Santander

Compte de pagament bàsic

Compte Bàsic. El teu compte de pagament bàsica per a realitzar les operacions del teu dia a dia

 • Advantatges
 • Comissions i despeses
 • Targeta de dèbit
Característiques

El compte de pagament bàsic és un compte corrent en euros, no remunerat,1 que podrà ser contractat per qualsevol persona física que resideixi legalment a la Unió Europea, que sigui sol·licitant d'asil o que, tot i no tenir permís de residència, no pugui ser expulsada, sempre que no disposi d'un compte de pagament en una altra entitat a Espanya.

Per contractar aquest compte, el titular ha de formalitzar el corresponent contracte d'obertura en una oficina de Banco Santander i declarar que no disposa d'un compte de pagament en una altra entitat a Espanya. A més, cal aportar la informació requerida pel Banc en compliment de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Amb aquest compte podràs realitzar aquestes operacions bàsiques (pagaments a la Unió Europea):

Disposar del saldo del compte a qualsevol de les nostres oficines i a caixers.
Domiciliar rebuts, recurrents o no.
Fer pagaments amb la targeta de dèbit bàsica o targeta de prepagament, fins i tot pagaments en línea.
Fer transferències, a oficina i també en línia.


Productes associats al compte de pagament bàsic

Per a la contractació del compte de pagament bàsic no cal adquirir cap altre servei.
Això no obstant, el titular podràs contractar mitjançant la subscripció del contracte corresponent:

 • Els serveis de banca a distància, a través dels quals podràs gestionar el compte i realitzar operacions de pagament, transferències i ordres permanents fent servir el sistema de claus acordat amb el Banc. 
 • La targeta de dèbit bàsica, amb la qual podràs disposar de diners en efectiu als caixers de la Unió Europea i efectuar operacions de pagament amb càrrec al compte.

Pots consultar informació detallada sobre el producte aquí - (PDF 375.54 KB).


1.- TIN 0%, TAE -2,378% per a un supòsit en què es mantingui de forma constant durant un any un saldo diari de 4.000 €, aplicant un tipus d'interès nominal anual del 0% i amb la comissió de manteniment del compte de 96 €/any (24 €/trimestre). La liquidació del compte es realitza amb periodicitat trimestral.

En cas de discrepàncies amb el Banc en relació amb qualsevol qüestió relacionada amb el compte o els serveis associats, el titular podrà realitzar reclamacions davant del Servei de Reclamacions i Atenció al client, Calle Princesa 25, 2ª planta, Edificio Hexágono 28008 Madrid, per correu enviat a l'adreça indicada o per fax al número 91-7594836, o davant de l'Oficina del Defensor del Client, Apartat de correus 14.019, 28030 Madrid. En cas de disconformitat amb la resolució o si, transcorreguts els terminis establerts per la normativa aplicable, no obtingués una resolució, el titular es podrà adreçar al Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya, per a la qual cosa serà imprescindible haver presentat prèviament la reclamació davant del Servei de Reclamacions i Atenció al Client o del Defensor del Client.

Les despeses i comissions associades al compte bàsic són:

Comissions del compte:

 • Comissió d'administració del compte: 0,65 euros per apunt.
 • Comissió de manteniment del compte: 24 euros al trimestre.
 • Seran a càrrec del titular del compte les despeses de correu o altres mitjans de comunicació, d'acord amb les tarifes postals o de comunicacions vigents en cada moment, en què pugui incórrer el Banc en qualsevol operació que ho requereixi en el seu tràmit.
 • Les comissions i despeses es liquidaran trimestralment.

Comissions aplicables als serveis de banca a distància: el servei de banca a distància està exempt de comissions. A les operacions que realitzi el titular s'aplicaran les comissions i despeses vigents en cada moment, que li seran comunicades amb caràcter previ a l'execució de l'operació de què es tracti.

Comissions aplicables a la targeta de dèbit bàsica:

 • Comissió d'emissió: 3 euros. 
 • Es meritarà, liquidarà i pagarà mensualment a partir de la data de l'emissió de la targeta.     
 • Comissió de renovació: 3 euros. 
 • Es meritarà, liquidarà i pagarà mensualment a partir del primer aniversari de la data d'emissió de la targeta.           
 • Comissions per la retirada d'efectiu a dèbit a caixers automàtics:
  • A caixers del mateix Banc a Espanya: exempt.
  • A caixers identificats amb la marca Santander al món: exempt.
  • A caixers d'altres entitats a Espanya: el Banc repercutirà la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer, l'import de la qual s'informarà prèviament a l'execució de l'operació a les pantalles del caixer automàtic.
  • A caixers d'altres entitats fora d'Espanya però a països de la UE, el Banc repercutirà la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer en cada cas (que no serà superior al 0,20% sobre l'import del reintegrament més 1,30 euros).
  • A caixers d'altres entitats fora d'Espanya i fora dels països de la UE: 4,50% de l'import disposat, amb un mínim de 3,50 euros.   
        
 • Consultes a caixers:
 • Del Banc: exempt.
 • D'altres entitats: 0,75 euros.
 • Comissió per activació per a pagaments a través del telèfon mòbil o dispositius similars: 0 euros.
 • Comissió per operacions de compra en moneda estrangera diferent del euro, sobre l'import de cada transacció: 3%, sense mínim per operación.

La targeta de dèbit bàsica és la targeta de dèbit associada al compte bàsic que permet fer compres i retirar efectiu sense cost a més de 5.000 caixers del Santander a Espanya.

Advantatges
 • Servei d'alertes SMS gratuït en operacions de compra a partir de l'import mínim que indiqui el titular (a partir de 50, 75 o 100 €). Servei no vàlid per a retirada d'efectiu. 
 • Disposicions d'efectiu sense cost a més de 5.000 caixers Santander a Espanya.
 • Comerç Electrònic Segur (CES) per fer compres amb una major protecció a Internet: en cada compra s'introduirà una clau diferent que s'enviarà per SMS al mòbil associat a la targeta.
 • Responsabilitat de 0 € en cas d'ús fraudulent. Llevat de casos de custòdia negligent del PIN o de la targeta.
 • Per fer compres o retirar efectiu en un caixer caldrà introduir el PIN (codi personal de quatre dígits). El pots obtenir immediatament a bancosantander.es, des del mòbil amb les aplicacions de Banco Santander i Santander Wallet o a la teva oficina Santander.
Condicions
 • Comissió d'emissió de la targeta principal: 3 €/mes
 • Comissió de manteniment de la targeta principal: 3 €/mes
 • Comissió d'emissió de targeta addicional: 3 €/mes
 • Comissió de manteniment de targeta addicional: 3 €/mes
 • Comissions per la retirada d'efectiu a dèbit a caixers automàticss
  • A caixers del mateix Banc a Espanya: exempt.
  • A caixers automàtics d'altres entitats a Espanya, el Banc repercutirà al titular de la targeta la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer, l'import de la qual s'informarà prèviament a l'execució de l'operació a les pantalles del caixer automàtic.
  • A caixers automàtics d'altres entitats fora d'Espanya però a països de la UE, el Banc repercutirà al titular de la targeta la comissió cobrada per l'entitat titular del caixer en cada cas (que no serà superior al 0,20% de l'import del reintegrament, amb un mínim d'1,30 euros).
  • A caixers automàtics d'altres entitats fora d'Espanya i fora de països de la UE: 4,50% de l'import del reintegrament, amb un mínim de 3,50 euros.
 • Comissió per operacions de compra en moneda estrangera diferent de l'euro: 3%.

 

Tens algun dubte? Crida'ns al 915 123 123

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube