Santander

Warrant

Warrant

Què és un warrant?
Els warrants són productes financers derivats, concretament són opcions negociables en forma de títol valor que ofereixen al seu propietari el dret, però no l'obligació, a comprar (call) o vendre (put) una quantitat determinada d'actiu (actiu subjacent) a un preu fix (preu d'exercici o preu strike) durant un període de temps fins a una data predeterminada (data de venciment) a canvi del pagament d'un preu (prima).

Característiques dels warrants

    Un warrant, igual que una acció, és un títol valor i, com a tal, no es pot vendre si no s'ha comprat abans, però és totalment negociable, és a dir, es pot comprar o vendre tantes vegades com es vulgui obtenint el benefici o la pèrdua corresponent.
     
    Un warrant és un producte derivat, la qual cosa significa que el warrant deriva de l'existència prèvia d'un altre actiu, denominat actiu subjacent. L'actiu subjacent pot ser qualsevol tipus d'actiu financer: índex, acció, tipus d'interès, divises, cistelles d'accions, obligacions, matèries primeres, etc.
     
    Un warrant té fixat des de la seva emissió l'actiu subjacent, el preu d'exercici i el venciment. Al mateix temps, es coneix la quantitat d'actiu subjacent a què dona dret cada warrant, denominada "ràtio”.
     
    En comprar un warrant s'adquireix el dret, no l'obligació, a comprar o vendre l'actiu subjacent.
     
    El preu que es paga pel warrant es denomina prima, i és el que costa adquirir el dret a comprar o vendre l'actiu subjacent. La prima depèn de diversos paràmetres: el preu d'exercici, el preu de l'actiu subjacent, la volatilitat, el temps a venciment, el tipus d'interès i els dividends. La diferència més important entre la inversió directa en l'actiu subjacent i la inversió en warrants rau en el fet que el desemborsament realitzat per comprar un warrant és menor que el desemborsament per adquirir l'actiu subjacent, obtenint el mateix benefici o pèrdua.

 

"Exercitar" un warrant és fer efectiu el dret a comprar o vendre l'actiu subjacent. Quan s'exercita un warrant, la liquidació es pot fer a través del lliurament físic de l'actiu subjacent contra el pagament del preu d'exercici o bé per lliurament financer, és a dir, liquidant per diferències entre el preu de mercat de l'actiu subjacent el dia en què s'exercita i el preu d'exercici.

Tipus de warrants

  • Europeus i americans

    • Warrants europeus: aquells que només es poden exercitar en la data de venciment pactada.
    • Warrants americans: aquells que es poden exercitar en qualsevol moment de la vida del warrant fins al venciment.
       
  • Warrant call

Quan un inversor decideix apostar a l'alça i compra un warrant call, adquireix el dret a comprar una determinada quantitat de l'actiu subjacent a un preu fix (preu d'exercici) en qualsevol moment des de la data de compra fins a la data de venciment (si el warrant és americà) o només en la data de venciment (si el warrant és europeu).

  • Warrant put

En cas contrari, quan l'inversor espera un descens en el preu de l'actiu subjacent haurà de comprar un warrant put, adquirint així el dret a vendre una determinada quantitat de l'actiu subjacent a un preu fix (preu d'exercici) en qualsevol moment des de la data de compra fins a la data de venciment (si el warrant és americà) o només en la data de venciment (si el warrant és europeu).

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram