Z7_3OKIGJ82OGFAE06GJ08UQ9ATB6
Z7_3OKIGJ82OGFAE06GJ08UQ9ATB5
 • Quins impostos cal satisfer en una herència i qui els ha de satisfer?

  • L'ha de satisfer el beneficiari de la successió.

   A satisfacer por el beneficiario de la sucesión.

  • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

   Caldria presentar una declaració de l'IRPF a nom del difunt per les rendes efectivament generades des de l'1 de gener fins a la data de la mort. No caldria incloure en aquesta declaració les rendes latents, és a dir, aquelles no generades efectivament.

  • Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana - Plusvàlua municipal (IIVTNU)

   L'ha de satisfer el beneficiari de la successió que hagi rebut béns immobles.

Z7_3OKIGJ82OGFAE06GJ08UQ9ATB7

Impost sobre successions i donacions - Modalitat successions (ISD)

 • Per què es tributa en l'impost sobre successions i donacions (modalitat successions)?

 • Per l'adquisició de béns i drets rebuts en l'herència, així com per la percepció de quantitats per part dels beneficiaris de contractes d'assegurances quan el contractant sigui diferent del beneficiari.

 • Qui està obligat a pagar l'impost sobre successions i donacions (modalitat successions)?

 • Els beneficiaris de l'herència, amb independència que siguin residents fiscals a Espanya o a l'estranger. Ara bé, hi haurà diferències en la tributació en funció de si són residents fiscals a Espanya o a l'estranger.

 • Les societats tributen per l'impost sobre successions i donacions (modalitat successions)?

 • No, tributarien en l'impost sobre societats (IS).

 • Per què tributa un resident fiscal a Espanya?

 • Per tots els béns rebuts en l'herència, ja siguin a Espanya o a l'estranger. Pels béns a l'estranger caldrà analitzar la possible tributació al país on es trobin els béns esmentats.

 • Per què tributa un no-resident fiscal a Espanya?

 • Per tots els béns rebuts en l'herència que es trobin a Espanya (vincle amb el territori espanyol). Tant pel que fa als béns a Espanya com a l'estranger, caldrà analitzar la possible tributació al país de residència fiscal del beneficiari.

 • Quina normativa s'aplica a una herència?

 • Si el beneficiari i el difunt són residents fiscals a Espanya, necessàriament s'aplicarà la normativa de la comunitat autònoma corresponent, d'acord amb determinats "punts de connexió".

  En la resta de casos, es podrà optar per l'aplicació de la normativa de la comunitat autònoma (CA) d'acord amb determinats "punts de connexió" o bé per l'aplicació de la normativa estatal.

 • Quins són els "punts de connexió"?

 • Per determinar la normativa autonòmica aplicable cal diferenciar entre si el difunt és (i) resident fiscal a Espanya o (ii) resident fiscal a l'estranger.
  • Difunt resident fiscal a Espanya: : l'herència es regula per la normativa de la comunitat autònoma on el difunt hagi romàs durant un nombre més gran de dies en els cinc anys immediatament anteriors a la mort.
  • Difunt no-resident fiscal a Espanya:
  • S'aplicaria a l'herència la normativa de la comunitat autònoma on es trobi el valor més gran dels béns i drets de l'herència situats a Espanya.
  • Si no hi hagués cap bé o dret situat a Espanya, a cada beneficiari se li aplicaria la normativa de la comunitat autònoma on resideixi.
 • Si hi ha immobles en l'herència s'aplica la normativa autonòmica de localització dels immobles?

 • No, la normativa autonòmica aplicable a l'herència és única, tant si es reben béns mobles (efectiu, actius financers, assegurances, etc.) com béns immobles. La normativa aplicable serà la de la comunitat autònoma que correspongui d'acord amb l'explicat a la pregunta anterior.

 • Per què és tan important determinar la normativa autonòmica aplicable?

 • Perquè les comunitats autònomes tenen competències per regular determinats aspectes de l'ISD:

  • Beneficis fiscals: reduccions i bonificacions.
  • Escala de gravamen i coeficient multiplicador.

  La diferent regulació de les comunitats autònomes pot suposar diferències rellevants a l'efecte de la tributació de l'herència. Per exemple, l'aplicació de beneficis fiscals més elevats una escala de gravamen inferior en una comunitat autònoma o en una altra.

  Les especialitats autonòmiques s'hauran de consultar amb un assessor fiscal extern a Banco Santander.

 • Com afecta que el difunt estigués casat sota el règim econòmic de societat de guanys?

 • En primer lloc, es procediria a la dissolució de la societat de guanys: el 50% dels béns s'assignarien al cònjuge supervivent com a pagament de la dissolució de la societat de guanys, sense produir-se, amb caràcter general, tributació per aquesta operació.

  En segon lloc, es procediria al repartiment de l'herència: el 50% dels béns restants s'assignarien als beneficiaris com a pagament de l'herència i tributarien en l'ISD.

 • Quin és l'esquema de liquidació de l'impost sobre successions i donacions (modalitat successions)?

 • + Valor dels béns
  + Valor dels béns associats (herència)
  - Càrregues, deutes i despeses deduïbles
  Base imposable
  - Reduccions estatals i/o autonòmiques
  Base liquidable
  x Tarifa (escala progressiva)
  Quota íntegra
  x Coeficients multiplicadors (segons el patrimoni existent)
  Quota tributària
  - Deduccions i bonificacions (estatals i/o autonòmiques)
  Quantitat a pagar

 • Quin valor es dona als béns per al pagament de l'impost sobre successions i donacions (modalitat successions)?

 • El valor de mercat en la data de la mort, llevat que el valor declarat pels beneficiaris sigui superior, cas en què s'agafarà aquest (la qual cosa s'explica a la pregunta "Quin valor es dona als béns immobles per al pagament de l'ISD (modalitat successions?").

 • Com determina el banc el valor de mercat dels productes rebuts en herència?

 • Depèn del tipus de producte, però sempre aplicant, segons la normativa vigent, el valor que correspongui dels següents en la data de la mort:

  • Fons d'inversió: valor liquidatiu.
  • Renda variable: cotització en el mercat.
  • Comptes: valor del saldo.
  • Obligacions de l'Estat: nominal.
  • Lletres del tresor, pagarés i resta d'obligacions: cotització en el mercat.
 • Quin valor es dona als béns immobles per al pagament de l'ISD (modalitat successions)?

 • El valor de referència previst a la normativa del cadastre immobiliari en la data de la mort. Si el valor declarat pels beneficiaris és superior al seu valor de referència, s'agafarà aquest. Quan no hi hagi un valor de referència o no pugui ser certificat per la Direcció General del Cadastre, s'agafarà el valor més gran entre: el declarat o el de mercat.

 • Els plans de pensions tributen en l'impost sobre successions i donacions (modalitat successions)?

 • No, tributen en l'IRPF. Els beneficiaris del pla de pensions tributarien com a rendiment del treball en el seu IRPF en el moment del rescat del pla de pensions (revisar pregunta "Hi ha algun benefici fiscal pel rescat d'un pla de pensions?"), però no en el moment de la mort.

 • Quina és la tributació del cònjuge supervivent (beneficiari d'una assegurança) en cas d'estar casat sota el règim de societat de guanys?

 • Si la prima es va pagar amb càrrec a la societat de guanys, el cònjuge supervivent només tributarà en l'ISD per la meitat de la quantitat percebuda. La resta tributa com a rendiment del capital mobiliari en l'IRPF del cònjuge supervivent.

 • Com tributen els pactes successoris amb lliurament de béns de present?

 • Els pactes successoris són una figura pròpia d'alguns drets civils (Catalunya, Galícia, Illes Balears, Navarra i País Basc).

  Amb caràcter general, els pactes successoris tributarien com si es tractés d'una herència (explicat a la pregunta "Quins impostos cal satisfer en una herència i qui els ha de satisfer?"). Això no obstant, tributarien com una donació si els béns rebuts es transmeten abans del transcurs de cinc anys des de la celebració del pacte successori o des de la mort de qui atorga el pacte successori, si fos anterior.

 • Quins aspectes són rellevants per a la determinació de l'impost a pagar?

  1. Valor dels béns rebuts en l'herència. Com més alt és el valor dels béns, més alt és l'impost a pagar.
  2. Grau de parentiu amb el difunt. Com menor sigui la proximitat en parentiu, més alt és l'impost a pagar.
  3. Patrimoni preexistent del beneficiari. Com més gran sigui el patrimoni preexistent en la data de la mort, més alt és l'impost a pagar.
  4. Normativa autonòmica aplicable (explicat a la pregunta "Per què és tan important determinar la normativa autonòmica aplicable?").
 • Quin és el termini per presentar la declaració de l'ISD (modalitat successions)?

 • Sis mesos a comptar del dia de la mort.

 • Es pot sol·licitar una pròrroga del termini de presentació?

 • Sí, però la sol·licitud s'haurà de presentar en els cinc primers mesos del termini de presentació. Les especialitats autonòmiques s'hauran de consultar amb un assessor fiscal extern a Banco Santander.

 • Quin és el termini de la pròrroga?

 • Sis mesos. Les especialitats autonòmiques s'hauran de consultar amb un assessor fiscal extern a Banco Santander.

Z7_3OKIGJ82OGFAE06GJ08UQ9ATR4

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

 • Quines rendes s'inclouen en l'IRPF del difunt?

 • Les rendes efectivament generades des de l'1 de gener fins a la data de la mort.

 • Què passa amb les rendes generades amb posterioritat a la mort?

 • Les rendes generades des de la data de la mort i fins al 31 de desembre s'hauran d'integrar en l'IRPF dels beneficiaris a qui s'hagin adjudicat els béns (explicat a la pregunta següent: "Qui integraria les rendes posteriors a la mort si en la data de presentació de la declaració de l'IRPF no s'haguessin adjudicat els béns de l'herència?").

 • Qui integraria les rendes posteriors a la mort si en la data de presentació de la declaració de l'IRPF no s'haguessin adjudicat els béns de l'herència?

 • Es declararien a parts iguals entre els beneficiaris de l'herència. Quan es conegui l'adjudicació concreta dels béns, caldria regularitzar les declaracions de l'IRPF presentades integrant exclusivament les rendes que es corresponguin amb els béns adjudicats a cada hereu.

 • Quin és el cost d'adquisició que cal tenir en compte en el cas de venda d'un bé adquirit per herència?

 • El valor pel qual s'hagi tributat en l'ISD (modalitat successions) incrementat per les despeses i els tributs derivats de l'adquisició, per exemple: l'impost sobre successions satisfet en la proporció corresponent a aquest bé, la plusvàlua municipal en el cas de béns immobles, les despeses de la notaria i la gestoria, etc. Totes aquestes despeses, en suposar un valor d'adquisició més gran, minoren la tributació eventual en cas de venda posterior del bé rebut en herència.

 • Puc fer traspassos entre fons d'inversió sense cost fiscal, en el cas de fons adquirits per herència?

 • Sí, és perfectament possible per als beneficiaris de l'herència que siguin persones físiques residents fiscals a Espanya i no generarà cap impacte fiscal per a ells sempre que tant el fons d'inversió d'origen com el de destinació es puguin traspassar i que es compleixin la resta de requisits exigits per la normativa de l'IRPF per fer traspassos sense cost fiscal. Per a més informació, consulti el seu agent.

 • Hi ha algun benefici fiscal pel rescat d'un pla de pensions?

 • Una reducció del 40% en l'IRPF sempre que el rescat:

  • Es faci en forma de capital.
  • Es faci sobre la part del pla anterior al 31 de desembre del 2006.
  • Es faci en els dos anys posteriors a la mort (fins al 31 de desembre del segon any posterior a la mort).
Z7_3OKIGJ82OGFAE06GJ08UQ9ATR6

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua municipal) (IIVTNU)

 • Per què es paga?

 • En el cas d'immobles adquirits per herència, cal tributar per l'increment de valor dels terrenys urbans des de la data d'adquisició de l'immoble per part del difunt fins a la seva mort.

 • Com es determina la quantitat a pagar?

 • Depèn de l'ordenança del municipi on estiguin localitzats els immobles, però amb caràcter general la quantitat a pagar estarà determinada pel valor cadastral de l'immoble i els anys de tinença per part del difunt. Com més alt sigui el valor cadastral i més llarg el període de tinença, més alt serà l'impost a pagar. De manera optativa, es pot tributar per l'increment de valor efectivament obtingut.

 • Forma part del cost d'adquisició de l'immoble en cas de venda posterior i impacte en l'IRPF?

 • Sí, incrementa el cost d'adquisició i, en conseqüència, minora la tributació eventual en cas de venda posterior.

Z7_3OKIGJ82OGFAE06GJ08UQ9ATR5

Impost sobre el patrimoni (IP)

 • Per què es paga?

 • Pel patrimoni net (actius menys passius) de què són titulars les persones físiques el 31 de desembre de cada any.

 • Com es determina la quantitat a pagar?

 • En funció d'unes regles específiques de valoració per a cada tipus de bé de què sigui titular. Igual que en el cas de l'ISD, hi ha diferents especialitats autonòmiques en funció de la residència habitual del contribuent titular del patrimoni, per la qual cosa resulta impossible verificar la tributació en aquest impost amb l'assessor fiscal aliè a Banco Santander.

 • Hi ha obligació de presentar la declaració de l'IP a nom del difunt?

 • No, si el difunt no era titular de patrimoni el 31 de desembre. En aquest cas, els beneficiaris són els que han de presentar la declaració de l'IP; en cas de superar el límit, pel patrimoni adjudicat en l'herència i de què siguin titulars el 31 de desembre de cada any.

Z7_3OKIGJ82OGFAE06GJ08UQ9A7A4
Z7_3OKIGJ82OGFAE06GJ08UQ9A304

Et pot interessar

×
${loading}
×