Santander

Normativa PSD2

RÈGIM APLICABLE ALS SERVEIS DE PAGAMENT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA DIRECTIVA 2015/2366, DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 25 DE NOVEMBRE DE 2015, SOBRE SERVEIS DE PAGAMENT AL MERCAT INTERIOR

La modificació més destacada en benefici dels nostres clients és que es fixa en 50 euros, com a màxim, el límit econòmic a càrrec seu en cas de pèrdua, robatori o apropiació indeguda de la targeta de dèbit o crèdit o de la clau d’accés o signatura electrònica de la nostra banca per Internet, fins al moment de la notificació al banc de la circumstància esmentada, i la resta serà a càrrec del banc, en les condicions que es determinen a cada contracte. Els contractes subscrits en què el límit pactat per aquest concepte sigui inferior a 50 euros no es modificaran.

A continuació es recullen les condicions generals dels serveis de pagament, en les quals es ressalten les modificacions com a conseqüència de les noves exigències de la directiva esmentada:

1.- Despeses i comissions aplicables als serveis de pagament.
1.1.
En tota prestació de serveis de pagament la persona titular ha d’abonar al banc les despeses repercutibles i les comissions que s’apliquin a l’operació de què es tracti. Les despeses i les comissions que es generin a favor del proveïdor de serveis de pagament de l’altra part en l’operació seran a càrrec d’aquesta.

1.2. Quan l’operació de pagament inclogui una conversió en divises, el banc cobrarà les despeses i les comissions que es produeixin d’acord amb les instruccions que rebi de la persona titular, si és aquesta la que inicia l’operació de pagament, o del proveïdor de serveis de pagament de l’altra part si l’operació de pagament s’inicia a instància seva. A falta d’instruccions s’atindrà al que estableix el punt anterior.

1.3. Si l’operació de pagament inclou una conversió en divises de la Unió Europea i el proveïdor de serveis de pagament de l’altra part també es troba a Espanya, les despeses seran compartides; excepte les que derivin de la conversió, que seran a càrrec de qui hagi demanat la conversió; tret que les parts indiquin el contrari, la qual cosa la persona titular ha de comunicar al banc en la sol·licitud de prestació del servei de pagament o bé ho ha de comunicar el proveïdor de serveis de pagament de l’altra part si és aquesta la que inicia l’operació de pagament.

1.4. En les operacions de pagament en què la persona titular sigui la beneficiària, el banc podrà deduir les despeses de l’import transferit abans d’abonar-l’hi, excepte en les operacions de pagament que iniciï la persona titular o que es facin a través d’aquesta, en qualitat de beneficiària. En aquest cas, el banc li abonarà l’import total de l’operació de pagament, sense cap deducció. En les operacions de pagament en què la persona titular sigui l’ordenant, el banc transferirà l’import íntegre de l’operació, sense deduir-ne les despeses de la quantitat transferida.

2.- Consentiment i revocació per executar operacions de pagament.
2.1.
Les operacions de pagament es consideraran autoritzades quan la persona titular hagi donat el consentiment per executar-les d’acord amb el que s’estableixi per a cada cas. El consentiment el pot donar també la persona beneficiària o el proveïdor de serveis d’iniciació de pagaments.

Per ordenar transferències a les oficines del banc, la persona titular ha de subscriure el formulari que el banc li faciliti a aquest efecte.

Atès que es tracta de deutes domiciliats, la persona titular ha de transmetre el consentiment a la persona beneficiària de l’operació, i aquesta al seu torn al proveïdor de serveis de pagament.

La persona titular pot revocar el seu consentiment a l’execució d’una ordre de pagament en qualsevol moment abans de la data d’irrevocabilitat, en els termes i els terminis que s’indiquen a continuació:

  • La persona titular no pot revocar una ordre de pagament després que el banc l’hagi rebuda.
  • Quan l’ordre de pagament estigui iniciada per un proveïdor de serveis d’iniciació de pagaments o per la persona beneficiària, o a través d’aquesta, la persona titular no podrà revocar l’ordre una vegada hagi donat al proveïdor de serveis d’iniciació de pagaments el seu consentiment per iniciar l’operació de pagament o una vegada hagi donat el seu consentiment perquè s’executi l’operació de pagament a la persona beneficiària.
  • En cas de càrrecs domiciliats, la persona titular no podrà revocar l’ordre de pagament després del final del dia hàbil anterior al dia convingut per al càrrec dels fons al compte de la persona titular.
  • En cas que el banc i la persona titular hagin convingut, per a una ordre de pagament específica, que el moment de recepció es correspongui amb una data determinada, la persona titular no podrà revocar l’ordre després del final del dia hàbil anterior al dia convingut.

El banc podrà cobrar despeses per la revocació del consentiment de la persona titular, d’acord amb el s’ha pactat, si escau, en el contracte corresponent.

Quan la persona titular hagi donat el seu consentiment per a una sèrie d’operacions de pagament, la seva revocació implicarà que qualsevol operació de pagament futura que cobreixi aquest consentiment es considerarà no autoritzada.

2.2. Condicions perquè el banc confirmi a un proveïdor de pagaments concret la disponibilitat de fons al compte de la persona titular per executar ordres de pagament basades en targetes.

Perquè el banc pugui confirmar la disponibilitat de fons ha de complir els requisits següents:

a) Que el compte de la persona titular es pugui consultar en línia en el moment de la sol·licitud.
b) Que la persona titular hagi donat el consentiment exprés al banc per facilitar la confirmació del fet que hi ha disponible l’import d’una operació de pagament concreta.
c) Que aquest consentiment hagi estat anterior a la primera confirmació.

Per sol·licitar aquesta confirmació el proveïdor de serveis de pagament concret ha de complir els requisits següents:

a) Que disposi del consentiment exprés de la persona titular perquè sol·liciti la confirmació.
b) Que la persona titular hagi iniciat l’operació de pagament per un import concret fent servir una targeta emesa pel proveïdor de serveis de pagament.
c) Que s’identifiqui davant del banc en cada sol·licitud de confirmació.

La confirmació consistirà únicament en un “sí” o un “no”. Aquesta informació no es conservarà ni es farà servir per a finalitats diferents de les exposades.

El banc no podrà bloquejar fons com a conseqüència d’aquesta confirmació.

La persona titular, quan sigui l’ordenant d’una operació de pagament, tindrà dret a sol·licitar al banc la identificació del proveïdor de serveis de pagament que hagi sol·licitat informació sobre la disponibilitat de fons del seu compte i la resposta que li ha facilitat el banc.

Queden excloses d’aquesta operació de confirmació les targetes en les quals s’emmagatzemen diners electrònics.

El banc pot denegar l’accés al compte de la persona titular a un proveïdor d’informació sobre comptes o a un proveïdor de serveis d’iniciació de pagaments per raons objectivament justificades i degudament documentades, relacionades amb l’accés no autoritzat o fraudulent al compte del proveïdor esmentat, en particular amb la iniciació no autoritzada o fraudulenta d’una operació de pagament. El banc ha d’informar la persona titular de la denegació de l’accés i dels seus motius, si és possible, abans de denegar l’accés i, com a molt tard, immediatament després de la denegació.

3.- Operacions de pagament no autoritzades o executades incorrectament. La persona titular ha de comunicar al banc l’execució incorrecta o no autoritzada d’una operació de pagament quan en tingui coneixement, a fi que el banc pugui rectificar l’operació. Aquesta comunicació s’haurà de fer sense tardança injustificada per part de la persona titular i, en tot cas, en un termini màxim de tretze mesos des de la data del dèbit o abonament, segons escaigui, de l’import de l’operació.

En cas d’operacions de pagament no autoritzades, el banc haurà de tornar immediatament a la persona titular l’import de l’operació, i restablir, si escau, el compte en què s’hagi carregat l’import esmentat a l’estat en què es trobaria si no s’hagués efectuat l’operació no autoritzada.

No obstant això, en cas d’operacions de pagament no autoritzades que resultin de l’ús d’un instrument de pagament perdut o sostret, s’atendrà al que preveu aquest document respecte de les condicions aplicables a l’instrument de pagament concret de què es tracti.

Atès que es tracta d’instruments de pagament emesos per utilitzar-los en el marc de l’activitat econòmica, comercial o professional de la persona titular o contractant, el règim aplicable amb vista a la pèrdua econòmica en els casos de pèrdua, robatori o apropiació indeguda i al termini en què la persona titular ha de comunicar al banc l’execució incorrecta o no autoritzada d’una operació, serà el que es pacta específicament en el contracte d’emissió de l’instrument de pagament de què es tracti.

4.- Responsabilitat del banc per la no execució o execució defectuosa d’ordres de pagament.

4.1. Ordres de pagament iniciades per la persona ordenant. El banc serà responsable davant la persona titular de l’execució correcta de les operacions de pagament que aquesta ordeni, tret que es demostri que el proveïdor de serveis de pagament de la persona beneficiària va rebre l’import de l’operació de pagament; en aquest cas, aquest serà responsable davant la persona beneficiària.

Si una operació de pagament no s’executa o s’executa incorrectament i el banc n’és responsable d’acord amb el que s’ha exposat abans, tornarà a la persona titular, sense demora injustificada, l’import corresponent a l’operació i restablirà, si escau, el saldo del compte de pagament a la situació en què hi hauria estat si no hagués tingut lloc l’operació de pagament defectuosa. La data valor de l’abonament d’aquesta al compte de la persona titular no pot ser posterior a la data en la qual s’hagi efectuat el càrrec de l’import.

Si la persona titular actua com a beneficiària, el banc posarà immediatament a la seva disposició l’import corresponent a l’operació de pagament i, si escau, abonarà l’import corresponent al seu compte. La data valor de l’abonament al compte de pagament de la persona titular no serà posterior a la data en què s’hagi efectuat el càrrec de l’import.

Quan l’operació de pagament s’executi amb retard, el proveïdor de serveis de pagament de la persona beneficiària vetllarà perquè, prèvia sol·licitud del proveïdor de serveis de pagament de la persona ordenant, la data valor de l’abonament al compte de pagament de la persona beneficiària no sigui posterior a la data en què hauria atribuït l’import en cas d’una execució correcta de l’operació.

En qualsevol cas, quan la persona titular actuï com a ordenant de l’operació de pagament, el banc, prèvia petició i independentment de la responsabilitat que es determini, intentarà immediatament rastrejar l’operació de pagament i en notificarà els resultats a la persona ordenant. El banc no cobrarà cap despesa per això.

4.2. Ordres de pagament iniciades per la persona beneficiària. Quan es tracti d’ordres de pagament iniciades per la persona titular en qualitat de beneficiària, el banc serà responsable de transmetre-les correctament al proveïdor de serveis de pagament de la persona ordenant i haurà de tornar immediatament l’ordre de pagament al proveïdor de serveis de pagament de la persona ordenant. Quan la transmissió de l’ordre de pagament s’efectuï amb retard, la data valor corresponent a l’abonament de l’import del compte de pagament de la persona titular no podrà ser posterior a la data valor que s’hauria atribuït a l’import en cas d’una execució correcta de l’operació.

El banc vetllarà perquè l’import de l’operació de pagament estigui a disposició de la persona titular immediatament després que el banc rebi l’import esmentat. La data valor corresponent a l’abonament de l’import al compte de pagament de la persona titular no podrà ser posterior a la data valor que s’hauria atribuït a l’import en cas d’una execució correcta de l’operació.

Si la persona titular actua com a ordenant d’una operació de pagament no executada o executada de manera defectuosa per causes imputables al banc, aquesta haurà de tornar a la persona ordenant, segons escaigui i sense demora injustificada, l’import de l’operació de pagament no executada o executada de manera defectuosa i restituir el compte de pagament en què s’hagi efectuat el càrrec a l’estat en què s’hauria trobat si no s’hagués efectuat l’operació de pagament defectuosa. La data valor de l’abonament al compte de pagament de la persona titular no pot ser posterior a la data en què s’hagi efectuat el càrrec de l’import.

El banc serà responsable si es prova que ha rebut l’import de l’operació de pagament, fins i tot si el pagament es fa amb un petit retard. La data valor en aquest cas no podrà ser posterior a la data valor que s’hauria atribuït a l’import en cas d’una execució correcta de l’operació.

El banc, en qualsevol cas, com a prestador de serveis de pagament de la persona titular beneficiària, prèvia petició d’aquesta, ha d’intentar immediatament rastrejar l’operació de pagament i notificar-ne els resultats a la persona beneficiària. El banc no cobrarà cap despesa per això a la persona titular.

4.3. El banc respondrà davant la persona titular de les despeses que s’hagin ocasionat, així com dels interessos que s’apliquin a la persona titular com a conseqüència de la no execució o de l’execució defectuosa o amb retard de l’operació de pagament.

4.4. Ordres de pagament iniciades a través d’un proveïdor de serveis d’iniciació de pagaments. En cas que la persona titular sigui l’ordenant d’una operació de pagament iniciada a través d’un proveïdor de serveis d’iniciació de pagaments, el banc haurà de tornar a la persona titular l’import de l’operació de pagament no executada o executada de manera defectuosa i, si escau, restituir el compte de pagament en el qual s’hagi efectuat el càrrec a l’estat en què s’hauria trobat si no s’hagués efectuat l’operació defectuosa. El proveïdor de serveis d’iniciació de pagaments haurà de rescabalar immediatament el banc per les pèrdues sofertes o les quantitats abonades per efectuar la devolució a la persona ordenant. Correspondrà al proveïdor de serveis d’iniciació de pagaments demostrar que l’operació es va efectuar correctament.

5.- Devolució d’operacions de pagament iniciades per la persona beneficiària d’aquestes, autoritzades per la persona ordenant. La persona titular, quan actuï com a ordenant d’una operació de pagament autoritzada, iniciada per la persona beneficiari d’aquesta o a través seu, tindrà dret que el banc li torni l’import sempre que es compleixin les condicions següents:

  • Que en l’autorització de la persona titular no s’especifiqui l’import exacte de l’operació,
  • Que l’import sigui superior al que la persona titular raonablement podria esperar, tenint en compte les seves pautes de despesa anteriors i la resta de circumstàncies pertinents al cas concret.

El banc podrà sol·licitar a la persona titular que aporti dades que fonamentin la concurrència de les condicions esmentades.

La persona titular disposarà d’un termini màxim de vuit setmanes per sol·licitar la devolució, comptades a partir del càrrec dels fons al seu compte. El banc haurà de tornar l’import íntegre de l’operació o bé justificar la seva negativa a la devolució en un termini de deu dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud de la persona titular.

La persona titular no tindrà dret a la devolució quan no es compleixin les condicions que indica aquesta condició.

6.- Execució d’ordres de pagament.

6.1. Recepció d’ordres de pagament. El moment de recepció d’una ordre de pagament serà aquell en què el banc rebi l’ordre. No es carregarà al compte de la persona titular si abans no rep l’ordre de pagament. Si la recepció té lloc un dia inhàbil, a efectes bancaris, es considerarà que l’ordre de pagament s’ha rebut el dia hàbil següent. Així mateix, el banc té establerta una hora límit, diferent segons l’operació de pagament de què es tracti i/o el canal a través del qual es cursi l’ordre, a partir de la qual aquesta s’entendrà que s’ha rebut el dia hàbil següent. El banc posarà en coneixement de la persona titular l’hora límit aplicable a cada operació en ocasió de l’execució de l’ordre de pagament corresponent.

La persona titular podrà acordar amb el banc que l’execució d’una ordre de pagament concreta comenci en una data determinada, al final d’un cert termini o el dia en què la persona titular hagi posat fons a disposició del banc; en aquest cas s’entendrà que el moment de la recepció de l’ordre de pagament és el dia acordat o el dia hàbil següent, si aquest és inhàbil.

En cas que el banc rebutgi l’execució d’una ordre de pagament, haurà de notificar immediatament aquesta circumstància a la persona titular i explicar-li, en la mesura que es pugui, els motius de la negativa i, si escau, el procediment que ha de seguir a fi de rectificar els errors que l’hagin causada.

El banc podrà cobrar despeses per aquesta notificació, d’acord amb el que s’ha pactat, si escau, en les condicions particulars corresponents del contracte de què es tracti.

El banc no es podrà negar a executar una ordre de pagament autoritzada si compleix totes les condicions que estableix aquest contracte, tant si l’ha iniciada la persona titular o un proveïdor d’iniciació de serveis de pagament en nom seu, la persona beneficiària o bé a través seu.

6.2. Termini d’execució i data de valor.

a) Àmbit d’aplicació.-
Les parts acorden que les disposicions de la normativa en vigor relatives al termini d’execució i data valor de les operacions de pagament s’aplicaran únicament a les operacions de pagament efectuades en euros en les quals el proveïdor de serveis de pagament de l’altra part en l’operació estigui situat a la Unió Europea, a excepció de les previsions relatives a la data de valor de l’abonament i del càrrec al compte de la persona titular i a la disponibilitat dels fons per part d’aquesta, que s’aplicaran a la resta d’operacions de pagament, excepte en el cas de xecs o operacions subjectes a clàusula suspensiva, en què només s’aplicaran quan s’hagi produït l’abonament en ferm.

b) Operacions de pagament en què la persona titular és l’ordenant. En relació amb les operacions de pagament en què la persona titular actuï com a ordenant, el banc s’assegurarà que l’import de l’operació s’aboni al compte del proveïdor de serveis de pagament de la persona beneficiària, com a màxim, al final del dia hàbil següent al moment de recepció de l’ordre de pagament. Per a operacions de pagament iniciades en paper, el termini indicat es prolongarà un dia hàbil. La data de valor del càrrec al compte de la persona titular, quan actuï com a ordenant, no pot ser anterior al moment en què l’import de l’operació de pagament es carregui al compte esmentat.

c) Operacions de pagament en què la persona titular sigui la beneficiària. Com que es tracta d’operacions de pagament en què la persona titular és la beneficiària, el banc abonarà l’import de l’operació al compte de la persona titular amb data de valor el mateix dia hàbil en què hagi rebut els fons del proveïdor de serveis de pagament de la persona ordenant, moment en què aquest import ha d’estar a disposició de la persona titular.

d) Ingrés d’efectiu. Quan la persona titular ingressi efectiu als seus comptes personals oberts al banc, en la mateixa moneda del compte de què es tracti, podrà disposar de l’import ingressat des del mateix moment en què tingui lloc l’ingrés, al qual es donarà data de valor d’aquell mateix dia. Si la persona titular actua com a no consumidor, podrà disposar de l’import ingressat el dia hàbil següent al de la recepció dels fons pel banc, que s’abonaran al compte amb data valor d’aquell mateix dia.

6.3. Identificadors únics. Per executar les ordres de pagament iniciades per la persona titular o, si escau, pel proveïdor d’iniciació de serveis de pagament, s’ha de facilitar al banc l’identificador únic en virtut del qual s’identifica de manera inequívoca l’altre usuari de serveis de pagament i el compte de pagament. Per executar ordres de pagament transfrontereres, la persona titular ha de facilitar, a més, l’identificador del proveïdor de serveis de pagament de l’altre usuari dels serveis esmentats.

La persona titular queda informada que el seu identificador únic és el codi compte client (CCC), o l’IBAN, si escau, dades que figuren en tots els extractes de compte que el banc envia als seus clients. L’identificador del banc pel que fa a les ordres de pagament transfrontereres, bank identifier code (BIC), és: BSCHESMM.

L’identificador únic de les targetes de dèbit i crèdit pel que fa a l’execució d’una ordre de pagament és el número que figura imprès en l’anvers d’aquesta. El banc podrà modificar aquest número quan se substitueixi una targeta per una altra, com, per exemple, en els casos de pèrdua o sostracció o incorporació de noves funcionalitats.

El banc no serà responsable de la no execució o de l’execució defectuosa d’una operació de pagament quan l’identificador únic sigui incorrecte. No obstant això, el banc farà les gestions que tingui a l’abast a fi de recuperar els fons de l’operació de pagament. El banc facilitarà a la persona titular com a ordenant, prèvia sol·licitud per escrit, tota la informació de què disposi que sigui pertinent perquè la persona titular interposi una reclamació legal a fi de recuperar els fons. El banc pot cobrar a la persona titular per aquesta recuperació, d’acord amb el que s’ha pactat, si escau, en les condicions particulars respectives.

7.- Operacions sospitoses. El banc disposa de sistemes de detecció de frau per identificar de manera eficaç i ràpida operacions sospitoses o fraudulentes. En cas que aquests sistemes detectin una operació que pugui ser sospitosa de frau, o detectin un frau real o amenaça per a la seguretat, el banc es posarà en contacte amb el client telefònicament al número que aquest hagi designat, per confirmar la veracitat o el consentiment real del client a l’operació concreta i sospitosa. Així mateix, el banc podrà enviar al client notificacions, a manera informativa, d’operacions de rellevància especial per la seva quantia o que superin els límits de les operacions habituals del client.

8.- Durada. Aquestes condicions generals s’aplicaran a tots i cadascun dels serveis de pagament que la persona titular faci amb el banc, així que la seva durada serà la del servei de pagament concret de què es tracti.
La persona titular podrà resoldre els contractes de serveis de pagament de manera unilateral, sense cap cost a càrrec seu, previ avís al banc amb un mes d’antelació, quan aquests tinguin pactada una durada indefinida. Els contractes de serveis de pagament que tinguin establert un termini de durada determinada s’extingiran quan vencin; tot això d’acord amb el que estableixen les condicions generals o particulars que s’apliquin al contracte de serveis de pagament de què es tracti.

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube