Z7_3OKIGJ82O84L60QPIUJEPJVCC2

Què és cashflow?

El cashflow (terme en anglès per referir-se al flux de caixa o de tresoreria) és un concepte que explica els fluxos d’entrades i sortides de caixa (d’efectiu) en una empresa en un període concret. Es tracta d’un indicador que mostra la liquiditat d’una companyia.

El cashflow es calcula sumant les amortitzacions i les provisions al benefici net. Es fa així perquè tant les amortitzacions (la depreciació permanent d’un actiu a causa del temps i el seu ús) com les provisions (la depreciació ocasional a causa d’un imprevist) no impliquen una sortida física dels diners, sinó només un apunt comptable de despesa. D’aquesta manera, el cashflow permet concretar l’efectiu que una societat pot generar en un període determinat i, per tant, permet mesurar la capacitat que aquesta societat té de fer front als seus pagaments.

Tipus de cashflow

Els fluxos de caixa es poden classificar en tres tipus:

Cashflow operatiu o d’explotació: és el flux de caixa que entra i surt de l’empresa en relació amb la seva activitat pròpia. S’engloben aquí els fluxos d’efectiu provinents d’ingressos per vendes de productes o prestació de serveis, el pagament a proveïdors i el pagament de sous de treballadors...

Cashflow per activitats d’inversió: és el flux de tresoreria que té a veure amb les inversions que fa l’empresa, com la compra de maquinària, inversions immobiliàries, adquisicions...

Cashflow per activitats de finançament: és el flux de caixa que es genera com a resultat d’activitats financeres, com el pagament de préstecs, el pagament de dividends, l’emissió d’accions...

Per tant, el cashflow ajuda a saber quin és l’estat d’una empresa, si aquesta té problemes de liquiditat encara que sigui rendible, o bé si està sanejada i té capacitat per pagar els seus deutes.

Z7_3OKIGJ82O84L60QPIUJEPJVCC3

Et pot interessar

×
${loading}
×