Santander

El Meu Cartera Santander

Gestió discrecional de carteres

  • El Meu Cartera Santander

Descobreix el nostre servei de gestió de carteres que et permet accedir a una gestió activa i flexible de les teves inversions. A més, aprofitaràs els avantatges fiscals1 d'operar amb fons d'inversió.

Avantatges de la gestió de carteres: 

Gestió professional de carteres Gestió professional: les teves inversions seran gestionades per professionals amb coneixements amplis dels mercats.
Optimitzar la rendibilitat de la inversió Optimització de la rendibilitat-risc en funció del teu perfil inversor: mitjançant l'anàlisi d'idoneïtat s'identificarà el teu perfil de risc i es determinarà el nivell d'exposició màxim a renda variable que ha de tenir la teva cartera.
Gestió de carteres de fons d'inversió Accés a un ampli univers de fons en condicions excel·lents.
Doble diversificació de la inversió Doble diversificació, tant per la inversió en fons d'inversió com per la composició de la cartera gestionada.
Fiscalitat IRPF favorable Fiscalitat favorable per a persones físiques residents a Espanya, ja que tota l'operativa es fa via traspàs.
 Informació integrada i detallada de la cartera amb caràcter mensual i en qualsevol moment a través de banca electrònica.
  Control i gestió del risc.

 

Les carteres de gestió inverteixen en fons d'inversió, la qual cosa implica assumir els riscos següents:

 De crèdit 
És el risc dels actius en què inverteix el fons, així com el dels emissors dels actius.
 De mercat
És un risc de caràcter general existent pel fet d'invertir en qualsevol tipus d'actiu. En particular, les inversions comporten un:
  • Risc de tipus d'interès: les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.
  • Risc de tipus de canvi: fluctuació de tipus de canvi per actius denominats en
    divises diferents a la de referència de la participació.
  • Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu dels actius de renda variable.
  • Risc d'invertir en mercats emergents.
  • Risc de concentració geogràfica o sectorial.
 D'inversió en instruments financers derivats
Per l'ús d'instruments financers derivats sobre els actius en què inverteix el fons.


Per a informació més detallada sobre els riscos i costos dels fons d'inversió que componen aquestes carteres, pot consultar el fullet i el document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI) dels fons, disponibles a les oficines.

Ves a la teva oficina per a més informació

1. Els avantatges fiscals només podran beneficiar les persones físiques que siguin subjecte passiu de l'IRPF.

S'hauran de tenir en compte els riscos propis dels fons d'inversió en què s'inverteixi en cada moment a través del servei de gestió de carteres.

Els fons d'inversió són productes que depenen de les fluctuacions dels preus del mercat i d'altres variables. El valor de les participacions pot tant pujar com baixar, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del capital invertit. Els resultats anteriors no són un indicador fiable de resultats futurs.

Els fons d'inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d'interès, etc.), tots ells detallats al fullet i al document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI), que estan a disposició dels inversors a les nostres oficines i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La naturalesa i l'abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en què s'inverteixi el patrimoni del fons.

La tributació dels rendiments obtinguts pels partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

Aquesta informació té caràcter publicitari i es difon exclusivament a efectes informatius. El seu contingut no constitueix la base de cap contracte o compromís ni s'haurà de considerar una recomanació d'inversió ni un assessorament de cap tipus.

Per a més informació sobre característiques i condicions s'haurà de consultar amb caràcter previ a qualsevol decisió d'inversió el document de dades fonamental per a l'inversor (DFI) i el fullet de cada fons, disponible al lloc web http://www.santanderassetmanagement.es

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram