• Inicio 
 • La directiva sobre mercats d'instruments financers

La directiva sobre mercats d'instruments financers

MiFID és la directiva europea relativa a instruments i mercats financers, traslladada a Espanya a través de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, de mercat de valors, i del RD 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió.

Podem resumir-ne els objectius de la manera següent:

 • Proporcionar un nivell de protecció més alt als clients i, especialment, a l'inversor detallista mitjançant l'establiment de normes de conducta i protocols d'organització i control.
 • Introduir un marc regulador comú per homogeneïtzar la prestació de serveis d'inversió als països de la Unió Europea.

La normativa MiFID suposa, per als clients als quals es prestin serveis d'inversió: (i) la necessària classificació del client i la comunicació de la classificació assignada; (ii) l'avaluació de la idoneïtat o de la conveniència en funció del servei d'inversió prestat, la classificació del client i el tipus d'instrument financer sobre el qual recaigui; (iii) l'aplicació de polítiques específiques per executar ordres i gestionar els conflictes d'interès, etc.

A través d'aquest apartat podreu trobar la informació actualitzada que Banco Santander facilita als clients pel que fa a la prestació de serveis d'inversió, la qual us recomana que llegiu:

 • Una guia ràpida de conceptes MiFID, en què es resumeixen els principals aspectes inclosos en la norma esmentada.
 • Informació sobre la prestació de serveis d'inversió, en què se'n fa una descripció detallada i que inclou informació rellevant sobre com Banco Santander aplica la normativa de valors i presta els serveis d'inversió.
  Així mateix, de manera addicional i específica per al segment de Banca Privada de Banco Santander, informació sobre la prestació de serveis d'inversió per a clients de Santander Private Banking  i el formulari de sol·licitud de canvi de classificació MiFID.
 • Informació sobre incentius: supòsits d'honoraris, comissions i beneficis no monetaris que Banco Santander satisfà o rep d'entitats terceres, en relació amb la prestació de serveis respecte d'instruments financers
 • Política d'execució d'ordres o millor execució de Banco Santander.
 • Informació sobre els subcustodis seleccionats actualment per Banco Santander per mantenir comptes globals, d'acord amb l'operativa ordinària en la contractació de valors estrangers. Per a això, posa a la vostra disposició informació sobre la identitat, el país d'origen, la qualificació creditícia, els requisits i les normes sobre segregació d'actius i els riscos específics derivats, en cada cas, de l'ús de comptes globals de cadascun. dels subcustodis internacionals. Es fa constar que la relació continguda pot variar en funció dels valors contractats.
 • Despeses i costos en operacions de mercat de valors més habituals.