Santander

Fons de Renda Fixa

Amb els Fons d'Inversió Monetaris i els Fons de Renda Fixa podràs invertir en lletres i bons.

 • Què són
 • Fons renda fixa a curt termini
 • Fons renda fixa

Què són els Fons d'Inversió Monetaris?

 • Són fons que inverteixen principalment en actius amb liquiditat elevada i risc reduït.

 • Tenen com a objectiu mantenir el capital invertit a curt termini.

 • Inverteixen en dipòsits, lletres i bons a curt termini.

Què són els Fons d'Inversió de Renda Fixa?

 • A diferència dels anteriors, aquests fons inverteixen en actius a un termini més prolongat, generalment superior a un any.

 • Per a inversors que desitgen tenir exposició a la renda fixa, amb majors expectatives de rendibilitat a mitjà-llarg termini que el fons monetari.

 • Inverteixen fonamentalment en el mercat de bons, tant públic com d'emissors privats, i tant espanyol com internacional.

Per què contractar un fons d'inversió amb el Santander?

Confiança y seguretat Perquè al Santander volem ajudar els nostres clients a progressar dia a dia amb solucions senzilles i personalitzades, i un tracte basat en la confiança. A més, comptem amb la trajectòria i coneixements necessaris per oferir la màxima seguretat de les teves inversions.
Gestió professional

Perquè comptem amb la gestió de Santander Asset Management. Una gestora global d'actius pertanyent al Grup Santander, amb més de 200 especialistes i amb presència a onze països, gestionant un gran patrimoni, focalitzant la seva activitat en fons d'inversió i solucions a mida per a grans empreses.

La capacitat d'anàlisi i el seu estricte control del risc, així com el coneixement de les diferents necessitats dels seus clients, són un element diferenciador de Santander Asset Management.


Quins riscos implica invertir en un fons monetari o de renda fixa?

 

Riscos de Crèdit De crèdit
És el risc dels actius en què inverteix el fons, així com el dels emissors dels actius.
De mercat De mercat
És un risc de caràcter general existent pel fet d'invertir en qualsevol tipus d'actiu. En particular, les inversions comporten un:
 • Risc de tipus d'interès: les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.
 • Risc de tipus de canvi: fluctuació de tipus de canvi per actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.
 • Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu dels actius de renda variable.
 • Risc d'invertir en mercats emergents.
 • Risc de concentració geogràfica o sectorial.
Riscos d'Inversió D'inversió en instruments financers derivats
Per l'ús d'instruments financers derivats sobre els actius en què inverteix el Fons.


La contractació de fons d'inversió porta associats determinats costos que es poden consultar a l'annex al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI) de cada fons (disponible al lloc web i a l'oficina).

Per a informació més detallada dels riscos i els costos dels fons d'inversió, consulta el fullet amb el DFI del fons.

Santander Renda Fixa Estalvi FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 1 - Mayor risc
 

Fons de renda fixa euro.

Inverteix en emissions de renda fixa pública i privada, podent invertir fins al 20% en dipòsits.

Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 689.

Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del fons aquí

Contracta

     

Santander Deute Curt Termini FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 1 - Mayor risc
 

Fons de renda fixa euro a curt termini monetari.

Inverteix en emissions públiques o organismes oficials d'alta qualitat de la zona euro.

Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 2792.

Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del fons aquí

Contracta

     

Santander Rendiment FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 2 - Mayor risc
 

Fons de renda fixa euro a curt termini.

Inverteix en emissions de renda fixa de qualitat tant en governs com en crèdit, amb un límit del 20% d'inversió en dipòsits.

Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 1197.

Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del fons aquí

Contracta

 

Santander Renda Fixa FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 3 - Mayor risc
 

Fons de renda fixa euro.

Inverteix en emissors públics i privats d'elevada qualitat creditícia dins de la zona euro i altres països de l'OCDE. Durada mitjana: 3 anys.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 208.

Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del fons aquí

Contracta

     

Santander Renda Fixa Privada FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 3 - Mayor risc
 

Fons de renda fixa euro.

Inverteix en renda fixa corporativa de la zona euro o d'altres països de l'OCDE, amb una qualitat creditícia per sobre del grau d'inversió. Durada mitjana: d'1 a 6 anys.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 1998.

Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del fons aquí

Contracta

     

Santander Eurocrèdit FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 1 - Mayor risc
 

Fons de renda fixa euro.

Inverteix més d'un 50% en renda fixa privada. No té predeterminació quant a l'origen dels emissors, encara que majoritàriament seran de països de l'OCDE (incloent-hi països emergents).

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 4868.

Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del fons aquí

Contracta

     

Santander Renda Fixa Flexible FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 3 - Mayor risc
 

Fons de renda fixa internacional.

Inverteix directament o indirectament a través d'IIC el 100% de l'exposició total en actius de renda fixa pública o privada. Sense predeterminació per emissors o mercats.

Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 4893.

Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del fons aquí

Contracta

     

Santander RF Convertibles FI

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 3 - Mayor risc
 

Fons d'inversió global.

Inverteix, com a mínim, el 70% del seu patrimoni en renda fixa privada, convertible i/o bescanviable per accions, principalment a Europa.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 1494.

Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del fons aquí

Contracta

 

Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions dels preus del mercat i d'altres variables. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital invertit. Els resultats anteriors no són un indicador fiable de resultats futurs.

Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al fullet i al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en què s'inverteixi el patrimoni del fons.

Com a conseqüència, l'elecció entre els diferents tipus de fons s'ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d'assumir riscos de l'emissor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió. Abans de subscriure participacions d'un fons, l'inversor ha de consultar la informació inclosa al fullet i al DFI del fons, dos documents que estan a disposició dels inversors a les nostres oficines i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La tributació dels rendiments obtinguts pels partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

Entitat gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SA, SGIIC, registrada a la CNMV amb el número 12. Entitat dipositària: SANTANDER SECURITIES SERVICES, SAU, registrada a la CNMV amb el número 238. Entitat comercialitzadora: BANCO SANTANDER, SA, registrada a la CNMV amb el número 49.

Aquesta informació té caràcter publicitari i es difon exclusivament a efectes informatius. El seu contingut no constitueix la base de cap contracte o compromís ni s'haurà de considerar una recomanació d'inversió ni un assessorament de cap tipus.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram