CRITERIS I REQUISITS

CONDICIONS

DOCUMENTACIÓ

SOL·LICITUD

A qui afecta?

Afecta les persones físiques residents a Espanya que estiguin en situació de vulnerabilitat com a conseqüència de l’expansió de la COVID-19 i que compleixin els criteris i els requisits que defineix l’Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril, del MITMA i que es recullen a l’annex 1.

Consulta aquí l’Ordre TMA/378/2020 de 30 d’abril, per la qual es defineixen els criteris i els requisits que han de complir les persones arrendatàries.

Consulta aquí els articles del 16 al 27 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Quins són els requisits?

Perquè com a persona arrendatària d’un habitatge habitual et puguis acollir al contracte de línia ICO arrendament COVID-19, que estableix el Reial decret, has de complir tots aquests requisits:

 • Que la persona arrendatària, o algun dels membres de la seva unitat familiar, estigui afectada per circumstàncies que impliquen una reducció d’ingressos com a conseqüència de l’expansió de la COVID-19 a causa d’alguna d’aquestes causes:
 • Passar a estar en situació d’atur.
 • Estar afectat per un expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTE).
 • Haver reduït la jornada per motiu de cures de terceres persones. o Cessament d’activitat dels treballadors per compte propi.
 • Altres circumstàncies que es produeixin, vinculades a l’activitat laboral o empresarial, que impliquin la reducció d’ingressos esmentada.
 • Que el conjunt1 dels ingressos dels membres de la unitat familiar,2 el mes anterior a la sol·licitud del préstec, no assoleixi el límit de cinc vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples mensual, d’ara endavant IPREM, és a dir, 2.689,20 euros.
 • Que la renda arrendatària més les despeses i els subministraments bàsics, corresponents al mes anterior a la sol·licitud del préstec, sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets que percep el conjunt dels membres de la unitat familiar. A aquest efecte, s’entenen per despeses i subministraments bàsics l’import del cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, serveis de telecomunicació fixa i mòbil i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tot relacionat amb l’habitatge habitual, que correspongui satisfer a la persona arrendatària, en relació amb el període d’un mes.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Línia ICO Arrendament

L’import màxim de finançament per operació de préstec pot cobrir fins al 100% de l’import de sis mensualitats, en virtut del contracte d’arrendament d’habitatge en vigor i les seves pròrrogues, amb un màxim de 5.400 euros, a raó d’un màxim de 900 euros cada mes, per contracte d’arrendament i préstec. Les sis mensualitats màximes que es poden finançar poden ser de data a partir l’1 d’abril del 2020 i no poden ser posteriors a 6 mesos a comptar des de la signatura del préstec entre l’entitat i el client ni posteriors al final de la vigència del contracte d’arrendament o les seves pròrrogues.

El termini de sol·licitud serà d’entre 36 i 72 mesos.

La data màxima per efectuar aquestes sol·licituds és fins al 31 de maig del 2021.

El préstec és al 0% TIN i sense despeses de cap tipus. La persona arrendatària només haurà de pagar les quotes mensuals corresponents al capital prestat.

Una vegada s’hagi formalitzat el préstec, les disposicions es faran al compte de la persona llogatera i durant aquest període no s’emetran quotes a la persona arrendatària. Una vegada s’hagi disposat la totalitat del préstec s’emetran quotes mensuals de capital a la persona arrendatària.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Què has d’aportar?

Per acreditar el nombre de persones que habiten a l’habitatge:

 • DNI de les persones titulars del contracte de lloguer.
 • Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
 • Certificat d’empadronament que detalli les persones empadronades a l’habitatge.

Per acreditar la situació laboral d’atur o cessament de l’activitat:

 • Si ets treballador per compte propi (autònom o professional), el certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma.
 • Si ets treballador per compte d’altri, el certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions (INEM), en què figuri la quantia mensual rebuda en concepte de prestacions o subsidis d’atur, o la notificació d’ERTE per part de la teva empresa.

Per acreditar la titularitat dels béns i altres despeses:

 • Contracte de lloguer de l’habitatge habitual vigent, en què aparegui el compte al qual es fa el pagament de les mensualitats i les dades del propietari de l’habitatge llogat.

En cas que no es figuri al contracte d’arrendament, ens has de facilitar un compte corrent de la persona llogatera per efectuar-li la transferència dels fons.

Acreditació de no propietat / usdefruit de l’habitatge:

 • Certificat cadastral o servei d’índexs del Registre de la Propietat per a tots els membres de la unitat familiar. Llista de les adreces electròniques dels Registres de la Propietat.
 • Declaració responsable, incorporada a l’annex 1, quan encara que siguis propietari no puguis fer ús de l’habitatge (parts alíquotes o no poder-lo utilitzar per separació/divorci).

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Sol·licita’l en línia

Banca en línia

Entra a la part privada de la web de Banco Santander, trobaràs aquest bàner a la part inferior de la pàgina:
App Santander

Si hi accedeixes des de l’app de Banco Santander, clica l’apartat de contractació i després al de préstecs i hi trobaràs el mateix bàner anterior. Clica’l i sol·licita el teu préstec ICO per pagar el lloguer.

Aconsegueix les teves claus

Si no tens claus per accedir a la teva Banca en Línia, aquí t’expliquem com pots aconseguir les teves claus.

Terminis

Una vegada hagis fet la sol·licitud amb tota la documentació completa, el banc l’implementarà en un termini màxim de 15 dies.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Préstecs ICO Lloguers (COVID-19)

Et pot interessar

×
${loading}
×