Z7_3OKIGJ82O8TE20QP9GU13EDD57

BANCO SANTANDER
Unitat de Reclamacions per Clàusula Sòl

Dades de contacte:

Apartado de Correos 35.250
28080 Madrid
e-mail: clausulasuelo@gruposantander.es
Telèfon: 900 81 10 88, en horari de dilluns a divendres de 9 a 19 hores (no festius)

Obligació d'atenció de reclamacions

En virtut del que disposa el Reial decret-llei 1/2017 de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, Banco Santander ha creat la Unitat de Reclamacions per Clàusula Sòl per atendre les reclamacions que puguin fer els consumidors en l'àmbit d'aplicació del Reial decret-llei esmentat.

Aquestes reclamacions, que tenen caràcter voluntari per als consumidors, seran ateses i resoltes en el termini màxim de tres mesos des de la seva presentació a la Unitat de Reclamacions per Clàusula Sòl de Banco Santander.

Descripció del procediment d'atenció a les reclamacions

La reclamació s'haurà de presentar a la Unitat de Reclamacions per Clàusula Sòl que Banco Santander ha creat, sia a l'adreça postal sia a l'adreça de correu electrònic indicades anteriorment.

Quan la Unitat de Reclamacions rebi la reclamació, es procedirà a estudiar-la i es resoldrà sobre la procedència o improcedència de la mateixa.

En cas que no sigui procedent, es comunicaran al reclamant els motius de la denegació i el procediment quedarà conclòs.

En cas que sigui procedent, això es comunicarà al reclamant, indicant-li l'import de la devolució i detallant i indicant la quantitat corresponent per interessos. El reclamant haurà de comunicar, en el termini màxim de quinze dies, la seva conformitat o, si escau, les objeccions a l'import indicat.

En cas de conformitat, el reclamant s'haurà de presentar a la seva oficina de Banco Santander o a qualsevol altra del Banc, identificant-se, manifestant la seva conformitat mitjançant expressió manuscrita que es farà a la proposta realitzada pel Banc, signant a continuació.

Com a mínim un dels titulars del préstec haurà de realitzar la declaració de conformitat. Qui en aquesta condició el subscrigui ho farà sota la seva responsabilitat i assumint el compromís de posar-ho en coneixement de la resta dels titulars perquè, si escau i si procedeix, es pugui distribuir l'import.

Una vegada signat, la Unitat de Reclamacions per Clàusula Sòl procedirà a abonar la quantitat acordada al compte corrent associat al préstec o, si escau, a través de xec bancari.

La devolució que es percebi per aquestes reclamacions pot generar obligacions tributàries per al seu perceptor, per la qual cosa es recomana que l'interessat consulti l'Agència Tributària per conèixer l'efecte que pot tenir sobre declaracions tributàries anteriors en les quals s'hagi practicat alguna bonificació fiscal pels interessos pagats en aquells exercicis.

Mentre duri aquest procediment extrajudicial no es podran exercir accions judicials relacionades amb aquesta reclamació. Si el reclamant hagués interposat una demanda amb anterioritat a la finalització del procediment, es produirà la suspensió del procés fins que es resolgui.

Normativa, ordenada per matèries, que regula la transparència de les operacions bancàries i la protecció a la clientela:

Servei d'atenció i defensa del client:

Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.

Ordre ECO/734/2004, d'11 de març (BOE del 24 de març), sobre departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.

Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant dels serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Pensions.

Transparència de les operacions i protecció de la clientela, i una altra normativa de protecció al consumidor:

Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, del Ministeri d'Economia i Hisenda (BOE del 29 d'octubre), de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

Llei 22/2007, d'11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors.

Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Préstecs hipotecaris:

Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris.

Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, del Ministeri d'Economia i Hisenda (BOE del 29 d'octubre), de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

Reial decret llei 2/2003, de 25 d'abril, de mesures de reforma econòmica.

Llei 36/2003, d'11 de novembre, de mesures de reforma econòmica.

Llei 1/2012, de 26 de març, per a la protecció dels drets dels consumidors mitjançant el foment de la transparència en la contractació hipotecària a la Comunitat de Madrid.

Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

Condicions generals de la contractació:

Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació.

Ordre EHA/1718/2010, d'11 de juny, del Ministeri d'Economia i Hisenda (BOE del 29 de juny), de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes bancaris, desenvolupada per la Circular 6/2010, de 28 de setembre, del Banc d'Espanya (BOE de l'11 d'octubre), a entitats de crèdit i entitats de pagament, sobre publicitat dels serveis i productes bancaris. Ordre EHA/1717/2010, d'11 de juny, del Ministeri d'Economia i Hisenda (BOE del 29 de juny), de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes d'inversió.

Decret 123/2008, d'1 de juliol, del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i el Departament de Cultura del País Basc (BO País Basc del 16 de juliol), sobre els drets lingüístics de les persones consumidores i usuàries.

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Parlament de Catalunya (DOGC de 23 de juliol), del Codi de Consum de Catalunya.

Real decret llei 16/2011, de 14 d'octubre (BOE del 15 d'octubre), pel qual es crea el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit i Reial decret 628/2010, de 14 de maig, del Ministeri d'Economia i Hisenda (BOE del 3 de juny), pel qual es modifiquen el Reial decret 2606/1996, de 20 de desembre (BOE del 21 de desembre), sobre fons de garantia de dipòsits en entitats de crèdit i el Reial decret 948/2001, de 3 d'agost (BOE del 4 d'agost), sobre sistemes d'indemnització dels inversors.

Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya (BOE del 6 de juliol), a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

${loading}
×