Santander

Compte de pagament bàsic

Compte Bàsic. El teu compte de pagament bàsica per a realitzar les operacions del teu dia a dia

 • Advantatges

El compte de pagament bàsic és un compte corrent en euros, no remunerat1, que podrà ser contractat per qualsevol persona física que resideixi legalment a la Unió Europea, que sigui sol·licitant d'asil o que, tot i no tenir permís de residència, no pugui ser expulsada, sempre que no disposi d'un compte de pagament en una altra entitat a Espanya.

El compte de pagament bàsic no es podrà utilitzar per a finalitats professionals diferents de les que corresponen a un consumidor.

Procediment que s'ha de seguir per obrir el compte.


Per contractar aquest compte, l'interessat s'haurà d'identificar presentant un document fefaent (DNI, passaport, targeta de residència...) i haurà d'acreditar el seu dret d'accés al compte per ser resident a la Unió Europea o trobar-se en un dels altres dos supòsits indicats anteriorment. Si l'interessat no és resident a Espanya haurà de signar la declaració de residència fiscal oportuna. D'altra banda, cal aportar la informació requerida en compliment de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, en particular la informació relativa a l'activitat econòmica realitzada per l'interessat.

El Banc facilitarà a l'interessat la informació precontractual, el document informatiu de comissions i l'esborrany de contracte que haurà de subscriure per formalitzar l'obertura del compte.

Característiques i comissions.

 Podràs realitzar a través d'aquest compte les operatives següents:

 • Dipositar fons en euros.
 • Retirar diners en efectiu en euros a les oficines del Banc o als caixers automàtics del Banc a la Unió Europea, si contracta la targeta de dèbit bàsica associada a aquest compte.
 • Realitzar les operacions de pagament a la Unió Europea que s'indiquen tot seguit:
  • Càrrecs domiciliats en euros.
  • Operacions de pagament mitjançant la targeta de dèbit bàsica, incloent-hi pagaments en línia.
  • Transferències en euros, incloent-hi ordres permanents, a les oficines del Banc i a través dels serveis de banca a distància, sempre que el client contracti el servei multicanal del Banc.

Per l'obertura i la utilització del compte i d'aquests serveis hauràs de pagar una única comissió de 3 euros mensuals, que es liquidarà amb periodicitat trimestral.

Pel pagament d'aquesta comissió única podràs realitzar un màxim de 120 operacions de pagament en euros l'any dins de la Unió Europea, en execució de càrrecs domiciliats i transferències, incloent-hi pagaments realitzats en execució de transferències permanents. Els pagaments que excedeixin d'aquest nombre meritaran les comissions que procedeixin d'acord amb el que estableixen els preus estàndard del Banc, que es troben a disposició dels interessats a totes les seves oficines i al lloc web www.bancosantander.es i dels quals seràs informat prèviament.

Productes associats al Compte de Pagament Bàsic.

Per a la contractació del compte de pagament bàsic no cal adquirir altres productes o serveis del Banc. Això no obstant, el titular podrà contractar, si vol:

 • Els serveis de banca a distància. A través dels canals a distància el titular del compte podrà gestionar el compte i realitzar operacions de pagament, transferències i ordres permanents fent servir el sistema de claus acordat amb el Banc. La contractació d'aquests serveis està exempta de comissions.
 • La targeta de dèbit bàsica, amb la qual podrà retirar efectiu a dèbit a caixers automàtics i realitzar operacions de pagament amb càrrec al compte. Aquesta targeta està exempta de comissions d'emissió i de manteniment.


  Per la retirada d'efectiu a dèbit mitjançant la targeta a caixers automàtics Santander es meritaran les comissions següents:
 • A caixers del mateix Banc a Espanya: exempt.
 • A caixers identificats amb la marca Santander al món: exempt.
 • A caixers d'altres entitats a Espanya: el Banc repercutirà la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer, l'import de la qual es comunicarà prèviament a l'execució de l'operació a les pantalles del caixer automàtic.
 • A caixers d'altres entitats fora d'Espanya però a països de la UE, el Banc repercutirà la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer en cada cas (que no serà superior al 0,20% sobre l'import retirat més 1,30 euros).
 • A caixers d'altres entitats fora d'Espanya i fora dels països de la UE: 4,50% de l'import retirat, amb un mínim de 3,50 euros


  Per consultes a caixers automàtics:
 • Del Banc: exempt.
 • D'altres entitats: 0,75 euros.

Per operacions de compra realitzades fora de la Unió Europea: 3% sobre l'import de cada transacció.

Procediments de resolució de controvèrsies.

En cas de discrepàncies amb el Banc en relació amb qualsevol qüestió relacionada amb el compte o els serveis associats, el titular podrà realitzar reclamacions davant del Servei de Reclamacions i Atenció al Client, Calle Princesa 25, 2ª planta, Edificio Hexágono, 28008 Madrid, per correu enviat a l'adreça indicada o per fax al número 91-7594836, o davant de l'Oficina del Defensor del Client, Apartat de correus 14.019, 28030 Madrid. En cas de disconformitat amb la resolució o si, transcorreguts els terminis establerts per la normativa aplicable, no obtingués una resolució, el titular es podrà adreçar al Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya, per a la qual cosa serà imprescindible haver presentat prèviament la reclamació davant del Servei de Reclamacions i Atenció al Client o del Defensor del Client.

Pots consultar informació detallada sobre el producte aquí - (PDF 229.45 KB).

 

1. TIN 0%, TAE: -0,897% per a un supòsit en què es mantingui de forma constant durant un any un saldo diari de 4.000 €, aplicant un tipus d'interès nominal anual del 0% i amb la comissió de manteniment del compte de 36 €/any (9 €/trimestre). La liquidació del compte es realitza amb periodicitat trimestral.

Tens algun dubte? Crida'ns al 915 123 123

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram