Z7_3OKIGJ82O8K440QPV9TKPP57A3

Què és lletra de canvi?

Una lletra de canvi és un document mercantil que garanteix que una persona pagarà a una altra una quantitat de diners en una data determinada. En concret, la lletra de canvi es defineix com un títol escrit pel qual una persona, anomenada persona lliuradora, ordena a una altra, anomenada persona lliurada o deutora, el pagament d’una suma de diners en una data de venciment determinada. El pagament de la lletra es pot fer a la persona lliuradora o a una tercera persona, anomenada persona beneficiària o prenedora, a la qual la persona lliuradora ha transmès (o endossat) la lletra de canvi.

Per tant, en una lletra de canvi intervenen les figures següents:

 • La persona lliuradora: que emet la lletra de canvi i dona l’ordre de pagament.
 • La persona lliurada: que es compromet a pagar la lletra de canvi. Per a això l’ha de signar, d’aquesta manera queda obligada al pagament.
 • La persona beneficiària, prenedora, portadora o tenidora: la persona que rep els diners.

Qui intervé en una lletra de canvi?

En el funcionament de la lletra de canvi també poden intervenir les persones següents:

 • La persona endossant: que endossa o transmet la lletra de canvi a una tercera persona.
 • La persona endossatària: aquella a favor de la qual s’endossa la lletra.
 • La persona avaladora: que garanteix el pagament de la lletra.

Com s’ha d’emplenar una lletra de canvi

Per emplenar una lletra de canvi s’han d’incloure els apartats següents:

 • La denominació “lletra de canvi”.
 • El lloc i la data d’emissió de la lletra.
 • L’ordre de pagar una suma determinada, amb la quantitat indicada en lletres i en xifres.
 • La data de venciment.
 • El lloc de pagament.
 • El nom i l’adreça de la persona lliurada.
 • El nom de la persona beneficiària o prenedora.
 • La signatura, el nom i l’adreça de la persona lliuradora.
 • L’acceptació, la data d’acceptació i la signatura de la persona acceptant.

A Espanya, les lletres de canvi estan subjectes a impostos especials (timbres) i, per això, s’han d’expedir en un imprès oficial o timbre emès per l’Estat. El seu import serà proporcional a la quantia que es reflecteix en la lletra.

Z7_3OKIGJ82O8K440QPV9TKPP57Q2

Et pot interessar

×
${loading}
×