjana i baixa capitalització, principalment d'emissors de països de la regió Àsia-Pacífic, excloent el Japó, i/o de valors d'emissors els beneficis dels quals provinguin majoritàriament d'aquesta regió geogràfica.
 • Termini indicatiu de la inversió de 4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 2918.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí

Contracta

 

Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al fullet i al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en què s'inverteixi el patrimoni del fons.

Com a conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s'ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'emissor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. Abans de subscriure participacions d'un fons, l'inversor ha de consultar la informació inclosa al fullet i al DFI del fons, dos documents que estan a disposició dels inversors a les nostres oficines i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La tributació dels rendiments obtinguts pels partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

Entitat gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SA, SGIIC, registrada a la CNMV amb el número 12. Entitat dipositària: SANTANDER SECURITIES SERVICES, SAU, registrada a la CNMV amb el número 238. Entitat comercialitzadora: BANCO SANTANDER, SA, registrada a la CNMV amb el número 49.

Aquesta informació té caràcter publicitari i es difon exclusivament a efectes informatius. El seu contingut no constitueix la base de cap contracte o compromís ni s'haurà de considerar una recomanació d'inversió ni un assessorament de cap tipus.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram