Z7_3OKIGJ82OGUR20Q7MPD48E23J6
Z7_3OKIGJ82O8FDC06028S2EE9S90

Tramitació de l'herència en 4 senzills passos

Sol·licitud

del certificat de posicions

Icon / Plus Created with Sketch.

Liquidació

de l'impost de successions

Icon / Plus Created with Sketch.

Sol·licitud

de la tramitació de l'herència

Icon / Plus Created with Sketch.

Repartiment

de l'herència

Icon / Plus Created with Sketch.

Z7_3OKIGJ82O8FDC06028S2EE9CB0

Estarem al teu costat en cada pas, l'important és estar acompanyat


Tot seguit trobaràs pas a pas els tràmits que has de seguir i la documentació que necessites en cada moment per tramitar l'herència.

Pas 1: Sol·licitud del certificat de posicions

El primer pas per tramitar una herència és comunicar al banc la defunció i sol·licitar el certificat de posicions a data de la defunció.

Aquest document acredita la titularitat del difunt i els saldos dels productes que tenia a Banco Santander i és necessari per liquidar l'impost de successions i donacions.

Abans d'adreçar-te al banc, a més del DNI dels hereus, també has de recopilar la documentació següent:

 • Certificat de Defunció

 • Què és?

  És el document que acredita la defunció d'una persona. És un document informatiu oficial i està expedit pel Registre Civil.

  Com se sol·licita?

 • De manera presencial: al Registre Civil on està inscrit el difunt, aportant el DNI de la persona que sol·licita el certificat.

  Per correu ordinari: enviant una carta al Registre Civil on s'indiqui clarament el nom i l'adreça postal a la qual calgui enviar el certificant, fent constar a la sol·licitud les dades següents:

  1. Nom, cognoms i DNI de la persona que sol·licita el certificat.
  2. Nom i cognoms del difunt i lloc i data de la mort.

  Per Internet: a través de la web oficial del Ministeri de Justícia.

 • Certificat d'Últimes Voluntats

 • Què és?

  És un document obligatori expedit pel Ministeri de Justícia que acredita si una persona ha atorgat testament i davant de quin notari.

  Quans'ha de sol·licitar?

  Un cop transcorreguts quinze dies hàbils des del dia en què es produeix la mort, i a través del Model 790 degudament emplenat, que es pot descarregat al lloc web del Ministeri de Justícia o obtenir gratuïtament a les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia, amb justificant de pagament de la taxa corresponent (que es pot fer efectiu a qualsevol oficina de Banco Santander)i acompanyat del certificat literal de defunció expedit pel Registre Civil.

 • Com se sol·licita?

 • De manera presencial: a l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà (C/Bolsa, 8), si es realitza a la Comunitat Autònoma de Madrid, o a les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia per a la resta de les comunitats autònomes.

  Per correu ordinari: enviant la sol·licitud a l'adreça següent: Registro General de Actos de Última Voluntad, Ministerio de Justicia, Plaza Jacinto Benavente 3, 28012 Madrid.

  Per Internet: a través de la web oficial del Ministeri de Justícia, consulta en aquesta pàgina tota la informació.

 • Testament o Acta de Notorietat o Llibre de Família

 • Què és el testament?

  És un acte d'última voluntat, pel qual una persona ordena la seva successió per a després de la mort.

  Com se sol·licita un testament?

  Al certificat d'últimes voluntats s'hi fa constar la data i el notari davant del qual la persona difunta va atorgar el testament. Els hereus hauran d'anar a aquest notari per tal de sol·licitar-ne una còpia autoritzada. Si el notari davant el qual es va atorgar testament hagués mort o s'hagués jubilat o traslladat, al lloc web del Consell General del Notariat podràs localitzar el nou notari que custodia el protocol de l'anterior. Igualment, per obtenir aquesta informació podràs recórrer al Col·legi Notarial de la teva comunitat autònoma o bé al notari que consideris.

  Què és l'acta de declaració d'hereus (acta de notorietat)?

  És el document notarial que acredita qui són els seus hereus en cas que el difunt no hagués atorgat testament.

  On se sol·licita l'acta de declaració d'hereus (acta de notorietat)?

  Les persones que es considerin hereus hauran de recórrer a un notari competent per obtenir la declaració d'hereus oportuna mitjançant acta de notorietat. Els notaris competents són els del lloc on el difunt tingués la seva residència habitual, els del lloc on el difunt tingués la major part del patrimoni o els del lloc on hagi mort, o bé un notari d'un districte limítrof als anteriors. Aquells que siguin declarats hereus mitjançant acta de notorietat acreditaran el seu dret aportant l'acta final de declaració d'hereus expedida pel notari.

  Es pot obtenir un certificat de posicions sense testament ni acta de declaració d'hereus?

  Si el difunt no va atorgar testament i fins que no s'obtingui l'acta de notorietat, el cònjuge i els fills del difunt (és a dir, els legitimaris) poden sol·licitar el certificat de posicions acreditant que no hi ha testament amb el certificat d'últimes voluntats i aportant, a més, el llibre de família.


Com ho puc fer?

 1. A qualsevol oficina de Banco Santander, aportant la documentació necessària. Sol·licita cita prèvia.
 2. I si et client, també a través de la teva banca en línia (accedeix amb les teves claus a BÚSTIA / Testamentaries / Sol·licitud de certificat de posicions).

És important saber que...

 • Si vols, també pots sol·licitar a qualsevol oficina de Banco Santander els moviments dels comptes de l'any anterior a la defunció.
 • Llevat d'indicacions per part del hereus i cotitulars, el banc seguirà atenent els pagaments i rebuts domiciliats al compte del difunt.
 • Si el difunt tingués contractades assegurances de vida, juntament amb el certificat de posicions es lliuraran les notes informatives corresponents.

Pas 2: Liquidació de l'impost de successions

La liquidació de l'impost de successions és un requisit necessari per poder disposar dels productes del difunt.

En aquesta liquidació has d'incloure tots els productes del difunt que figuren al certificat de posicions que Banco Santander t'ha facilitat prèviament (llevat dels plans de pensions). Com a conseqüència d'aquesta liquidació, els hereus hauran de fer-ne el pagament o bé obtindran la declaració d'exempció o prescripció de l'impost de successions corresponent.

Com ho puc fer?

El termini per liquidar l'impost és de 6 mesos des de la defunció, davant de l'organisme recaptador de la comunitat autònoma en què el difunt tenia la seva última residència. Si el difunt o l'hereu no tingués la seva residència habitual a Espanya, la liquidació s'haurà de fer a l'agència tributària estatal.

És important saber que...

 • Els hereus poden pagar l'import de l'impost de successions amb càrrec a les posicions del difunt a Banco Santander.
 • Banco Santander pot lliurar aquest import mitjançant un xec bancari a favor de l'administració tributària corresponent o a través del càrrec en compte de la carta de pagament.

Pas 3: Sol·licitud de la tramitació de l'herència

Ja tens el certificat de posicions i has liquidat l'impost de successions. El pas següent és sol·licitar la tramitació de l'herència mitjançant un imprès que et facilitarà el banc.

Amb aquest imprès, la persona interessada identifica la persona difunta i facilita les seves dades de contacte perquè Banco Santander s'hi pugui comunicar, si cal. Pots descarregar l'imprès aquí.

Com ho puc fer?

A qualsevol oficina de Banco Santander, aportant la documentació necessària.

 • Document (notarial o privat) d'acceptació i partició d'herència.
 • Liquidació de l'impost de successions i donacions.

És important saber que...

Si el difunt tenia contractats plans de pensions, assegurances de vida o d'accidents, caldrà emplenar i lliurar altres impresos i documents addicionals.

Pas 4: Repartiment de l'herència

Per fer el repartiment, Banco Santander verifica els documents facilitats per l'hereu i procedeix a:

 • Repartir o canviar la titularitat els dipòsits bancaris en els termes que indiquen els hereus al document d'acceptació i partició de béns (notarial o privat).
 • Abonar l'import dels plans de pensions i de les prestacions previstes en les assegurances de vida risc, vida estalvi i accidents.

Com ho puc fer?

 1. El Banc es posarà en contacte amb tu de manera personalitzada per informar-te de la forma de disposició dels saldos i productes del difunt.
 2. Si has de signar contractes per al traspàs o la contractació d'algun producte, ho pots fer a qualsevol oficina de Banco Santander.

És important saber que...

 • En cas que els saldos dels comptes haguessin variat des de la data de la defunció, els hereus hauran de signar noves instruccions de repartiment sobre els saldos actuals.
 • Si el difunt tenia valors o fons d'inversió, els hereus hauran de signar els contractes corresponents. Si es tracta d'accions, es poden transmetre a un dipòsit de valors obert en una altra entitat financera, per a la qual cosa caldrà adjuntar-hi el certificat de titularitat corresponent.
 • I si el difunt tenia préstecs o crèdits, pots adreçar-te a una oficina de Banco Santander perquè t'ampliïn aquesta informació.

Tens dubtes?

Posem a la teva disposició el nostre servei d'orientació a l'hereu. Telefona'ns al

900.10.49.28


De dilluns a dijous: 9 a 19 h i divendres: 9 al 17 h (excepte festius).
Per a més informació, també pots acudir a les nostres oficines.

Z7_3OKIGJ82OOCAE060B847IGVBJ1

Preguntes més habituals dels usuaris

PAS 1: SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE POSICIONS

 • Quan he de notificar la defunció del titular del compte?

 • No hi ha un termini estipulat, però et recomanem que ens ho comuniquis tan aviat com sigui possible per poder iniciar el procés de testamentaria, així podràs disposar dels béns.
 • Com puc formalitzar l'acceptació i partició de l'herència?

 • És un document obligatori expedit pel Ministeri de Justícia que acredita si una persona ha atorgat testament i davant de quin notari.

 • Què és l'acta de notorietat?

 • En cas que una persona no hagués fet testament, l'acta de notorietat és el document notarial que acredita qui són els seus hereus.

 • Com puc formalitzar l'acceptació i partició de l'herència?

 • Es pot portar a terme tant en document públic (davant de notari) com en document privat signat per tots els hereus, i aquestes signatures hauran de ser reconegudes per l'entitat bancària o legitimades per un notari.

 • Què passa amb els comptes o productes un cop es notifica la defunció del titular?

 • Un cop es notifica la defunció, s'apliquen les mesures següents als comptes i productes que té el titular:
  • Baixa d'autoritzats i apoderats del difunt.
  • Si hi ha cotitulars vius als dipòsits, es mantindran els autoritzats i apoderats corresponents.
  • Cancel·lació de les targetes del difunt.
  • Baixa del contracte multicanal i d'altres canals a distància que estiguin a nom del difunt.
  • Bloqueig dels dipòsits d'accions i participacions en fons d'inversió.
 • Què passarà amb els rebuts i les domiciliacions?

 • Se seguiran atenent els rebuts, els pagaments i les transferències que estiguin domiciliats, llevat d'instruccions en contra cursades per tots els hereus.
 • Què passa amb la pensió del difunt?

 • A partir del mes següent a la defunció no correspon l'abonament de pensions i, per tant, Banco Santander, a petició de la Seguretat Social, tornarà l'import requerit.

PAS 2: LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST DE SUCCESSIONS

 • Quin és el termini per liquidar els impostos de successions i donacions?

 • S'ha de liquidar l'impost corresponent en els sis mesos posteriors a la defunció.
 • Puc pagar els impostos de successions i donacions a càrrec de les posicions titularitat del difunt?

 • Sí, és possible pagar els impostos disposant dels béns del difunt dipositats al banc. Per fer-ho cal que s'acrediti la defunció i el dret hereditari, i tots els hereus hauran de dictar instruccions referents a això.

PAS 3: SOL·LICITUD DE LA TRAMITACIÓ DE L'HERÈNCIA

 • Qui pot sol·licitar la testamentaria?

 • Aquest procediment el pot realitzar qui ostenti interès legítim en l'herència, i haurà d'acreditar aquesta condició mitjançant certificat de defunció, certificat d'últimes voluntats i testament o acta de notorietat.

PAS 4: REPARTIMENT DE L'HERÈNCIA

 • Què cal fer si els béns s'han adjudicat entre els hereus de manera conjunta i aquests volen rebre les posicions de manera individualitzada?

 • Tots els hereus hauran de signar l'Annex 5: Document d'extinció del proindivís.

 • Qui és l'usufructuari i el nu propietari?

 •  L'usufructuari té dret a percebre els fruits i les rendes dels productes objecte de l'usdefruit (interessos, dividends, etc.). El nu propietari conserva la titularitat dels productes, però no en percep els fruits ni les rendes.
 • Què passa quan els saldos dels comptes corrents/estalvi/termini fix s'han adjudicat en usdefruit i nua propietat?

 • S'haurà d'aportar un escrit nou subscrit per tots els hereus en el qual s'adjudiquin aquests saldos en ple domini, a causa de la impossibilitat operativa de dur a terme l'adjudicació efectuada. Annex 7: Document d'adjudicació en ple domini de saldos actuals de dipòsits de metàl·lic (comptes corrents, d'estalvi i terminis fixos).
 • Com es valora l'usdefruit i la nua propietat?

 • Segons la normativa tributària, l'usdefruit es valora mitjançant la fórmula: 

  89 – edat de la persona usufructuària 

  El resultat obtingut serà el percentatge que correspongui al valor de l'usdefruit. 

  Per la seva banda, la nua propietat es valora amb la fórmula següent: 

  100 – valor usdefruit 

  El resultat obtingut serà el percentatge que correspongui al valor de la nua propietat.  

  Exemple: si la persona usufructuària té 60 anys, el valor de l'usdefruit és 89 - 60 = 29. El valor de l'usdefruit és el 29% del saldo en ple domini. El valor de la nua propietat serà 100 - 29 = 71. És a dir, qui tingui la nua propietat rebrà el 71% del saldo en ple domini. 

 • Com es reparteix l'herència si el difunt era titular de valors i fons d'inversió o accions?

 • Cal que els hereus adjudicataris d'aquests productes s'adrecin a una oficina del banc per signar els contractes corresponents. Si són accions, es podran tramitar a un dipòsit de valors obert en una altra entitat bancària. En aquest últim cas, s'haurà d'aportar el certificat de titularitat corresponent.
 • Què passa si el difunt era titular de préstecs o crèdits?

 • Si el difunt tenia préstecs o crèdits, pots adreçar-te a una oficina de Banco Santander perquè t'ampliïn aquesta informació.
Z7_3OKIGJ82OGUR20Q7MPD48E23J7

Servei de testamentaries

Z7_3OKIGJ82OGUR20Q7MPD48E23B4
Z7_3OKIGJ82OGUR20Q7MPD48E23B5

Et pot interessar

×
${loading}
×