Santander

Forfaiting

Forfaiting

 • Beneficis
 • Característiques
 • Modalitats

El Forfaiting és el descompte a tipus fix, sense recurs contra l'exportador o el cedent del crèdit, d'instruments de pagament ajornat originats per operacions de comerç internacional.

Vista des de la perspectiva de l'exportador, l'operació és només una venda en ferm a Banco Santander dels instruments de crèdit deslliurats a càrrec de l'importador estranger.

Avantatges

Avantatges en riscos

 • Mitjançant la venda en ferm dels seus crèdits a Banco Santander, l'exportador s'allibera automàticament de tots els riscos implícits en l'operació (comercials, polítics, de canvi i d'interès).

Avantatges financers:

 • Més liquiditat de l'actiu (cobrament al comptat d'operacions ajornades) sense consumir les línies de crèdit bancari disponibles.

 • Possibilitat de transferir a l'importador estranger, totalment o parcialment, el cost financer de l'operació.

 • Millora del compte de resultats, ja que l'absència de riscos fa innecessària la dotació de les provisions corresponents.

Avantatges comercials:

 • Permet d'oferir finançament a mitjà/llarg termini, a tipus fix i, si escau, amb un període de carència, per al 100% de l'operació comercial.

 • Fa possible el finançament de les operacions independentment del tipus de mercaderia exportada i del seu país d'origen.

 • Permet d'adoptar estratègies comercials molt més agressives en l'obertura o el manteniment de mercats emergents (i per tant de més risc), sense necessitat d'assegurar el crèdit concedit, amb l'estalvi consegüent en concepte de primes.

Avantatges operatius:

 • Flexibilitat i rapidesa d'instrumentació.

Tot i que pot ser emprada en situacions molt diverses, aquesta possibilitat financera és especialment atractiva en el cas d'exportacions a països emergents o en via de desenvolupament (és a dir, amb un perfil de risc pronunciat) i, en particular, quan les circumstàncies o les característiques de l'operació impedeixin o desaconsellin utilitzar el sistema de crèdit a l'exportació amb suport oficial.
 

En funció de l'instrument de cobrament emprat:

 • Crèdits documentaris

 • Xecs

 • Pagarés

 • Etc. (Altres efectes financers)

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Pàgina oficial de Santander Advance a Linkedin
Canal oficial de Banco Santander Advance a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander a YouTube