Santander

Fons de Renda Fixa

Amb els Fons d'Inversió Monetaris i els Fons de Renda Fixa podràs invertir en lletres i bons.

 • Què són
 • Fons renda fixa a curt termini
 • Fons renda fixa

Què són els Fons d'Inversió Monetaris?

 • Són fons que inverteixen principalment en actius amb gran liquiditat i baix risc.

 • Són adequats per als moments d'incertesa econòmica, ja que pretenen preservar el capital invertit en un termini inferior a un any.

 • Inverteixen en dipòsits, lletres i bons a curt termini.

Què són els Fons d'Inversió de Renda Fixa?

 • A diferència dels anteriors, aquests fons inverteixen en actius a un termini més prolongat, generalment superior a un any.

 • Per a inversors que desitgen tenir exposició a la renda fixa, amb millors expectatives de rendibilitat a mitjà-llarg termini que el fons monetari.

 • Inverteixen fonamentalment en el mercat de bons, tant públic com d'emissors privats, i tant espanyol com internacional.

Per què contractar un fons d'inversió amb el Santander?

Confiança y seguretat Perquè al Santander volem ajudar els nostres clients a progressar dia a dia amb solucions senzilles i personalitzades, i un tracte basat en la confiança. A més, comptem amb la trajectòria i coneixements necessaris per a garantir la màxima seguretat de les teves inversions.
 
Gestió professional

Perquè comptem amb la gestió de Santander Asset Management, una gestora global d'actius, amb més de dos-cents especialistes i amb presència a onze països, que gestiona un patrimoni de 162.000 milions d'euros, focalitzant la seva activitat en fons d'inversió i solucions a mida per a grans empreses.

La capacitat d'anàlisi i el seu estricte control del risc, així com el coneixement de les diferents necessitats dels seus clients, són un element diferenciador de Santander Asset Management.


Quins riscos implica invertir en un fons monetari o de renda fixa?

 

Riscos de Crèdit De crèdit
A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors.
De mercat De mercat
En particular, les inversions comporten un:
 • Risc de tipus d'interès: tant les variacions de preus com la durada de la cartera afecten els actius de renda fixa.
 • Risc de tipus de canvi: fluctuació de canvi per actius denominats en divises diferents a la de referència de la participació.
 • Risc d'invertir en mercats emergents.
 • Risc de concentració geogràfica o sectorial.
Riscos d'Inversió D'inversió en instruments financers derivats
Ja que es realitzen operacions amb opcions sobre valors en cartera.


La contractació de fons d'inversió porta associats determinats costos que es poden consultar al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI) de cada fons (disponible al lloc web i a l'oficina).

Per a informació més detallada dels riscos i els costos dels fons d'inversió, consulta el fullet del fons.

Santander Renda Fixa Curt Termini

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 2 - Mayor risc
 

Inverteix en emissions de renda fixa pública i privada, podent invertir fins al 20% en dipòsits.

Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 689.

Informació del fons aquí

Contracta

     

Santander Tresorer

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 1 - Mayor risc
 

Inverteix en emissions públiques o organismes oficials d'alta qualitat de la zona euro.

Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 2792.

Informació del fons aquí

Contracta

     

Santander Rendiment

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 2 - Mayor risc
 

Inverteix en emissions de renda fixa de qualitat tant en governs com en crèdit, amb un límit del 20% d'inversió en dipòsits.

Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 1197.

Informació del fons aquí

Contracta

 

Santander Renda Fixa

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 3 - Mayor risc
 

Inverteix en emissors públics i privats d'elevada qualitat creditícia dins de la zona euro i altres països de l'OCDE. Durada mitjana: 3 anys.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 208.

Informació del fons aquí

Contracta

     

Santander Renda Fixa Privada

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 3 - Mayor risc
 

Inverteix en renda fixa corporativa de la zona euro o d'altres països de l'OCDE, amb una qualitat creditícia per sobre del grau d'inversió. Durada mitjana: d'1 a 6 anys.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 1998.

Informació del fons aquí

Contracta

     

Santander Eurocrèdit

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 2 - Mayor risc
 

Inverteix més d'un 50% en renda fixa privada. No té predeterminació quant a l'origen dels emissors, encara que majoritàriament seran de països de l'OCDE (incloent-hi països emergents).

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 4868.

Informació del fons aquí

Contracta

     

Santander Renda Fixa Flexible

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 3 - Mayor risc
 

Inverteix directament o indirectament a través d'IIC el 100% de l'exposició total en actius de renda fixa pública o privada. Sense predeterminació per emissors o mercats.

Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 4893.

Informació del fons aquí

Contracta

     

Santander Renda Fixa Convertibles

Potencial menor rendiment - Potencial mayor rendiment / Menor risc - 3 - Mayor risc
 

Inverteix, com a mínim, el 70% del seu patrimoni en renda fixa privada, convertible i/o bescanviable per accions, principalment a Europa.

Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 1494.

Informació del fons aquí

Contracta

 

Entitat gestora: Santander Asset Management, SA, SGIIC; Entitat dipositària: Santander Securities Services, SA; Entitat promotora: Banco Santander, SA.

Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions en els preus del mercat i d'altres variables, sense que les rendibilitats passades generin drets en el futur. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital inicial invertit. Els fons d'inversió sempre s'han caracteritzat pels avantatges en el tractament fiscal. El règim fiscal depèn de les circumstàncies de cada client i pot variar en el futur.

Les inversions en fons d'inversió poden estar subjectes a riscos d'inversió: risc de mercat, risc de crèdit, emissor i contrapart, riscos de liquiditat, riscos de divisa i, si escau, riscos propis de mercats emergents.

La informació inclosa en aquest web té caràcter publicitari, està concebuda amb caràcter informatiu i en cap cas no constitueix un element contractual, ni una recomanació, ni assessorament personalitzat, ni oferta, ni sol·licitació. Per a més informació sobre característiques i condicions s'haurà de consultar amb caràcter previ a qualsevol decisió d'inversió el document de dades fonamental per a l'inversor (DFI) i el fullet de cada fons, disponible al lloc web http://www.santanderassetmanagement.es

El fullet es pot consultar al registre de la CNMV.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram