Santander

Cuenta 1l2l3 Pymes

Avantatges del Compte 123 Pimes per a empreses, autònoms i comerços – Banco Santander

 • Avantatges
 • Condicions
 • Món 1l2l3
 • Targetes
 • Preguntes

Amb el Compte 1l2l3 Pimes, ésser autònom o pime al Santander té molts avantatges. Un compte no remunerat1 que, complint-ne les condicions, t'ajuda tots els mesos amb les despeses del teu negoci i, a més, t'ofereix avantatges i condicions preferents.

Descobreix tots els beneficis del Compte 1l2l3 Pimes:

Remuneración

 Bonificació en Rebuts2 i Pagament

 Icono uno En el pagament de nòmines a empleats i Assegurances Socials,
Règim General, Treballadors Autònoms (RETA),
Règim Especial Agrari (REA) o Mutualitats
alternatives al RETA.
 
 Icono dos En impostos:3 en l'IVA4 i en l'IRPF per rendiment d'activitat econòmica (si ets autònom) o en l'impost sobre societats (si tens una pime).
 
 Icono tres En subministraments d'aigua, gas, electricitat i telecomunicacions d'emissors espanyols.
Seguretat: empreses de seguretat privada.
Assegurances de protecció5 a prima periòdica mitjançades per Santander Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA (no s'hi inclouen les primes úniques ni les rendes vitalícies).
 

 

  Icono tarjetas Sense quota d'emissió i renovació per a les targetes Dèbit 1l2l3 Pimes i Crèdit 1l2l3 Pimes, si es compleixen les condicions6.
 
Icono Mundo

Accés al Món 1|2|3 Pimes, amb el qual obtindràs els avantatges següents:

 • Exempció de comissions en transferències,7 per Internet o per banca mòbil, i exempció per ingrés de xecs nacionals en euros.

 • Condicions avantatjoses en productes de finançament.

 • TPV físic8 en condicions preferents.

 • Accés a gestors especialistes en comerç exterior. 

Comprova tu mateix el que pots guanyar amb el Compte 1l2l3 Pimes amb la Calculadora 1l2l3 Pimes.

                   

 

Si ets una pime o un comerç:

 

Vull que em truquin per rebre més informació

 

O si ets autònom:

 

Ja sóc client i vull contractar-lo Vull ser client i contractar el Compte 1l2l3 Pimes

 

1. TAE del -0,359%, complint les condicions per a un supòsit en què es mantingui de forma constant durant un any un saldo diari de 30.000 €, aplicant un tipus d'interès nominal anual del 0% i amb la comissió de manteniment del compte de 108 €/any (9 €/mes). A més, porta associada la targeta de dèbit 1|2|3 Pimes amb un cost d'emissió i renovació de 0 €. La TAE no inclou la bonificació per la domiciliació de rebuts i pagaments. TAE del -0,837%, no complint les condicions per al mateix supòsit, augmentant la comissió de manteniment de 216 €/any (18 €/mes) i afegint una comissió d'emissió i renovació de la targeta de dèbit 1|2|3 Pimes de 36 €/any (3 €/mes). 2. Bonificació de rebuts per a pimes i autònoms residents o no residents fiscals a Espanya que contractin el Compte 1l2l3 Pimes i en compleixin les condicions (pots consultar les condicions en aquesta mateixa pàgina, a la pestanya de condicions). L'import sobre el qual es calcula la bonificació es limita a un màxim de 3.000 € mensuals per cadascun dels següents grups: remeses de nòmines i assegurances socials, impostos estatals relacionats amb l'activitat econòmica, subministraments (aigua, gas, electricitat i telecomunicacions d'emissors espanyols) i empreses de seguretat privada espanyoles, assegurances de protecció a prima periòdica mitjançades per Santander Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, S.A. Més informació sobre els beneficis, les condicions i les comissions a la teva oficina. 3. La base del càlcul per a la bonificació d'impostos és la quota a ingressar deguda al Compte 1l2l3 Pimes. 4. Per a Ceuta, Melilla i Canàries: el seu impost especial indirecte en substitució de l'IVA (IPSI, IGIC). 5. Assegurances de protecció mitjançades per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA a través de Banco Santander, de prima periòdica (no s'hi inclouen primes úniques ni rendes vitalícies) i, en el cas de les assegurances agràries combinades, també aquelles de prima no recurrent. Assegurances mitjançades per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF: A28360311 a través de la seva xarxa de distribució Banco Santander, SA. Operador inscrit al Registre de la DGSFP amb el núm. OV-0042. Responsabilitat civil i capacitat financera cobertes segons la legislació vigent. 6. Si no compleixes els requisits del compte, la quota de renovació de cada targeta serà de 36 € en una quota única l'any per a pimes o de 3 € al mes per a autònoms. 7. Amb un límit per operació de 50.000 €. 8. Servei de TPV prestat per Santander Elavon Merchant Services (SEMS). Condicions limitades a una facturació anual de 100.000 € per client.
Consulta la informació precontractual (PDF 701.46KB) del Compte 1l2l3 Pimes i les bases Món 1l2l3 Pimes (PDF 134 KB). Disponibles a oficines.

1. Ser autònom o pime resident o no resident fiscal a Espanya.
2. Contractar el Compte 1l2l3 Pimes i el contracte multicanal, a més de la targeta Dèbit 1l2l3 Pimes si ets autònom.
3. Fer les operacions següents a través del teu Compte 1|2|3 Pimes o d'un compte de crèdit d'igual titularitat:

 • Ingressos per un valor mínim de 9.000 € en els tres mesos anteriors a cada liquidació, mitjançant:

- Cobraments fent servir TPV comercialitzats per Banco Santander.
- Recepció de transferències.1
- Descompte o gestió de cobraments d'efectes comercials, lletres de canvi, rebuts, avançament o gestió de cobrament de crèdits en suport magnètic, cobrament de rebuts bancaris domiciliats, cessions de factoring o avançaments com a proveïdor de pagaments de confirming.
- Ingrés de xecs o ingressos en efectiu provinents de l'activitat comercial.
- Ajudes de la PAC.2

 • Fer els pagaments de les nòmines mensuals als empleats a través de remeses amb modalitat "nòmina"3 o abonar a través del Banc, o tenir-hi domiciliades, les cotitzacions a la Seguretat Social o mutualitats alternatives al règim especial de treballadors autònoms.

 • Complir en els tres mesos anteriors a la liquidació del compte com a mínim un dels següents grups d'operacions o productes:

   - Fer servir les targetes realitzant com a mínim sis moviments (compres a comerços, retirada a caixers, Diners Directes) en els últims tres mesos amb targetes Santander associades al Compte 1l2l3 Pimes o al compte de crèdit. Recorda contractar la targeta si encara no la tens.
  - Totalitzacions a comptes del Banc de com a mínim 750 euros en els tres mesos anteriors a la liquidació utilitzant terminals de punt de venda (TPV) físics, multidivisa i virtuals comercialitzats per Banco Santander.
  - Gestió de rebuts bancaris domiciliats per un import mínim de 3.000 euros en els tres mesos anteriors a la liquidació, descompte o gestió de cobrament a través del Banc d'efectes comercials, lletres de canvi, rebuts, avançament o gestió de cobrament de crèdits en suport magnètic, cessions de factoring o avançaments com a proveïdor de pagaments de confirming.
  - Operacions relacionades amb el comerç exterior, com la cessió de crèdits comercials, crèdits de finançament d'importacions i exportacions, remeses documentàries d'importació i exportació i obertura de crèdits simples o documentaris d'importació.

4. Pagar una comissió de manteniment del compte de 9 € al mes.

 

Si ets una pime o un comerç:

 

Vull que em truquin per rebre més informació

 

O si ets autònom:

 

Ja sóc client i vull contractar-lo Vull ser client i contractar el Compte 1l2l3 Pimes

 

1. Els moviments entre comptes oberts al Banc amb la mateixa titularitat no es consideren transferències, sinó traspassos, per la qual cosa no es tindran en compte. 2. Els clients amb PAC domiciliada compliran la condició d'ingressos superiors als 36.000 € anuals o el seu equivalent mensual. 3. No es tindran en compte pagaments de nòmines a través de transferència ordinària amb concepte "nòmina".

Pots consultar la informació precontractual (PDF 701.46KB) del Compte 1l2l3 Pimes i el resum de les bases Món 1l2l3 Pimes (PDF 2,78 MB). Disponibles a qualsevol oficina.

En contractar el Compte 1l2l3 Pimes i complir-ne les condicions, entres a formar part del Món 1l2l3 Pimes, que et dóna accés a múltiples avantatges:

Icono operaciones

Avantatges en les teves operacions

 • Exempció de comissions en transferències en euros per Internet o per banca mòbil, amb un límit per operació de 50.000€ (no urgents, nacionals i UE).
 • Sense comissió per ingrés de xecs nacionals en euros.
 • Condicions preferents en Terminals Punt de Venda (TPV1).
Icono financiación

Avantatges en les condicions de Finançament

 • Préstec impostos 1l2l3 Pimes. Per al pagament d'impostos estatals. Termini: 3 mesos.
 • Préstec avançament 1l2l3 Pimes. Per a anticipar els teus cobraments. Termini: 6 mesos.
 • Pòlissa crèdit 1l2l3 Pimes. Per a finançar la teva tresoreria. Termini: 12 mesos.
 • Rènting de vehicles (Bansacar). Regalem serveis de serigrafia a vehicles amb el logotip de la vostra empresa fins a 250€ i servei de substitució de vehicles 10 dies l'any.
Icono servicio

Qualitat de Servei

 • Garantia de qualitat 1|2|3 en l'Assegurança Multirisc Comerç i Pime. Per ser Client 1|2|3 Pimes se't torna el doble de la prima si incomplim el nostre compromís de qualitat2.
Icono servicios especiales

Serveis Especials

 • Suport per a la creació de la teva pàgina web i la teva botiga en línia de franc durant els 12 primers mesos, perquè puguis provar el servei sense compromís3. A partir d'aquest moment, si tens contractat el teu Compte 1|2|3 Pimes et costarà:
  - 6€/mes si tens els productes contractats.
  - 25€/mes si no el tens contractat.
 • Centre de Negocis Internacional: tens a la teva disposició un especialista en comerç exterior amb el qual pots posar-te en contacte en el 915 123 123.

 

Si ets una pime o un comerç:

 

Vull que em truquin per rebre més informació

 

O si ets autònom:

 

Ja sóc client i vull contractar-lo Vull ser client i contractar el Compte 1l2l3 Pimes

 

1.Servei de TPV prestat per Santander Elavon Merchant Services (SEMS). Condicions limitades a una facturació anual de 100.000€ per client. 2 Companyia Asseguradora: HDI-Gerling industrie Versicherung AG, Sucursal d'Espanya, Subjecte a condicions del contracte d'assegurança. 3. El servei es prestarà per un proveïdor aliè a Banco Santander és aliè a la relació que els seus clients estableixin amb l'empresa proveïdora Tendencias Digitales, SL. CIF: B887221966

En contractar el Compte 1l2l3 Pimes i complint-ne les condicions*, no pagaràs les següents comissions de les Targetes Dèbit i Crèdit 1l2l3 Pimes:

Targeta Dèbit 1l2l3 Pimes
 • Sense quota d'emissió.
 • Sense quota de renovació.
 • Sense comissió per disposicions en efectiu a tots els caixers de Banco Santander del món. 

Targeta Crèdit 1l2l3 Pimes

 • Sense quota d'emissió.
 • Sense quota de renovació.

 

Si ets una pime o un comerç:

 

Vull que em truquin per rebre més informació

 

O si ets autònom:

 

Ja sóc client i vull contractar-lo Vull ser client i contractar el Compte 1l2l3 Pimes

 

*Si no compleixes els requisits del compte, la quota de renovació de cada targeta serà 3€/mes

En contractar el Compte 1l2l3 Pimes i complir-ne les condicions, entres a formar part del Món 1l2l3 Pimes, que et dóna accés a múltiples avantatges:

 • Qui pot contractar el Compte 1l2l3 Pimes?

  Aquest compte el pot contractar qualsevol client nou o actual del Banc que sigui una Pime persona jurídica, així com qualsevol Autònom persona física amb activitat professional, en tots els casos residents a Espanya i amb facturació anual fins a sis milions d'euros.
   
 • Puc contractar més d'un Compte 1l2l3 Pimes?

  No. Només és possible contractar un compte 1l2l3 Pimes per NIF/CIF.
   
 • Com i on puc contractar el Compte 1l2l3 Pimes?

  Si ets autònom i ja ets client del banc, pots fer-ho adreçant-te a la teva oficina  o trucant al telèfon gratuït 900 123 900.
  Si encara no ets client del Santander, pots contractar el Compte 1l2l3 a qualsevol de les nostres oficines o trucant al telèfon gratuït 900 123 123.
  Si ets pime o empresa client o no client, pots fer-ho adreçant-te a la teva oficina o des d'aquí
   
 • Com sabré els beneficis que genera el meu Compte 1l2l3 Pimes una vegada el contracti?

  Podràs consultar des de la teva posició global (accessible a través de la banca mòbil i per Internet) els beneficis mensuals i acumulats gràcies al Compte 1l2l3 Pimes, a partir del moment en què es faci la primera liquidació.
   
 • Tinc algun tipus de compromís de permanència al Compte 1l2l3 Pimes?

  No hi ha compromís de permanència per la contractació del Compte 1l2l3 Pimes.
   
 • Quins requisits he de complir per a accedir als avantatges del Compte 1l2l3 Pimes?

  Els requisits que has de complir són:

   1. Ser autònom o pime resident o no resident fiscal a Espanya.
    
   2. Contractar el Compte 1l2l3 Pimes i el contracte multicanal, a més de la targeta Dèbit 1l2l3 Pimes si ets autònom.

   3. Fer les operacions següents a través del teu Compte 1|2|3 Pimes o d'un compte de crèdit d'igual titularitat:

   · Ingressos per un valor mínim de 9.000 € en els tres mesos anteriors a cada liquidació, mitjançant:

   -Cobraments fent servir TPV comercialitzats per Banco Santander.

   -Recepció de transferències. Els moviments entre comptes oberts al Banc amb la mateixa titularitat no es consideren transferències, sinó traspassos, per la qual cosa no es tindran en compte. 

   -Descompte o gestió de cobraments d'efectes comercials, lletres de canvi, rebuts, avançament o gestió de cobrament de crèdits en suport magnètic, cobrament de rebuts bancaris domiciliats, cessions de factoring o avançaments com a proveïdor de pagaments de confirming.

   -Ingrés de xecs o ingressos en efectiu provinents de l'activitat comercial.

   -Ajudes de la PAC. Els clients amb PAC domiciliada compliran la condició d'ingressos superiors als 36.000 € anuals o el seu equivalent mensual. 

   · Fer els pagaments de les nòmines mensuals als empleats a través de remeses amb modalitat "nòmina" o abonar a través del Banc, o tenir-hi domiciliades, les cotitzacions a la Seguretat Social o mutualitats alternatives al règim especial de treballadors autònoms. No es tindran en compte pagaments de nòmines a través de transferència ordinària amb concepte "nòmina".

   · Complir en els tres mesos anteriors a la liquidació del compte com a mínim un dels següents grups d'operacions o productes:

   -Fer servir les targetes realitzant com a mínim sis moviments (compres a comerços, retirada a caixers, Diners Directes) en els últims tres mesos amb targetes Santander associades al Compte 1l2l3 Pimes o al compte de crèdit. Recorda contractar la targeta si encara no la tens.

   -Totalitzacions a comptes del Banc de com a mínim 750 euros en els tres mesos anteriors a la liquidació utilitzant terminals de punt de venda (TPV) físics, multidivisa i virtuals comercialitzats per Banco Santander.

   -Gestió de rebuts bancaris domiciliats per un import mínim de 3.000 euros en els tres mesos anteriors a la liquidació, descompte o gestió de cobrament a través del Banc d'efectes comercials, lletres de canvi, rebuts, avançament o gestió de cobrament de crèdits en suport magnètic, cessions de factoring o avançaments com a proveïdor de pagaments de confirming.

   -Operacions relacionades amb el comerç exterior, com la cessió de crèdits comercials, crèdits de finançament d'importacions i exportacions, remeses documentàries d'importació i exportació i obertura de crèdits simples o documentaris d'importació.


    

   • I, si ja sóc client de Banco Santander, he de contractar-ho tot novament?
    Si ets client del banc, pots canviar el teu compte actual a un Compte 1l2l3 Pimes, així conservaràs les domiciliacions que hi tinguis i el número de compte. També podràs canviar les teves targetes de dèbit i crèdit a Targeta Dèbit i Crèdit 1l2l3 Pimes sempre que siguin targetes d'empresa, no d'ús particular.
     
   • Quina durada té el contracte?
    La durada del contracte del Compte 1l2l3 Pimes és indefinida.   

    

    

   Si ets una pime o un comerç:

    

   Vull que em truquin per rebre més informació

    

   O si ets autònom:

    

   Ja sóc client i vull contractar-lo Vull ser client i contractar el Compte 1l2l3 Pimes

    

   El Banc podrà modificar els interessos, les comissions i la resta de condicions del Compte 1|2|3 Pimes en qualsevol moment, a través de comunicació individual al titular, amb una antelació mínima de dos mesos abans de la seva entrada en vigor. Es considerarà que el titular accepta la modificació si, dins del termini indicat, no comunica per escrit al Banc la resolució del contracte i consegüent cancel·lació del compte.

    

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Pàgina oficial de Santander Advance a Linkedin
Canal oficial de Banco Santander Advance a Twitter
Compte oficial de Banco Santander Espanya a Google+
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander a YouTube