Santander

Què és l'EBITDA i com es calcula?

Definició d'EBITDA

    

Què és l'EBITDA?
L'EBITDA és un indicador financer (acrònim del terme anglès Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) que mostra el benefici de la teva empresa abans de restar els interessos que has de pagar pel deute contret, els impostos propis del teu negoci, les depreciacions per deteriorament d'aquest i l'amortització de les inversions realitzades. El propòsit de l'EBITDA és obtenir una imatge fidel del que l'empresa està guanyant o perdent en el nucli del negoci.

Tot i que no forma part de l'estat de resultats de les companyies, l'EBITDA és una ràtio que et permet saber d'una manera ràpida i senzilla si el teu negoci és rendible o no, ja que representa el benefici brut d'explotació calculat abans de la deduïbilitat de les despeses financeres.

     
     Com es calcula l'EBITDA?
L'EBITDA es calcula a partir del resultat final d'explotació de l'empresa, sense incorporar els elements financers (interessos del deute), els tributaris (impostos), els canvis de valor de l'immobilitzat (depreciacions) i les recuperacions de la inversió.

Passos per calcular l'EBITDA:
  1. El primer que cal fer és agafar al compte de resultats el resultat d'explotació, també anomenat EBIT (Earnings Before Interests and Taxes).
     
  2. A aquesta xifra cal sumar-hi les quantitats destinades a dotar provisions.
     
  3. Per acabar, s'hi agrega també l'import corresponent a amortitzacions productives. 
     
     Per a què serveix l'EBITDA?
Aquestes són algunes de les principals aportacions de l'EBITDA:
  • La seva utilitat principal és que et mostra els resultats del teu projecte sense considerar aspectes financers ni tributaris. És a dir, et permet saber si el motor de la teva empresa, el negoci de si mateix, funciona o no més enllà d'altres ajustos o de com l'hagis finançat. Per a l'EBITDA, l'important és conèixer quant pot generar el teu projecte. Així, si al teu negoci aquest indicador és positiu vol dir que, en principi, és rendible, i que el seu èxit dependrà de la gestió que facis de les despeses financeres, així com de la fiscalitat, de les polítiques de depreciació i d'amortització. De la mateixa manera, si obtens un EBITDA negatiu t'hauries de plantejar la continuïtat del projecte.
  • És molt útil també per comparar empreses, les seves dades històriques i la seva salut i vitalitat, ja que mostra una informació que no es veu afectada pel palanquejament financer, pels impostos ni pels costos d'amortització, que en determinades empreses són molt elevats. A més, permet mesurar en termes homogenis les rendibilitats de diferents empreses, fins i tot de països diferents.
  • També et pot servir per veure amb un cop d'ull la solvència de la teva empresa. I és que amb aquest indicador pots estimar, de manera més abreujada, quin és el flux d'efectiu disponible de la teva empresa. És a dir, et mostra quants diners li queden al teu negoci per pagar els seus deutes una vegada restades les despeses més importants.

 

Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500
Descarrega l'aplicació Santander a Google Play
Descarrega l'aplicació Santander a l'App Store
Canal oficial de Banco Santander Espanya a Twitter
Pàgina oficial de Banco Santander Espanya a Facebook
Canal oficial de Banco Santander Espanya a YouTube
Cuenta oficial de Banco Santander España en Instagram