Santander

 • Particulars
 • Moratòria de préstecs hipotecaris, no hipotecaris i targetes de crèdit

Moratòria de préstecs hipotecaris, no hipotecaris i targetes de crèdit

Moratoria de préstamos hipotecarios, no hipotecarios y tarjetas de crédito COVID-19

Aquest espai té com a finalitat donar a conèixer el contingut dels Reials decrets-lleis 8 i 11/2020 i el Pla d'ajuda a les persones de Banco Santander sobre les mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, pel que fa a l'ajornament de préstecs hipotecaris i no hipotecaris, incloent-hi targetes de crèdit.

Banco Santander posa a la teva disposició un procés en línia guiat per facilitar els tràmits de la sol·licitud dels ajornaments previstos als Reials decrets-llei 8 i 11/2020 i al Pla d'ajuda a les persones per a préstecs hipotecaris, no hipotecaris i targetes de crèdit. Si compleixes els requisits legals dels Reials decrets podries sol·licitar l'ajornament legal, però si no els compleixes et pots acollir al Pla d'ajuda a les persones que hem desenvolupat per oferir-te altres opcions de finançament.

Seguidament es detallen els aspectes més rellevants que cal tenir en compte i la forma correcta de procedir en la gestió de la teva sol·licitud.

 • A qui afecta?
 • Requisits
 • Préstecs Hipotecaris
 • Targetes de crèdit
 • Préstecs Personals
 • Documentació
 • Sol·licitud
 • Ajornament

Afecta els préstecs hipotecaris i no hipotecaris, incloent-hi targetes de crèdit, de deutors en situació de vulnerabilitat econòmica. Si compleixes els requisits legals dels Reials decrets, podràs sol·licitar l'ajornament de tres mesos. Si no compleixes els requisits legals per acollir-te a l'ajornament, pots sol·licitar el Pla d'ajuda a les persones de Banco Santander, amb el qual pots sol·licitar fins a dotze mesos d'ajornament en préstecs hipotecaris i sis mesos en préstecs no hipotecaris.

 

Consulta aquí el Reial decret-llei 8/2020 - (PDF 2.43 MB) del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

Consulta aquí els articles 16 a 27 del Reial decret-llei 11/2020 de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Perquè, com a deutor de préstecs hipotecaris o no hipotecaris, et puguis acollir a l'ajornament legal dels Reials decrets, hauràs de complir tots aquests requisits:

 • Haver passat a estar en situació d'atur o, en cas que siguis empresari o professional, haver patit una pèrdua igual o superior al 40% dels teus ingressos o vendes.
 • Que el conjunt dels ingressos1 de la teva unitat familiar2 no superi els 1.613 € en el mes anterior a aquesta sol·licitud3.
 • Que la quota de la teva hipoteca, el pagament del lloguer o les quotes d'altres préstecs, més les despeses i els subministraments bàsics, sigui igual o superior al 35% dels ingressos nets que percep el conjunt de la unitat familiar.
 • Que, com a conseqüència de la crisi sanitària, l'esforç que representa la càrrega hipotecària, el lloguer o la càrrega d'altres préstecs sobre la renda familiar s'hagi multiplicat almenys per 1,3.

A més, si la sol·licitud és per a un préstec hipotecari, hauràs de complir aquest requisit:

 • El préstec hipotecari és per a l'adquisició del teu habitatge habitual, d'un immoble dedicat al desenvolupament de la teva activitat professional o empresarial, o és sobre un immoble llogat i has deixat de rebre la renda del lloguer des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.

Si no compleixes tots els requisits descrits anteriorment no et podràs acollir a l'ajornament legal previst als Reials decrets, però sí que et pots acollir al Pla d'ajuda a les persones de Banco Santander seleccionant l'apartat Altres del formulari:

 • Si no compleixes tots els requisits anteriors, Banco Santander posa a la teva disposició el Pla d'ajuda a les persones. En cas que s'hagi alterat la teva situació laboral, que hagin disminuït els teus ingressos recurrents o els de la teva unitat familiar o que la teva situació s'hagi alterat d'una altra manera com a conseqüència de la crisi de la COVID-19.

A més de marcar aquesta opció hauràs d'indicar els motius pels quals necessites acollir-te al Pla d'ajuda.

Què s'entén per alteració significativa?

Quan l'esforç que representi la càrrega hipotecària o els pagaments periòdics sobre la renda familiar s'hagi multiplicat almenys per 1,3. Posem per cas una família de quatre membres en la qual en treballen dos, la suma dels ingressos mensuals nets de la qual era de 2.000 € i la quota del préstec hipotecari de l'habitatge habitual o la suma dels pagaments periòdics, renda de lloguer d'habitatge habitual o finançament sense garantia hipotecària de la qual és de 650 € mensuals, de manera que en aquest escenari el seu esforç és del 0,325 (resultat de la divisió de l'import de la quota anterior entre els ingressos mensuals, és a dir 650/2.000). Per saber l'esforç que em situa en el compliment del requisit, multiplico la meva taxa del 0,325 per 1,3, i em dona 0,422. I ara faig els càlculs amb la meva situació actual, en la qual els ingressos nets mensuals baixen fins als 1.400 € i la quota del préstec hipotecari o els pagaments periòdics es manté. El meu esforç seria 650/1.400 = 0,464. Com que és superior a la taxa de referència del 0,422, estaria complint aquest requisit. 

Què es considera una caiguda substancial de les vendes?

Quan aquesta caiguda sigui igual o superior al 40%.

 

Consulta aquí el Reial decret-llei 8/2020 - (PDF 2.43 MB) de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

Consulta aquí els articles 16 a 27 del Reial decret-llei 11/2020 de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

 

1. És a dir, el límit de tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) mensual o tres vegades l'IPREM anual en 14 pagues = 22.559 € l'any.

2. S'entendrà per unitat familiar la composta pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, independentment de la seva edat, que resideixin a l'habitatge, incloent-hi els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar, i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l'habitatge.

3. i. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples mensual (en endavant, IPREM). ii. Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada fill a càrrec de la unitat familiar. L'increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l'IPREM per cada fill en cas d'unitat familiar monoparental. iii. Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada persona més gran de 65 anys membre de la unitat familiar. iv. En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33 per cent, situació de dependència o malaltia que l'incapaciti acreditadament de manera permanent per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat i) serà de quatre vegades l'IPREM, sens perjudici dels increments acumulats per fills a càrrec. v. En cas que el deutor hipotecari sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament la persona o el seu cuidador per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat i) serà de cinc vegades l'IPREM.

Si t'aculls a l'ajornament de préstecs hipotecaris hauràs de considerar el següent:

 • En els contractes subjectes a l'ajornament legal, les quotes se suspenen de pagament temporalment, actualment durant tres mesos, prorrogables pel Consell de Ministres.
 • No es carregarà cap tipus d'interès (ni ordinaris ni de demora); per tant, el saldo pendent de pagament no podrà generar interessos durant la suspensió.
 • Quan arribi el dia final de la suspensió (tres mesos després de la data de la sol·licitud de suspensió, llevat de pròrroga d'aquest termini per una altra norma posterior que així ho estableixi), es restabliran els efectes del contracte i els pagaments d'interessos i capital, segons el quadre d'amortització i en les dates de liquidació establertes al contracte.

A més, Banco Santander posa a la teva disposició el Pla d'ajuda a les persones, del qual et pots beneficiar tant si t'has pogut acollir a l'ajornament legal com si no compleixes tots els requisits de l'ajornament legal.

Si t'aculls a l'ajornament legal dels Reials decrets i al Pla d'ajuda a les persones:1

 • No pagaràs res durant els tres primers mesos i els nou restants només pagaràs interessos. Tornaràs a pagar les quotes habituals a partir del tretzè mes i el venciment de la hipoteca s'amplia en dotze mesos.

Si només t'aculls al Pla d'ajuda a les persones:2

 • Podràs beneficiar-te de sis o dotze mesos de carència de capital i decidir si vols ampliar el termini de venciment.


Models de condicions generals dipositades al Registre de Condicions Generals per documentar la moratòria sectorial amb motiu de la crisi sanitària de la COVID-19


Consulta aquí el Reial decret-llei 8/2020 - (PDF 2.43 MB) de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

Consulta aquí el Reial decret-llei 11/2020 de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.


1. Si en la data de la sol·licitud tinguessis alguna quota impagada posterior al 14 de març del 2020, l'ajornament serà des de la primera quota impagada.

2. Només disponible per a préstecs sense quotes impagades després de finalitzar l'ajornament legal.

Si t'aculls a l'ajornament legal dels Reials decrets de targeta de crèdit hauràs de considerar els aspectes següents:

 • La "suspensió temporal de les obligacions derivades del contracte de préstec o crèdit" no es limita a les obligacions "de pagament", sinó a totes les obligacions.
 • L'ajornament produeix una suspensió temporal de les obligacions derivades del contracte de préstec o crèdit durant la suspensió (tres mesos), de manera que:
  • Les targetes del contracte es bloquejaran i no podràs disposar del límit disponible.
  • No es carregarà cap tipus d'interès (ni ordinaris ni de demora); per tant, el saldo pendent de pagament o l'"Ajornar Compra" no podran generar interessos durant la suspensió.
 • Quan arribi el dia final de la suspensió (tres mesos després de la data de la sol·licitud de suspensió, llevat de pròrroga d'aquest termini per una altra norma posterior que així ho estableixi), es restabliran els efectes del contracte (es desbloquejaran les targetes) i, per tant, la liquidació dels interessos. No es modifica cap aspecte diferent d'aquest, de manera que els dies de liquidació i càrrec es mantenen.

Si no compleixes els requisits per acollir-te a l'ajornament legal dels Reials decrets, Banco Santander posa a la teva disposició altres recomanacions i ofertes associades a la targeta, que pots consultar aquí.

 

Consulta aquí el Reial decret-llei 8/2020 - (PDF 2.43 MB), del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

Consulta aquí el Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Si t'aculls a l'ajornament de préstecs no hipotecaris relacionat amb un préstec al consum hauràs de considerar el següent:

 • En els contractes subjectes a l'ajornament del Reial decret-llei 11/2020, les quotes se suspenen de pagament temporalment, durant tres mesos prorrogables per acord del Consell de Ministres.
 • No es carregarà cap tipus d'interès (ni ordinaris ni de demora); per tant, el saldo pendent de pagament no podrà generar interessos durant la suspensió.
 • Quan arribi el dia final de la suspensió (tres mesos després de la data de la sol·licitud de suspensió, llevat de pròrroga d'aquest termini per una altra norma posterior que així ho estableixi), es restabliran els efectes del contracte i els pagaments d'interessos i capital, segons el quadre d'amortització i en les dates de liquidació establertes al contracte.

A més, Banco Santander posa a la teva disposició el Pla d'ajuda a les persones, del qual et pots beneficiar tant si t'has pogut acollir a l'ajornament del Reial decret-llei com si no.

Si t'aculls a l'ajornament legal dels Reials decrets i al Pla d'ajuda a les persones:1

 • Se suspèn el pagament de les quotes durant els tres primers mesos (capital i interessos) i els tres següents només pagaràs interessos. Tornaràs a pagar les quotes habituals a partir del setè mes i el venciment del préstec s'amplia en sis mesos.

Si no et pots acollir a l'ajornament del Reial decret-llei 11/2020, et pots beneficiar del Pla d'ajuda a les persones:2

 • Aconseguiràs un ajornament de sis mesos durant els quals només pagaràs interessos. Tornaràs a pagar les quotes habituals a partir del setè mes i el venciment del préstec s'amplia en sis mesos.


Models de condicions generals dipositades al Registre de Condicions Generals per documentar la moratòria sectorial amb motiu de la crisi sanitària de la COVID-19


Consulta aquí el Reial decret-llei 8/2020 - (PDF 2.43 MB), del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

Consulta aquí els articles 16 a 27 del Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.


1. Només disponible per a préstecs sense quotes impagades després de finalitzar l'ajornament legal.

2. Si en la data de la sol·licitud tinguessis alguna quota impagada posterior al 14 de març del 2020, l'ajornament serà des de la primera quota impagada.

La documentació que el Reial decret-llei indica que s'ha d'aportar per fer front a la sol·licitud és la següent:

Per acreditar la situació laboral d'atur o el cessament de l'activitat:

 • Si ets treballador per compte propi (autònom o professional): certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma.
 • Si ets treballador per compte d'altri: certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions (INEM), al qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per atur, o notificació d'ERTE per part de l'empresa.

Per acreditar el nombre de persones que viuen a l'habitatge:

 • Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
 • Certificat d'empadronament que detalli les persones empadronades a l'habitatge, amb una antiguitat màxima de sis mesos.
 • Si escau, declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.

Per acreditar la titularitat dels béns i altres despeses:

 • Contractes d'altres crèdits o préstecs amb quotes periòdiques.
 • Contracte de lloguer d'habitatge habitual/llogat (en cas de sol·licitar ajornament de préstec hipotecari).
 • Escriptura de compravenda de l'habitatge/local comercial (en cas de sol·licitar ajornament de préstec hipotecari).
 • Nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat. Llista de les adreces electròniques dels Registres de la Propietat.

Per acreditar el compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients i, addicionalment, per al cas de no poder aportar algun o cap dels documents requerits: 

 • Declaració responsable.

Després de la finalització de l'estat d'alarma disposarà d'un termini d'un mes per aportar els documents que no hagués facilitat.

A l'Article 16 del RD 8/2020, de 17 de març, s'estableixen les conseqüències de l'aplicació indeguda per part del deutor de les mesures per a la reestructuració del deute hipotecari immobiliari:

 1. El deutor d'un crèdit o préstec garantit amb hipoteca o sense que s'hagués beneficiat de les mesures de moratòria previstes en aquest Reial decret-llei sense reunir els requisits previstos a l'article 9 serà responsable dels danys i perjudicis que s'hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l'aplicació d'aquestes mesures de flexibilització, sens perjudici de les responsabilitats d'un altre ordre a què la conducta del deutor pogués donar lloc.
   
 2. L'import dels danys, perjudicis i despeses no pot resultar inferior al benefici indegudament obtingut pel deutor per l'aplicació de la norma.
   
 3. També incorrerà en responsabilitat el deutor que, voluntàriament i deliberadament, busqui situar-se o mantenir-se en els supòsits de vulnerabilitat econòmica amb la finalitat d'obtenir l'aplicació d'aquestes mesures, i correspondrà l'acreditació d'aquesta circumstància a l'entitat amb què tingués concertat el préstec o crèdit.

A l'Article 26 del RD 11/2020 es recullen les Conseqüències de l'actuació fraudulenta del deutor en relació amb la suspensió de les obligacions derivades dels contractes de crèdit sense garantia hipotecària. 

S'aplicarà al deutor que s'hagués beneficiat en frau de la llei de les mesures de suspensió de les obligacions derivades dels contractes de crèdit sense garantia hipotecària, d'acord amb l'article 16 del Reial decret-llei 8/2020, del 17de març. 

Consulta aquí el Reial decret-llei 8/2020 - (PDF 2.43 MB), del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

Consulta aquí els articles 16 a 27 del Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Sol·licitud en línia   Entra a la part privada de l'aplicació Santander o la banca en línia i trobaràs aquest missatge sobre el qual has de prémer:
Te ayudamos con el pago de tu hipoteca, préstamo o tarjeta de crédito


Si no tens claus per accedir a la banca en línia, pots obtenir-les aquí.

Si necessites més informació sobre com accedir-hi, pots anar al cercador d'Atenció al client/ T'ajudem i introduir “moratòria COVID-19”.

Un cop feta la sol·licitud de la moratòria amb tota la documentació completa, el Banc procedirà a la implementació en un termini màxim de 15 dies.

 

Consulta aquí el Reial decret-llei 8/2020 - (PDF 2.43 MB), del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

Consulta aquí els articles 16 a 27 del Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Termini per sol·licitar la moratòria: Per a préstecs amb garantia hipotecària, fins a un mes i quinze dies des del final de l'estat d'alarma. Per als préstecs sense garantia hipotecària, la sol·licitud es podrà presentar fins a un mes després des del final de l'estat d'alarma.

Termini de la suspensió legal prevista als Reials decrets-llei 8 i 11/2020: tres mesos, ampliables mitjançant acord de Consell de Ministres.

Termini de la suspensió legal prevista als Reials decrets 8 i 11/2020 i al Pla d'ajuda a les persones:1

 • Préstec hipotecari:
  Amb aquesta opció no pagaràs res durant els tres primers mesos i els nou restants només pagaràs interessos. Tornaràs a pagar les quotes habituals a partir del tretzè mes i el venciment de la hipoteca s'amplia en dotze mesos.
 • Préstec no hipotecari:
  Amb aquesta opció no pagaràs res durant els tres primers mesos i els tres restants només pagaràs interessos. Tornaràs a pagar les quotes habituals a partir del setè mes i el venciment del préstec no hipotecari s'amplia en sis mesos.


Termini de la suspensió només per al Pla d'ajuda a les persones
:2

 • Préstec hipotecari:
  Amb aquesta opció podràs triar entre sis o dotze mesos en què només pagaràs interessos i també podràs triar si vols o no ampliar el període de venciment en el termini marcat.
 • Préstec no hipotecari:
  Amb aquesta opció pagaràs només interessos durant sis mesos. Tornaràs a pagar les quotes habituals a partir del setè mes i el venciment del préstec no hipotecari s'amplia en sis mesos.

 

Consulta aquí el Reial decret-llei 8/2020 - (PDF 2.43 MB), del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

Consulta aquí els articles 16 a 27 del Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.


1. Només disponible per a préstecs sense quotes impagades després de finalitzar l'ajornament legal.

2. Si en la data de la sol·licitud tinguessis alguna quota impagada posterior al 14 de març del 2020, l'ajornament serà des de la primera quota impagada.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram