Santander

Línia de cobertura per a crèdits de circulant CESCE COVID-19

Línea CESCE COVID-19. Accede a las coberturas para créditos de circulante. Más información

Què és la Línia extraordinària de cobertura asseguradora de crèdits de circulant CESCE COVID-19?

Una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d'euros, en dos trams, amb càrrec al Fons de reserva dels riscos de la internacionalització. Les cobertures les atorgarà la CESCE en nom propi i per compte de l'Estat, a l'empara d'allò que preveu la Llei 8/2014, del 22 d'abril, el Reial decret 1006/2014, del 5 de desembre i allò que estableix el Reial decret-llei 8/2020, del 17 de març.

Les empreses que compleixin amb els criteris d'elegibilitat tindran accés a aquestes cobertures per a crèdits de circulant a través de les entitats financeres, entre elles Banco Santander, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

La Línia està subjecta a la normativa d'ajuts d'Estat de la Unió Europea.

A quines empreses va dirigida la Línia de cobertura de circulant COVID-19?

Empreses espanyoles considerades com a Petites i Mitjanes Empreses d'acord amb la definició de l'Annex I del Reglament UE 651/2014 de la Comissió, així com altres empreses més grans, sempre que siguin entitats no cotitzades (ni l'empresa deutora ni la seva matriu), en què hi concorrin les següents circumstàncies:

 1. Que siguin empreses internacionalitzades o en procés d'internacionalització, en complir almenys un dels següents requisits. 
  • Empreses en què el negoci internacional, reflectit a la seva darrera informació financera disponible, representi almenys un terç (33%) de la seva xifra de negocis,  
  • Empreses que siguin exportadores regulars (aquelles empreses que hagin exportat regularment durant els darrers quatre anys independentment de l'import exportat).  
 2. Que l'empresa s'enfronti a un problema de liquiditat o de manca d'accés al finançament resultat de l'impacte de la crisi del COVID-19 en la seva activitat econòmica.

 Quin és l'import màxim dels préstecs per client sota la línia i terminis màxims1?

 1. Per a crèdits amb venciment posterior al 31/12/2020, el principal no podrà excedir de:   
  • Dues vegades la despesa anual en costos de personal del Deutor durant l'any 2019, o l'últim any disponible. Per a empreses creades després de l'1/1/2019, el crèdit no haurà d'excedir el cost salarial estimat per als primers dos anys d'operacions; o  
  • El 25% dels ingressos totals del Deutor e 2019; o  
  • Amb la justificació apropiada (podrà estar basat en declaracions del Deutor) sobre les seves necessitats de liquiditat, l'import del crèdit pot incrementar-se per cobrir les necessitats dels següents 18 mesos per a les Pimes i de 12 mesos per a empreses grans.
    
 2. Per a crèdits que s'amortitzin amb anterioritat al 31/12/2020, l'import de principal del crèdit podrà superar el recollit amb anterioritat, sempre que es justifiqui apropiadament i es mantingui la proporcionalitat de l'ajut. 

El termini màxim dels crèdits podrà assolir 5 anys des de l'atorgament.

Quines operacions de crèdit són elegibles sota aquesta Línia de cobertura?

Seran elegibles els crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora, sense que sigui necessària la seva relació directa amb un o diversos contractes internacionals, sempre que responguin a noves necessitats de finançament derivades de la crisi sanitària COVID-19 i no a situacions prèvies a la crisi actual.

El finançament assegurat no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents entre l'empresa i l'entitat financera. L'entitat financera assumeix el compromís de mantenir, almenys fins al 30 de setembre del 2020 o fins al venciment original si és posterior, els límits de les línies de circulant concedides als clients els crèdits dels quals rebin cobertura sota aquesta Línia.

Podrà examinar-se, sota aquesta Línia, la cobertura de crèdits de circulant atorgats a empreses elegibles signats amb posterioritat al 18 de març del 2020. El termini de vigència d'aquesta Línia a efectes d'emissió de la cobertura és de 6 mesos des d'aquesta data; és a dir, fins al 18 de setembre del 2020.

Per obtenir-ne més informació sobre la Línia CESCE COVID-19 prem aquí.

1. Dintre dels límits han de computar-se tots els ajuts extraordinaris de l'Estat espanyol en relació amb la crisi del COVID-19 i, en concret, els atorgats per l'ICO, de forma que, si una empresa sol·licita diversos ajuts d'aquests tipus, tots els obtinguts han de sumar-se als efectes de calcular el límit màxim permès.sub>

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Pàgina oficial de Santander Advance a Linkedin
Canal oficial de Banco Santander Advance a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram