Santander

Compte de pagament bàsic

Compte Bàsic. El teu compte de pagament bàsica per a realitzar les operacions del teu dia a dia

El compte de pagament bàsic és un compte corrent en euros, no remunerat1, que podrà ser contractat per qualsevol persona física que resideixi legalment a la Unió Europea, que sigui sol·licitant d'asil o que, tot i no tenir permís de residència, no pugui ser expulsada, sempre que no disposi d'un compte de pagament en una altra entitat a Espanya.

El compte de pagament bàsic no es podrà utilitzar per a finalitats professionals diferents de les que corresponen a un consumidor.

Procediment que s'ha de seguir per obrir el compte.

Per contractar aquest compte, l'interessat s'haurà d'identificar presentant un document fefaent (DNI, passaport, targeta de residència...) i haurà d'acreditar el seu dret d'accés al compte per ser resident a la Unió Europea o trobar-se en un dels altres dos supòsits indicats anteriorment. Si l'interessat no és resident a Espanya haurà de signar la declaració de residència fiscal oportuna. D'altra banda, cal aportar la informació requerida en compliment de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, en particular la informació relativa a l'activitat econòmica realitzada per l'interessat.

El Banc facilitarà a l'interessat la informació precontractual, el document informatiu de comissions i l'esborrany de contracte que haurà de subscriure per formalitzar l'obertura del compte.

Característiques i comissions.

Podràs realitzar a través d'aquest compte les operatives següents:

 • Dipositar fons en euros.
 • Retirar diners en efectiu en euros a les oficines del Banc o als caixers automàtics del Banc a la Unió Europea, si contracta la targeta de dèbit bàsica associada a aquest compte.
 • Realitzar les operacions de pagament a la Unió Europea que s'indiquen tot seguit:
  • Càrrecs domiciliats en euros.
  • Operacions de pagament mitjançant la targeta de dèbit bàsica, incloent-hi pagaments en línia.
  • Transferències en euros, incloent-hi ordres permanents, a les oficines del Banc i a través dels serveis de banca a distància, sempre que el client contracti el servei multicanal del Banc.

Per l'obertura i la utilització del compte i d'aquests serveis el titular haurà de pagar una única comissió de 3 euros al mes, que es liquidarà amb periodicitat mensual.

Pel pagament d'aquesta comissió única podràs realitzar fins a 120 operacions de pagament en euros l'any dins de la Unió Europea, en execució de càrrecs domiciliats i transferències, incloent-hi pagaments realitzats en execució de transferències permanents. Els pagaments que excedeixin d'aquest nombre meritaran les comissions que procedeixin d'acord amb el que estableixen els preus estàndard del Banc, que es troben a disposició dels interessats a totes les seves oficines i al lloc web www.bancosantander.es i dels quals seràs informat prèviament.

Régimen gratuito para personas en situación de vulnerabalidad

El titular no haurà de pagar la comissió de manteniment del compte si acredita que es troba en situació especial de vulnerabilitat o en risc d'exclusió financera, en els termes previstos al Reial decret 164/2019, de 22 de març, pel qual s'estableix un règim gratuït de comptes de pagament bàsics.

Per tenir dret a aquest règim gratuït, tots els titulars i autoritzats del compte hauran d'acreditar que es troben en situació de vulnerabilitat. Per fer-ho, el titular o els titulars hauran de sol·licitar al Banc el reconeixement del dret que se'ls apliqui el règim gratuït i acreditar que els seus ingressos econòmics bruts, computats anualment i per unitat familiar, no superen:

 • Dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples de dotze pagues vigent en el moment d'efectuar la sol·licitud, si no està integrat en cap unitat familiar.
 • Dues vegades i mitja aquest indicador, si està integrat en una unitat familiar de menys de quatre membres.
 • El triple de l'indicador si es tracta d'una unitat familiar de quatre o més membres o que tingui reconeguda la condició de família nombrosa, o bé si es tracta d'una unitat familiar que tingui al seu si una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent reconegut oficialment.

A més, cap dels integrants de la unitat familiar no podrà ser titular, directament o indirectament, de cap dret real sobre béns immobles, excloent-ne l'habitatge habitual, ni ostentar titularitat real de societats mercantils.

Per a la determinació del concepte d'unitat familiar es tindrà en compte allò que estableix la Llei 35/2006 sobre l'impost de la renda de les persones físiques. Això no obstant, a aquests efectes, tindran la mateixa consideració les parelles de fet constituïdes de conformitat amb els requisits que els siguin exigibles que els cònjuges no separats legalment.

El titular, o els titulars i autoritzats, haurà d'aportar al Banc la següent informació de totes les persones que conformin la unitat familiar:

 • Nombre de persones que componen la unitat familiar, aportant el llibre de família o el document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
 • Percepció dels ingressos, aportant cadascun dels membres algun dels documents següents:
 1. Certificat de rendes i, si escau, certificat de l'impost de patrimoni de l'últim exercici tributari.
 2. Últimes tres nòmines percebudes.
 3. Certificat de prestacions o subsidis per atur, expedit per l'entitat gestora, al qual figuri la quantia mensual percebuda.
 4. Certificat dels salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajuts anàlegs d'assistència social concedits per les comunitats autònomes i les entitats locals.
 5. En el cas dels treballadors per compte propi, certificat expedit per l'òrgan gestor al qual figuri la quantia mensual percebuda si estigués percebent la prestació per cessament d'activitat.

Si el titular no disposa d'aquesta documentació, haurà d'aportar un informe emès pels serveis socials de l'ajuntament al qual està empadronat en què s'indiqui la composició de la unitat familiar o es motivi la idoneïtat per a l'accés al règim gratuït del compte de pagament bàsic.

A més, el titular autoritzarà el Banc perquè pugui obtenir per mitjans telemàtics informació sobre l'absència de titularitat de drets reals sobre béns immobles i de societats mercantils.

El Banc comunicarà al titular el reconeixement o la denegació de la condició de gratuïtat per escrit i de forma gratuïta, en el termini màxim de 30 dies des de la data de l'aportació completa de la informació assenyalada. Transcorregut aquest termini sense que el Banc hagi remès cap comunicació al titular, s'entendrà que reconeix la gratuïtat.

El règim gratuït del compte es mantindrà durant un període de dos anys a comptar des del reconeixement. Dos mesos abans que transcorri aquest termini, el Banc sol·licitarà al titular que actualitzi la informació que acrediti la seva situació de vulnerabilitat. En qualsevol cas, el titular perdrà el dret al règim gratuït si el Banc verifica que ha deixat d'estar dins del col·lectiu de vulnerabilitat o amb risc d'exclusió financera.

Productes associats al Compte de Pagament Bàsic.

Per a la contractació del compte de pagament bàsic no cal adquirir altres productes o serveis del Banc. Això no obstant, el titular podrà contractar, si vol:

 • Els serveis de banca. A través dels canals a distància el titular del compte podrà gestionar el compte i realitzar operacions de pagament, transferències i ordres permanents fent servir el sistema de claus acordat amb el Banc. La contractació d'aquests serveis està exempta de comissions.
 • La targeta de dèbit bàsica, amb la qual podrà retirar efectiu a dèbit a caixers automàtics i realitzar operacions de pagament amb càrrec al compte. Aquesta targeta està exempta de comissions d'emissió i de manteniment.


  Per la retirada d'efectiu a dèbit mitjançant la targeta a caixers automàtics Santander es meritaran les comissions següents:
 • A caixers del mateix Banc a Espanya: exempt.
 • A caixers identificats amb la marca Santander al món: exempt.
 • A caixers d'altres entitats a Espanya: el Banc repercutirà la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer, l'import de la qual es comunicarà prèviament a l'execució de l'operació a les pantalles del caixer automàtic.
 • A caixers d'altres entitats fora d'Espanya però a països de la UE, el Banc repercutirà la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer en cada cas (que no serà superior al 0,20% sobre l'import retirat més 1,30 euros).
 • A caixers d'altres entitats fora d'Espanya i fora dels països de la UE: 4,50% de l'import retirat, amb un mínim de 3,50 euros


  Per consultes a caixers automàtics:
 • Del Banc: exempt.
 • D'altres entitats: 0,75 euros.

Per operacions de compra realitzades fora de la Unió Europea: 3% sobre l'import de cada transacció.

Procediments de resolució de controvèrsies.

En cas de discrepàncies amb el Banc en relació amb qualsevol qüestió relacionada amb el compte o els serveis associats, el titular podrà realitzar reclamacions davant del Servei de Reclamacions i Atenció al Client, Calle Josefa Valcárcel, 30, Edificio Merrimack IV, 2ª Planta, 28027 - Madrid, per correu enviat a l'adreça indicada o per fax al número 91-7594836, o davant de l'Oficina del Defensor del Client, Apartat de correus 14.019, 28030 Madrid. En cas de disconformitat amb la resolució o si, transcorreguts els terminis establerts per la normativa aplicable, no obtingués una resolució, el titular es podrà adreçar al Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya, per a la qual cosa serà imprescindible haver presentat prèviament la reclamació davant del Servei de Reclamacions i Atenció al Client o del Defensor del Client.

Pots consultar informació detallada sobre el producte aquí - (PDF 293.41 KB).

 

1. TIN 0%, TAE: -0,896% per a un supòsit en què es mantingui de forma constant durant un any un saldo diari de 4.000 €, aplicant un tipus d'interès nominal anual del 0% i amb la comissió de manteniment del compte de 36 €/any (3 €/mes). La liquidació del compte es realitza amb periodicitat mensual.

Tens algun dubte? Crida'ns al 915 123 123

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram