Santander

Món 1l2l3

Mundo 1l2l3 - Recibe acciones del Santander

 • Avantatges
 • Lliurament d'accions
 • Sense comissions

Accedir al Món 1l2l3 comporta nombrosos avantatges i la possibilitat d'aconseguir accions de Banco Santander. Incorpora't al Món 1l2l3:

 • Fent servir la teva Targeta Món 1l2l3 de crèdit.

 • Contractant i/o renovant les assegurances de protecció o estalvi periòdic.

 • Contractant préstecs i/o hipoteques.

 • Fent aportacions periòdiques a plans de pensions.

 • Contractant fons d'inversió.

 

Contracta i al Compte 1l2l3

 

Pots consultar aquí (PDF 153.24 KB) les condicions i les bases completes del programa Món 1l2l3. També estan disponibles a qualsevol oficina de Banco Santander. No compatible amb altres programes de fidelització.
El lliurament d'accions constitueix una remuneració en espècie i està subjecte a tributació.

El banc dipositarà les accions que aconsegueixis en un compte de valors associat al Compte 1l2l3, i l'ingrés a compte de l'IRPF corresponent a les accions lliurades es pagarà al Compte, el pagament de la qual s'efectuï amb càrrec al Compte 1l2l3.

Acció de benvinguda al Món 1l2l3

Per l'ús de la Targeta Món 1l2l3 i La Meva Altra 1l2l3 de crèdit

Segons la facturació de la teva Targeta Món 1|2|3, el pagament de la qual s'efectuï amb càrrec al Compte 1|2|3, aconseguiràs les accions següents:

Plans de Pensions o EPSV

Segons les aportacions periòdiques que facis en el trimestre a plans de pensions o EPSV del Grup Santander associats al Compte 1l2l3 aconseguiràs les accions següents:

Fons d'Inversió

Segons la inversió neta1 trimestral en fons d'inversió que facis a Banco Santander amb càrrec al Compte 1l2l3 com a compte associat a la inversió i complint-ne les condicions, aconseguiràs les següents accions:

Assegurances de Protecció

Segons l'import de les primes pagades l'any al teu Compte 1l2l3 per contractar o renovar assegurances de protecció de prima periòdica distribuïdes o mitjançades pel Grup Santander aconseguiràs les accions següents:

Assegurança d'estalvi periòdic

Segons les aportacions periòdiques que facis l'any a la teva assegurança d'estalvi periòdic associada al Compte 1l2l3 aconseguiràs les accions següents:

Préstecs

Si contractes un nou préstec personal3 associat al teu Compte 1l2l3 aconseguiràs, una sola vegada, les accions següents:

Hipoteques

Si contractes una nova hipoteca associada al teu Compte 1l2l3, aconseguiràs, una sola vegada, les accions següents: 

 

Contracta i al Compte 1l2l3

1. A aquest efecte es considerarà l'import resultant de les noves subscripcions i/o de traspassos externs o canvis de comercialitzador de participacions de fons mantinguts en entitats no pertanyents al Grup Santander amb destinació al banc per al seu dipòsit o registre, menys els reemborsaments i/o traspassos de sortida que impliquin canvis de comercialitzador o canvis de comercialitzador a entitats no pertanyents al Grup Santander.
2. Assegurances mitjançades per Santander Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, CIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la DGSFP amb el núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent.
3. Les ampliacions o els refinançaments de préstecs ja formalitzats i la contractació de crèdits i finançament destinats a l'activitat professional no generen lliurament d'accions.
Pots consultar aquí (PDF 153.24 KB) les condicions i les bases completes del programa Món 1l2l3. També estan disponibles a qualsevol oficina de Banco Santander. No compatible amb altres programes de fidelització.
El lliurament d'accions constitueix una remuneració en espècie i està subjecte a tributació.

0 euros de comissions de servei

Pagant només 3 euros al mes de comissió de manteniment del teu Compte 1l2l3 et beneficiaràs de l'exempció de pagament de les següents comissions de servei:

 • 0 euros en emissió de transferències, girs i ordres de pagament nacionals i a la Unió Europea en euros.

 • 0 euros per negociació de xecs nacionals en euros.

Si no compleixes les condicions (veure condicions del programa Món 1l2l3) del Compte 1l2l3:

 • Deixaràs de beneficiar-te del programa Món 1l2l3. 

 • La comissió de manteniment del teu Compte 1l2l3 passarà a ser de 8 euros al mes. 

 • La quota de renovació de la Targeta|Dèbit|Or passarà a ser de 3 euros al mes. 

 • I perdràs la gratuïtat de la resta de serveis, passant a aplicar-se les tarifes vigents.

Contracta i al Compte 1l2l3

 

Pots consultar aquí (PDF 153.24 KB) les condicions i les bases completes del programa Món 1l2l3. També estan disponibles a qualsevol oficina de Banco Santander. No compatible amb altres programes de fidelització.
El lliurament d'accions constitueix una remuneració en espècie i està subjecte a tributació.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube