Z7_3OKIGJ82O0QOD06C970QDSOVC2

Calculadora d'IRPF

Calcula aquí la teva retenció d'IRPF en 2023 de manera senzilla. En funció de la teva situació laboral i familiar coneixeràs la quota d'IRPF que se t'aplicarà.

Z7_3OKIGJ82OGK1806KFE8OB2OK61

Calcula las retenciones de IRPF en tu nómina

Calcula aquí tu IRPF para saber en un minuto el importe que te corresponderá abonar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas este año.

Z7_3OKIGJ82O80C206CIBR50IC402

Dubtes més comuns sobre l'IRPF

 • Què és l'IRPF?

 • L'IRPF o impost sobre la renda de les persones físiques és un impost que grava l'obtenció de rendes per part dels particulars que resideixen a Espanya al llarg d'un exercici determinat.

  Es consideren rendes, a l'efecte de l'IRPF, tant els rendiments del treball com els derivats d'activitats econòmiques i capital mobiliari i immobiliari.

  L'IRPF és un impost:

  • Directe, grava l'obtenció d'una renda en funció de la capacitat econòmica del contribuent.
  • Personal, es refereix a una persona determinada (una persona física).
  • Periòdic, es presenta cada any per a tothom qui tingui l'obligació de fer-ho (campanya de la declaració de la renda).
  • Progressiu, com més gran sigui la capacitat econòmica, més percentatge impositiu cal pagar.
  • Subjectiu, té en compte les circumstàncies personals i familiars del contribuent.
Z7_3OKIGJ82O80C206CIBR50ICKU1
 • Com puc saber quin tipus de l'IRPF em correspon?

 • A l'ésser l'IRPF un impost progressiu, el tipus impositiu (el percentatge que s'aplica a la base liquidable per a obtenir la quota d'impost que cal pagar) varia per trams:

  1. Fins a 12.450 €, el tipus impositiu és de 19%.
  2. De 12.450 € a 20.200 €, el tipus impositiu és de 24%.
  3. De 20.200 € a 35.200 €, el tipus impositiu és de 30%.
  4. De 35.200 € a 60.000 €, el tipus impositiu és de 37%.
  5. De 60.000 € a 300.000 €, el tipus impositiu és de 45%.
  6. Més de 300.000 €, el tipus impositiu és de 47%.

  La base imposable depèn no sols dels rendiments del treball, sinó també d'uns altres com a capital mobiliari i immobiliari o activitats econòmiques. A més, es poden aplicar diferents reduccions i deduccions. La quantitat exacta que cada persona ha de pagar es determina en la declaració de la renda.

Z7_3OKIGJ82O80C206CIBR50IC4T7
 • Com es calcula l'IRPF d'una nòmina?

 • Per calcular l'IRPF de la nòmina, es consideren diversos factors:

  • Sou brut anual.
  • Tipus de contracte.
  • LLloc de residència.
  • Situació personal i familiar, de la qual el treballador ha d'informar cada any o quan es produeixi una modificació de les seves circumstàncies a través del model 145.
  • Grau de discapacitat.

  Cal tenir en compte que els salaris de fins a 14.000 € queden exempts de l'IRPF.

Z7_3OKIGJ82O80C206CIBR50ICCS4
 • Com es calcula la quota líquida de l'IRPF?

 • La quota líquida de l'IRPF és la quota que et correspon abonar en concepte de pagament de l'impost. Es calcula en restar de la quota íntegra les deduccions a les quals tinguis dret (entre d'altres, deduccions per inversió en habitatge habitual, per donatius o per maternitat). Pot diferir de la quota a ingressar, en el cas que s'hagin produït retencions o pagaments a compte amb anterioritat a la declaració anual de la renda.

  La quota íntegra seria el resultat d'aplicar el tipus impositiu (el percentatge de l'impost que et correspon) sobre la base liquidable, que és la que resulta de restar de la base imposable les reduccions previstes a la llei de l'IRPF. La base liquidable és la quantificació econòmica del fet imposable: en el cas de la declaració de la renda, es tracta de l'obtenció de rendes per rendiments del treball (els més habituals), per rendiments del capital, per activitats econòmiques o per guanys i pèrdues patrimonials.

Z7_3OKIGJ82O80C206CIBR50ICCF3
 • Com afecten les retencions al que paguem a Hisenda?

 • Les retencions de l'IRPF són quantitats que l'empresa treu de la teva nòmina perquè està obligada a ingressar-les a l'administració tributària com a avançament d'allò que et correspondria pagar a la teva declaració de la renda cada any. El percentatge d'aquesta retenció depèn del teu salari i de les teves condicions personals i familiars, i oscil·la entre un 2 i un 45%, encara que el més habitual és el 15%. Si, després de finalitzar el càlcul de l'impost a la declaració de la renda, t'han retingut de més, la declaració serà negativa i Hisenda et tornarà la diferència. En el cas contrari, hauràs de pagar la quantitat pendent de l'impost de l'IRPF.

Z7_3OKIGJ82O80C206CIBR50IC777
 • És diferent el càlcul si no tinc nòmina perquè soc autònom?

 • Les retencions de l'IRPF també s'apliquen als autònoms, però només en uns certs casos. Han de fer-ho aquells autònoms que estan donats d'alta en les seccions segona i tercera de l'Impost d'activitats Econòmiques, és a dir, els que realitzen activitats professionals i artístiques. I hauran d'aplicar aquesta retenció, que amb caràcter general és del 15%, en les factures dels seus serveis a empreses, però no a particulars. Per a nous autònoms (en els tres primers anys d'activitat), el percentatge de retenció baixa al 7%.

Z7_3OKIGJ82O80C206CIBR50ICSD3
 • Quan es paga l'IRPF?

 • L'impost sobre la renda de les persones físiques es paga un cop l'any durant la campanya de la renda, que sol tenir lloc entre els mesos d'abril i juny. Durant aquestes dates es formalitza la declaració de la renda de l'exercici anterior.

  No obstant això, hi ha molts contribuents que paguen part de l'IRPF durant tot l'any; sia mitjançant retencions a la seva nòmina mensual, sia mitjançant les declaracions trimestrals a Hisenda en el cas dels treballadors autònoms. Si les retencions són inferiors a la quantitat que et correspon pagar per l'IRPF, la declaració de la renda et sortirà a pagar. En canvi, quan les retencions són més altes d'allò que correspon, la declaració et sortirà a tornar.Z7_3OKIGJ82O80C206CIBR50IC2E3

Et pot interessar

×
${loading}
×