Z7_3OKIGJ82OG8D50QPUQJ9489L33

Què és la signatura electrònica?

En l’era de la digitalització, en la qual cada vegada més operacions són digitals, es necessita un mitjà per poder signar electrònicament documents d’una manera segura. Què és la signatura electrònica i com s’utilitza per verificar la nostra identitat?

Què és?

La signatura electrònica (o digital) es defineix com el conjunt de dades electròniques que acompanyen o que estan associades a un document electrònic. Aquesta signatura es basa en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, en què s’indica que la «signatura electrònica» reconeguda ha de complir les propietats o els requisits següents:

  • Identificar la persona signant
  • Verificar la integritat del document signat
  • Garantir el no-repudi en l’origen
  • Comptar amb la participació d’un tercer de confiança
  • Estar basada en un certificat electrònic reconegut
  • Estar generada amb un dispositiu segur de creació de signatura.

En aquesta mateixa llei es distingeixen dos tipus de signatura electrònica:

  • Signatura electrònica avançada: és la que permet identificar la persona signant i detectar qualsevol canvi després de signar el document. Vincula de manera unívoca la persona signant i les dades signades i ha estat creada per mitjans amb la responsabilitat única d’aquesta.
  • Signatura electrònica reconeguda: és la signatura electrònica avançada, però que està basada en un certificat digital reconegut i s’ha generat mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura. Té el mateix valor per a les dades digitals que la signatura manuscrita en les dades en paper.

Per a què es fa servir?

Es fa servir per signar digitalment documents, per efectuar tràmits administratius i fer diferents operacions per Internet, la qual cosa s’aconsegueix calculant el hash del missatge i encriptant-lo amb la clau privada de la signatura electrònica. En signar el document digitalment aconseguim que el missatge no es pugui modificar i verificar que el document procedeix de la persona remitent que el signa.

La funció del hash és assegurar que el missatge transmès no s’ha modificat i que la signatura del hash proveeix autenticació i no-repudi de l’origen del missatge.

A Espanya, les persones físiques disposem de dues maneres de signar digitalment un document de manera oficial:

  • Certificat digital de la FNMT de persona física.
  • DNI electrònic.

Com s’obté la signatura electrònica?

Per signar amb el DNI electrònic cal tenir elements de maquinari i programari que ho permetin. Mentre que el DNI electrònic només permet la signatura mitjançant contacte directe del xip amb un lector de targetes intel·ligents que es connecta a un ordinador, el DNI 3.0 permet la signatura sense contacte a través de NFC, de manera similar a les targetes de crèdit/dèbit bancàries contactless, utilitzant dispositius compatibles com un telèfon intel·ligent, una tauleta o un lector NFC.

Per obtenir el certificat digital de persona física o jurídica de la FNMT i que puguem signar digitalment documents, directament des de l’ordinador, sense necessitat de lectors de targetes o altres dispositius NFC, ho hem de sol·licitar a la pàgina d’aquest organisme. Per a això hem d’emplenar la sol·licitud del certificat electrònic corresponent i identificar-nos en una seu autoritzada, per exemple la de la Seguretat Social. Una vegada el certificat s’hagi emès, el podrem baixar al mateix ordinador des del qual s’hagi fet la sol·licitud i instal·lar-lo. Si el volem fer servir en diversos equips, hem de marcar la clau privada com a exportable i protegir-la amb una contrasenya.

En la signatura de contractes, acords o qualsevol document digital important, la signatura electrònica o digital assegura que aquests no es puguin modificar i verifica la identitat de la persona remitent.

Z7_3OKIGJ82OG8D50QPUQJ9489LJ2

Et pot interessar

×
${loading}
×