AJUDES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Ajuts AUTOCONSUM

Pla MOVES

Ajudes per a la rehabilitació de l'habitatge

Els ajuts verds d'eficiència energètica estan centrats en cadascun dels programes del Reial decret 853/2021 de Rehabilitació residencial i habitatge social. Aquests programes estan enfocats, principalment, en:


1.    PROGRAMA D'AJUDA A LES ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ A NIVELL D'EDIFICI

Aquest programa busca el finançament d'obres o actuacions als edificis d'ús residencial en què s'obtingui una millora de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolvent edificatòria a edificis: façanes, finestres, calderes, etc.

Es podran beneficiar d'aquest programa els propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en fila i d'edificis existents de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu, i també dels seus habitatges, ja siguin persones físiques o que tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.

Quins requisits s'han de complir per beneficiar-se dels ajuts d'aquest programa?

 • Reducció mínima del 30% de consum d'energia primària no renovable.
 • Reducció de demanda d'energia anual global de calefacció i refrigeració a les zones climàtiques C (25%), D i E (35%).
 • Que el tipus d'obra a desenvolupar sigui envolvent (façanes, finestres) amb calderes.
 • Que el termini màxim de la duració de l'obra sigui: fins a 26 mesos.
 • Els destinataris últims dels ajuts podran cedir el cobrament dels ajuts a l'agent o gestor de la rehabilitació mitjançant l'acord a què fa referència l'article 8.3 del Reial decret.

Estalvi Energètic

Subvenció màxima per habitatge

30-45%

40% ➔6.300€

45-60%

65% ➔11.600€

>60%

80% ➔18.800€


2.     PROGRAMA D'AJUDA A les ACTUACIONS DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES

Aquest programa busca el finançament d'actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica als habitatges, ja siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars. Els habitatges per als quals se sol·liciti finançament d'aquest programa han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de sol·licitar l'ajut.

Quins requisits s'han de complir per beneficiar-se dels ajuts d'aquest programa?

 • Reducció mínima del 30% de consum d'energia primària no renovable
 • O reducció de demanda d'energia anual global de calefacció i refrigeració del 7%.
 • Modificació o substitució d'elements constructius de l'envolupant tèrmica per a adequar-los als valors límit de transmitància tèrmica i permeabilitat de l'aire.
 • El cost mínim d'actuació ha de ser igual o superior a 1.000€.

Estalvi energètic

Subvenció màxima

>30%

40% ➔3.000€

Quin és el procediment per a la concessió dels ajuts?

Cada comunitat autònoma aprovarà el seu pla d'ajuts i n'establirà el procediment de sol·licitud. Els ajuts s'atorguen mitjançant concurrència simple, la qual cosa significa que les sol·licituds s'atendran per rigorós ordre de presentació fins a l'exhauriment dels fons. Consulta aquí el detall dels programes d'ajuda, dates de vigència i convocatòries de les diferents comunitats autònomes:

Recorda que pots calcular en pocs minuts quines actuacions pots dur a terme en el teu habitatge i les possibles ajudes de l'Estat amb el nostre simulador d'Eficiència Energètica.

Comença ja

Descobreix quines actuacions pots dur a terme en el teu habitatge i les possibles ajudes de l'Estat

Programa d'ajudes per a projectes d'autoconsum

Aquests ajuts contemplen com a actuacions subvencionables la instal·lació de nous equips de generació fotovoltaica i eòlica per a autoconsum, amb emmagatzematge o sense, la incorporació de sistemes d'emmagatzematge a instal·lacions renovables ja existents i la implantació de tecnologia solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia o aerotèrmia per a climatització i aigua calenta sanitària als habitatges.

Per a particulars estan destinats els programes següents:

 • Realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, al sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb emmagatzematge o sense.
 • Incorporació d'emmagatzematge a instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents al sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.
 • Realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques al sector residencial.

Quin és el valor dels ajuts i actuacions subvencionables?

Energia solar fotovoltaica: els ajuts per als particulars són d'un 40% (puja al 50% en els sistemes d'autoconsum col·lectiu).

 • Energia eòlica: els particulars obtindran un 50%.
 • Instal·lacions d'emmagatzematge: els particulars podran beneficiar-se d'un 70%.
 • A climatització amb renovables, la subvenció dependrà de la tecnologia emprada (com la biomassa o la geotèrmia) i serà del 40% al 70%.

Actuacions

Mòdul (ajuda €/kW)

Valor d'ajuda màxim (€/habitatge)

Instal·lacions aerotèrmiques aire-agua per a climatització o ACS

500€

3.000€

Instal·lació solar tèrmica (P > 400 kW)

450€

550€

Instal·lació solar tèrmica (50 Kw < P +/- 100 Kw)

600€

780€

Instal·lació solar tèrmica (50 Kw < P +/- 100 Kw)

750€

900€

Instal·lació solar tèrmica (P +/- 50 Kw)

900€

1.800€

Biomassa calderes

250€

2.500€

Biomassa aparells de calefacció local

250€

3.000€

Instal·lacions geotèrmiques per a climatització o ACS de circuit tancat

2.250€

13.500€

Instal·lacions geotèrmiques o hidrotèrmiques per a climatització o ACS de circuit obert

1.600€

9.000€


Quin és el procediment per a la concessió dels ajuts?

Cada comunitat autònoma aprovarà el seu pla d'ajuts i n'establirà el procediment de sol·licitud. Els ajuts s'atorguen mitjançant concurrència simple, la qual cosa significa que les sol·licituds s'atendran per rigorós ordre de presentació fins a l'exhauriment dels fons.  Consulta aquí el detall dels programes d'ajuda, dates de vigència i convocatòries de les diferents comunitats autònomes:

Recorda que pots calcular en pocs minuts quines actuacions pots dur a terme en el teu habitatge i les possibles ajudes de l'Estat amb el nostre simulador d'Eficiència Energètica.

Comença ja

Descobreix quines actuacions pots dur a terme en el teu habitatge i les possibles ajudes de l'Estat

Subvenció de vehicles eficients

El Pla Moves III, regulat en el Reial decret 266/2021 de 13 d'abril, regula la concessió directa d'ajudes lligades a incentivar la mobilitat elèctrica i particularment, la compra de vehicles elèctrics i el desplegament d'infraestructura de recàrrega per a aquests vehicles. En el Reial decret 821/2023, de 14 de novembre, s'amplia la vigència del programa fins al 31 de juliol del 2024. Pots ampliar la informació en Programa MOVES III | Idae. Amb aquest programa augmenten els ajuts directes per a particulars que lliurin un vehicle antic:

 • Fins a 7.000 € l'adquisició de turismes.
 • Fins a 1.300 € la compra de motocicletes.
 • Si el vehicle antic no es converteix en ferralla, els ajuts podran arribar als 4.500 euros per als turismes.
 • A més, se subvenciona el 70% del cost de la instal·lació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics o de les actuacions de preinstal·lació de recàrrega a comunitats de propietaris.

L'objectiu d'aquest programa és contribuir a augmentar el parc de vehicles elèctrics a Espanya fins arribar a les xifres de: 100.000 punts de recàrrega i 250.000 vehicles elèctrics per al 2023 marcat pel govern en el context del pla de recuperació.

Quin és el valor dels ajuts i actuacions subvencionables?

Vehicles amb un preu de venda (SENSE IVA): fins a 45.000 €

 • Ajut posterior a la compra sense conversió en ferralla: 2.500 €
 • Ajut posterior a la compra amb conversió en ferralla: 5.000 €
 • A turismes 100% elèctrics (EV o BEV) amb autonomia elèctrica superior a 90 quilòmetres

Vehicles amb un preu de venda (SENSE IVA): fins a 45.000 € o 53.000 € per a turismes amb 8 places.

 • Ajut posterior a la compra sense conversió en ferralla: 4.500 €
 • Ajut posterior a la compra amb conversió en ferralla: 7.000 €
 • A turismes amb tecnologia de pila de combustible (FCV o FCHV)

Vehicles sense límit en el preu de venda.

 • Ajut posterior a la compra sense conversió en ferralla: 4.500 €
 • Ajut posterior a la compra amb conversió en ferralla: 7.000 €

Quin és el procediment per a la concessió dels ajuts?

Cada comunitat autònoma aprovarà el seu pla d'ajuts i n'establirà el procediment de sol·licitud. Els ajuts s'atorguen mitjançant concurrència simple, la qual cosa significa que les sol·licituds s'atendran per rigorós ordre de presentació fins a l'exhauriment dels fons.

Comença ja

Descobreix quines actuacions pots dur a terme en el teu habitatge i les possibles ajudes de l'Estat

Et pot interessar

×
${loading}
×